Délmagyarország, 1932. június (8. évfolyam, 123-147. szám)

1932-06-07 / 128. szám

VI. 7. napernyők SWS; Pollák Testvéreknél „"üK A pénzügyminiszter nem utalja ki a Búvárló feli öltéséhez szükséges 30 ezer pengői lenne értelme annak, hogy az állam Ilyen munkára adjon pénzbeli segítséget* (A DUrrfigyarország munkatársátór.) Amilyen •agy feikeaedéssel tárgyaltak még néhány hónap­pai ezelőtt is a rókusi lakótelepről, amelynek ter­veit a kultuszminisztérium műszaki osztálya készí­tette et, annyira hallgatnak róla mostanában. Nem­régen még ugy roít, hogy a város előbb-utóbb mégis megkapja azt a harmincezer pengő állam­segélyt amelye i ebe lsberg Kunó kultuszminiszter­sége idején igért meg a pénzügyminisztérium és amelyből a Ki .buvártó töltési munkálatait be­fejezhetnék, most azonban egyre kevesebb remény van arra, bogy az Ígéretet beváltsák. A város hatósága már többször tett kísérletet, hogy megkapja ezt a pénzt A legutóbbi felter­Jesctésre mostan iban érkezett meg a minisztérium ráiasza, amelyből az derült W, hogy Szeged — félrevezetés áldozata. A miniszter ugyanis azt irja, bogy a harmincezer pengőt nem utaf/a kt\ mert információi szerint a Buvártó feltöltése nem na. ggobbaránga mnnka és esak igen kevés munkás­nak ny ojtana rövid időre szóló kereseti lehetőséget " viszonyok között semmi ertetme aem tenne <>nnM, hogg az álfám ilyen munkára ad­ton pénzbeli segítséget. A polgármester terjedelmes feliratban válaszol! a minisztériumnak. Bejelentette feliratában, hogy a minisztérium információi hetytetenrk, mert a Buvártó feltöltése *nn*n az a munka, amelynél a lehető legtöbb munkás futhaf . kereseti (ehető­séghez, hiszen a költségek túlnyomó részét munka­bérekre keli fordítani, mert anyagbeszerzésre nin­csen szükség, a töltéshez szükséges földanyag szállításánál is kézierőt alkalmazna a város. A polgármester közli a miniszterrel a mult évben végzett töltési munkálatok költségeinek efszámoíá­sát »mely szintén azt bizonyítja, hogy a munka­nélküliség enyhítése céljából a legjobban kihasz­nálható munkanem a földmunka. Végül azt kéri a polgármester, hogy a .ntniszter változtassa meg e/határozását és utalja ki az államsegélyt, mert a város súlyos pénztelensége miatt egyrflen fillér ár« szükség munkát nem végeztethet a- W-. <• munkanélkotiséa ordto eagre főbbén rtavekszk. A fyéíen befefesiU a gásgyári tárgyalásokat Héífön a gdxgydrl és a fogUgyl blxottsdg tartóit Ülést, sxerddn a Köteponti Igatcgatósdg Képviselőivel landcsHoznaMt CA Délmagyarország munkatársától) A gázgyári ad-hoc bizottság és a jogügyi bizott­ság tagjai hétfőn délután ismét együttes ülést tartottak dr. Somogyi Szilveszter polgármes­ter elnökletével a városháza közgyűlési ter­mében. Ezen az ülésen a gázgyár központi igazgatóságának képviselői usm vettek részt. Az ülést, amely zárt ajtók mögött folyt le, azért hivta össze s polgármester, hogy a két bizottság tagjait részletesen tájékoztassa a gáz­gyári koncessziótárgyalásokkal kapcsolatos kérdésekről. Az ülés nyolc óráig tartott, ked­den délután folytatják. Somogyi polgármester az ülésről a kővetke­zőket mondotta a Délmagyarország munka­társának: — Az eddigi tárgyalások során meggyőződ­tem arról, hogy a bizottság tagjai nincse­nek, mint ahogyan nem is lehetnek teljesen tájékozódva a kérdés részleteiről. Nem isme­rik eléggé a gázgyár üzletvitelét üzleti tevé­kenységiek lehetőségeit és igy nem tudhat­ják, hogy üzleti szempontból mit várhat, vagy mit nem várhat a város a tárgyalások ered­ményétől, nem tudhatják, hoqy üzle'i'e-; mit ér a gázgyár. Azért hivtam össze az ülést, hogy ezekről a részletekről tájékoz! as^am « bizottságok tagjait. Egy-egy részletkérdés kö­rül igen élénk vita támadt, számos felszóla­lás hangzott el és a felszólalások tendenciája általában az volt hogy a nagyblzottság ke­rtes eli azt az összeget, amelyet a kisbizottság által kidolgozott tervezet sPerint a város kapna a gázgyártól a koncesszió meghosszabbítása esetén. De olyan értelmű felszólalások is el­hangzottak, hogy a város mérsékeltebb áramT egységárakat kössön ki, mert a szerződésterve­zetben megállapított hatfilléres áramegységár — jelenleg 6.8 fillér — nem felel meg a gaz­dasági viszonyoknak. Elmondotta a polgármester, hogy a vitát még nem fejezték be, ezért kedd délután folytat­ják a tanácskozást szintén a gázgyár képvi­selői nélkül, szerdán reggel azonban folytat­ják a mult héten félbeszakított tárgyalást. Ezien az ülésen résztvesznek a gázgyár köz­ponti igazgatóságának kiküldöttei is. Remél­hető, hogy a tárgyalások ezen a héten be" fejeződnek. A tárgyalások anyagát és ered­ményét a polgármester részletes jelentébe foglaltatja, a jelentést kinyomatja és a tör­vényhatósági bizottság minden egyes tagjának küld belőle, hogy mfnienki áttanulmányoz­hassa a kérdést még a közgyűlés előtt Statárium az almaszedés miatt Személves szabadság megsértése miatt 15 rapra itéhek egv dorozsmai gazdát (A Délmagyarország munkatársától) Rendkivü» érdekes ügyet tárgyalt hétfőn a szegcdi járásbíróságon dr. Gaál István járásbiró. Egy do­rozsmai földműves-család ellen emelt vádat az ügyészség szeméhjes szábact^g megsértése cimén azért, mert elfogtak egy a maszedésen éri em­bert, *statáriália* biróság c!e állították, Mátra ítélték, siralomházba zárták, <ic kesébb ^fe'menletlék a statárium a'Cl*. Az ügy a mult év őszen történt. Gyuris Mihály dorozsmai szőlőtulajdonos betért Tóth Józsefek tanyájába ismeretlenül és aziránt tudakozódott, hogy van-e e'adó alma. Tóthék azt felelték, hogy van almájuk, de az nem eladó. Gyuris a gazdá­val körülbelül egy félóráig elborozgatott, azután hazafié indult. Tóth József a búcsúzáskor meg­engedte neki, hogy a tanya végében fekvő fák­ról szedhet gyerekei számára aímát. Gyuris meg. köszönte a szívességet. A tanva előtt feküdt a bi­ciklije, mellette a szatyorja, amit megszedell aí. mával és távozni készült. Hirtden éles füttyszó hallatszott a tanya felöl és awa vette magát ész­re, hogy be van Kerítve. Körülfogták és elfogták, mint tolvajt Tóth József még kezet is emelt rá. Az egyik mostohafia: Farkas Károly meg. ragadta a karját és bevitte a tanya udiwárm. K megrémült embert itt ujbóf körülállták. Tóth József kijelentette, hogy lopáson érték tet­ten és a lopásra — mint maga is jól tudhatja — statárium van kihirdetve. Ennél fogva őt aaegt statárium elé áditják. Tóth József a megrémült ember előtt kf is hirdette azonnal az Ítéletet, bog}- tatáira van itétoe. Az egyik fiu lefogta Gyurist az apa pe. dig megmotozta, hogy njnes-e nála valami. Ekózv ben kivették belső zsebébői a noteszt, amelyben 30 pengő volt és eltették a noteszt a pénzzel együtt. Gyuris hiába hajtogatta, hogy engedélyt kapott Tóthtól az almaszedésre, Tóth ismételten kije­lentette e'őtte, hogy halált0 v"n ilélve, anélkül, bogy csinálhatna ez ellen valamit. Gyuris Mihályt ezután egy zárt verandára vitték és magára hagy­ták, előzőleg elengedték az udvaron a két ha­talmas házőrző komondort Tóth József időnként meglátogatta és borral kinálta, de a halálféle­lemtől va'-ogó ember nem merte elfogadni a bort, mert félt bogy leitatják és akkor elbánnak vele. Da Tóth József aggonlövéssel fenyegette, ha nem iszik, ezért ugy tett, mintha inna, de csak síinlelte az ivást. Estefelé a gazda kiseb­bik fia is meglátogalta a siralomházban. Gyu­ris Mihályt és átadott neiti egy kosár csöves ten­gerit, a következő szavak kíséretében: — Ezt morzsol fa le, agy se homzm már ex élete., G/uris ne* látott a ku.orícamorzaolásnak, e( is végezte a munkát, mikor ismét jelentkezett a gazda és a következőket mondotta: — Felment a statárium, ered] haza... Közölte azonban vele, hogy a biciklijét ott tartja zálogul. A hétfői tárgyaláson a vádlottak; Tóth Jó­zsefné éa Parkos Károlyné tagadták, hogy "Sta­táriumról« beszéltek volna Gyurisnak. Tóth Jó­zsef elmondotta, hogy engedélyt adott Gyurisnak fehér afma szedésére, de Gyuris a piros afmák­bói szedett 0 nem is látta a dolgot mások fi­gyelmeztették, hogy tofvaj jár a szőlőben. Gyu­ris a felfedezéskor szókai próbált, futásra vet­te a dolgot, de a; egyik fia elfogta. Letartóztatták Gyurisat, de esak azért, mert tettenéréskor jogában áü akár­kinek a tolvajt letartóztatod. A biróság kihallgatta Gyuris Mihályt aki agy adta elő a dolgot mint » feljelentésében, de a vallomásában hozzátette a következőket is: — Harctéren voltam, négv esztendeig amsz fogságban sínylődtem, de olyan veszedelmes per­oekel, mint ott, soha aem éltem 61 .„. A biróság bűnösnek mondotta ki Tóth Józse­fet személyes szabadság megsértésében és /5 napi fogházra ítélte. Ebből a büntetésből négy napot az előzetes letartóztatással kitöltöttnek vett. A többi vádlottat a biróság felmentette. Sxécíjenyi Moszt Kedden lunlua hó 7>én ulo'Jora A terein Jéggel van hUlve dadapestt Forum filmszínház kitűnő repertoár darabja Köpenicki kapitány A v'iafl legnagyobb azélhámosána< mulatságos tör­ténete. Főmereplő: MIK Sdalbft Előadások: vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor hétköznapokon 5, 7, n órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalom