Délmagyarország, 1932. október (8. évfolyam, 224-249. szám)

1932-10-02 / 225. szám

viii. 20 fldófelszálamlásf tárgyalások A szegedi I. számú adófelszólamlási bizottság október 4-én a pénzügyigazgatóság II. emelet 58. számú helyi­ségében a következő tóteleket tárgyalja: Rosmann Dávid szűcs Kárász-ucca 5. Szegedi ipartestület italmérő Horváth Mihály-ucca 3. özv. Kolossá Viktorné italmérő Horváth Mihály-ucca 3. Lukács Lukács könyvkereskedő Klauzál-tér 7. Hesser Lajos kötélárukereskedő Feketesas-ucca 24. Domán Mátyás szőnyegkereskedő Kárász-ucca 12. Fogel Rezső mozibérlő Fodor-ucca 33. Deutsch Albert Rádiókereskedő Kárász-ucca 7. Bach Mik­sa fakereskedő Szent István-tér 12. dr. Winter Jen' tisztviselő Kárász-ucca 14. Berze Árpád ht Festö­ucca 7. Glöckner József ht. gróf Apponyi-ucca 27. Zeisler Imre ügynök Dugonics-tér 11. dr. Iványi Líviusz ht. Boldogasszony-sugárut 47. Csűri Mi­hály M. Lengyel-ucca 3. dr. Falta Marcell ht. Hor­thy Miklós-ucea 16. Konez Ella ht Dugonics-ueca 11. dr. Treer József ht. Bocskay-ueca 9. özv. Ba­lázsi Sándorné ht. Párisi-körut 38a Juranovits Gyula ht Horthy Miklós-ucca 11. özv. Szabó Edéné ht. Szent István-tér 11. Kertész Zsuzsanna fakeres­kedő Háló-ucca 13 Október 5-én a Wvetkező tételeket tárgyalja: Dr. Barta Dezső ht Deák Ferene-ucca 4. dr P.iedl Samu fakereskedő Alsókikötősor 10. özv. Bartók Vilmosné ht. Madách -ucca lb. Bauer Nán­dor ht Pillich Kálmán-ucca 14. Gera Ferenc tisztv. Sajka-ucca 12. dr. Nagy Samu ht. Széchenyi-tér 15. Lengyel Géza ht. Klauzál-tér 8. Mihálovits Dezső ht Széchenyi-tér 6. dr. Winternitz Sándor ht. Arany János-ucca 5. dr. Hunyadi Vass Gergely ht. ft. Jókai-ucca 4. id. Csermák Ernő dr. ht Szé­chenyi-tér 5. dr. Gassner Gyula ht. Tisza Lajas­körut 14. dr. Ujj Józef ügyvéd Széchenyi-tér 16. özv. Magyar Edéné ht Szücs-ucca 1. Bitó Antal ha­lász Rudolf-tér 11. Horváth Vendelné ht Felsőti­szapart 5. dr. Kertész Béla ügyvéd Csekonics-u. 1 Tornai Mihály ht ft. Lechner-tér 14. Bózsó Já­nos ht Jókai-ucca 11. özv. Vajda Béláné ht Du­gonics-tér 2. Kiss Mór bt Széchenyi-tér 15. Kiss Károly ht Széchenyi-tér 15. — A szegedi vegyes dandárparanrsnokság ló­versenye Kecskeméten. A szegedi vegyesdandár­parancsnokság tegnap délután lóversenyt rende­zett Kecskeméten. A versenyen megjelent vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy. Malinszky Oszkár tá­bornok is. A verseny részletes eredménye a kö­vetkező: A nyeretlen lovak díjugratásának nyer­tesei: 1. Rapaies Roderig tüzérhadnagy. 2. Baitner István huszárfhdgy (Szeged), 3. Farkas Endre tüzér­hadnagy, 4. Mares István tüzérszázados, 5. Baló Rezső tüzérhadnagy. A könnyű díjlovaglás nyer­tesei: 1. Barkóczy Béla huszárszázados, 2. Vidats Dezső huszárfőhadnagy, (Szeged), 3. Mares Ist­ván tüzérszázados, 4. Matuskovich Endre huszár­főhadnagy, 5. Rohovanszky Ferenc tüzérhadnagy, 6 Okolicsányi Koméi tüzérföhadnagv. A nehéz díjugratás nyertesei: 1. Ledniczky György huszár­őrnagy, 2. Rapaies Roderig tüzérhadnagy, 3. Ma­tuskovics Endre huszárfőhadnagy, 4. Ledniczky György huszárőrnagy, 5. Mares István tüzérszáza­dos. A nyerteseknek vitéz Shvoy Kálmán dr. ve­gvesdandárparancsnok osztotta ki a dijakat x Hauser tanárné Jó módszerrel tanit mérsé­kelt áron német francia, angol nyelvet Corre­petál olaszul. Tábor-ucca 7b„ nj adóhivatallal szemben. 96 x Modern játékkészítő tanfolyamra jelentkezni lehet Nemzeti Sajtóvállalatnál, Kárász-u. x Crépe de Chine, habselyem és müselyem-fe­hérne-nü meglepő olcsó árban — már 12 P-tfil kezdődöleg - kapható és megr--delhető: Fehér­nemü-terem. Feketesas-u. 22.. I. 2. Clctz ,jtléz£ct atoJstfeb és fehér, lágy kezeket nyerünk • NIVEA-CHENE rendszeres használata által. Az are és kezek üde, ápolt külsőt kapnak, ha esetenként és mislőtt a szabad­ba megyünk, rendszeresen bedör­zsöljük Nivea-Crémmel és könnye­dén maszirozzuk. A Nivea-Créme u egyetlen bőrápoló krém, mely a Nivea-Créme BEIERSDORF ÉS TARSA R. T. bőrfajn eueeritet tartalmazza, mi­által pótolja az elvesztett bőrzsira­dékot, táplálja és erősiti a bőrszö­vetet. Élénkíti a sejtműködést és ezáltal a bőr ismét tiszta, lágy, sima és fiatalosan üde lesz. P 0.50—2.20. Budapest, VTI., Komóesy-n. 41. sa. es en > A iéli menetrend Vasárnap lép életbe a téli menetrend, amely — mint ismeretes — ismét megszünteti a harmadik Budapest—szegedi gyors vonatpárt. Ezek szerint október 2-től Szegedről Budapestre indul: 6.28 (gyv.), 15.33 (gyv.), 14.16, 23.55. Budapestre érke­zik Szeged felöl: 9.44, 18.50, 20.50, 6.35. Szegedre indul Budapestről: 8.07, 14.20 (gyv.), 1815 (g>v.), 23.20. Szegedre érkezik Budapestről 13.48, 17.31, 21.26, 3.43. Szegedről indul Hódmezővásárhely felé: 3.50, 7.49, 10.36, 14.08, 17.56, (21.40). Szeged Rókusról indul Hódmezővásárhely felé: 414, 8.03, 10.51, 14.32, 1813, (21.55). Hódmezővá­sárhely-Népkertre érkezik Szeged felől: 4.56, 8.41, 11 30, 15.16, 18.52. (22.30). Hódmezővásárhelyre ér kezik Szeged felől: 5.01, 8.46, 11.35, 15.23, 18.57, (22.35). Szegedre indul Hódmezővásárhelyről: 5.23, 6.26, 12.15, 14.24, 18.26, (22.45.) Szegedre indul Hódme­zővásárhely-Népkertről: 5,28, 6.31, 12.21, 1429, 18.31, (22.50). Szeged-Rókusra érkezik Hódmezővásárhely felől: 6.01, 7.13, 13.11, 15.02, 19.11, (23.36). Szegedre érkezik Hódmezővásárhely felöl: 6.16, 7.32. 13.32. 15.17, 19.25 (23.41.) Ingatlanforgalom Szeged területén szeptember 23-tól október l-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát Lovászi István eladta Magyari Istvánnak Sá­rosvölgydülőbeli 1422 négyszögöles szántóját 1137 P 60 fillérért. Kiss Ferenc eladta Molnár Mihálynénat Kettős­hafárdülőbeli 1461 négyszögöl szántóját 1168 P 80 fillérért. Csókási Józsefné eladta Wagner János és ne­jének Dthalom dülőbeli 1 hold 970 négyszögöl szintóját 1413 P 50 fillérért. Szakáll Illés és társa eladták Bóresök Mihály­nak Nyári dülőbeli 1275 négyszögöles szántójukat 765 pengőért. Pungcr Pál és neje eladták özv. Jenéi Mihály­nénak Hobiártbasa-u. 13 b. számú 107 négyszög­öles telkü házukat 3300 pengőért. Szalma Ferencné és társai eladták Széesi József­nek Röszke 584. számú 223 négyszögöles te'kü ingatlanukat 1000 pengőért Ónozó Szilveszter és neje eladták Lasanrz Mi­hály és nejének Ballagitó-sor 32. számú 167 négy­szögöle* telkfl ingatlanukat 2500 pengőért Ágoston István és neje eladták Kozenkai Ist­vánnak és nejének Hó^ierdeje dülőbeli 1 hold 1500 négyszögöles földjét 2400 pengő forgalmi ér.ék­ben. Hutter Károly eladta ifj. Hutter Károlynak Ró­ma K. J. dülőbeli 371 négyszögöles szántóját 200 pengőért. NINCS RUHAGONDJA mert a legdivatosabb sapkát és sált mér néhány fillérért egy pullowert P 2'20-ért egy ruhát P 7'80-ért a legfinomabb gyapfufonálböl elkészíthet magának, mart kötését, horgolasát díjmentesen tanitja r 128 Kölcsey-u. 10 Fischer "KÉZIMUNKAHÁZ" — Az iskolai iró- és tanszerek ára. A vallás­és közoktatásügyi minisztérium az iskolai iró­6s tanszerek hivatalos árjegyzékét újból megál­lapította. A rendelet részletesen felsorolja mind­azon cikkek árait, amelyek használata az iskolák­ban elő van írva. Ezt a rendeletet a hivatalos lap 210. száma közli. A belvárosi óvodában a beírás október 3-án lesz. A tanítás 4-én kezdődik. x T. Oláh Anna női divatterme Pultz tá­bornok-ucca 2 b. — A Mikszáth Kálmán-regénypályázat Az év­ről-évre megismétlődő Mikszáth Kálmán-regény­pályázat, amelyet a Pantheoo Irodalmi Intézet ir ki, már eddig Is több fiatal magyar tehetség­nek nyitott utat az érvényesülés felé A legutolsó esztendők kitüntetettjei között ott találjuk Andai Ernő, Molnár Akos, Gelléri Andor Endre, Jarnó József és Földes Jolán neveit A Pantheon Iro­dalmi Intézet az idén is kiirja a Mikszáth Kálmán­regénypályázatot. A pályadíj 1500 pengő. A kéz­iratok beküldésének határideje 1933 január 15. A' bírálóbizottság határozatát 1933 március 15-én hirdetik ki. "^•••••••••••••••••••••HHHHHHHHHHBHBM^3 | Vigadóban ma katonazene, 6-tól táncj Elegáns! Divatos I Olcsó I MODELLKALAPOK nagy választékban ít Alakítás modell után is P 2-50 Vincze Mária nöi Halapsralon Tisza Lajos körút 5?. Kölcsey u. sarok, Rök-palota ZONGORÁJÁT c«&k ott vegye, »bol i cég évtize­des fennáll A to intknisMftt garantálja. 200 darabból Alid raktáram mélyen le­-zAllitoti Araim.legjobb mindég* erArt­inányaim minden igényt feltétlen ki­•lépfendk. M. 2 Kedveié flseféal leuétolelt. Planlno k. FiormdnlHraok 45 éves cég. ararvkoaaorna mester, Ma­ttyarorazAg legnagyobb zongoraQzeme Budapest, Vili, BAkOczi-al 19, félem. DEHMAL Könyrefc Körmendi Ferene: Ind. 7.15 Via Bodenhach. Körmendi Ferenc, a fiatal magyar Írógárda egyik legtehetségesebb tagja, úgyszólván egyik napról a másikra szerzett világhírt első regé­nyével, mely egy nagy nemzetközi pályázat első diját nyerte. Most itt van uj regénve és örömmel kell megállapítani, hogy még teljesebb alkotás az előbbinél. Egy utazás története a könyv: s mig a gyorsvonat monoton kattogással fut célja fe­lé, benn a fülkében életek csapnak össze, sorsok futnak ki a mindennap sínéiről. Csupa izgalom és feszültség ez a könyv. Az uj Körmendi-regény az Athenaeum népszerű 96 filléres sorozatában jelent meg. Menetrendváltozás. Az Államvasutak és a ma­ginvasutak vonalain október 2-án „téli menet­rend" lép életbe. E téli menetrendeket a most megjelent „Vasúti Útmutató és Máv. Menetrend" tartalmazza. A téli vasúti menetrendeken kivül benne vannak a Budapest környékén és vidéken közlekedő autóbuszjáratok részletes menetrend­jei, díjszabások, utazási kedvezményre vanot­kozó ismertetések és külíöldi csatlakozási ada­Hl I­t­4 ts P »-

Next

/
Oldalképek
Tartalom