Délmagyarország, 1932. július (8. évfolyam, 148-174. szám)

1932-07-24 / 168. szám

vn. 24. Százezer pengB átmeneti kSIcsönt vesz fel a város (A Délmagi/arország munkatársától.) A •árosi főpénztár erősen készül az augusztusi kötelezettségek teljesítésére A tisztviselői il­letménye!» kifizetéséhez szükséges összea együtt lenne már, azonban esedékessé vál­nak még más fizetnivalók, elsősorban köl­csön törlesztések. Valószínű, hogy elsejéig ez a pénz is befolyik, de a polgármester, hogy elhárítson minden meglepetést, érdeklődött a Csongrádi Takarékpénztár vezetőségénél, hogy szükség eselén kaphatna-e a város elsején 100.000 pengő átmeneti kölcsönt. A takarék­pénztár közöl íe a polgármesterrel, hogy a Tá­ros rendelkezésére áll és szükség esetén folyó­sítja a százezer pengőt Ingatlanforgalom Szeged sz. kir. város területén 1932 julius 15-től 1932 julius 22-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: Sztriha Ferenc és társai eladták Janicxki Angetfc. °ak Hétvezér ucca 4a számú 321 négyszögöles telkü házukat 9000 pengőért őzv. Herczeg Sán­dorné eladta Balogh István és nejének Vajda acca lb számú 80 négyszögöles házhuyét 1300 pengőért Grossz János eladta vitéz Bertényi Fe­rencnek Zerge ucca 17. számú 149 négyszögöles telkü házát árverésen 7000 pengőért őzv. Muskó Györgyné eladta Szeged-Csongrádi Takarékpénz­tárnak Szentmihálytelek dülőbeli 848 négyszögöles szántóját árverésen 1244 pengőért Csűri Gellért eladta Nádai Jenő és nejének József főh«-otg. telep 51. számú 265 négyszögöles telkü házát 2550 pengőért őzv. Nacsa Mártonné eladta Farkas András és nejének Farkas dülőbeli 669 négyszög­öles szántóját 200 pengőért Szeged-Csongrádi Ta­karékpénztár eladta Bozóki János és nejének Róma K J. dülőbeli 210 négyszögöles telkes házát 3500 pengőért ifj. Domonkos András és neje eladta Révai Júliának Francia-hegy dülőbeli 150 négy­szögőles szántóját 1450 pengőért Hoffmann Jó­zsef és társa eladták Henczl Imre és nejének Rothemere-telep 26. számú 166 négyszögöles ház. helyüket 2000 pengőért Kátai Béla eladta Kopasz Lajosné és társának FeEsővárosi-nyomás dülőbeli S hold 253 négyszögöles szántóját 6063 pengőért Abránich Margit és társa eladták lovag Bialoskons­ky ödönnének Szatymaz 468. számú házát 1 hold 815 négyszögöles telekkel 6000 pengőért Miklós Károlyné eladta Noel Fülöpnéoek Rózsa acca 4. számú 167 négyszögöles telkü házát 5500 pen­gőért — Galamblépezée. Az állatvédő egyesülethez napi rót-napra jelentések érkeznek a kegyetlen kínzá­sokkal összekapcsolt galamblépezésekről. A ga« Iamblépezőket az e?vesü!et feljelenti a rendőrség, nek, ahol az állatkínzókat érzékeny büntetéssel sújtják, sőt idegen tulajdon jogtalan elsajátítása esetén az ügyet a rendőrség a járásbírósághoz is átteszi. Az állatvédő egyesület ezúton is figyel­mezteti a galamblépezőket, hogy kegyetlen mű­ködésüket szüntessék be, mert az egyes kerületek, ben ellenőrző állatvédők feljelentése után a ga­lamblépezőket a rendőrségnek feljelentik. ROYAL fett, tisztit ^ • W ™ a legszebben! Móréra. B/l *» Olcsó ólolAnykur R Pösiyén fUrdőben a epeclal tzananalórlum di< át rr^CTint«>el­beo kösrvény, ibeum, IsehU« ét n« bajok (iáméra 21 napi kur.it nyűtt 3U0 pencttri. PelrtláRoaitiiui «zolgá'ntk «a elöirgyitit e!tjgadatk kt*ár4l«| a to a|áonoaok: dr. Sehmldt L. ét dr. Weict Kde S4n Jégtiehfttött Yoghurth Alit gyógyít erősít táplál mer- tejszín hozzáadásával késrfll és sokkal jobb az aludt tejnél. 1 üveg ára 20 fillér a Központi TeJcsornok rf. fióktejcsarnoknlban. fieéyeáen yuzfijktodotom NrVEA-őííí" hataniil«t»"a1. Tehát .«oha ne n< pfürdóaaünk nedvet teettal la elóaeteaea mindenkor döraaöljük be magunkat. Eiael eaokkent­jük a fájdalmat nsplecgée veeaélyét ¿a eaépen barnult leültöt­nyerünk — borult icő esetén ia. Nivea-Creme <e Nirea-Olaj pótolhatatlanok. Ai efcéea világon ninca még egy bőr&polóaaer,, amely Eooeritet tarta! saana és eaen alapul különleges hatiauk. Nlvaa-Crsinai P -%S0, 1.-t 2.20 Nivea-Olaji P 1.—, 1.70 és 3.50 IIIERIDORP éa TAR«« R. T., BUDAPEST, VII. kar., Komócay-utca 41. az ám. — A szegedi tankeHHetl («Igazgatósé*. A kultusz­minisztérium a győri tankerület', főigazgatóságot beszüntette éa az ország összes középiskoláit a megmaradt 5 tankerületi főigazgatósághoz osztót, ta be. Ezzoí kapcsolatban a szegedi főigazgatóság­hoz nyertek beosztást: a ceglédi állami, a kiskun­halasi és kisújszállási református reálgimnáziu­mok, a kalocsai éi^eki, a kecskeméti kegyesrendi és a nagykőrösi református reálgimnáziumok, a kecskeméti állami reáliskola, a kecskeméti an­golkisasszonyok leánygimnáziuma, valamint a kecskeméti református leánylioeum. Békés és Szarvas középiskoláit a debreceni főigazgatóság­hoz csatolták. A szegedi tankerületi főigazgatóság­hoz jelenleg tehát 23 középiskola tartozik és pe­dig: gimnáziumok: Kalocsa, „Hódmezővásárhely, Kecskemét, Nagykőrös, Szeged; reálgimnáziumok Baja, Békéscsaba, Csongrád, Cegléd, Kiskunfél­egyháza, Gyula, Kiskunhalas, Makó, Kisújszállás, Szeged, Szentes; reáliskolák Kecskemét, Szeged; leány líceumok Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Szeged; leánygimnázium Kecskemét A szegedi tankerületi főigazgatóság hivatalos helyi­ségeit augusztus l.tőf a Horváth Mihály-ucca 2 szám alá (s szegedi állami reáljskola épületébe I. emelet) helyezik át Padozáshoz száraz nutféderes deszka Bach Testv. Párisi körút (volf Somló teleo). Sport Szeptember 4-én kezdődnek az első liga mérkőzései Egyelőre még nincsenek kisorsolva az I. liga mérkőzései, annyit azonban már elhatároztak a PI.ASz-bn, hogy a bajnoki szezon szeptember 4-én kezdődik. Az egyesületeknek tehát mindössze hat hét áll a rendelkezésére, hogy utánpótlásaikat, reorganizálás! és csapatszervezési munkáikat el­végezhessék. Az őszi Pordulót a PLASz intésV bizottsága ezen a héten sorsolja ki. Ma fálszák le Békéscsabán az országos aniaíőrbajnoki döníől Sok huza.vona után mégis sor kerül Bíkéscsabnn az országos amatőrbajnoki döntő lejátszására, M n ismeietes, a döntőbe a Robii SC és a Győri ETO került A mérkőzés iiánt Békéscsabán és a kör­nyező községekben, városokban n'gy érdeklődés mutatkozik. Ezer számra foglalják le a helyeket és kétségtelen, hogy az érdekes mérkőzést rekord­közönség fogja végignézni. S?e^edröl is többen átrándulnak Pékéscsabára. A Szeged FC vezető­ségéből többen azzal a cé'lal utaznak Csabára hogy néhány já'ékossai szerződietési tárgyalásokat folytassanak. I Eremmérkőzések SzKAC—MSE. Ma délután 4 órai kezdettel kerül lebonyolításra a SzAK-pályán a kereskedők és az ujszentivániak mérkőzése. Var.u-eég—Postás SF. Félhat órai kezdettel ját­szák le bajnoki mérkőzésüket a Varga-cég és Postás SE csapatai a Vasutas-pályán. Hunyadi SC—Tápéi SC. Tápé a mérkőzést a Hu­nyadi javára O.O gólaránnyal" feladta. A Tőnek vés Sport Egyesül» a Tápéi Sport Club­bal barátsáaos mérkőzést játszik a Upéi pályán vasárnap délután fél 6 órai kezdettel. Züdctn Aatfza zárlat. Páris 20.12.5, London 18J5, Newyork 513.87.5, Brüsszel 71.20, Milánó 26.19, Madrid 41.10, Amsterdam 20P.90, Berlin 121.95, Szó­fia \Tl Prájja 15.19, Varsó 57.60, Bukarest 3.06. A Magyar Nemzett Bank blTutaios árfolyam­Jelentése; Angol Iont 20.45—20.85, belga frrnk 79.25 —7SL85, cseh korona 16.96-17.06, dán korona 108 80 —10080, dinár 9.96—10.08, dollár 570 ^50—373.50, francia frank 2^30—22.50, hollandi forint 229.65 —23t05, lengyel zloty 63.95—64 45, leu 3.36-3.56, leva 4.06—4.19, Hra 2990—33.20, német márka 135,70—136.60, norvég korona 100.90-101.90, osztrák schilling —.-, svájd frank 110.70-U1.40, svéd korona 10330—104.80. Budapesti terménytőzsde zárlat Rtiza. tiszai <5 és uj 77 kg-os 12.70—13.t0, 78-as 12.85—13 20, 79ies 13.00—13,30, 80-as 13.10—13.45; felsőtiszai és egyéb ó és uj 77-es «2.35—12.65, 78-as 12.45-12 75, 79-es 12.60—12.85, SO-as 12.75—13.05; rozs pestvidéki 8-8Ö —8.90; takarmánvárpa I. 11.90-12.35; Zfb I. 14.50 —15.00, II. 14 00-14 25; tiszai tengeri 18.40-18.50; korpa 1140-11.50. Csptágél fcvménylözade rérlat Irányzat tartett Buza juliusm 46,37.5 (46.37.5), szeptemberre 48.50 f48.25). decemberre 51.37.5 (51.50>; tengeri juliusm 3t25 (—), szeptemberre 32.75 (3225>, decemberre 33.00 f32.62.5': nozs julhisra 27.5U (2R.50>, szeptem­berre 30J50 (31.50). decembert« 3125 ^ Építtetők figyelmébe! Yerebélyi Redönylpar SSSFLE üi! Gyorstalpaló tizem Legolcsóbb ét legiobb munka Topánkák UlSnleges talpalás«. LUSTEINER Korona a. 15. 823 llutók, traktorok, motorok hengeresiszoláeát, dugattyuzieát, generál javitását és mindennemű gépek (avltásál legnagyobb szakszerűségei és legolcsóbban végzi felelősség mellett Murka István él Társa «utó és srépjavitőmühelye, Szeged, Vadá*z u. 1. sx. Telefon 28 - 40. 341 Nincsen Unnék oly »a Igái bari.tj». PreeUió» beállt -.ásn r!opla h»j»ziln gA« tt> köve* werk<»;! mlet egy Chroncmefer Roxan -*ebór. jótállU! 10—100 éra» nzemkCpMség: r#uletazol^»r« 1« Mpvt»«!«cn.'l Miilhnffor V fltKW*«iié! (Széchenyi mUlllUIIBl *• ier 9. Ztóler-haz). PreoUió. meMrák tnii<lcnn»mn ék«ar<»lc »z»k»»ora '»Titáea, áula­kn*»4 jntán^oi trb«n. JOÍ I Srt orao> bevaltAt! I

Next

/
Oldalképek
Tartalom