Délmagyarország, 1932. augusztus (8. évfolyam, 175-198. szám)

1932-08-07 / 180. szám

VIII. 7. GYERMEKEK AZ UTCÁN... Nem Imim mep • dolgot, ha amik ujabbon felmerült szomorít körülmény aktuálítást nem adna. A törvényhatósági bizottság legutóbb tartott koz gyűlésén a szegedi gyermekekkel kapcsolatban szó vátettem egy és más visszásságot. Reámutattam ar ra, hogy a gyermekek Szegeden a nekik megfeleli) Játszótér szempontjából milyen mostoha elbánás­Un részesülnek. Játszóterük a tiszaparti lépc­mellett elhúzódó »csuzda«, maga a Tiszapart, ;, Tisza folyó, amelynek sokszor tiloí helyein látn fürdőző gyermekeket, avagy a parthoz kikötött őrizetlenül hagyott csónakokban himbálódzó, ugyancsak őrizetlen 2—3 éves gyermekeket. Felszó­lalásom kapcsán ígéretet tettem a város polgár­mesterének arra is, hogy ezekről « »gazdátlanul» csatangoló kis gyermekekről lényképfelvételeket ké­szitek, amelyeket albumba összegyűjtve, nyújtok át a polgármesternek, hogy igy a gyermekek tö­megesebb alhagyatottságának láttára, a város mégii olyan gyermek szociálpolitikát kövessen, mely a jelenlegi nehéz és sulyoc gazdasági viszo­nyok között is lehetséges. A felvételek készitése közfen tőrtént a közel, múltban, hogy két, már nem is jtyan kicsiny gyereket pillantottam meg, akik a Tisza habjai­ban fürdőztek. A hely természetesen tilos és für­dőzésre gyermekek számára nem volt alkalmas. Amikor a fényképfelvételeket a gyermekekről'elkfr szitettem, szóba elegyedtem velük és kérdeztem tő­lük, hogy nem félnek-e itt a mély vizben való fürdőzéstől A szokásos gyerekes helykeségget vá­laszoltak. Amikor pedig nevük után érdeklődtem, azt felelte az egyik, hogy: »én vafyck a Kósxó, móg a Kacsai*. Ezzel azután el is váltunk egy­mástól. A gyerekk fürödtek tovább a mily viz­ben, dacára a jóakaratú figyelmeztetésnek. Nem is télt bele vagy két hét, amikor a szegedi julius 17-én megjelent napilapok azt a rendőri jelentést hozták, hogy: »szombaton délután a xista ninbb áldozatot követelt. Egy fiatal H éves poh^ri ki­lai •tanuló, Kacsai József délután k-'t őrckr für­dés kötben Újszegeden, a villanyáram aivtzeló oszlopnál a vizbe fulladt. A kis fiu néhány barát­jával fürdőzött a Tiszában. Nagyon vigyáztak, hogy mély vizbe ne menjenek, mert Nacsai egy­álatlán nem tudott usznl Amint fürödtek, egy­szerre csak barátai azt vették észre, hogy Nacsai egyet kiált és elmerül a vízben. Ugy látszik, va­l'íami gödörbe léphetett a szerencsétlen kisfiú, amely azonnal elnyelte. A vizimentők percek alatt a szerencsétlenség helyére érkeztek, azonban a ítu nem bukott fel többet a vizböl Csáktyávat kezdték keresni, ami eredményre is vezetett, ar.-.eny­nyiben rövid koresés után megtalálták a viz fe­nekén. Segiteni azonban, már nem lehetett, Nacsai Józsi meghall.« Szegény Nacsaiból ezik szerint nem maradt más, mint az elszomorodott szülök leikében élő emlék, valamint az « fény képiéivé lel, amely majd annakidején ugyancsak a polgármester ur albumá­ban nyer elhelyezést. Az aktualitás pedig, »mciy a történet megírá­sát kiváltotta az a közlés, amelyet a tiszti fő­orvosi hivatal a napokban i«lt közzé. A tiszti fő­orvosi hivatal megállapítja, hogy Szegeden jár­ványszerűen lépett fe» » gytrmtkparahUs. Ennek körokozója pedig állítólag a 0n és a levcg6. Bi­zonyára nem a pormentes levegőre és a tiszta, dö­gödtől mentes Tisza vizére gondot a tiszti főorvosi hivatal, amikor a gvermekparaUzis kórokozójául •a levegőt és a vizet, említi Interpellációm eredménvévei mindenesetre ab­ban a vonatkozásban, hogy a Stefánia mellett elterülő rakpartot locsolással pormentest ük, meg lehet.k elégedve. Mindenesetre jobban, miat Móra Ferenc, aki már évek óta kü"nböző irásaivai sürgeti hogy a Kultúrpalota eu tti vasrácsokon üldögélő munkára váró emberek ne éppen a Kul­túrpalota bejárója előtt csapdossák a földhöz a dinnyehéjakat, «vagy az elzápult dinnyét Hiszen elvégre elég az, ha helipiacos napokon valóságos trágyahegyek k.-ietkeznek a Kultúrpalota előtt F.zek • dolgok "sem szolgálják az egészségügyet, de nem •isztilják a levegőt sem­A napokban megjelent kzlemények azt adták nirül, hogy minő vehemenciával lépett fel ismét » sertés pestis. Ezt a dolgot híradás nélkül fe láthatják a fürdőzők és csónakázók, amikor egy ilyen oszlásnak indult tetem mellettük las­san *re*zkidik a vízen, avagy még rosszabb eset­ben, akár hétszámra is a parton oszladozik Nemrégiben olvashattuk a (apókban azt is, hogy « szegedi rendőrség, mint minden nyáron, ezen • nyárcn is erkölcsrendészcti raztukd rendez a Thea partján. A razziákat annál is inkább megtart­£inu£u*tA fielyeóen ttcpfihdfaKi lyvi/li A -CRÉME hasanilatával. Tehát soha ne napfürdósaünk nedrw testtel 4» etőaatesea minden! or döntőijük be magunkat. Etaal csökkent­jük a fájdalmas nnpleégés vesiélyút és népen bámult kttlsdt nyerünk — borult idő asatón is. Nivea-Crsmt és Nivea-Olaj .pótolhatatlanok. At égést világon nincs még egy bérápolószer, s.-nely Euoeritet tsrtalmasna és eaen alapul különleges hatásuk. Nlvaa-Cremei P —.80, 1.—, 1.20 NiveaOlaj: P 1—, 1.70 4a 3.S0 BEIERIDORF éa TARSA R. T., 1UDAMIT, VII. kar., Komóosy-utoa ti. szám ják — igy szól a híradás —, mivei a hatóság tudomására jutott, hogy sokan visszaélnek a strandolássat biztosított zsabadsággal és viselke­désükké megbotránkoztatják a közönséget«. Még nagyobb gondot fordít a rendőrség a szabad par­tok ellenőrzésére, adta tovább hírül » közlemény. A rendőrség szigorú intézkedése szerint a partokon kikötni nem szabad, még kevésbé sokáig »indo­kolatlanul« a parton időzni E szigorú közleménnyel kapcsolatosan minden­esetre Ieine egy szerény kérdésem Hogy akkor, amikor a rendőrség »íU. indokolatlanul« parton Időzőket ellenőrzi, nem vonhatná-e be feladata körébe a tilosban fürdő »Nacsal-gverekek« ellen­őrzését és vájjon nem lehetne-e kinyomozni azo­kat a lelketlen embereket, akik sertéseiket kivon­szolják n Tisza partjára és ezálta! megfertőzik a fürdőző közönséget. Kérdések, melyek azonban nem annyira felelet, mint intézk dést várnak. Dr. Lnndesberg Jenő Hirelc 1)111 *7 Vasárnap. Róm. kaíh. B. 12 Ka­jetán. Pno'estáns B. 11. Ibolya Nap kél 4 óra 45 perckor, nyugszik 19 óra 36 perckor. Egvelrml könyvtár (központi egyetem, I. eme­let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. A Somogyi-könyvtár július és augusztus h-5nnp­ban köznapokon délelőtt 10-től 12-lg van nyitva csak tudorrtSnyos kutatóknak. Folyóirat csere dél­után fél 5-től fél 6-ig. — A múzeum mindennap, vasár, és ünnepnap délelőtt ío.től fél 1-la van nyitva. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar tanak: Grünwald Imre őrök, Kálvária-u. 17. (Tel. 1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor-«ugárut 41. (Tel. 1777.) Temesváry József, Kelemen-u. 11. (Tel. 130! ) Moldván Lajos, tJjszeged, Ved revü. l. (Tel 1848.) Setmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3125) Török Márton, Csongrádi-sugárut 14. i'Tel. 1361.) — Az Alfö'di Blsot aág szepfetnbw 4««» Nyír­egyházán tart vándorgyűlés. Az Országos Alföldi Bizotiság legközelebbi vándorgyűlését szeptember 4-én Nyíregyházán tartja meg gróf Klebelsberg Kunó elnökletével. Nyíregyháza polgármestere ér­tesítette Szeged hatóságát, hogy a vándorgyűlés előt'i napon, szeptember harmadikán nagyszabá­sú városközi kulturünnepélyt rendezn k és köz­reműködésre kérték föl Móra Ferencet, a sze­gedi muxeum igazgatóját is. — ArP*d emlékünnepély Pusztaszeren. A Pusz­taszeri Árpád Egyesület idei Arpád-emlékünnepé­lyét szeptember 4^én tartja Pusztaszeren. Az egye­sület ez ügyben hetenkínt csütörtökön fővezéríégi ülést tart délután 6 órakor a Stefánia-kioszk helyi­ségében. — flfó"» percoe kérelme. Móra Ferenc a kö­vetkező sorok közzétételét kérte tőlünk: Pesti ki­adóm uj kiadást ad Könnyes könyv elmü verskötetemből, amelynek első és második kiadá­sa a húszas évek eleién Szegeden jelent meg s jobbára Itt is fogyott el. Mivel a könyvkereskedel­mi forgalomban rég nem kapható könyvek a Nem­zeti Muzeum könyvtárában stneen k meg, annak számára rreretném őket megszerezni Egy-egy tisz­ta példányukat sziveden megválton akár készpén­zen, akár a harmadik kiadás most sajtó alatt lévő példányaival. Móra Ferenc. — Eljeiíyzea. Beck Zsuzskát, Beck Nándor leá­nyát, eljegyezte dr Walbersteln József gyermek­klinikái tanársegéd Pécs. — Hazajöttek a Köazcgeu nyaraló gyereket. Karácsonyi Guidó lelkész és Felszeghy Ferencné vezetésével egy hónappal ezelőtt har­mincnyolc szegedi gvermek utazott ei Kőszegre nyaralni. A szegedi gyermekcsoport szombaton ér­kezett vjssza Szegedre. Nagyszerűen töltötték el a vendégszerető dunántuli városban az elmúlt hó­napot, egészségesen jött haza valamennyi. — Ilé faiezövásárhelyen szigorú aertó'zárlalef lendettek e, Hódmezővásárhely polgármesteri hi­vatala közölte Szeged hatóságával, hogy a váró« területére szigorú sertészárlatot rendeltek el és bi­zonytalan klőre eltiltottak minden *rté*bevitett. A város területén ugyanis nagvaránvu sertésorbáac lépeti te. — Halá'ozá«. Néhai Antal Károly özvegye, Sasa Ida, folyó hó 6-án 77 éves korában elhunyt. Te­metése 8-án 11 óraloor a református temetőben. — őzv. Kovács Antal né, sz Lapu Erzsébet folyó hó 5-én elhunyt. Temetése vasárnap délután 5 órakor iesz a Hullám-ucca 3. sz. gyászházból a rókusi temetőbe Engesztelő szentmise hétfőn reg­gel 8 órakor a rókusi templomban lesz. Az el­hunytban Kovács Ernő ny. városi tisztviselő az édesanyját, dr. Katona István városi rendőri bün­tetőbirö és Antal Déues iparos tanonciskolái igaz­gató az anyósát gyászolja. — Székely-est, Hargitaváralja Jelképes szJkely község 11-én, csütörtökön este 8 órai ke*dettel az ujsze?edi Vijjadóban mü'oros ő'a'.ejövelelt tar­tanai^ i o'cs<* bútorvásár az Asztalosmesterek cégénél Duconlcü-tér 11. 11 A város rádión érintkezik a belügyminisztériummal A vános közigazgatási hatósága a belügyminisz­térium íőfelügyelete alá tartozik és igy rengeteg telefonbeszélgetés ea táviratváltás történik a mi­nisztériun és a vános kőzött. Amikor a rendör­sépen felszerelték a külön rendőrségi rádiólealó és felvevő állomást, felmerült az a terv, hogy a város a rádiófceronde.és felhasználásával továbbít­sa közö nivalóit a belügyminisztériumba. A bel­ügyminiszter most értesítette a polgármestert, hogy hozzájárul a rendőrségi rádióiéadó igénybevételé­hez, ezeitul tehát a város táviratait, vagy sürgős feliratait a rendőrség rádiója továbbít­ja a belü gy mini sz téri umba. DIVATARUHAZAM kárász ucca 3. sz. alá Süli helyeztem át et Dusán felszerelt raktáramat a t Vevőközönség szives figyelmébe ajánlom. Teljes tisztelettel

Next

/
Oldalképek
Tartalom