Délmagyarország, 1932. március (8. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-20 / 65. szám

Ujabb nehézségek a városi főpénztárnál A tisztviselők április elsején llzelésOknek csak egyréazél kaphatják meg /i Délmagyarország munkatársát ól.) Még ki sem heverték • városi tisztviselők azt az ijedelmet, amelyet március elseje előtt okozott a főpénztár ál­lapota, a fizetések egyösszegben való folyósításának csak az utolsó pillanatban biztosított lehetősége, az áldatlan viszonyok máris ujabb ijedtséget terem­tettek a városházán. Már napok óta beszélik, h>gy április etsrfftn ismét baj tesz a fizetésekkel tt • lakbérekkel, ma pedig már bizonyosra v©. szik, hogy a városi tisztviselők és a nyiydífasok iltcjin a legjobb esetben járandóságuknak csak egyrészét kaphatják meg. Március előtt arról eolt szó, hogy a főpénztár csak félfizetést ad, s visszatartott részt legkésőbb tizedikéig megkapja mindenki, az áprilisi helyzet ezzel szemben az, bogy ebben a pittanatbcn még a lakbérek kiflze. tése sem tekinthető biztosított rak és teljesen bi­zonytalan, hogy a tisztviselők mikor iuthatnak hozzá Járandóságukhoz. Ennek a helyzetnek az az oka, hogy a befizeté­sek szinte teljesen megszűntek a városházán. Na­pok múlnak el, hogy a főpénztárba jelentősebb összeg folyik be, de ami nagynehezen befolyik, azt igen róvid idő alatt ld kell fizetni. A tavaszi fóldbárek csak április első felében válnak esedé­kessé, a kilátások azonban nagyon vigasztalanok. Szombaton teljesen kiürült a főpénztár. A kere­seti adó és a forgalmi adórészesedés címén befolyt tasseget, 43.000 pengőt szombaton befizette * város sz állampénztárba, ezt a két adójóvedelmet kötötték le ngyanls annakidején a Speyer-kólcsónók biz­tosítására A megállapodás értelmében a városnak minden hónap huszadikáig be kell ezeket a Jöve­delmeket fizetnie. Eleinte a havonta befizetőt összegek lényegesen meghaladták a hónapokra el­osztott annuitást ugy, hogy a város félévenkint te. kintélyes összeget kapott vissza, most azonban a forga'om csókkenése és a munkanélküliség emelke. dése következtében a havonta összegyűlő adó/óva­delem nem fedezi.fi havi részletet. Julinsig semmi esetre sem fizet be a város négyszázezer pengőt Nagyon nehéz dió lesz tullusban a mutatkozó kü­lönbözet pótlása is. A városházán sokat gondolnak mostanában arra, hogy ezek a havonta befizetett összegek ott reked­nek a Nemzeti Bankban, mivel a transzfermorató­rium miatt a Nemzeti Bank tárolja a külföld javára történt fizetéseket Ismeretes, hogy a Speve. ­bankház az elmaradt félévi törlesztésre már elszá­molta azt az összeget, amelyet a folyósított köl­csönből tartott vissza óvadék cimén és amelyet eredetileg az utolsó félév annuitásának kiegyen­lítésére kívánt csak elszámolni. Ezeknek a körül­ményeknek a tudatában a városi tisztviselők azt kivánják, hogy a város a moratórium lejártáig ne fizesse be állampénztárba * részteteket. Lehet­séges, hogy a város hatósága felterjesztést intéz sz ügyben a kormányhoz és a város igen válságos pénzügyi helyzetére való tekintettel ezeknek a befizetett részieteknek a visszautalását fogja kérni. R város megvásárolja a »Kiskaszinó« épületét és modern lakételepet létesít a telken ? V (A Délmagyarorsrág munkatársától) Amilyen általános érdeklődéssel tárgyalták annak­idején a rókusi lakótelep kiépítésére vonatkozó ter. veket olyan keveset beszélnek róla az utóbbi időben. A város hatósága legfeljebb akkor gon­dol rá, amikor munkaalkalmat szeretne nyújtani a munkanélkülieknek. Ilyenkor fel-felir a kormány, hoz és kéri még a mult évben megígért harminc­ezer pengős államsegély kiutalását, mert ennyi kellene a Kis-Buvártó töltési munkálatainak befe­jezéséhez. Körülbelül ugy áll a helyzet, hogy ma már szinte csak udvariasságból foglalkoznak az ille­tékesek a lakótelep problémáival, mert ez a kér­dés rövidesen valószínűleg lekerül » napirendről. A műszaki emberek megállapítása szerint ugyanis olyan kóttséges lenne ez«n a ieltöltött terűleien az építkezés, hogy nagvon meggondolná mindenici a dolgot, mielőtt magára vállalná az ingyentele.<kel Járó építkezési kötelezettséget. Kiderült az is. hogy drága lenne az ingyentelek is. mert a váno nak az a tarve, hogy a létesítendő közmüvek költségeit megfizetteti az ingyentelkek igénylőivel. Mjvel pe­dig ezen a területen semmiféle közmű nincstn «öt speciális fekvése miatt igrn nehéz problémát jelentene a telep csatornahálózatának és vizveze­té énelc ki p| é e nam sokkal kéve ebb 1 öltség esne egy-egy telekre, mint amennyiért a város belsejé­ben megfelelő nagyságú telket lehet vásárolni. Kivihetőbbnek látszik az a terv, amely most me­rült fel a városházán egy házeladási ajánlattal kapcsolatban, özv. Schwartz Jakabné ajánlotta fel Ismét megvételre a városnak az úgynevezett Kls­kaszinó épületét, amely a Tisza Lajos-kőrut ele­jén, a pénzügyigazgatóság épületével szemben, te­hát igen jó helyen fekszik A város ezt a több, mint 400 négyszögöles telken fekvő régi épületet í már többször meg akarta vásárolni, az üzlet azon­ban nem sikerült eddig, mert a tulajdonosok ma­gasra tartották az épület árát. A város vásárló Belvárosi Mozi v"4raap DREISER világhírű müve filmen, melyet a cenzúra kétszer betiltott és kivágás nélkül engedélyezett Amerikai tragédia Főszereplők: SYLVIA SIDNEY és PHILLIPS HELMFS. Azonkívül: Félre b«lusz, trükkfilm. Előadások 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7. ü órakor Korzó Mozi Emil jannjngs, Paul Wfgener, JJ rry Ltedtke és Albert BaSVnvann hatalmas filmje: Fáraó végzete árámn 10 fetv. AzonkWüi: 10M MIX bravuríilmle I fekata tigris ved.ijugati kalandok 6 felrouásbai Előadtok 5. 7, 9, vasárnap 3. 5, 7, 9 önkor kedvét nagymértékben fokozta az is, hogy a Kis­kaszinó épülete előtt körülbelül négyszáz négy­szögöles beépítetlen terület van, a városé és így a két telek egyesítésével hatalmas beépítésre ki­válóan alkalmas területhez juthatott volna. A Kiskaszinó tulajdonosának mostani ajánlata Igen komoly, mert a fizetés módozataira vonat­kozó feltételei még a jelenlegi «tvár pénzügyi viszonyok között is teljesithetőknek látszanak. A telekért és az épületekért mintegy ötvenezer pen­gőt kér a tulajdonos, de bejelenti azt ís, hogy a város ráér öt évig kifizetni a vételárat ha az időkóző kamatokat megtéríti, sót hozzájárul ah­hoz is, hogy a város az épületekért és a telekért megfelelő értékű termőföldet ad neki cserébe. Kö­telezi magát ebben az esetben arra, hogy a földdel együtt átveszi a földbérlőket is, akik igy nem a városnak, hanem neki fizetnék a fóldbért A tá'-gyalások megindultak és lehet, bogy rövi­desen létrejón az egyezség, bár a kért vételárat m'ndenki sokalja a városházán. Valószínűnek tart­ják azonban, hogy a tulajdonos enged eredeti ajánlatából és méltányosabb összeget kíván a tu­lajdonért, illetve kevesebb összegnek megfelelő föl­det. A Kiskaszinót ha létrejönne ez üzlet, termé­szetesen lebontatná a város, a telkét pedig egye­sítené az előtte lévő üres területtel, amely nem szerepel sem a vagyonleltárban, sem a közterek kimutatásában. Szó lehet esetleg arról is, hogy kisajátítanák hozzá a mögötte lévő kisebb tel­keket is ebben az esetben körülbelül 1200 négy­szögöles telekkomplekszuro keletkezne. A telek sorsa fölött döntés természetesen még nem tőrtént, de már vannak rá érdekes kombi­nációk. Szó van arról, helyesebben szó volt ar­ról egy időben, hogy ezt a telket valami na­gyobbszahásu középület számára tartanák fent. A helyzet most ugy alakult, hogy Szeged belát­ható időn belül nem igen szájnithat kőzépitke­Belvárosi Mozi A láthatatlan bűnös (Segítség bankrablás) izgalmas hangos bűnügyi történet 8 felvonásban. Főszereplők: Gerda Maii. rus és Fa.is Stüve. Azonkívül: Fekete Pál ráiléénskts leanlafeb dalai Előadtok 5. 7, 9 KOrZÓ MOZi Kedd, S/erde Buffaló Bili re é.iv a \aln\u atró! 11 felvonúsba.i. Fö.zcrep­lők: Wa a e ! ee\, é Ka John o . Azonlivül A kísérő mtlsor E;5edasok 5. 7, 9 órakor HÚSVÉTI [VÁSÁR Rosenthall, Schlaggenwaldl szer­vizek 25 százalék engedménnyel. Valódi Hsrsndi, Meisseni, Rosen­thall dísztárgyak, firégrázék, vi cserepek, porosz kristályok 30 százalék engedménnyel. Föggő és asztali lámpák, szentképek fél­áron, azonkívül használati cikkek méljen leszállított áron. SCÜIUJNGER raóR SZEGED, KIAUZAL UR 8. SZ. zésre, hiszen a meglévő, régi intézményeket ls sorban elhelyezik Szegedrőt Sokkal életrevalóbb­nak látszik a másik kombináció. Arról van szó, hogy nyugati mintára ezen az 1300 négyszögéles telektömbön modern lakótelepet lé­tesítene a* város. Ebben az esetben emeletes sor­házak épülnének itt kis kerttel, Wohngasse-val. Az összeépített, tehát igen olcsón előállítható la­kásoknak egy-egy tulajdonosa lenne, aki kedvezőbb föltételek mellett juthatna igy lakóházhoz, mint a Buvártó területén. Csatorna, víz, villany, gáz van, a közmüvek megteremtése tehát nemi jelent problémát A telkek árát a város alacsonyra szab­hatná meg anélkül, hogy ráfizetne a vételárra, mert hozzácsatolhatná a Kiskas-inó előtt fekvő gazdátlan területet I háztulajdonosok és az Iparo­sok küldöttsége a pénziigyigaz­gaténál (A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi Háztulajdonosok Egyesülete és az ipartestület kül­döttsége dr. Széli Gyi-la és Körmendy Mátyás vezetése mellett ma délben megjelent Kolb Árpád pénzügyigazgatónál. A küldöttség tagjai vollak dr. Singer István. Ta'cács Bóla, Müller Antal és Dákits György. A küldöttség nevében dr. Szélt Gyula és Kör. mendy Mátyás kérték a pénzügyigazgatót, hogy az előterjesztendő kívánságokat jóindulattal hall­gassa meg. Dr. Singer István terjesztette ezután elő a háztulajdonosok és az iparosok közös ki­vánságát a házak átalakítási adókedvezményét tár­gyaló pénzügyminiszteri rendelet alkalmazása tár­gyában, továbbá a háztulajdonosok sérelmét a megürült bérhelyiségek házadójánal' késedelmes törlése miatt Ezután még arra kérte a pénzügyigazgatót, hogy a pénzügy­igazgatóság az érdekképviseletek megkeresésére ad­jon felvilágosítást a mind sűrűbben megjelenő pénzügyi vonatkozású rendeletek végrehajtása te­kintetében követendő irányelvekről. Kolb Árpád pénzügy ii>a.;gató válaszában a ké­relmek teljesítését kilátásba helyezte. Az átala­kítási adókedvezmény célja az, hogv a munka­alkalmat üzaporitsa. lu tehát valaki a rendelet előfeltételeinek eleget tesz, annak a kedvezményt meg kell kapnia. A megürült bé.-heiyiségek adó­jának süt HŐS törlése iránt a rendelkezést haladék nélkül katja. Végül közölte, hogy a pénzügyi vonatkozású rendeletek alkalmazás tárgyában az éraeKképviseletek által hoziá írásban beadandó konkrét lérdésekre vonaikozölag közölni fogja a pénzüg: igazgatóság álláspontját

Next

/
Oldalképek
Tartalom