Délmagyarország, 1932. április (8. évfolyam, 73-99. szám)

1932-04-12 / 83. szám

INGBLÚZOK egészségtanért) „LEHMANS" sislém anyagból, női, Mrl éa Tnlam'ni HABSELYEM dlval Ingblúzok minden tsfn éa I SS2Ji2 PoUák Testvéreiméi pénze 5 %-d/ visszatéríti a DÉLMAGYARORSZÁG annak az előfizetőnek, aki takarékos­súgl szervezetének üzleteiben be szükségleteit. — Kfl*'ön*tm UrÉn(tt». Mintásoknak, akik saom­hat estf jótékonycélu kabaré-estünkön megjelentek, az eltartó művészeknek, a rendezésben, propagá­lásban. a jegyeladásban közreműködött hölgyeink­nek és az egyesületünket támogató közönségnek köszönetünket nyilván1 tjük. A Szegedi Zsidó Nő­egvesület és a Szegedi Leánvegvlet elnöksége 229 — A Klebelsberg-telepl Polgári Kör vasárnap tar­totta közgyűlését. Elnöknek ismét WéBer Józse­fet. alelnöknek Pósa Jánost és Szarka Oyögyöt választották meg. Tiszteletbeli tagokká válasitották Jambrlk Bertalan állomásfönókőt, Hostiák C. János lúlöházl fönököt és Knrucsav Ujos Máv. Intézőt. — Vadászfegyverre] szíven lőtte magát agy má­kéi flatai asszony. Makóról jelentik: Joó Sán­dorné, egy jómódú makói gazda huszonnyolc éves felesége, iz el-nnlt éjjel sörétne töltött vadász­fegyverrel szivén lőtte magát és azonnal meghalt, öngyilkosságának oka ismeretlen. Három kis gyer­meket hagyott árván. Mielőtt tavaszi ruhaszükségletét beszerezné el ne mulassza felkeresni Blaulgnátz férfi-, nől­és gyermekruha áruházéi Kelemen-ucca 5. sz. alatt, ahol a legszebb árut a legolcsóbb érakon vásárolhatja. Női tavaszi kabát, svelfoli modern szabás 28 P-I6I Női tavaszi kabál, doubl, hveszőr 36 » Női tavaszi kabát. Tweed, mintás, minden színben 52 , Női tavaszi kabát, angol, doubl, szép színekben 4) , Kék és fekee kabát selyem béléssé! 46 , Kék matróz fiu és leány kabátok 13 . Férfi doubl tavnszikabát ... 22 . Trench Coal, minJen színben . 32 » Hubertus vízmentes ... 18 » Bőrkabát, teveszőr béléssel . . 40 , Férfi divat öltönyök ..... 22 . Divat- és sportnadrágok , « . 6 . Gyermekruhák 8 » Munkaruhák és köpenyek . . . t . Részletre is! Bútorszállításokat elvben és vidékre zárt butorszállitó kocsikban \ &Ty nyitott ruganyos kocsikon előnyös feltételek mellett eszközöl | - ^ Dauer és Cingár szállítók, Klinrál-ftf 1 Tel. 32 22. £ Délmagyarország kölcsön­kenyvtáráhan az előfizetési dl|: a Délmagyirország e.'ölizsiS részére haronkfTtt l pengi, munkáselőfizetőknek h ele r kint 16 fltMr, mindenki más részére havonkint L60 nenifl. A wBMpJB dl csoportja, amely januárban alakalt, uj tiszti­kart választott. A választás eredménye a követ­kező: dbzelnök Körmendy Mátyás, tiszteletbeli el­nök Klein Ottó, elnök ltod ven Imre, ügyvezető elnök Molnár Árpád, alelnökök Farkas Jenő, Orosz Sándor, főtitkár Tóth Imre, főjegyző Kéri Il­lés, Jegyző Temesvári András, főpénztáros Kónya Imre és Koosls József, háznagyok Ptskolty László és Prágay Gynla. Jégszekrények lítt mellett legolcsóbban beszerezhetők. FelceteNdn dor Ro«tatb Lajos raaérnt 18. — Telefon 20-72 Fenyő Testvérek cég bttdványt Intézett a polgár­mesterhec és bejelentette, bogy a oég egyik lova a Vadász-acca rongyos burkolaton lábát törte, annek következtében elpusztult. A kár 250 pengő. A polgármester agy határozott, hogy nem utalja kl a kártérítési összeget, mivel a balesetnek a rossz aszfalton kivül aa is oka volt. bogy, a ló lába bekakadt az istrángba. % - ffetvurtteacr p*gg takttnyafavgaai*. A bu­száriaktanva és a Horthy Miklós-laktanya javitá­aána a napokban versenytárgyalást irt ki a polgár­mester május 18-ra. A két laktanya javítása az előzetes költségvetés szerint hatvanötezer pengőbe kerül. A fedezet megvan enne a kiadásra a költ­ségvetésben. A javítási munkálatok kőmives, bádo­gos és asztalos munkákból állanak. — Tonaj May. A rendőrségre előáffitottáV Szabó Joli 21 éves leányt. Az a vád ellene, bogy Hasul iául az egyik egyetemi Intézetbe és onnan apróbb tárgyakat vitt el. Szombati látoga­tása alkalmával, amint 'éppen egy tőHőtolIszárat és egy puderos dobozt rejtett el retiküljébea, rajtakapták. Az eljárás megindult J — Négy —a—y • törvenyzék ettm. A szegedi törvényszék Vlld-tanácsa előtt hé1 főn 4 asszon - és 1 férfi fiit a vádlottak padján, akiket tiltott mű­téttel vádoltak. Az elsőrendű vádlott, Kiss Antal­né ellen az volt a vád, bogy három esetben tiltott műtétet hajtott végre, a műtétekért pénzt foga­dott el. A nyomozás során megállapították, bogy az asszony a magzatokat ez udvarán ásta eL Makra Julianna, Sehöffer Julianna és Sza­lay Ferencné igénybe vették Kissné munkáját Az ötödik vádlott Szalay Ferenc volt, az egjrtk vádlott férje. A vádlottak a tárgyalás során először tagadták a bűncselekményt, majd beismerték bűn­tettüket. Kiss Antalné azzal védekezett, bogy 70 esztendős, munkaképtelen férjét kell eltartania, ezért követte el a műtéteket. A biróság Kiss Antalnét egy esztendei börtönre, Mskra Juliannát és Szalay Ferencnét 3—3 heti fog­házra. Sehöffer Julát 8 napi fogházra és Szalav Ferencet 30 pengő péazbün'etésre Ítélte. As ítélet Jogerős. - - - ­- A Széptufoa ni irfBB kődi Juhász Grula vwsét, Tonelli Sándor Gortbe-tanulmánvát, Berda József ás Horváth Béla verseit, Ibi Ervin emléke­zését Rerrich Béláról, Sebestyén Károly, Szabó Líviusz, Dános Árpád tanulmányát, Édes' Gergely rostáját. A fűzetet a szokásos novaSok és könyv­ismertetések egészítik ki, — A Déhaagyarenszág e*k olyan híreket közöl­amelyeket közvetlenül szerkesztőséginknek, vagy fctadóhhatotanknak küldenek be. Fölkérünk tehát mtndeakS, hatéaáfotat, egyesieteket, tat ntwaÉl It)ank nekünk saánt kMeaMayeftet •kár flaeMtek. akár neta, vagy Aradluceal kt aOóhlvakunkba, vagy, Somogyl-uecal szerkesztős*, fffukke kkMtaá. . Nyolcvan cenflgram morflnm­mai meomérgezfe magát egy gyógyszerészül! (A Délmagyarország mankafOrtdtől.) A gazdisági válság elől vasárnap egy végzett gyógyizerésanő, Kováét Ilona menekült a halálba. Lakásán mer­flummat meamtrnePe aA/dí. hétfő a délelőtt eneg­halt. A SÍ éves nrileány a Vitéz-ucca 15. szítana házban lakott, egyetemi tanulmányalt kitűnő Hk<rrti el­végezte, de mfnden Igyekezete ellenére aa tudott elhelyezkedni. Családja előtt titkolta ugyan, bogy aorsa miatt mennyire el van keseredve, de vasár­nap az ebédnél észrevették a ledng zavart vitel­tettét. Ebéd után Kovies Ilona visszavonult szo­bájába és mintán sokáig nem mutatkozott, benyi­tottak hozzL Eszméletlen állapotban találták a kereveten. A mentők beszállították a Mgfóggá* szoti klinikáraif ahol hétfőn délelőtt anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, meghalt Megállapí­tották, hogy ngotevan eentlgram morfiummal mér­gezte meg magát és a hatalmas étHs oly gyorsan szívódott fel szervezetébe, hogy megmenteni M lehetett Holttestét a törvényszéki orvostant totá­zetbe szállították, S&Inffás és Művészet Kassner és társulata a színházban Mit tagadjuk, különös látvány a sünpadott — abol még két-három nap előtt pUmadonne-bokák karcsú hajtásában gyönyörködtünk — ma Lőtte kis­asszonynak, az elefántgörlnek gráciáját Szemlélgetni, amint straszos diadémmal fején negédesen rfa­gatja eltüntetésre váró büszke alakját. Szokatlan dolog artista- és akrobatamutatvánvok előtt szét­nyílni és csukódni Ütni a aok csatát megárt kárpitot. De nem akarunk érzékenykedni Fen­tartjuk, hogy a szinház a művészetért van, tilta­koznánk ls a színház elvartetésitéae elltn. ha nem látnánk és tudnáak. bogy a küzdelem, amely a fenmaradásért folyik, ma olyan erőfesztfő akro­batamunka, mint bármely artistám ntatvány. Ha pedig a szinház aok keserves deficit és nehézség mellett a bűvészet és ügyesség segítségével helyre tudja némlkép billenteni anyagi egyensúlyát, meg tudja keresni azt az összeget amely a színház további megmentésére kell. ám jöjjön az a va­rázsló hókusz-pókuszával és mutasson csodákat Kassner bűvész ur és társasága méltó is erre a szerepre. Nagyszerű és bámulatba ejtő minden produkciója, mulatságos és kápráztató. Kitűnően mulattatja a közönséget, amely hangos tapsvihar­ban tör ki egy-egy eLsóreodűen ügyes smnfésyv»«» tésen. A számok mind a varieték kimagasló mutat­ványaiból tevődtek öcase. A közönségnek nagyién tetszett és igy remélhető a aok eltűnésben talán sikerűi a legnehezebb ts, — a színházi deficit eltüntetése. " " A Sreged! Polgárt Da»-da hangversenye. A Pol­gári Dalárda szépen fejlődött Antos Kálmán, az uj karnagy vezetfee mellett. Vasárnapi hang­versenye az eredményes mnnka btaanyitéka volt és ez a haladás a legssefcb jövőre jogosít. Antos biztosan tartja össze a kart, virváz a nüansaokra, a muzsika életet kap az előadásban. A hangver­senynek hegedűs szólistája ls volt Nagybaconl Bardóez Margit személyében, aki jó óiszpos*. dóban, stílusosan játszotta el Mendelssohn hegedű­versenyének első tételét, majd Sorasate Zigsnnev­weisejét és néhány apróbb darabot Sok tap­sot kapott a kitűnő kísérővel, Antos Kálmánnal együtt, " — ^ A színházi Iroda htrei Kassner és teljes társulata ma és minden este, azonkívül kedden, csütörtökön, szombaton és va­sárnap délután tartja vendégjátékait a szegedi színházban. Költözködéseket helyben vidékre háztól-házig méttáayos árban felelősség mellett uxkösli „RAPID" » NwnaetktW SsAlltlmanyosad VAlUlai Kelemen u. L sz. Telefon 22-90.

Next

/
Oldalképek
Tartalom