Délmagyarország, 1932. május (8. évfolyam, 100-122. szám)

1932-05-04 / 102. szám

Izgatásért kétheti fogházra ítélték Méhely Lalos egyetemi tanárt Budapest, április 3. Hit felekezet elleni izgatással v*dol»an állott ma délelőtt a törvényszék Schadl­tanácsa elé a fajelmélrtéröl jól ismert Méhely Lajos egyetemi tanár. »Valaki hazudik, címmel cikket irt. amelvnrk több kitételét inkriminálta az flgvész­Méhely • tárpaláson kijelentette, bogy nem érzi magát bűnösnek. Tudományos alapon foglalkozott az Egyenlőségben felszínre dobott problémákkal és taXAmányos alapon be tudja bizonyítani, hogy a zsidó vallás törvényei minden másvallásu népek tiuiiorázásdl megengedik. Majd azt mondotta, bogy »nera voh szándékában gyűlölködést kelteni a zsi­dók ellen, a b:csúC«tes, derék munkát végzett.« Nem vagyok nagyobb antiszemita — folytatta —, •mint amilyennek minden becsületes magyar em­bernek lennie kelf«. ín a becsületes szinbiózisra törekszem. Mindaz, amit a cikkben írtam, tudomá­nyosan már régen bizonyítva m és a vjlág leg­nagyobb tudósainak gondolataiból és tudományos munkásságuk levont konzekvenciáiból irtam meg cikkemet Ezekr-k a nagy gondolkodóknak az 1 Írásaival igazolva van cikkem minden állítása. _ Kérem, izgatni az igazsággal is lehet — szólt közbe Schsdi elnök —, ax igazságot lehet oly mó­don esoportosflani, hogy abból v^eredményben a vádiratban inkriminált cselekmény alskul ki. _ Cikkem tudományos vitairat — mondta to<ább Méhelv. Aki Írásaimat ismeri, tudja, boar ihatni soha nem szoktam és nem is akarok. Sagu Elek védő a bizonyitás kiegészítését kérte, a biróság azonban a bizonyítás kiegészítésének nem adott helyt A biróság rövji tanácskozás után Méhelg Lajost bűnösnek mondotta ki sa,1i utján elkövetett hitleie­keset ellem izgatás vétségében és ezért kétheti fog­háva ítélte, az itétet végrehajtását azonban felfüg­gesztette. Az itélet megoKo ásában megállapította a biróság, hogy Méhely cikk? tulment a tárgyilagos bírálat határán. Az ügyész fellebbezett az Ítélet ellen, ugyanígy a védő is. (CB POT olcsóJbM ZSURKQ -nál ^•o I váftárolhal, Elegáns w leg­olcsóbban ^ „ vátárolh mart a nagybani gyártás lehetővé taaii a príma minőségnek olosó áron való árusítását. I * ^ n y A r a k: ÍSi^ltóL • V.- • ? ••SO-iai sa-so-lg | rérff barna eípö 9 U4M011MM« Mi* fekete cipő . . P II-SO-tfOI X5 5O-I0 I fijranMkdptt aa«y (dlOMMUaa Osam éa njonnan átalakított flslet: Kossuth Lajos sugárul C. Telefont 17-72. Némei indítvány a katonai aviatika ellen (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Genfből jelentik: A lesufelésj konferencia avia. ti kai bizottságában Németország indítványt nyújtott be, amelyben a katonai aviatika tel­jes megszüntetésit javasolja. AsTltfő A Szegedi Meteorok)**! Obsservalórftnn Jelenti: Időjárási helyzet (Tádlójelméik a!apjin;: A baro­metrikus maximum Islandon 755 mm. és a Földközi­tengeren 765 mm-, a minimum Poroszország a 755 mm. Csapadékos zónák Angliában, Németország­ban és Skandináviában vannak- Elénk a légáramlás a minimum körűt Az időjárás jellege a Délvidé­ken: Változóan felhős idő, csapadékkal és hő­sülyedéssel. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 19.7 C, a legalacsonyabb 11J C. A barometer adata 0 fokra és tengerszinie redukálva reggel 575-3 mm., este 75Ő.7 mm. A levegő páratartalma reggel 64 százalék, délben «1 százalék. A szél iránya ésxak­nvugatt 1—3. Időjóslás a Délvidékre: Csapadékra hajló idő, élénkebb légáramlással. A Meleer«Iog|a] In'ézt* Jelenti este II arakor; Időjóslat; Változó felhőzet egyes helyeken eső, esetleg zia»ar. Mérsékelt nappali felmelegedés. Vasárnap, május 8-án d. e. fél 11 kor tartja a Belvárosi Moziban beszámoló beszédét Szombaton, 7-én este 8 órakor párt­vacsora az Ipartestület nagytermében Felszólalnak: Rassay Károly, Kállay Tibor, Nagy Emil, őr­gróf Pallavicini György, gróf Sigray Antal, Pakots József, Bródy Ernő és gróf Apponyi György Egy teríték ára 1*30 P 17S A szegedi szakorvosok névjegyzéke A hivatalos lap kedti száma közli a népjóléti miniszter 49.300-1931. száma körrendeletét a szak­orvosok névjegyzékérőL A rendelet tőrvény ható­ságonkint csoportosítva teszi közzé a névsort. A névjegyzék szerint Szegeden a következő szak j orvosok működnek: Belbetegségek. Dr. Andor Pái, dr. Bach Imre, dr. Egán Ernő, dr. Engel Rudolf, dr. Fellegi György, dr. Jsnesó Miklós, dr. Jenéi Endre, dr. Kallós Károly, dr. Kovács Ferenc, dr. Kovács Kálmán dr. Nagy Samu, dr. Poilák EUa, dr. Pogány Ist­ván, dr. Purjesz Béla, dr. Reich Olga dr. Rex Ernő, dr. Szamek Sándor, dr. Széli PáL Gyermekbetegségek. Dr. Baracs Maroell, dr. Bodnár Ilona, dr. Bedő Imre, dr. Kallós Károly, dr. Kauffmann Imre, dr. Kertísz Béla, dr. Ko­vács Ödön, dr. Lisika Irén, dr. Motika István, dr. I Szamek Sándor, dr. Szamek Sarolta, dr. Török Gábor, dr. Turchányi Imre, dr Ormóssy Erzsé­bet dr. Walterné, szül Mogán Klára dr. Idegbetegségek. Dr. Misfcolcxy Dezső, dr. SÖef Sándor, Elmebajok. Dr. Miskolczy Dezső. Sebészet. Dr. Ábrahám Gyula, dr. Buezkó Ká­roly, dr. Feuer Egon, dr. Hedry Miklós, dr. Mis­kolczy Zoltán, dr. Regdon Károly dr. Tillgerné Virág Mária, dr. Tóth Jenő, dr. Vidaleovics Ka­mit loarstervi bántalmak. Dr. Acs Vilmos, vitéz dr. Berde Károly, dr. Debre Péter, dr. Deutsch Má­tyás, dr. Heiner Lajos, dr. Konczwald Tibor, dr Poór Ferenc, dr. Reiter Oszkár, dr. Schrőtter Henrik, dr. Spitzer Lmác. dr- Varsa Kálmán, dr. Vén Ferenc. Szülészet és nőgyógyászat. Dr. Balla Izidor, dr. Berecz János, dr. Bereczk Péter, dr. Berényi Ol­ga, Ur. Berkes Páí, dr. Bozsó István, dr. Falta Béla, dr. Fenyves M Kornér, dr. Homor Edith dr. Kiss Menyhért, dr. Klein Mór, dr. Korda Jenó, dr. Kühbacher Ferenc, dr. Mogán Béla, dr. Pa|.p Sándor, dr. Políár István, dr. Sándor Józsel Szemészei. Dr. Ditrói Gábor, dr. Falta Marcell, dr. Fröhlich Jenő. dr. Leitner Vilmos, dr. Sze­pesi Imre. Orr- és (j-égebajok. Dr. Erdélyi Jenő, dr. Er­nyei István, dr. Falta László, dr. Falta Marcsii, dr. öhlbaum Gyula, dr. Treer József. Fülbetegségek. Dr. Erdélyi Jenő, dr. Ernyei Ist­ván, dr. Falta Lászió, dr. Falta Marcell, dr. öhl­baum Gyula, dr. Treer József. Bőrbetegségek. Dr. Kolb Endre, dr. Nagy Ilo­na, dr. Varga Aladár. Fogászat. Dr. Bernátb Ödön, dr. Boros Lajos, dr. Both Jolán, dr. Breuer Nelly, dr. Csinády Jenő, dr. Dénes Jenő, dr. Gál Zsigmond, dr. Gellért Albert, dr. Gellértné, Mari Ágnes dr, dr Gerő Mór, dr. Gerő Samu, dr. Gőllner Lajos, dr. Halasi István, dr. Ivánkovlcs Jenő, dr. Jancsó Erzsébet, dr. Kertész Béla, dr. Korényi Elemér, dr. Krizsa Ferenc, dr Kon Izidor, dr. Ueag Szabó Kálmán, dr. Lantos Árpád, dr. Megy^ István, dr. Máthé Gyuis, dr. Miklós István, * Papp .Vándor, dr. Pnüky Dezső, dr. R«is Sándor dr. Schaeffer Jáno<. dr. Schwartt Jánoa, mon Akos, dr. Szepesi Imre, dr. Sxiráky Gy^ dr. Szőke Dezső, dr. Tornyai József, dr. Ungvity József, dr. Vsss Erzsél^t, dr. Vecsernyés Andrfa, dr. Viola György, dr. Ziffer Alfréd. . Röntgen' és rádiumsugaras eljárások. Dr. Eafc Eniő, dr. Kovács Kálmán. Kórszöveti és kórvegyi vizsgálatok. ÖT. Ml Sándor, dr. Ivánovjcs György, dr. Knali Jeaft, dr. Rosztőrzy Ernő Ferenc, dr Vietorisz Kíhnáa. Beszállították az Hgyészségre az orosházai pénzhamlsltékat (A Délmagyarország munkatársától) Beszámolt a Délmagyarország arról, bogy ax oroa. házai rendőrség nagyszabású hamispénzgyártó bü®. szövetkezetet leplezett le vasárnap este az egyik orosházi tanván. A banda főleg hem* ő pfa^ő­lőkel készített és ezek a hamisítványok oly ügyetek voltak, hogy a laikus nem különböztethess meg a valódiaktól. A rendőrség elfogta és Mar. tóztatta a két fődnkost: Hajonl Imre vásárt* lyi géplakatos és Tóth József földmlves aXXQé­Iyében. A két embert kedden beszAIWo ** » ge«i ügyészség fogházába. Kettőjükön kívül még igen sok ember ellen indult eljárás hamispénz forgalombahozatala rímén. 1 kikosarazott udvarló késsel Ssszeszurkálta a leányt (A Délmagyarország munkatársától.) Teg. nap éjszaka véres szerelmi tragédia játszó­dott le Vásárhelyen. Sebők Anna 17 érned csanyteleki leányt két év óta üldözte szerel, mével Pintér János 21 éves csanyteleki le­gény. Sebők Anna hallani sem akart a fe. gényrői és inkább megszökött Csany telekről, minthogy Pintér felesége legyen. A legény; mindenfélé követte a leányt, utána ment Du­nán túlra is és folytatta az ostromot Később taktikát változtatott és megggilkoidtsal fenj* gette a leányt, han nem hallgatja meg. Sebők Anna ismét elmenekült a legény eW, néhány héttel ezelőtt Vásárhelyre utazott, ahol állást vállalt. Nemsokkal később megjelent a városban Pintér János és folytatta fenye­getőzését. Tegnap éjszaka megleste a leányt és rövid szóváltás után késével összestmrkáílot, majd elmenekült Sebők Annát életveszélyed sérülésekkel be­szállították a közkórházba. Pintér Jánotf még az éjszaka elfogták és letartóztatták. Fehér modellfcalap uidonságok kedvaző fisa­IM feltételek melleit legolcsóbban beszerezhetők. Fekele^dn öor Fo-sntK Lalo« «naárat 18. — Telefon 20-72. Jégszekrények vAtAriamái lavttamAl eladAtnal Óra, ékfzer aaiSr Tófli óráshoz EVinyB. ABC be«*ené«. Tflrt wuiy, rég. pénz, txrrtMte Bermaa/dntfekok nagy pdlawiékbaa Mariska (Stetner Sománé női kalapeégtőO fehér szalmakalapmodelljei és sapkái elegánsaid olcsók! Alsleklféftnlr P 2*50 TlsxaCaJos körút 32. Vince Mária •mum. i. 2. Kölcsey ucca sarok. Röck-pa'ola 128 Akar kevés pénzért szép otthont? Akkor lAtogassa mag kOlalasattaég aélkQi Wiesner László uV-íi,, Fekeiesas ucca 14. szAm alatt, j

Next

/
Oldalképek
Tartalom