Délmagyarország, 1932. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-07 / 30. szám

FARSANG Pusztaszeri MI A Pusztaszeri Árpád Egyesület szombaton este tartotta meg hagyományos Nemzeti bálját a Tisza­azáMóban. Magvarruhás férfiak, asszonyok, pár­tásleányok d{sz felvonulása után kezdetét vett* a tánr. amelyet a következő diszmagvaros táncos­párok nvitottak meg: TIU Aranka—Bardócz Béla, Vigh Mancjka-Czucz János, Hodács Ida—Tassy István, Varga Rőzsi —Szkalka I.ajos, Kovács Hajnalka— Bódis Gábor, Preiogg Etuska—ifj Bittó János, Nyéki Hus— Sümeghy-Kováts Mihály, Massy Jolánka—Klekner Pál, Temesváry Erzsike—Pozsonyi Lajos, László Márta—Sztacbó Géza, Sziráky Éviké—Temesváry István, ftrdőg Rézs|ka—Lugossy Gyula, Kovács Mánkká—Szirákv István, Bója Rózsika—Galam­bos Antal, Peics Teri—Weiner Rudolf. Csobsnov Margit—Kopasz József. A bálon éjféltájban megjelent gróf Klebelsberg Kunó |s dr. AViner Károly főispán társaságában. A bál vezetősége a következő névsort állította össze a megjelent hölgyekről; Asszonyok: Skrovjna Samuné, Kovács Józsefné, ózv. Kádár Béláné, Kovács Sándorné, Halász M­bályné, ózv. Németh Andorné, RuH Béláné, Bugyi Miliályné, őzv. Domán Istvánné, Michnai Sándomé, Deák Sándorné, Csobanov Dánlelné, Hodács Andor­né, Ddkány Mihályné,őzv. Feayvessi Béláné, vitéz Viph Józsefné, dr. Balogh Marcellné, Korom Mi­hályné, Mészáros Károlvné Kiss Károlyné, Rácz Antalné, TiH Viktorné, Bálint Istvánné, Stel Jó­zsefné, Petró Imréné^Sonkovics Gyuláné, Horváth Szilágyné, Szomjas Aiadárné Kelemen Sándorné, Lakatos Istvánné, Hunyadi-Vass Gergelyné, Tá­borod Józsefné, Forgács istvánné, Horváth Zol­tánné, Reich Sándorné, Csakanicza Dóraéné, Zeiz­ier Jánosné, Nagy Sándorné, F'rkas Józsefné, dr. Pogány istvánné. Bárdos Béláné, Klamár József­né, Farkas Ferencné Kálal Anó.ásné, Süveg De­zrAné, Rlbizsár Gyuláné, Moró Imréné, Nagy Fe­rencné, Sallaj Józsefné. Fábián Lázárné, v. Szabó Józsefné, Wolf Ferencné, Karácsonyi Sándorné, Algner Nándorné, Gyorgv Vilmosné, Kiss Károly­né, Karácsonyi Gergelyné, Heuer Mihályné, Nagy Miliályné, ózv. Báló Jánosné, Gárgyán Imréné, ózv. dr. Kováce Mlhályné, őzv. Szécsi Istvánné, őzv. Postás Mátyásné (Hódmezővásárhely), Preiogg Já­nosné, Málhé Győrgyné Peták józsefné. Ábrahám íiézáné, Lóffler Győrgyné, Detári Dezsőné, Boldi­zsár Mihályné. I^ánvok; Máté Mária, Bugyi Mária, Babi, Nyi­lass Etelka, Biró Margit, Deák ..lancika, Dékány Tlózsjka, Fehér Margit Korom Erzsébet, Milottai Kornélia, Joó Juliska Körmöczi Emilia és Margit, Jordán Msrglt, Mészáros Ilonka, Botos Margitka és Erzsébet, Balogh Juclka, Bálint Gizella, Petró Aranka, Kurbos Ili, Till Elza, Dudás Uonka, Csó­kási írén, Lakatos Mandka, Mariska és Katica, arltV Erzsike, Báló Bibi, Gyólai Margit és Klárika, Vejth Mária, Dóczi Irén, Igaz Mária, Fekete Eta, Cbrado^cs S-, Reich Jolán, Bock Margit, Broda Manci. Farkas Zsuzsi Barabás Kató, Balogh Baba, Némethi Margit Szőke Juci, Ónozó Icuka, Kovács Hajnalka, Nagy Ilonka, Varga Rózsa, JQÓ Julianna, és Lenke, Peics Terika, Kovács Máris, Heuer Etuska, Báló Pipi, Kovács Hajnalka, Baja Rózsa, ördög Pózra. Szécsi Ica, Rostás Mária (Hódmező­vásárhely), Tüske Irén, Preiogg Etel, Schnur Má­ria, Máthé Jolly, Karácsonyi* Pannika, Kiss Irén. A Sziráky »regeaerkésscsapnt tánctanfolyamának végzett nóvendékei szombaton este a Kass nagy­termében Dcér Imre vezetésével kitűnően *>ike­rült vizsgabálat rendeztek. és húshagyó kedden Munkásotthon tánciskolában. 148 Méucsakezen a héten (.rí az olció cipővásár „ÍUT" -nél Széchenyi tér 16. Kiváltom zálogból értéktárgyait, ©elveszem kés^pénzér- Ha másként kívánja ér­t;<'<e«ileni, 5 százalék részesedésért eladom, tíiíi­ri.ínyba átvett tárgyakra eladásig kamatmentes e'ő­ic;;tt adok a tárgy forgalmi értékének 85 tzáza­'•"kiig. Kiváltásnál ha rtzlet nem is jön létre, költséget nem számitok. 325 G 4«Bár Mikszáth Kálmán u«e j 5 P d r, 12, Valéria.tár aarek. . / A nyomor felvonulása a szegedi városházán m Három napot dolgoztom a* éoben..." — „Szühsőqmunka, oagy Inségfa.. mTegnop reggel óta nem ettem .. (A né'magyarorszdg munkatársától.) A nyomor napról-napra szomorú felvonulásokat rendez a sze­ged] városházára. A bérhát második emeleti folyo­sóján, amely mögött a népjóléti ügyosztály műkö­dik, már korán regge' megjelennek az első vendé­gek. délfelé aztán egészen megtelik a folyosó. A csukott ajtó előtt állnak a várakozók órák hosz­szájg, várják, hogy rájuk kerüljön a sor, hogy elsírhsssák, elpanaszolják nyomorúságukat. És benn, a hivatalszobában felsorakoznak a minden­nap szürke tragédiái. Filmszerűen peregnek le a a képek, hosszú, végtelennek tetsző sorbsn, mintha valami könvörtelen filmrendező iránvitaná az élet­revü statisztérláját Jobban öltözött, pápaszemes öregember óvakodik be az ajtón. Elszántan kezdi mondókáját. Hatvanhét esztendős. Tizennégy esztendős kora óta dolgozik, mo«t is dolgozat, ha tenne mtt. Gép­lakatos. Hosszú évtizedekig volt a Pálfy-vasgyár alkalmazottja. Most már évek óta kínlódik a vi­lágválsággal. Ráadásul a felesége is megbetege­dett Nincs pénze gyógyszerre. — Hát nem taaia • *>uinkásbiztositónakf — kérdezik tőle. — Most nem, amióta nem dolgozom, nem va­gyok tagja. De tizennégy esztendős koromtól kezdve megszakítás nélkül tagja voltam... — Mikor dolgozott u tolj árai — Ebben az évben má dolgoztam három napot. Lapátoltam a havat. De másodszor még nem ke­rült rám a sor... Néhány pengőre szóló utalványt kap és Ígéretet, bogy a legközelebbi szükségmunkához ismét be­osztják. a Tanyai asszony következik. Kérenfogva behozza a szobába két-három éves gyerekét is- Nem lehet tudni, hogy leány-e. vagy fiu. Annyira bebugyo­lálták rongyokba, hogy inkább lánynak látszik. Van valami titokzatos ebben a tipegő apróságban. Az anyja kezét nem engedi el egyetlen pillanatra sem. Arca rózsás, szeme egészen valószínűtlenül világoskék. Ha szól valaki rá, odafordítja az arcát, de mintha tekintete a kérdező fölött sikiana el. — vak szegényke — mondja az anyja —, fekete himlője volt, attól vakult meg. Rettenetes ennek a rózsásarcu. elevenen tipegő emberpalántának a vaksága- A szobában min­denki elnémul, mindenki simogstja a tipegő legény­két, mert mint anyja mondja, fiu az ártatlan. Az asszony Rőszkéjöl gyalogolt bs. Az egész utat gyalog is megtette volna, de valami könyörü­letes kocsi útközben fölvette. Azért jött, mert oda­haza üres a kamra, elfogyott minden- Az embel­dolgozott néhány napot a tanyai inségüsztért Szikelte az utakat, de ez a keserves liszt is el­fogyott. A szomszédok ételadományaiból tengődnek hetek óta. De kellene vaiami pénz is orvosságra, tüzelőre. — Hol laknak? — Teccik tudni tskintetös ur, van nekünk födünk is, nyócszáz kvadrát Azon tapasztottunk egy sár­kunyhót. Abba laknánk. Igy födünk is van, házunk is, szóval a hivatalos urak azt mondják, hogy vagyonosak vagyunk, birtokosok. Aztán mindÖn­bunnét elutasítják ez embert... Megviselt, ráncos arrán már Dörögnek Ls a könnyek. Adatait följegyzik, kiadják nyomozásra, addig is kap néhány pengőt a Most hárman jönnek egyszerre. Küldöttség. Há­rom jól megtermett, vállas munkásember- Két idő­sebb és egy fiatalabb. Panaszuk van a szegénvhivalajra. Szükségmun­kások, néhány napi másfélpengős munkaalkalmat kaptak. Amikor jelentkaztek a tautatványert, el­kergették ókét. — Azt mondták. hogy én iszákos vagyok, azért nem kaphatok fát — mondja a fiataiabb —. pedig nem iszok én kérem, már hónapok óta nem ittam, hiszen nincs is miből. Nem mondom, amikor volt munka, amikor volt szép keresetem, én Is megittam néhány deci bort, de részeg akkor cc voltam. Valami rosszakaróm fogta rám a nyomo­zók előtt. — Engem meg a:j:-t. küldtek el, mert kinyomoz­ták, hogy a gyerekeim is dolgoznak, ők is keres­nek — mondja a második —, pedig csak az egyik keres, a kislány. Tizennégy penffSt egy hónapban. Én meg téteszltndcjt munkanévül vagyok... A harmadik is elmondja a panaszát. Utánanéznek a dolognak, kiderül, hogy amig valaki másfélpengős szükségmunkás, nem kaphat fát, mert vagy fa, vagy sxükségmunka. • Udvariasan kopognak az ajtón. Fürgejárásu ftrgelekíntctü, hátrafésült őszhaju ember jön be ötvenszázalékos hadirokkant Erősen Mcceg. Festő­munkás volt, amig volt munka a szakmájában. Most már évek óta nincs. Tizenhat pengő rokkant-1 segélvt kap <*gv hónapra. — Dt i felesége dolgozik állapítják mag. — Csak dolgozna, ha lenne munJcáia. Varrónő, de ki varrat mámat A tizenhat pengő rokkantsegélyböl lakbért kel-' lene fizetni, ennivaló is kéne­— Szégyellek panaszkodni, de ugy mondom, ahogy van. Tegnap regge! óta nem ettem. Sn még esak meglennék valahogy, bírom az éhséget, mag­szoktam a fronton, de azt nem birom, ha a gyerek kér és nem adhatok neki. Ha a gyerek éhes, azt nem lehet kérem kibírni- Csak annyit taeeék adni, bogy vihessek haza valamit..., Egy pengüt kap és egy ígéretet Lebet, bogy; teljes két hétre munkafelügyelők alkalmazzák majd a szükségmunkáknál És jönnek tovább szakadatlannak tetsző sorban.; A film pereg és a revürendező nem fárad Id eevet­len percre sem ?z Ötlet'erraelésben. . w. c A rádió országot lUrtl énekese w N '> < < .Öi^ftT & An", l > ,Wi nxtlk M * I B 1 K személyeden fellép és a szünetekben autogramot «d a kPzBn^rpnek szerdától azonbaHg a Bs'vifltl MOZ'b*!) Kanada—Németország 4:1 (Budapesti tudósítónk tetefonfclentése) New­yorkbói Jplentjk: Lake-Pladdban a téli olimpiász során a világbajnok kanadai hokkicsapat szomba­ton délután 4:1 arányban győzött a német olim­piai csapat ellen. A í'czon slá^e ea 455 TRIOTROFQN 3+1 csöves haneasóröral eirybeépitaU váltóáramú hálózati rádióvavil-késaülék bakelit házba, Ara: csövekkel együtt 160 P Kapható kizárólag: Deutsch Albert, Kárász ucca 7 j| rMló én rllUmoMágl «»)ildlilet<h«n. O'italSn bSflMrfafáS. Hamis ékszeruidonságok OrlAa! válalzlékban. 133 F. MOLVÍR ötvösmühíly Kérész ucca 12. azám A Turáni Átok al-M »onla ki megM Asszonyom 64 Tiltakozzon08,,ánT H,,DIdUr,,k (eldlcsérése ellen. A magyar dupla* damaszt áru 2ÜSÜÍ5Í Aíilal és ágykészletél 30 évi tarMsság! kötelezettség mellett azererxe be a készítő Csef.s műszövönél Ktilcseyuc n 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom