Délmagyarország, 1932. május (8. évfolyam, 100-122. szám)

1932-05-31 / 122. szám

íUr&a gFb harisnyák * p°l!ák V. Testvéreknél Áíalakiiják a Pulcz-uccai fiókkórházai (A Délmaggarerszág munkatársától.) A >áros még • mai évben tízezer pengőt kapott a népjóléti minisztertől a szegényház kibővítésére. Kózben fel­merült ez a terv, hogy az épület kibővitéee helyett ajánlatosabb lenne, ha a város a Pulez-occai fiók­kórházban rendezne be a szegényház egyik osztá­lyát, még pedig * teljesen munkaképtelen és sze­gény sínylődök osztályát A fiókkórház épülete, amelyben eddig az idegkítnika működött • klinika elhelyezése következtében felazabadult. A mérnöki hivatal most készítette ef az átalakítás költségvrtéi­sét, amely azerint 3470 pengőbe krratns e amaH éa igy az államsegély fedezetet nyújt rá. As q oszlály felszerelése külön költségbe nem kerülj mivel'a szegényháznak elegendő ágya tan, ágy. neműje és egvéb bútorzata ia. Az nlalakjtási munkára most kiírják a verteqp. tárgyafást. A polgármester hozzájárult aboa, hogy a szegénvház gondnoksága as Irgalmáé Rendtől három irgataas nővér kirendelését kér)e aa ^ intézménybe. A nővérek havonta 35 teletdijat kapnak • várostóf. • ALFÖLDI CIPŐÁRUHÁZ Károlyi UCCA 3. — Szenzációs cipőárai N6I fehér antilop, legújabb divat P 11'10-tól „ vásson P 0* — szaa dal ettek, legújabb forma én Win P 10*80 fekete apangnin, erős l«IO Minden pár |6 anyagból ké­szüli kézlmnnka. - Nézze meg áras kirakatainkat! Gyermekcipők aagy választékban Férfi fehér antilop, barna éis^ l<VBjeM> P 14 FEKETE T. bifM I. a barna bér Vakmerő kasszafurásos~beförés a felsővárosi cipőgyárban (A Délmagyarország munkatársától) Vakmerő kassznfúrásos betörést követtek el vasár­napra virradó éjszaka a felsővárosi cipőgyárban. A gyár Irodahelyiségében a vakmerő betörők meg­fúrták a pénziár Wertheim-szekrénvét és mint­egy 3000 pengőt elvittek. A cipőgyár házmestere hajnali három órakor az egyik lakó csengetésére kaput nvitott és ekkor észrevette, hogy az Irodában világosság vr>n. Mi­után azonban minden ajtót gondosan zárva talált, azt hitte, hogy valaki égre felejtette a villanyt. A betörést igy csak reggel 8 órakor fedezte fel az egyik tisztviselő, aki azonnal értesítette a rend­őrséget. A rendőri bizottság megállapította, hogy a be­törők alapos munkát végeztek. Előbb feltöltik a pénztáros tróoa;tatának fiókját, aboman kivették a Weriheim-szekrény kulcsait, amelyekbal kinyitni, ták a szekrényt, de a treaoml nem boldogultak. A felké zült betörők nem jöttek zavarba, elő­vették finom szerszámaikat és megfúrták a trésor ajtaját, 3z ott talált 3000 pengőt mánkhoz vet. ték, azután a Weriheim-szekrénv fiaját bacaap. ták és egy mellékajtőn eltávoztak. nMküt, hogy valaki is é'z evehette volna őket A rendőrség a trezor ajtaját lakatossal nyittatta fel és igy állapította meg, bogy rutinos, régi .szakképzett, betörők dolgozhattak a gyári iro­dában. A rendőrség bűnügyi osztálya széleskörű nyomozást inlitott a betörők kézmkerltéeére. Látnia kell azokat a színeket, legalább fazonokat mleffitt fürdőruhái • fürdőcipői fürdősapkái # napernyői W váatvD!, mii óriási vAlisztákkm, IIVOICSÍHM talál t fahéreégtáblás BOROS MIKS3 -cégűéi Széchenyi tér W. Közmunkák, amelyekek nem Behet elvégezni A Búvárló (eltöltése, a rókusi lakótelep, a külvárosi uccá^, a csatornahálózat Elitélték a tolvajbanda tagjait (A Dé/amgi/arorsság munka túrádtól.) Molnár lst ráa, ifj. jfédel József és Czeglédl Lajos szegedi napszámosokból álló tolvajbanda három hónappal ezelőtt kétizben is betörést követett « Schubert Jó. zsef színházi Kellékes Hétvezér-aceai lakásában. Az első alkalommal két öltöny ruhát, a második alkalommal 400 pangó értékű fehérneműt vittek magukkal. A holmikat özv. Lázár Kálmánnénak adták al, ald a tolvajok elfogatásakor szintén kézrekerült » A négy embert hétfőn vonta felelősségre a sze­gedi törvényszéken dr. Apczrj Ernő törvényszéki bi<$- /tolnár István éa Csegléőt Lajos, akik már töb. >r toltak büntetve lopás miatt, beismerték • betöréseket, ifj. Kidet József ellenben la^ed.a, hogy résztvett volna a banda munkájában. A biró­ság tóbb tanút hallgatott ki, majd Molnár Istvánt másfélesztendei, Cteglédi Lajost hathónapi börtön, re, ifj. Kédel Józsefet pedig kéthónapi fogházra Ítélte. Megállapította a biróság ózr. Lázár Kálmán*, né boaösségét I* és orgazdaság mintt kéthónapi fogházra ítélte Asz olvasó rovata Tekintete* Szerkesztő Url Tegnap megint itt járt vagy kétezer idegen, akik a pesti Filléres gyorssal jöttek Szeged nevezetességeit és szépségeit meg­tapasztalni. Ezek kőzött a látnivalók között két­ségkívül a legelső és legfontosabb a ml most már európai hirü szép Templom.terünk. Da urain, mit csináltak ezzel a tériéit As ember aiámai azon, hogy a jó szegediek hogyan képaellk at egv ilyen elsőrendű látványosságnak a bemutatását. Nagyon helyes éa oho« gondolat volt hogy ilyen alkalomra * vasárnapi munkaszünet felfüggesztésé­vel szegedi különlegességeket árulnak. De ennek a jó gondolatnak a keresztülvitele erős kritikát "hi» kJ maga ellen. Elhibázott dolog volt megengedni, hogy az árusító helyeket a tf«mzetl Emtfkcnar. no* árkádjai «<«« helyezzék el. Eleinte m*g sze­rényen húzódtak meg az $rusitó asztalok, sőt volt egynehány határozottan Ízlésesen elrendezett áru­sítóhely, amely jól beleiUaszltedett a környezetbe. De agy látszik, mind jobban érvényééül valami különleges szegedi isié*, amely sehogy sem illik a város legszebb díszterére, a város szalonjába, a Templom-térre, a Nemzeti Emlékcsarnokba. Kiabáló cégtáblákkal rakják tele az árasitóhelye­ket és az árkádoszlopok közeit amelyek erősen befolyásolják a tér architektorikus összhatását. Til­takozni kell • művészet nevében ez ellen. Nem tudom szegény Rerrlch Béla mit azólna hozzá, ha tudná, miképen díszítik fel a szegediek as ö legszebb művészi alkotását. Nem is szólok arról, hogy milyen Ízléstelenek azok a foltos vitorlavá­szon hálterek, azok az elmaradhatatlan gyékény, falak, a madzagok és apárgák pókhálói, amelyek­kel a mindenféle táblákat kötöznek oda az emlék­csamok oszlopaihoz. Sajnos azonbaa nemcsak mad. raggal erősitik meg azokat, hanem vannak, akik va*szegekst vernek be a klinkertéglák kezeibe. Egyik árusító példáuí nehéz vasból való cégtáb­láját sok szeggel " erősítette az árkádok kerek ősz­it pá hoz. Arról persze ő sem tehet, hogy sok sze­get kellett beverni, fene kemény az a cementha­barcs a téglák között. Mi fesz ebből az építmény­ből egy pár év malva, ha mindenki szegeket ver­het » falába. Nincsen senki, akt ezt észrevenné t Tele van szórva az egész környék a zsákokból szerié bu'ló paprikával, mint a heti piacon. Ha a dolog igy fejlődik tovább, akkor ma-hoMap szegedi tafc-skákat, káposztás hordókat éa egyéb i!yen szegedi specialitásokat is fognak kínálni a Desti vjkendvendégeknek. Hozzátartozik még a látvány teljességéhez az egész vásár rendezésének a garnirungja k: a félre­állított talicskák és kézi kocsik, amelyekkel az árut odaszállították s amelyek ott maradnak a vásár végéig, a sok üres láda, kosár, stb. és a temérdek kerékpár, amf mind az Emlé.kcsarnok szépségét van hivatva kidomborítani és disziten'. Szóval jóizlésü ember csak meobotránkozássai nézheti ert a helyzetet. At kellene helyezni az egyébként hivatott és okos vásárt a Somoqgl-ucea templom möqötti re. szébe, ott épithet magának mindenki saját izlésc szerint varó sátrat \agy bódét, ugy, ahogy ez már Szegeden szokás. A szegedi specialitásokat itt épen olya* sikerrel lehet majd árulni az ideérkező vendégeknek. Tisztelettel: LAláiris.) (A Délmarjyorortzdg munkatársátólMegirta an­nakidején a Délrrfigijarország, hogy a kormány körrendelete értelmében a törvény halóságoknak éí a városoknak össze keli állítaniuk az idei programi­ba felvett közmunkák kimutatásai és közölniük kell a minisztériummal azt a kimutatást is, amely a fedezet hiánya miatt el nem végezhető köz­munkákat 6orolja fef. A minisztérium a kiniuta tásokat a nemzetközi munkaügyi hivala'' kivápsá­gára készítteti el. Szeged hatósága a kimutatásokat csak most r%)a összeállítani, a körrendelet ugyanis Szegedre kissé elkésve érkezett meg. A kimutatások, amint al a hétfői tanácsülésen kiderült, nagyon szegenvesek lesznek. Az elvégezhető közmunkák kimutatásába csupán az a»'falt,'a ilás kerül, amelynek értéke körülbelül 250.000 pengő és amely néhány héten keresztül mintegy ötven munkásnak nvuit munka­lehetőseget. A pénzhiány miatt elvégezhetctlen közmunkák listájába sem vész fei" sokat a város. Idekerül a ket Huvártó feltöltése, amelyet a teljes fedezethiány míat. abba kellett hajyni. Ha a város nem kap hozzá a kormányi .! pénzbeli segítséget, belát­ható idon baiüi nem is foLytathatják a megkez­dett munkát, pedig a tó területének már atig egyötödrésze feltöltetien, a többit a két év előtti szükségmunka keretébea feltöltötték. A töltési mun­kálatok beszüntetése következtében lekerült a napi­rendről a rókusi lakótelep terve is, amelyet an­nakidején olyan nagy lelkesedéssel készítettek el és propagáltak. A polgármesternek az a terve, hogy a Kisbu.ártó feltöltetien részére hordatja majd a kövezetlen uccákon összegyűlő kaparékot ameiy fölé később iszapréteget hordanának a Tiszáról, llven módon természetesen évekbs isiik, amig las­san feltöltődik a Buvártó és évekig gondolni aem lehet arra, hogy a helyén megkezdjék az énifr kezéseket. Több nagjobbarányu munkát nevez még m«g a város az elvégezhetctlen közmunkák kimutatá­sában, igy a Külvárosi uccák feltöltését, a aatorne hálózat kiépítését, különböző a'épitéseket, kövezése­ket, aszfaltozásokat. Amikor elkészülnek ezek * kimutatások, a város elküldi a kormány utján • nemzetközi munkaügyi hivatal titkárságának. Selyemsscaltna Kalap&oz, , cnnlrdAns * wfw ho»z>r»ió ws, tqís * v aupitUQOS ^ p so Kiartj.ni4r.ok • lscole*?6? ALCXV MaJauakaOcIaMftM, Oro**lóm mtern *•

Next

/
Oldalképek
Tartalom