Délmagyarország, 1932. november (8. évfolyam, 250-273. szám)

1932-11-23 / 267. szám

*1. 23 Országos mozgalom Szegedért Memorandum a város helyzetéről és problémáiról (A Dilntaggarorszáy munkatársától.) A legutóbbi törvényhatósági közgyűlés — mint emlékezetes — dr. Bodnár Géza, dr. Tonelll Sándor és dr. Török Béla indítványára elhatá­rozta, hogy országos mozgalmat indit Szeged érdekében. Részletes memorandumot dolgoztat H Szegedről, a város problémájáról és azt eljuttatja a törvényhozás minden tagjához, ezenkívül tiztagu bizottság alakításával bizza meg dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, hogy s bizottság figyelemmel kisérje azokat a közigazgatási és politikai eseményeket, ame­lyek a várost közelről érdeklik és idejében megtegye a szükséges javaslatokat a városi érdekek érvényesítésére. A polgármester meg­alakította a bízottságot, amelynek tagjai lettek: dr. Algner Károly, Back Bernát, Bakó László, dr. Berect János, dr. Dettre János, Kiss Károly, Körmendy Mátyás, dr. Szécsényl István, dr. Tonelll Sándor, dr. Török Béla és dr. Tóth Béla. A bizottság kedden délben tartotta s város­háza tanácstermében első illését. A másutt el­foglalt Somogyi polgármester helyett dr. Tóth Béla főjegyző elnökölt az ülésen, amely zárt ajtók mögött folyt le. A bizottság először dr. Bodnár Géza indítványává foglalkozott és meg­állapította a készítendő memorandum megszer­kesztésének alapelveit. A memorandum beve­zető részét dr. Somogyi Szilveszter polgár­mester fogja irni, a város kulturális viszonyait Móra Ferenc, a közigazgatási viszonyokat dr. Dettre János, az igazságügyi Intézményeket dr. Széli Gyula, az ipari és kereskedelmi viszo­nyokat dr. Tonelll Sándor, a városrendezési problémákat Berzenczey Domokos, a közleke­dési berendezkedéseket dr. Veress Gábor, végül a város pénzügyi helyzetét Scultéty Sándor Is­merteti. Elhatározta a bizottság, hogy megszerzi e statisztikai hivatalnak az ország megyei be­osztására vonatkozó előterjesztését a belügy­minisztériumban készülő tervezettel, előadói ja­vaslattal együtt, azután előkészíti azt a moz­galmat, amelynek célja, hogy az uj megyei beosztás tervének megvalósítása esetén Sze­gedből megyeszékhely legyen. Végül terveze­teket dolgoz ki a bizottság arra, hogy Szeged közigazgatási, igazságügyi és pénzügyi vonat­kozásban miként juthatna minél nagyobb terü­letekhez, amelyekre elvesztett hinterlandjának pótlása céljából feltétlenül szüksége van. Francia-olassz megegyezés? (Budapesti tudósítónk telefonlelentése.) A francia—olasz közeledés döntő stádiumba ju­tott. Kedden visszaérkezett Rómából Beranger szenátor, aki hosszabb időt töltött az olasz fővárosban és ez idő alatt tárgyalásokat foly­tatott a fasizmus vezetőivel Beranger szenátor megérkezése után kihall­gatáson referált utja eredményéről Herrlotnak. A jobboldali lapok azt Írják, hogy a francia szenátor nem talált valami kedvező fogadta­tásra Olaszországban. Éppen ezért azt taná­csolják Herriotnak, hogy ne erőszakolja a meg­egyezést, mert arra Franciaország csak rá­fizethet FELMENTETTÉK A SZEGEDE PAPRIKÁT A KALOCSAI VÁD ALÓL (A Lélmagyarorszáq munkatársától.) Szered tl József szegedi paprikakereskedő a mult év őszén árjegyzéket bocsájtott ki és a paprika­fajták felsorolása után a következő megjegy­zést tette: »Figyelem! Kalocsai paprikát nem tartunk, az valamivel olcsóbb, de silányabb Is.t Emiatt több kalocsai paprlkakereskedő, ter­melő és kikészítő szédelgő feldicsérés miatt feljelentést tett Szeredai ellen, mert szerintük ez a megjegyzés nem felel meg a valóságnak. A törvényszék előtt Szeredal azzal védeke­zett, hogy meggyőződése szerint a tiszta Igazat irta.. Soha sem hallotta még, hogy a kalocsai paprika egyenrangú volna a szegedivel, sőt mindenütt azt tapasztalta, hogy a szegedi lé­nyegesen főbb annál. Ez a köztudat az egész országban. Tóth Ede fővegyészt is kihallgatta a biróság, aki azt adta elő, hogy valamikor a két paprika között óriási volt a differencia a szegcdi paprika javára. Ma azonban a két paprikát, színre, szagra, Ízre, zamatra megkü­lönböztetni nem lehet. A legfőbb paprika a tzrgedl fajta, de ezt termelik Kalocsán Is, — mondotta. A két paprika között árdifferenciák vannak, a szegedi mindig drágább, mint a ka­locsai. Obermaycr Ernő fövegyész azt mon­dotta, hogy Szegeden több az elsőrangú pap­rika, mint Kalocsán, Szegeden több kiváló őr­lőmalom van, azonban Kalocsán is tudnak a szegedihez hasonló elsőrangú paprikát előállí­tani. A bíróság Szeredai Józsefet az ellene emelt vád alól felmentette es azt mondotta ki Ítéletében, hogy a két paprika köpött ktllönb­s¿9 nincs, mégis fel kellett menteni a vád­toitat, mert nem látta a biróság beigazolinak, hogy Szeredai jobb tudomása ellenére hasz­Qálta az inkriminált kifejezéseket. Fellebbezés folytán kedden került az ügy a hegedi ítélőtábla Skultéty-Xanácsa elé, ahol dr. Tabódy Zsolt terjesztette elő a vádlott vé­delmét. A tábla Szeredal József felmentő íté­letét helybenhagyta, a törvényszéki Indokolás­hoz azonban hozzáfűzte, hogy a szakértők sze­rint a két paprika között vegyileg ugyan kü­lönbséget tenni nem lehet, de hogy a két paprika teljesen azonos volna, ezt még a szak­értők sem állítják. Az általános kereskedelmi gyakorlat szerint a kereskedelem külömbnek tartja a szegedi paprikát a kalocsainál, tehát a vádlott nem állított valóilant. Egyébként a két paprika közötti külömbség megállapítása — mondotta a tábla — nem a büntetőbírósá­gok feladata. SacécJBenyl Mogf Szerdán és csütörtökön, november hő 23. és 24-én Két sziv, egy dobbanás. Főszereplők: Lillán Harvet, Wolf Blbacb­Hetty 011a Wallbnrg. Előadások vasárnapon 3, 5, 7,9, „ hétköznapon 5, 7, 9 érakor. Caillaux: a jévátételi bizottság elnlke Párls, november 22. A keleti jóvátételekkel foglalkozó bizottság december első napjaiban ül össze Párisban. Az elnöki tisztet Caillaux fogja betölteni. Borzalmas szerencsétlenség a drótkötélpályán Kolozsvár, november 22. A háromszékmegyei Kovászna melletti hegyekben drótkötélpályán akart feljutni egy kiránduló társasig. A felülről fákkal érkező csilléket visszatartották, de a fé­kező hirtelen ros*zol lett és rázuhant az egyik fákkal megrakott csillékre, amely nagy sebesség­gel indult el a lejtőn, szemben a felfelé törekvő utasokkal. A két csille 1400 méteres szakadék fe­lett ütközött össze egymással és mindkét kocsi a mélységbe suhant A kiküldött segitőcsapat Imre Ferencet és feleségét, vnlamint Sándor Vilma 18 éves leányt holtan emelte ki a kocsik alól, má­sik két utast életveszélyes sérülésekkel szállítot­ták kórházba. Rassay Károly adománya az ínségeseknek (A DOlmagyarország munkatársától.) Ras­say Károly országgyűlési képviselő érte­sítette a szegedi liberális pártot, hogy, mint az elmúlt években, az idén is hozzá kíván járul­ni a szegedi ínségesek téli nyomorának enyhí­téséhez. Ezért félesztendei képviselői tisztelet­díjából 150 télikabátot 200 női ruhát, 150 pár cipőt 250 pár gyapjuharlsnvát 300 mét£r leányruhák készítésére alkalmas szövetet szer­zett be és azt a napokban leküldi szétosztós végett Szegedre. Ezenkivül 5000 adag ebéd költségét juttatja el a tanfelügyelőséghez a ta­nyai iskolák szegénysorsu gyermekei számára, az árvaszék utján pedig szaz elhagyottá nem nyilvánítható árva gyermeket juttat természet­beni és pénzbeli segélyhez. A ruhaféléket Ras­say a tanyai Ínségeseknek szánta, miután a város Ínségeseiről a hatóság és a társadalom gondoskodik. révén mindenki OlCSÓfl futQat Orion rddióKé&zUlélc&ex. Díjtalan bemutatás a következő cégeknél: Csányl Antal, Fekeíesas-ucca 22. Csűri Ferenc, Kárász-ucca 16. Deutsch Albert, Kárász-ucca 7. Fonyó Soma, Kölcsey-ucca 4. Hrabár Károly, Kossuth Lafos-sugáruí 6. Jani András, Széchenyl-lér 8. Kelemen Márton, Ke!emen~ucca lt Klein 0116, Te..; -tér. Moskovüz Laf csey-ucca !*>

Next

/
Oldalképek
Tartalom