Délmagyarország, 1932. június (8. évfolyam, 123-147. szám)

1932-06-29 / 147. szám

VI- 29. Fantasztikus lelentés szerint Vágujhelyen elfogták a Lindberg-bébi egyik gyilkosát ,Bu#F>"*i tadósflfink telefonjtíer,t*se.) Prírf. %|entjk: A váguj helyi csendőrség azt a fan­^wiikusnak l«szó jelentést küldte, hogy e//o7­tgi7 amerikai (/ormiért, akt a Lmdbrrrjh­VM gyilkosának vallja magát. Az Ulető férfi csak jngolut tad és ***** nem °karja elárulni. VaHo­mása szerint több társával együtt ment Londonon, majd Parison és Belgiumon keresztül Zsolnára, ahoi a többiek ót kifoszottt.ik és Szovjetoro»?­országha szöktek, ahová ő is követni akarta őket. Az amerikainál a csendőrök semmiféle igazoló iratot nem találtak. Népjóléti Ügyek, templomépítés, gyermekvédelem, ssin&á&ügy ax interpellációk Ikeres&íítíssében CsüíöríöKön folytat/dk a funiusi Közgyűlési CA 1WnraggOformág munkatársától.) Kedden dél­után négy őra ntfln nyitotta meg dr. Somogyi Szilveszter polgármester « folytatólagos kőzgyü­lést} amely irányt közepei, érdeklődés nyiívánnH m**. A tórvénvhatősági bizottság a póttárgyként felvett előterjesztéseket, interpellációkat és indít­ványokat tárgyalta. Az efeő előterjesztés a Móravárosban tervezett templom helyének kijelölésére vonatkozott A kisgyűlés a TascbJer-telek kijelölését javasolta. Pelrik Antal «• javaslat ellen szólalt fel és kérte, hogy az elő­terjesztést a közgyűlés vegye te a napirendről, raert a helykérdés ellentéteket robbantott ki a móravárosi hivek körében Barta Mihály azt fejtegette, hogy Móraváros fa­kasságát a lélekszám nagysága miatt i« megilleti • templom. Az egyházközség a templomépítés cél­jaira 32.000 pengővei rendelkezik. A hefy meg­határozását rábjzza a város hatóságára. Tokáré Béla Fetrik javaslatához csatlakozott Sráca Imre szintén azt kérte, hogy a javaslatot »*gye le a közgyűlés a napirendről és ne foglalkoz­ván vele mindaddig, amig a gazdasági helyzet meg A templomépítés többe fog kerülni, ttlint amennyi pénze az ecvházt-özsécjnelc van és igy az a varoe Kegyúri terheit fogja növelni. A vároanak fontosabb és sürgősebb feladatai is vannak Máriafóldy Márton és társai állandóan közbe­szólnak, mire a polgármester Szilcs Imrét figyel­mezteti, hogy ne reflektáljon a közbeszólásokra, de aztán kéri Máriafőldyt is, hogy ne zavarja állandóan a felszólalót Szűcs ezután arrót beszélt, hogy az egvi* "teme­tőben 20 pengőt kértek egy szegényasszonytói sír­helyért. — Micsoda disznóság ilyent beszélni! — ki­ittja Báló István. (Nagy zaj. A polgármester csen­gője csendet ker.) Máriaföldg Márton a kisgyűlés javaslata meL tett szólalt fel, ugyancsak dr Tóth László. Oteingik József: Az egyházközségnek, ha van pénze hozzá, szuverén joga a templomépítés. Til­Don Dlego Anlonio Roj c Dajos Béla, a berlini Adlon-Hotel hires zenekarának Jazz és Tangó énekese fullus hó 2-én éa 3-án A Kan kávéház h á z -.7 ónok ara élén esto o hangvcrseifloei. i takozik az ellen, hogy a templom hefyét köztéren jelöljék ki. P. Schn,tder Vencef a kisgyűlés javasíatát ajánlja elfogadásra, mert a Taschler-lelek a mórai egyház­község területének központjában fekszik Dr. Gárggán Imre örömmef fogadja ef a kis­gyűlés javaslatát, mert meggyőződése szerint ahoi templom épül, ott megszűnik a lehetőség ugy a jobboldali, mfnt a baloldali szélsőségek számára. Dr. Tóth Imre a kisgyűlés javaslata mellett szóíalt fef, majd a zárszó jogán Pctrik Antal beszélt. A Móravárosban egyenlőre nincs szükség templomra, hiszen a Kálvária-kápolna ®em teük meg. A többség ezután a kisgyűlés javaslatát fo­gadta el. Balogh Péter interpellált ezután a felsőtanyai autóbuszjárat vonalának megváltoztatása miatt A polgármester válaszát a többség tudomásul vette. l.ájer Dezső interpellációjában olyan intézkedé­seket sürget, amelyek a következő télen munkaalkalmakat, megélhetés* biztosithatnak a munkanélküliek számára. A polgármester válaszában felsorolja a folya­matban lévő munkálatokat és bejelenti, hogy a kormánytól államsegélyt kér. Lájer Dezső ismerteti a szegedi munkásság hely­ieiei, amciv most, a nyári nőnapok alatt is tel­jesen kilátástalan. A polgármester válaszát nem tartja kielégítőnek. A munkanélküliség csökken­tésére indítványt tettek már régebben, amikor a nyolcórai munkaidő bevezetését kérték Ma már nem is a nyolcórás munkanap, hanem a kO órás munkahét bevezetésére van szűkség. Ezzel szemben sok szegedi műhely 10—12 órát dolgoztat naponta redukált bérek mellett. A munkaidő redukálása sokkai többet jelentene, min' a kilátásba helyezett kaszárnyajavitás és az államsegély-kérés. Sürgős segítségre van szükség, mert az eléged ellenség eggre nő. Mindent el kell követni a nyomor enyhítésére. Mivei ebből a szempontból a pofgármester válasza nem kielégitő, azt nem veszi tudomásul. A polgármester elismeri, hogy az a munka, amelyre kilátás van, nem elég. Szegeden, aki rá­szorul, mindenki kap ne^kinyhai ebédet A nép. konyhai ebéd még a tisztviselői fizetéseket is meg. előzi Kéri válaszának tudomásul" vételét A több­ség a választ tudomásul vetta lAjer Dezső ezután az ujszegedi Iskota elhelye­zése ügyében interpellált. A választ tudomásul vet­ték. Harmadik interpellációjában azt kérdi, hogy a polgármester összecgyezlelőnek tartja-e a morális szempontokkal, hogy a városi üzemek alkalmazottai­nak fizetését tényrgesen nOgt/ofib irányban csökkentett, k, mini a tiszti'is -lói fizetésekéi. A polgármester válasza szerint a város nehéz pénzügyi helyzete miatt kellett csökkenteni a mun­kások fizetését, mert kúlöi'-ben a létszámot kellett volna apasztani. Lájer ezt a választ nem veszi tudomásul, mert a köztisztasági üzem munkájára ma éppen olyan szüksége vnn a városnak, mint volt azelőtt. Van­nak munkások, akik havonta 20—2í pengőt ke­resnem a várostól. A városnak kellene példát mu­tatni a munkásokkal' való bánásmódra A polgár­mester válasza nem elégíthet ki egyetlen igazság­szerető embert sem. — f.n adom meg a felvilágosítást, — mondja a polgármester. fürdőruhán színben, min^sésrbon és árbnan utolérhetetlenek Lampel Iteéyintt — Mert egy tanácsnok sincs itt, — szólt közbe Pásztor József. Nyaralnak — tette hozzá valaki — Csak egynek kellene itt ienni — mondta a polgármester de azt én küldtem ei valahová. A polgármester ezután arról beszelt, hogy a város szociálisan bánik °z üzemi mitnkas, kkal, mert lehetőleg senkit sem bocsájt et Lájer felszólalása után a közgyűlés 20 szóval il ellenében tudomásul vette a választ. A bal­oldallal szavazott Körmendy Mátyás is. A következő interpelláló dr. l/imlcsberg Jenő, aki erélyes Intézkedéseket sürget a törvénytelen megreudelésgyOftések ellen, amelyek súlyosan sértik a kereskedelem érdekeit A polgármesternek nincs tudomása a megren­delésgyüjtésről, de felhívja a rendörhatósáa figyeL mét a bejelentett visszaélésekre. Dr. Landesberg tudomásár veszi a választ, bár köztudomású, hogy nemrégen állítólagos angol ügy­nökök házalták végig silány szövetekkel a várost Most egy féngképvállalat kapott engedélyt a rend­őrségtői arra, hogy filmfelvételeket készítsen. A vállalat ezt li'os megrendelésgyüjtésekre használta fei. Ez a vállalat tizennégy ügynökkel dolgozott Szegeden. Ezek ar ügynökök fantasztikus trük­köt kt ugratják be a jóhiszemű közönséget Landesberg kővetkező interpellációjában a népünnepélyek engedélyezése ellen tiltakozik, mert az ünnepélyek sokkal "nagyobb károkat okoznak a város keres­kedelmének és iparának, mint amennyi hasznot jelentenek a jótékony cél számára. Kéri a pof­gármestert, hogy a jövőben csak korlátolt szám­ban engedélyezzen népünnepélyeket. A polgármester válaszát a többség tudomásul vette. Landesberg Jenő negyedik interpellációjában a közkertek hiányos öntözéséi, a parkosítási munkák félbeszakítását kifogásolta Fefszólalásában saj­nálja, t,ogy ennek a fontos közegészségügyi kér­désiifk a tárgyalásánál a tiszti főoros nincs jelen. Pásztor József: Eddig itt volt, csak most ment e', amikor a közegészségügyet tárgyalják' Landesberg kifogásolta ezután, hogy a városnak csak kft őntözőkocsija van. A polgármester: Dehogy kettő, több van: három. (Nagy derültség.) ftppen ma állítottuk be a harma­dikat. Landesberg ezután rámutat arra, hogy a szegedi gyerekek számára egyetlen egészséges játszótér sincs. A város kötelessége, hogy megfelelő játszó­teret létesítsen a gyermekek számára. A mai vi­lágban egyre kevesebbet törődnek a gyermekek­ke'. A szülők idejét vagy a munka, vagv a rumba és a bridge foglalja le, igy a társadafogira, va­lamint a hatóságokra hárvlnak komofy kötelezett­ségek. Tisztában van azzal, hogy a magyar gver­mekvédefmi viszonyok nem hason! irha i ők össze az osztrák viszonyokkal, mégis hivatkozik azokra a nagyszerű alkotásokra, amelyek Julius Tandler professzor nevéhez fűződnek Bécsben Tandler sze­rint a bécsi eredmény elvet az a szellem érte el, amely felismerte, hogv minden szülelett teng jogot formálhat a társadalom segítő kezére, de senki sem utasíthatja et magitól a feléje nyuló segélyt­kérő kezet. Meg van győződve róla, "hogv a pol­gármester mindent megtesz a szegedi <ryermckekért, válaszát ezért tudomásuf veszi. Otejng'k József interpellált ezután a városi zálogházról. Kifogásolta, hogv az árvrvé cV előtti napokon élet­veszélyes a tolongás és hogy a záfogtárrvakra lehetetlenül kevés kölcsönt folyósítanak. " A polgármester válasza szerint minden a leg­Széchenyi Mozi Szeidán |unlus hó 29-én otoljára A terem Jéggel van hUtvel KCpHZ? Erzsébet hir&uné örténelml filmregény 3 részben. Főszereplő" lll Dogover E1»'V1AV>II v»«Srn»p 3, 5, 7, 3 hítkrtinnpokon S, 7. 9 rfrwVnr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom