Délmagyarország, 1933. február (9. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-07 / 30. szám

11. 7 Bálakra, estélyekre esak gFb selyem haritnyákat vegyünk p0||ák Testvéreknél ' J ne minden létező színekben kapható A vér felfrissítése céliából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár ter­mészetes .Ferenc József" keserű vizet Inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc József víz használatát, mert ez sza­bályozza a bélmüködést, erősitt a gyomrot, javltja a vért, megnyugtatta az idegeket és ez­által uj életerőt teremt. A Ferenc József ke­serQviz gyógyszertárakban, drogériákban és íliszerüzletekben kapható. B-1 — Shvoy Kálmán altábornagy kitüntetése. A kormányzó vitéz dr. Shvoy Kálmán altá­bornagynak, a szegedi vegyesdandár kiválóan érdemes parancsnokának különleges katoni ér­demei ehsmeréseül a katonai érdemkereszt második osztályát adományozta a csillaggal. A ritka és magas kitüntetés mindenütt őszin­te örömet keltett Szeged társadalmában. Az altábornagyot — aki néhány nap óta betegen fekszik lakásán — kivételes kitüntetése alkal­mából igen sokan keresték fel őszinte jókíván­ságaikkal. — A szatymazl templom-kert rendezése. Vi­rágh Vinoe szatymazi plébános beadványt inté­zett a városhoz és azt kérte, hogy a város hozas­sa rendbe ötven pengő költséggel az orgona-har­móniumot és szükségmunkásokkal rendeztesse az elhanyagolt állapotban lévő templom-kertet. A polgármester a kért ötven pengőt kiutalta az or­gonajavitásra és intézkedett, hogy a kertet is hozzák rendbe a szükségmunkák keretében. — Február hó 11-én lesz az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesületének tánccal egybekötött nagy vidámeetje saját helyiségében. Kálvin­tér 6. 88 — A legelődijak ujabb leszállítását kérik a gazdák. Hétfőn délben népes gazdaküldöttség je­lent meg a polgármesternél. A gazdák azt kér­ték , hogy a város ismét szállítsa le a közlegelők használati diját, amelyet nemrégen szállítottak le 25 pengőről 15-re. Az érdekeltek még a leszál­lított bért is sokallják, hivatkoznak az alacsony termény- és állatárakra azt kérik, hogy egy­egy tehén fübérdiját legfeljebb 12 pengőben ál­lapítsa meg a város. A polgármesterhelyettes megígérte, hogy a gazdák kérelmét az illetékes szakbizottságok elé terjeszti. — Szociáldemokrata gyűlés. A szociáldemokrata párt közli, hogy 8-á.n, szerdán este fél 8 órakor a Turcsányi-féle vendéglőben (Gál-ucca és Római­körut sarok) választói gyűlést tart, melyen a tör­vényhatósági bizottsági választást Lájer Dezső és dr. Valentiny Ágoston ismertetik. x Szöllős ékszerész és órás, üzletét Feketesas­n. 20. sz. alá helyezte át. Legolcsóbb javítóműhely. — Népművelési tanfolyamok a tanyákon. A város gyümölcsfatelepitési akciójával kapcsolato­san a szegedi népművelési bizottság a DEMKE­vel karöltve a tanyavilágban gyümőlcsészeti tan­folyamokat rendez. A Szatymazon megszerve­zett tanfolyam megnyitásán Simsay István tanító, a tanfolyam vezetője üdvözölte a megjelenteket. A megnyitó beszédet Hiibner József népművelési titkár mondotta. Utána Eördögh Béla tanfelügye­lő beszélt, majd Knmenszky Béla igazgató tartot­ta meg az első előadást. — Lengvolkápolnán be­fejeződött a januárban tartott gyümőlcsészeti tan­folyam. A záróünnepélyen Szegfű János ismer­tette a végzett munkát, majd Hűbner József be­zárta a tanfolyamot. — Győriszéken igen látoga­tott tanfolyam nyilt meg. Bodó Pál tanfolyam-ve­zető üdvözölte a megjelenteket, a tanfolyamot Hf'bner József nyitotta meg, utána Simsay Ist­ván intézett beszédet a hallgatósághoz. — Kűl­sőgajgonván befejeződött a januárban tartott tan­folyam. Méhreider Nándor beszámolt a végzett munkáról, majd Veress József igazgató beszélt. A tanfolyam előadói voltak Gáspár Ottó és He­vesi István tanitók. — Nőmunkásgyűlés. A szociáldemokrata párt nőmunkáscsoportja vasárnap délután nagysikerű taggyűlést tartott a Munkásotthonban. A gyűlé­sen rendkívül sokam jelentek meg. Ernszíné mon­dott beszédet, hangoztatta a szervezkedés szük­ségességét, az agitáció fontosságát, végül a po­litikai helyzetet ismertette és birálta. FARSANG Puszíaszeri-bál Vasárnap este tartották meg a Tisza nagy­termében a hagyományos Pusztaszeri-bálát, amely szines külsőségek között zajlott le. A báli vendégek magyar ruhában jelentek meg és régi hagyományos magyar táncokat tán­coltak. A bálon megjelent Bárányi Tibor fő­ispán és dr. Pálfy József polgármesterhelyet­tes is. A táncot magyarrunás párok csárdása nyitota meg. A bálon megjelent hölgyekről a rendezőség a következő névsort állította össze: Asszonyok: Fagler Károlyné, vitéz Vigh József­n6, Temesváry Istvánné, Monda Alajosné, Ho­dáos Andorné, Molnár Miklósné, Ruzicska János­né, Faludy Jenőné, Farkas Józsefné, Bácz Kál­mánná, Czékus Erzsike, vitéz Dóczy Imrémé, Bodó Frigyesné, özv. Boznovszky Józsefné, ózv. Bek­sány Gyuláné, Tóth Istvánné, özv. Bálint Lajosné, Kasza Mihályné, Gárgyán Józsefné, Mészáros Bé­láné, idősb. Danner Jánosné, Danner Sándorné, özv. Vass Andrásné. özv. Balogh Mártonná, Tombátz Istvánné, vitéz dr. Gárgyán Imréné, Freuylinger Jánosné, Kókay Istvánné, Scherk Sándorné, özv. Fenyvessy Béláné, Deák Sándorné, Kiss Károlyné, Takács jánosné, Freuburger Jó­zsefné, Hunyadi Vass Gergelyné, özv. Reményfi Béláné, Pálfy Endréné, ifj. Mentus Miklósné, Bartl Istvánné. Leányok: Bálint Mackó, Tóth Puci, Tóth Rózsa, Kopasz Erzsike, Scherk Ilonka, Véüdássy Etel, Deák Mancika, Boros Bózsa, Vas Etel, Csobanov Margit, Sziráky Éviké, Zacher Sárika, Vigh Jú­lia, Mészáros Olga, Vass Irénke, Molnár Vilma, Monda Elvira, Gárgyán Erzsike, Baczó Erzsike, Kecskés Erzsike, Freuburger Emmd, Horváth Mu/ czi, Fagler Margit, Fogler Bozika, Vigh Manci, Mészáros Ilonka, Hodács Iluska. Vargha Ilonka, Fekete Etel, Bodó Irénke, Pálity Mária, dr. Dvor­csák Aranka,. - Az evangélikus nőegylet teaestje. X szege­di evangélikus nőegylet vasárnap este az egve­sület szegényeinek tűzifával való ellátása költ­ségeire nagyszerűen sikerűit műsoros teaes­télvt rendezett a Kass-szálló nagytermében, amely zsufolásig megtelt. Pongrácz Albertné az estélv fáradhatatlan rendezője üdvözölte néhány meleg szóval a közönséget, majd. dr. Fn^el Budolf egyetemi tanár tartott érdekes előadást az orvos és a naciens viszonyáról. Utá­na dr. Ocskav Kornél lépett a dobogóra és elő­ször Schubert „Te vagy a csönd" cimft dalát énekelte, ma id a „Ne sírj Mignon" áriát, vé­gül a Tosca levéláríáját adta elő igen ió disz­pozícióban szárnyaló tenorján. A műsoron szerepelt még egv ötletes monológ, amelynek Tnokni Tótb Lenke volt az elmondóia és egy Hatschek—Saió-jelenet, amelyben Tóth Akos és László Gvula nevettette meg a közönséget. A műsor után tánc kezdődött, amely igen so­káig együtt tartotta a vendégeket. Az estély anvagilag is jól sikerült és sok szegénv szá­mára biztosított tüzifasegélvt. Az idő — Felesébe lopásaival védekezett az orgazda­sággal vádolt gazdálkodó. Ifj. Fajka János sze­gedi gazdálkodó hétfőn orgazdaság bűntettével vádolva került dr. Berze Árpád törvényszéki biró elé. Az ügyészség azzal vádolta, hogy je­lenleg ismeretlen helyen tartózkodó felesége, Bo­dó Zsófia által, Arvay Ilonától ellopott ruhane­müeket Csehó Illésnek, Simberger Sámuelnek és Majorosi Józsefnek eladta, holott tudta, hogy azok lopottak. Ifj. Fajka előadta, hogy felesége jelenleg szökésben van. Felesége ezelőtt is lop­kodott, azért is nem élnek együtt. Egyizben sógo­rának, Breinovite tanácsosnak a feleségét is meg­lopta. Arról nem tudott, hogy felesége Arvay Pona lakásába álkulccsal behatolt és ruhanemüe­ket lopott. Ezekről azt állította a felesége, hogy egy barátnője kérésére kell eladni. A biróság nem hozott Ítéletet, hanem megidézte Arvay Ilonát, Fajkáék volt szállásadónőjét — Legújabb könyvek gazdag választékban a Dcímagyarország kölcsönkönyvtárában. A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium je­jenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maximum az Északi Jeges-tengeren 765 mm és Spanyolor­szágon 770 mm, A minimumok az Óceánon és Finnországon 740 mm. Csapadékos zóna alakult ki Német- és Lengyelországban, de kisebb esők voltak másutt is. Nyugat-, Közép- és Déleurópa az évszakhoz képest meleg Középeurópában vi­haros szelek vannak. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 4-10.2 C, a legalacsonyabb — 2.0 C. A barométer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.1 mm, este 761.2 mm. A levegő páratartalma reg­gel 87 százalék, délben 83 százalék. A szél irá­nya nyugati, illetve délnyugati, erőssége 3—6. A lehullott csapadék mennyisége 0.4 mm. A talaj fagymentes. ídőjóslat a Délvidékre: Továbrba is változé­kony enyhe idő. Á Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra­kor: Prognózis: A szelek gyengülése és az esők megszűnése, némi hősülyedés. — öngyilkos debreceni földbirtokos. Debre­cenből jelentik: Darvas Béla dúsgazdag debrece­ni földbirtokos ma lakásán 12 milliméteres for­gópisztolyával főbe lőtte magát, néhány perc múlva meghalt. A 78 éves Darvas Béla több bu­csulevelt hagyott hátra, amelyben azt írja, hogy gyógyíthatatlan gyomorrákja miatt követte el az öngyilkosságot. és Müvéssetí Benscna (Madár Imréné színmüve) Hétfőn este eredeti bemutató volt a színház­ban, helyi szerző premierje. Madár Imréné Bá&thy Margit háromfelvonásos színmüvét mutatta be a színház. A szerzőnő markáns és merész témát vá­lasztott első szinpadi kísérletére, — olyan témát, amelynél az iró jelentkezését kell keresni. Soror Benigna utja a zárda falai közül az élet három­szögei felé, ahol a legjobb barátnő játsza a veze­tő szólamot. Benigna elhagyja a zárdát az anya­ság szent hivatásáért, de az élet mindentől meg­fosztja: férjtől, vagyontól, hittől és amiért el­hagyta a zárdát — az a legjobb barátnőnél jelent­kezik... A színpad szereti a gondolatok bátor felvetését, de ehez — az írót követeli. Arthur Schnitzler, vagy Ferdinánd Bruckner érdekesen dolgozna a markáns témával és a színpad gazdag ismeretével játszadozina a dialogusok könnyű útvesztőjében. Hiszen a színpadnak technikai és dinamikai lehetőségei (és tőrvényei) vannak, ame­lyekkel él és itél az iró. Első kisérletre nem cso­dálatos, ha a szerző szándéka és eszközei kőzött törések mutatkoznak. Némi csiszolással hajléko­nyabbá és kifejezőbbé volna alakitható a szín­padi nyelv, amely különösen a harmadik felvo­násban tud hatásos jeleneteket kifejezni. A má­sodik felvonás fináléja pedig meglepő, fordulatos és az erkölcsi meglepetésben — érdekes. A szer­ző nőt sürü tapsokkal fogadta a lelkes baráti kör én gyakran szólította a függöny elé. Madár Imréné darabját gondos előadásban mutatta be a színház. Az első vonalban Köny­ves Tóth Erzsi áll, aki színészetének sok szí­nével ékesitette fel Soror Benigna változatos pá­lyáját. Különösen a zárdai vallomás bensőségével és a harmadik felvonás feldúlt drámaiságával aratott őszinte tapsokat. Uti Giza jóságos »főnök­nője, Várhalmy Irén barátnője, Gergely! Vilma csacsogó fiatalasszonya és R á s ó Ida anyósa mellett C s e 11 e Lajos alakította a szín­mű egyetlen férfiszerepét intelligensen és aláren­delten a veszedelmes női környezetben. A rende­zés munkáját Vándor Andor vállalta. HARMÓNIA HANGVERSENYEK; Poldi Mildner ma Tisza 8. Az amerikai turnéjáról nagy sikerrel visz-­szatért zongorafenomén hétfőn adta a fővá­rosban hangversenyét eddig alig látott tom­boló sikerrel, Szegeden ma a Harmónia 6-ik bérletén mutatkozik be. Jegy a szenzációs ze­nei eseményre Délmagyar jegyirodában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom