Délmagyarország, 1933. május (9. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-02 / 98. szám

SZEOER. SEerkeaztfltég: Somogyi ncco XZ. L em. Telefon: 23-33. - Kladúhlratal, kOlcMnkünynar és Jegyiroda - Aradi ucca S. Telefon : 13-00. «» Nyomda : I8w Lipót ucca 19. Telefon • 13*06 TAvlrntl é* levélcím • Délmasynroríiég .Szeged Hol az igazság mostanában?... Nem mi vállalkoztunk arra az emberfeletti szerepre, hogy szegedi igazságok meghatá­rozása és felkutatása körül szellemi tornát rendezzünk. Nem mi, hanem közéleti férfiak, még pedig vezető pozíciót betöltő közéleti férfiak keresgették buzgón szegedi és más in­tézmények létjogosultságának, megmaradá­sának, fejlesztésének, leépítésének vagy meg­szüntetésének a magyarázatát az — igazság­ban. Abban az igazságban, amelyet kizárólag közérdek jegecesit ki s amely kizárólag köz­érdeket testesít meg. Jó nyomon jártak-e .ezek az urak a közgyűlésen? Ártatlan lelkek azt szokták mondani, Hogy íiki az igazságban bizik, nem csalatkozik. A világot azonban, sajnos vagy talán Istennek hála nem ilyen ártatlan lelkek kormányozzák s nem egészen ilyen ártatlan lelkek tevékeny­kedésétől s más irányú közreműködésétől függ, hogy például mi történik a szegedi egyetemmel, akár a legközelebbi, akár a távolabbi jövőben. Annak, ami igazság ugy a szegedi, mint az or­szágos Vultura szempontjából, nemrég még nagy befölyásokkal rendelkező, zengő szavú, fáradhatatlan karu, lendületes lelkű szegedi szószólója volt. Az alföldi gondolatnak ezt a mély meglatasu kulturpolitikusát, aki erede­tiségben, elgondolásokban, alkotó lázban és tartósságban Apponyi Albert és Wlassits Gyula után is kimagasló tudott lenni, a ra­gyogó tulajdonságok két csoportja ékítette. Az egyik nagyszerű tehetsége, a másik ösz­szeköttetései és befolyása. Az egyik az, hogy maradandót alkotott a magyar kultura ré­szére, a másik, hogy vagy hatalmon volt vagy közel állt azokhoz, akik hatalmon vol­Hak. Addig, amig ez a nagy közéleti ember, aki nem innen indult, de ide tért meg, telje­sen el nem távolodott a gyakorlati politika útjáról az örök eszmék útjára, hihették ártat­lan lelkek, hogy intézményeink fennmaradá­sát és csorbitatlanságát nem kitűnő poli­tikai összeköttetéseivel, hanem kultúrpoliti­kai tekintélyével tudja garantálni. De most mit hisznek ezek az ártatlan lelkek? A sírnál mi torpan meg? A politikai vagy a kultúrpoli­tikai suly? Az ártatlan lelkek túlsúlya általában egyik Specialitása Szegednek. Erről országszerte tudnak. Csak ugy tesznek, mintha nem tud­nának róla. Igy jobb. Sokkal jobb. Nem ne­künk Szegedieknek. Nekik. A többieknek. Akik semmin se profitálnak annyit, mint azon, hogy mi ártatlan lélek vagyunk és vol­tunk. Százötven éves múltja van annak a harcnak, amelyet Szeged az egyetemért foly­tatott, hangzott el a közgyűlésen talán érv gyanánt is. Ehhez hozzá kell fűzni valamit, inkább az igazság, mint a történeti tel­jesség kedvéért. A százötven éves szegedi Karcnak utolsóelőtti etapja közvetlenül a há­ború előtt zajlott le, amikor Szeged ki­zárólag igazában és az igazságban bizva az akkori nagyhatalmú kormányelnök előtt küldöttségileg sorakoztatta fel érveit. A maga igazának és az ország érdekének érveit. Debrecen nem vezetett küldöttséget, Pozsony sem. A debreceni egyetemi harcnak nem i olt százötven éves múltja. A pozsonyinak ti­zenöt éves se. A harmadik egyetem mégis Debrecené lett. A negyedik Pozsonvban Kedd, 1933 május 2 Ara 12 fillér fy IX. évfolyam, -%T: s*. épült volna feL Mert Debrecennek Tisza Ist­ván, Pozsonynak Frigyes főherceg volt a protektora. Hatásos szónold kép volt, amikor a polgár­mester azt mondta, hogy meg van győződve róla, hogy komoly veszedelem esetén mint egy ember fog megmozdulni az egész város. ElŐFIZETÉS:[Havonta helyben 3.20. Vidéken és Budapesten 3.00, kUlltJldön 6.40 pengd. -- Egyes azAm Ara héikiíz­nap 12, vaa&r- és Ünnepnap 20 HU. Hír« petétek felvétele tarifa szerint. Megje­lenne hétfő kivételével naponta reggel Kevésbé lett volna szonokilag hatásos, de talán több biztosíték lett volna abban, ha a polgármester kijelentette volna, meg van győződve róla, hogy van egy emberünk, aki veszedelem esetén meg fog mozdulni s aki politikai hatalom, összeköttetés és igazság egy személyben::: A hitlerista rohamosztagokat katonai alakulatoknak minősítette a leszerelési konferencia Genf, május 1. A leszerelési konferencia fő­bizottsága előtt a franciák felvetették azt a kérdést, hogy a kisegítő rendőrségül használt német nemzeti szocialista rohamosztagok ka­tonai csapatoknak tekintendők-e, vagy sem, mert ha igen, ugy Németország a hitlerista rohamosztagoknak rendfenntartási célokra fel­használásával átlépte a versaillesi békeszerző­désben foglalt tilalmat A leszerelési konferen­cia főbizottsága a kérdés kivizsgálását egy al­bizottságra bizta, amely ma délután szavazott a kérdésben s mondta, hogy 12 szavazattal 3 ellenében ki­a német kisegítő rendőrség katonai ala­kulatnak tekintendő s a kisegítő rend­őrség kiképzésére szolgáló rendőriskola katonai iskola. A határozat ellen szavazott Olaszország, Ma­gyarország és az Egyesült-Államok képvise­Hitler az állalános munkakötelezettséget jelentette be a nemzeti szocialisták berlini majálisán Nyugodtan zajlóit le majd mindenütt a munkásság ünnepe — Tflzlfálék és virág­erdő Berlinben Berlin, május I. Németországban a május elsejét, mint a nemzeti munka ünnepnapját ünnepelték meg. Minden vidéki városban nagy­arányú ünnepségek voltak. Berlinben az ünne­pélyen az ifjúság tömegeinek Lustgartenbe való vonulásával kezdődött, ahol Goebbels propaganda miniszter beszédet mondott. Utána Hindenburg elnök a német jövőről be­szélt az ifjúsághoz. Egymillió ember a tempelhofl repülőtéren (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber­linből jelentik: A déli órákban a német főváros­ban mindenütt megszűnt a forgalom és meg­kezdődött a felvonulás a tempelhofi repülő­térre. Az egyes csapatok a városban gyülekez­tek és egyszerre tiz térről indult el l(j csapat, amelyek 4—6 órát meneteltek, míg a tempel­hofi mezőre megérkeztek. Egy-egy csapatban 60 ezer ember haladt, útközben még kisebb csapatok csatlakoztak, ugy, hogy végül is egy­egy oszlop 100—120 ezer főből állott Az óriási felvonulás minden incidens nélkül zajlott le és estére együtt volt a milliós tömeg, amely kato­nás rendben állott fel a mezőn. A tempelhofi teret 400 fényszóró világította meg és külön 150 fényszóró szórta fényét az előkelőségek emel­vényére. A beszédeket 90 hatalmas hangszóró közvetítette. A mező közepén 15 méteres meg­figyelő tornyot emeltek, ahonnan a rendőrök és a mentők tartották szemmel a tömeget. Fél 8 órakor megérkeztek a kormány tagjai. Ami­kor Hitler autója bekanyarodott a térségre, egymillió ember kiáltotta a „Hcil"-t. A tér'fö­lött repülőgépek cirkáltak, később megjelent a Gráf Zeppelin is. Az állami ünnepség G ö h b e 1 s miniszter be­szédével kezdődött, majd Hitler szólalt fel. Arról beszélt, hogy a régi május elsejék a gyű­lölet és a testvérharc napjai voltak, á mai má­jus elseje a német eevség jelképe. A mottó ezentúl ez legyen: Tiszteljétek" a munkát és becsüljétek a munkást Kijelentette, hogy foly­tatni kell a harcot, hogy az uj eszme, az uj hitvallás ne tűnjön le többé. A német feltáma­dás zászlóját mindenkivel szemben meg kell védelmezni. Bejelentette, hogy a kormány az elkövetkezendő évben proklamálja az általános munkaköte­lezettséget Á gazdasági élet irányításának megszervezésé­nél a kormány abból" indul ki, hogy mindent a parasztnál kell kezdeni. A paraszttól át a munkáshoz, a munkástól az intelligenciához vezet. A munkanélküliséget megoldani kíván­ják, az egész német úthálózatot átépítik. Az egyórás beszéd után az if júsági szerveze­tek fiatal tölgyet ültettek el Hindenburg tiszteletére. Hatalmas tűzijáték fejezte be az államünnepet. Németellenes tOntetésBrOsszelben Brüsszel, május 1. Egy nemzeti szocialisták­ból álló csoport a május elsejei felvonulás al­kalmával letépte a lüttichi német konzulátus épületéről a horogkeresztes zászlót és azokat a rendőröket akik az épület őrizetére voltak ki­rendelve, kővel megdobálta. Eközben több ab­lakot is betörtek. A brüsszeli német követ az eset miatt lépéseket tett a belga kormánynál, amely sajnálkozását fejezte ki a történtet fe­lett és kilátásba helyezte, hogy a tüntetők el­len megteszi a szükséges megtorló intézkedése­ket. A munkásság ünnepe Budapesten Budapesten a má jus elseje a legnagyobb nyugalomban telt el. A szakszervezetek meg­állapodtak abban, hogy a gyárakban a mun­kások részben teljesen munkaszünetet tarta­nak, részben pedig csak délelőttre szüneteltetik

Next

/
Oldalképek
Tartalom