Délmagyarország, 1933. április (9. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-01 / 74. szám

Szombat, 1933 áprilisi Ara 16 fillér J-lf. IX. évfolyam,-75r$z. ELŰFIZETCS' Harontii helyben 3.ZO vidéken és Budapesten 5-80, uUltmdHni «•40 pengd - Coye* izAm Ara hélkH». non tft, vaiér> éü ünnepnap 2 4 HU. Hlr­deiéieli Mvílele tarlla »irrlní. Mcqlc­len' h«l« kivételével naponta reonel fordította az európai irodalmi világ figyelmét, hogy Molnár Ferenc világsikerei öt világrész­ben terelik a figyelmet nemzeti kulturánk felé. A C-vitamin — szegedi fölfedezés I —a ma­gyar tudományosság mellett Szegednek is arat­ja a babért s az Ének a búzamezőkről erős szá­lakkal kapcsolja Szegedet az irodalomtörténet­be. Az európai tudományosság és kultura nagy halottja, Haar Alfréd, a szegedi egyetem pro­fesszora volt. S Juhász Gyula egyedülállóan tökéletes szonettjei Szeged dicsőségét is szárnyaikra vették. Valamikor állandóan taníttatott egy-két festővendéket Back Bernát Rendithetetlen a hitünk abban, hogy a polgármester most is meg tudná mozdítani a társadalmat s a gaz­dasági krízis mai állítólagos mélypontján is tudna állandó érdeklődést és áldozatkészsé­get kelteni. Erejéhez mérten természetesen a városnak is ki kellene venni a részét. Szege­den sok fiatal tehetség él. Tehetséges fiatal irók, tehetséges fiatal művészek. A legtöbben magukra hagyatva, egyre jobban lenyűgözve a kezdet soha nem ismert méretű gondjaitól, lcüzködéseitől, bizonytalanságaitól. A nemzet kultúrájával s a város jövendőjével szemben való kötelességét még nem rótta le a hatóság, ha egy úszónak napidijat s egy-két rajztanár­nak lakást ad. Szombaton reggel megkezdődik a horogkeresztes boíkottakdó Goebbels szerint egyelőre egy napfq ferf a ferrortnozgalom — A világ közvéle­ményének felháborodása mial! hétfőn és kedden szQnefelfeflk a bofkottakciőí El kell bocsáftanl a zsidó vallása alkalmazottakat — Rendszabályok az orvosok, ügyvédek és bírák ellen — Bélyeg a vevők arcán (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Ber­linböl jelentik: A nemzeti szocialista párt min­den előkészületet megtett a szombaton reggel megindítandó zsidóellenes bojkottra. Altalános meglepetésre Goobbels birodalmi propaganda­miniszter péntek este az újságírók fogadásánál azt a kijelentést tette, hogy a zsidóellenes bojkott egyelőre napig tart egy és csak akkor kerül sor a folytatására, ha kül­földön nem szűnik meg a németellenes akció. Goebbcls szerint a megtorló akció szombat este vénet ér és hétfőn, kedden már egyetlen zsidó üzletet sem bojkottálnak. Ha azonban e két nap alatt a külföldi németellenes agitáció nem szűnik meg, akkor szerdán sokkal nagyobb erő­vel folytatódik a bojkott. A Hitler-kormánynak ezt a hirtelen megváltoztatott álláspontját azzal a felháborodással magyarázzák, amellyel az egész világ közvéle­ménye Hitlerék bojkottmozgalmát fogadta. A bojkott előkészítő munkálatai so~án a náci­párt kimondotta, hogy a nemzeti szocialista üze­mi sejtek vezetői szombattól kezdve személyzeti biztosokként működnek a zsidó üzemekben és gondoskodni tartoznak arról, hogy az üzemek éz üzletek azonnali hatállyal el bocsássák a zsidó alkalmazottakat• Kötelesek az 3zemi biztosok gondoskodni arról is, hogy a zsidó üzletek és üzemek szombat déli 10 óráig nya a lakossághoz képest. Szombat reggel a rendőrség riai»ótészBIts%fce íéi*A A rendőrök utasítást kaptak, hogy a tegtttseSti rendzavarást is a legerélyesebben nyomják eli Berlinben az összes zsidó vallású orvosokat elbocsátották a város szolgálatából. Hetvenkél nemzeti szocialista orvos jelentkezett, hogy tisz­teletbeli megbízásként elvállalja az elbocsátott orvosok munkájáit Kölnben a zsidó vallású birákat és ügyvédekef őrizetbe« vették. Königsbergben a zsidó bíráknak és ügyvédeknek megtiltották.! hogy a törvényszék épületébe lépjenek. . A szászországi Annebergből jelentik, hogy ma délben a zsidó vallású kereskedők üzletel elé erős osztagok vonultak fel és minden vevőnek, aki az üzletet elhagyta, bélyegzőt nyomtak az arcára ezzel a fel­irattal: »Árulók! Zsidóknál vásároltak/« Berlinben is hasonló intézkedéseket szervez­nek, mint az Annebergben, amely szerint a zsidó boltban vásárlók arcára a fenti feliratú bélyeg­zőt fogják nyomni. Bajorország belügyi kormánybiztosának ren­delete értelmében Bajorországból csak „megbízhatósági vízummal" SZEGED. Szerkesztőség: Somogyi ucca ZJ. Lem. Telefon: Z3-33.^Klndóhlvnlnl, killctdnkdnyvlAr é» tegylroda Aradi ucca S. Telefon : 13—OO. ^ Nyomda s Lflw Lipót ucca 1U. Telefon i 26-34. Tévlrntl és levélcím PélmagyarorszAg Szeged aamaamamammmmmmmmmmmmmammmmm Sport, kultura Nem akarjuk se bántani, se megbántani Somogyi Szilvesztert. Azt azonban meg kell mégis kérdeznünk, hogy abban az esetben is kinevezte volna-e Wanie Andrást napidí­jadnak, ha nem az igazságügyminiszter, aki szerencsére az Országos Testnevelési Tanács elnöki székéből lépett át az igazságügyminisz­teri székbe, hanem a sportért sokkal, de sok­kal kisebb pozícióban rajongó vagy tevé­kenykedő ur kérte volna? Hiszen ami a tekin­télytiszteletet illeti, attól mi sem rugaszkod­tunk el teljesen és készséggel ismerjük el, hogy mégis csak más dolog az, ha valakit az igaz ságügyminiszter protezsál, mint az, ha például Szűcs Imre ajánlja a szegedi polgár­mester kegyeibe. Szabadjon azonban illő tisz­telettel az iránt is érdeklődni, hogy csökken­tette volna-e Wanie András értékét és érde­meit, ha történetesen Hóltzer Tivadar ajánlta volna, akinek ép a szegedi sportélet terén van némi érdeme és tájékozódása, vagy pedig Hu­nyadi Vas Gergely, aki az úszósport terén vál­lalt Szegeden jelentős szerepet? Ez utóbbiak ajánlására is kegyeibe fogadta volna Somogyi Szilveszter a szegedi uszóolimpikont? Meg vagyunk győződve róla, hogy van a mi derék polgármesterünk előtt hatályos sze­gedi protezsáíás is. Például Tóth Imréé. Nem tudjuk, azért-e, mert kormányfőtanácsos vagy pedig azért, mert az iskolaszék elnöke, bizo­nyos azonban, hogy reá nemcsak társadalmi, közigazgatási és kulturális, hanem sport­ügyekben is hallgat a polgármester. Miután pedig így szépen megállapodtunk abban, hogy Wanie Andrást ugyan az igazságügyminiszter ajánlására nevezte ki Somogyi, de Tóth Imre ajánlására is kinevezte volna, abban is meg­egyezhetünk, hogy a kinevezés — ne boly­gassuk most a törvényes rendelkezéseket — megértő és rokonszenves cselekedet volt. Az, hogy Wanie András tökéletesíthesse magát, hogy szegedi uszodában trenírozzon, hogy buzdító jelenléte nyomán tovább lendül­jön a szegedi úszósport s hogy a versenyeken mindig mint szegedi uszó vegyen részt, akár­milyen meglepően hangzik is, a jelen esetben talán nem is a legnagyobb fontosságú szem­pontok. A legfontosabb, nem győzzük elég­szer és elég nyomatékosan hangsúlyozni, a szellem megváltozása. A szorosan vett közigazgatási feladatokkal való törődés kizá­rólagosságát szüntessék meg végre és törőd­jenek egyre többet a nem szorosan vett köz­igazgatási feladatokkal. A sport, nagyon he­lyesen, lelke a mai gyereknevelésnek, első­rendű idegenforgalmi tényező és szeretete ki­viszi a jó levegőre a fiatalságot futballozni, futni, biciklizni. Ez a nemzedék különb, mint amilyen a régiek egész sora volt. Nagy szere­pe van ebben a sport kultuszának. Kell-e még ok, ami rávegye végre a hatóságot, hogy minden sportágban, ahol szükség van rá, bő­kezű Mecenássá tegye Szegedet? De nem szabad megállni a sportnál. Föl szoktak figyelni a szellemi élet terén elért si­kerekre is s nemcsak városi, hanem nemzeti érdek is, hogy minél több szegedi iró, szegedi művész, szegedi tudós arassa a babérokat. Ha már most néhány következő sorban ki­kapcsoljuk a szegedi vonatkozásokat s csak magyar kulturjelenségeket figyelünk meg, ak­kor meg kell állapitanunk, hogy Körmendi Ferenc tavalyi nagy regényírói sikere felénk előre kifizessenek a keresztény alkal­mazottaknak kéthavi járandóságot és arra is ügyelniök kell, hogy egyetlen keresz­tény alkalmazottat se bocsássanak el. Kerl, Poroszország kormánybiztosa pénteken délután utasította az összes igazságügyi ható­ságokat, hogy szólítsák fel a zsidó birákat arra, hogy kérjék szabadságolásukat. Zsidó val­lású esküdtbirót ezentúl nem szabad kinevezni. a zsidó törvényszéki hivatalnokokat azonnal el kell bocsájtani. a zsidó államügyészeket is sza­badságolni kell. A rendelet érte'mében zsidó ügyvédek csak olyan arányban szerepelhetnek a tárgyalásokon, amilyen a zsidóság számarú­lehet elhagyni a bajor határokat. Az angol külügyminiszter a Népszövetség elé viszi a zsidóüldözés! ? (Budapesti tudósítónk telefonjelentésc.) Genf­ből jelentik: A lapok egy Londonból keltetett Havas-jelentést közölnek, amely szerint több an­gol képviselő felszólította Sir John Simon kül­ügyminisztert, hogy a német zstdóiUdözések ügyét vigye a Népszövetség elé. Sir John Simon kijelentette, hogy semmi sem állja útját annál:, hogy ezt az ügyet a Népszövetség tanácsa elé terjesszék-

Next

/
Oldalképek
Tartalom