Délmagyarország, 1933. január (9. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-29 / 24. szám

I. 29 (ff Am x mffb^ffGW vetekszik a R900 kalóriás gtOkSZOSOlM Péc%í Toláibrikett flr a fiS KaPható. Pécs! KOszén telepén, Zrínyi ucca 4-6. sz. Telefon 28—02. hogy a világ aranytermelcse a háború előtti színvonalra emelkedjék és igv a következő évek során aranyhiánnyal kell számolnunk. Az utolsó békeévben a világ aranytermelóse 690.000 kg volt. 1929-ben pedig, amely évnek az adatai alapián a Népszövetség jóslatát fel­állította, 609.000 kg. Nos. ezzel szemben a vi­lágtermelés már 1931-ben elérte a 680.000 kg-t, 1932-ben pedig 700.000 kg föle emelke­dett. Hogy az aranytermelés e hirtelen szapo­rodásának mi lesz a következménye, még nem lehet megítélni. Én arra a felfogásra hajlok, hogy könnyebbséget fog jelenteni a világgaz­Ja ságban. De ha már a világválságról van szó, ide ik­tatok egy észrevételt, amelynek jelentőségét nem lehet lekicsinyelni. A mult héten Bu­dapesten járt a svájci szövetségi vasutak ve­zérigazgatója, akinek szakértői véleményét kérte ki a kereskedelmi miniszter a Máv. ad­minisztrációjának átszervezéséhez. Ez a sváj­ci ur a következőket mondotta. Svájc közgaz­dasági élete nagyon érzi a válságot. A motor­ipar, óraipar, csokoládéipar egyaránt sinylik az idegen országok behozatali tilalmait és a devizakorlátozásokat. A szállodaipar pang. A belső áruforgalom és utasforgalom erősen megcsappant. Svájc ellenben fekvésénél fog­va Európának egyik legfontosabb tranzito­országa. A tranzito forgalom pedig négy hó­nap óta emelkedik. A svájci közgazdaság en­nek az emelkedésnek a hatását még nem ér­zi, de magát az emelkedést már a javulás el­ső szimptomá iának lehet tekinteni. A magunk érdekében is szeretném, hogy a svájci szakembernek igaza legyen. AZ ÉLET MOZIJÁBÓL (Posta -mesterek tárgyában) Kedves „Tiszaháti kis barna*', veled közlöm, hogy pártét kaptam régi fatornyos hazámból, a Laci bácsi halt meg, nyolcvanéves is elmúlt és nem hallottam róla néhány évtized óta. ö volt az utolsó régi szabású postamester, akit ismer­tem, bár eleget ismertem és szerepelt ez a fog­lalkozási ág sok olyan famíliában is, ahol a mo­dern korok nagyralátói nem szívesen emlegették őket Tudod, az emt>erek jobban szeretnek mi­niszterekhez dörgölődni. Azért érdemes emberek voltak azok a postamesterek, valamennyi hatal­mas testalkatú és csibukozott az urasága idejé­ből megmaradt csibukból. A nadrágban szerette a harmonika formájút, amit a cipője sarkába srófolt acélgomb tartott fenn, továbbá tiszti sap­kát viselt azt recipisz-irás közben feltolta a homlokára, gyermekei pedig a postabélyegző körül pajzánkodtak, azzal pecsételgették egymást nyakon. A póstamester, amint bizonyára te is jól tu­dod. „magányos gyöngéd lélek", végzett földesúr volt, vagy kvietált katonatiszt s több holdat bé­relt a káptalantól, a delizsáncos legénynek adva art albérletbe. Szerette az anekdotáikat, amik távolról sem voltak olyan fűszeresek, mint a mai divatúak s naponta megitta — két részletben — a két liter borát. Időnkint a restis közhírré teMie, hogy bordó sört csapol, akkor az egész körvélemeny hozzá tódult s a postamester ur sert alkalmazott a bor helyett. Ismerte az egész vármegyét, hiszen közöttük nőtt fel, tegeződött mindenkivel s mikor vala­mely ügyben a megyeszékhelyre készült, (a jám­bor parasztok ugy mesélték, hogy most vásárolja össze, bizonyára nagyon olcsón, a bélyegeket), erről sok szó esett már napokkal előbb. — A póstamester a városba megy, mit szóltok hozzá? Ilyenkor száz komissiót kapott. A nők mhakel­lékeket hozattak vele, gyöngyházgombot, selyem­Minden városban és minden faluban tudják, hogy milyen kellemes és előnyös megszállni Budapesten . Bristol Szállóban. Előzékeny kiszolgálás. Kellemesen fűtött szoba. Kitűnő ellátás. Naponként és személyenként 12"- P-ért. szalagot, hajsütővasat, friss gróji sajtot, érdek­lődnie kellett, hogy ki most a divatos suszter és mennyiért csinál kivágott cipőt, érzékenyl.übu matrónák everlasatingak felkutatásával bizták meg, (mert azt nem minden boltos tartja), az uraknak száraz portorikó, részint fekete virzsinia kellett, a gyerekekenek flóbert-golyó, mellékesen ejtse útját, hogy az osztályfőnök úrral beszéljen, tanul a fiu szorgalmasan a pótvizsgára; diskré­ten tudja meg, hogy a központi hetilapban ki vezeti a vers-rovatot, (erre lányok lázították), — mondom, száz megbízása volt, amint azt te is tudod, „bánatos nefelejts", tisztelt barátnőm. — Istenem a városÍ>a megy, mondták elme­rengve s abban a pillanatban az öreg ur képvi­selte a nagyvilágot, a kulturát az egész nyugati fejlődésit. Az utolsó régi póstamester halála alkalmából ki máshoz intézhetném soraimat, mint hozzád, aki szintén a brancsba tartoztál, mint póstames­ternő, amennyiben kiválasztott falvaimban, ame­lyekben életem nyári részleteit töltöttem, több­nyire hölgyeket állítottak a pósta élére. Veled, kérlek, bizalmasan beszélhetek, ugy tekintelek, mint jó testvéremet, aki tudja minden titkomat bár tudtad másokétis. Szóval, hiábavaló itt a póz, le kell tennem előtted a fegyvert, hisz belát­tál egyaránt a vesémbe és a leveleimbe. Azokon a véget nem érő uzsonnákon, amelyek bivalytejes kávéval kezdődtek s a segédjegyző, meg a kántortanitó közt támadt egyenetlenséggel végzőtek, — nézd, „intenzív szerelem", mit okos­kodunk, beszéljünk nyíltan, — te hintetted el a konkoly magvát. Giziről van szó, a számtartó leányáról, két jeles ifjú versengett érte, ám te diskrét célzást tettél rá, hogy a lány keble má­sért lángol. így mondtad ezekkel a szavakkal, akárcsak koszorús nagyunk, Lauka Gusztáv. — Ki lehet az? — álmélkodott a társaság, amely megboosáthatatlannak tartotta, hogy vala­miben tájékozatlan. — Ki lehet az? — hördült fel bennem a lélek, akit épp a napokban biztosított haloványkék le­vélpapíron Gizi, — szabadon Komócsy József után, — hogy vagy én, vagy a halál. A tejfölös szamóca, a kapros túrós lepény és a turkesztán dinnye közt ellibentél mellettem és pajzánul a fülembe súgtad: — Vagy ön, vagy a halál! Egyszerűen megdermedtem. Hát honnan tudja ezt a „pajkos szemű kis ördög?" Hiszen a leve­let, mely a szent szavakat tartalmazta, én kap­tma és akkor se mutattam volna meg bárkinek, ha kinpadra feszítenek. Tán Gizi lett volna in­diskrét? Nem találtam megoldást, ahogy ti szerettétek akkoriban mondani, egyszerűen paff voltam. Te azonban mindenkinek ismerted a rejtegetni valóját, ám nem tartottad magadban, ezért kör­nyékezett meg a gyanú, hogy amolyan cenzura­félét vezettél be hivatalodban, ahol lámpán heví­tett hajtűvel bontod ki a leveleket. Nem a maga­déit, hanem mindig a másét, mert olthatatlan tudásvágyadnak nincs határa. így sosem értettem meg „Fehér galamb álma", hogy amikor van páholynyitogatónői cim. továbbá foglalkozás, miért nem neveztek ki téged levélnyitogatónő­nek? Hogy pedig levelem során különféle címekkel illettelek, azon ne döbbenj meg. Rájöttél bizo­nyára eddig is. hogy valamit tudok a múltból. Jelesen azt, hogy te voltál a Képes Családi La­pok legszorgalmasabb levelezője, te álltál hosz­szas összeköttetésben — az újság borítékján — ismeretlen írókkal, voltál „Tiszaparti kis barna", vagy „bánatos nefelejcs", amint azt a helyzet és hangulat megkívánta; végnélküli szerelme« leve­leket írtál magadról, elhagyatottságodról, leánv­álmaidról emlékezve meg állandóan; voltál el­hagyott menyecske, mikor mi tréfából asszony­ismeretséget kerestünk, özvegy, ha felvetettük a házasság szándékát — de mindig a te irásod ér­kezett Természetesen a városba, nem a te pós­tádra. Elképzelheted ezek után, mennyit mulat­tunk kilencvenkilós sorvadásodon s becsültük a titokzatosságodat valahányszor célzást tettél rá, hogy „valahol... valaki... eh, majd megtudják nemsokára.. Csak azt akarom kihozni az egészből, hogy ezek szerint kvittek vagyunk, te kilested a mi titkainkat, mi téged ugrattunk. Ámbár lehet, hogy szépen megköszönöd az egészet, legaHbb illú­zióid voltak, mindig reménykedtél valamiban és sohasem ismerted meg a valót. Ebben te vagy fórban, mert sokkal rosszabb, ha az illúziók foszlanak széjjel. Bob. Sírlceres7f??ket fogott a femMen, hogy befiifhftssen (A Délmagyarország munkatársától.) Ha­bermatm Gusztáv törvényszéki biró szomba­ton tárgyalta Caékus Magdolna 22 éves leány bűnügyét. A leányt lopással vádolta az ügyész, mert á mult év juliusában a rókusi temető­ben sírkereszteket lopott. A szombati tárgya­láson Czékus Magdolna beismerte, hogy járt a rókusi temetőben és onnan elvitt három da­rab sírkeresztet. Illetve nem vihette haza, mert a temetőcsősz elfogta és elvette tőle a keresz­teket. Védelmére előadta, hogy vadházastár­rának van egy 5 éves fia, annak az érdekében követte el a lopást. A gyerek ugyanis sirva kérte, hogy főzzön neki valami meleg ételt, mert öt nap óta csak száraz kenyeret evett, ő tehát, mivel fája nem volt odahaza, elhatá­rozta. hogy a temetőből fog lopni. A bíróság Czékus Magdolnát 8 napi fogház­ra ítélte. Győződjön mep, hogy tiszta len lepedő és ágynemű Vásznat, valamint márkás, dupla damaszt asztalneműt és törülközőt legolcsóbban Csets Mihály*« az orszásr hoszorns mtiszövo meste­rénél Vásárolhat, Rudolf tér 9. emelet. Fizessen elő a legjobb rádióujságra, a r r ADIO ELET­re Előfizetési ór: 1 évre P 10*—, V«. évre P 5*50, Vi évre P 2-80, 1 hóra P 1#—. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Károly király uí 10. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom