Délmagyarország, 1932. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-14 / 10. szám

Hirek Iliié Mők. R6:n. ka!h. Hílár pk. ea Pr> p l-i s l'.ó '(>({. Nap kél 7 óra 45 perc­kor, nyugszik 16 óra 11 perckor. A Somogyi könyvtár olvasóterme nyitva van: köz. napokon délelőtt iától Mg, délután -i-töl 7-ig. A muceum nyílva délelőtt 10-től fél 1-ij minden­nap, vasárnap, ünnepnap Is. Egyetemi könyvtár ; központi egyetem I. eme­let) nyílva vasárnapok kiv'ível mindennap Szegeden a gyógyszertárak kr'zül szolgálatot tar­Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot br tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Te­lefon 1906.) Borbély József, Tisza I.ajos-körut 20. (Tel. 2268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 1359.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1816.) Nagy Gy. órök: Takács István, Boldogasszony ­sugárut 31. (Tel. 2125) Selmeczl Béla, Somogyi­telep. (TeL 3425.) — Glatlfeldpr PÜSPÖK újévi SÍ óz la. Dr. Glatt felder Gyula csanádi püspók az újév alkalmából szózatot intézett egyházmegyéje papságához és eb­ben figyelmez teli papságát, hogy az 1932 esztendő * gazdasági válság és az ennek folyományaként elő­állott párját ritkító elszegényedés Jesyében nyílik meg. Ez a körülmény irja a papság elé parancsoló kötelességként, ho^y minden erejét és tehetségét a kőznvomor enyhítésére forditsa. »A mai pánik­hangulattal szemben — mondja a püspók — a lelkipásztor komoly kötelessége felvilágosítással szolgálni, hogy ex oktalan és túlzott takarékosság többet árt, mint használ és ha a hirtelen reánk szakadt kereseti és értékesítési válság fokozott óvatosságra int is, a lehetőséghez képest mégis minél töbh embert dolgoztatni és keresethez jut­tatni nemcsak gazdasági érdek, hanem a legne­mesebb ós emberhez legméltóbb jótékonykodás. 6s legyen a papság a keresztény szent optimiz­musnak is a hirdetője; szellemi kincseink és örök Igazságaink felmutatásával és osztogatásával, de­rült és bizó lélekkel legyen előké?zitöie a szebb Jövőnek.* - A külföldi áruhitelek Igénybevétel \ keres­kedelmi és iparkamara nyomatékosan felhívja az árubehozatallal foglalkozó cégek figyelmét, hogy a fennálló rendelkezések értelmében augusztus 8. óta minden külföldi hitel Igénybevételéhez, ille­tőleg tartozás elvállalásához a Magyar Nemzeti Bank e'Szetes engedélye szükséges. Augusztus 8. után történt rendeléseknél tehát először kék lapon a hitel Igénybevételére kell engedélyt kérni, mert az olyan kérelmeket, melyek ami való hivatko­zással kéri a dev'zn kiutalását, hogy az áru mir beérkezett, a Magyar Nemzeti Bank nem veszi tárgyalás alá. Az augusztus 8. előtt kötött ügyletek érvényességét a Magyar Nemzeti Bank elismeri és az ezen időpont előtt megrendelt, vagy as ezen dátum előtt kelt kótlevél alapján beérkezett áruk ellenértékének kiegyenlítésére fehér lapon kell devizát kérelmezni. x De'-Ka hihetetlen olcsón dobja piacra téli Idényeikkel!. 297 x Jelmez-est 17-én, vasárnap as Ipartestületi táncjskolában. 291 X Zá'agíegvet magas áron vesz Tóth órás. 228 SztchenQl Hoz! lenn z c 1 c b b CHARLES fftR£lKRoS£ tÍpBQRf i Bum r' - ' 14 NAPOS OLCSÓ CIPÖVÁSÁR Raktár átszervezés miatt á r a I • k a t mélyen leszállttattik Teveszőr házicipő P 3.90 PoSZtÓ CipŐ meleg béléssel P 8.40 Női szövet hócipő P 5.80 Női gumi félcsizma P 32.50 99 ELIT Női barna ant. cipő P 12.50 Női lack pántoscipő P 12.50 Férfi fekete félcipő P 12.50 Férfi lack félcipő P 16.50 €€ CIPŐÁRUHÁZ Szeged, Széchenyi-tér 16 Az Inségakció Az egységes Inségakdóra ujabban a következő adományok érkeztek: Miasszonyunk Iskolanővérek zárdája havi 100.—, özv. Urbán Jánosné 1.-, Iván Juliska —.20, Petrovszky Róbert —.50, ózv. Pintér Istvánné — 20, Fopovics Tihamér -.20, Vér Teréz -.20, Bori György —.20, Papp Lnjosné — S0 Nagyivá ti Antalné —.20, Polgár —.50. özv. J>obó Jánosné — 50, Geleta Ferenc — .30, Kopasz Józsefné 150, Brumer Antal L—, Bertát. Vince 2.—. özv. Sándor Jánosné 2.—, Filder Péterné 1.-, Koiss Gézáné -.50, Haska Nővérek 1.-, Sári József -.30, (tv. Anika Istvánné 1.—, 1 sonka József 1.—, Szűcs B. Ferenc —20, Kispéter Pálné -.50, Kövecs József 1.—, Márki János -.50, Bárdos M - 40, ózv. Bálint Sándorné 1.—, ózv. Ludraan Andrásáé 1.—, Bujtó Gyuláné -.40, Hajdú Antal 1.-, Nyár! Ferencné -50, özv. Kelemen Pálné -.20, Steinbeck Jánosné —S0, r.sányi Jánosné özv. Cslpak Károlyné —S0, Molnár Józsefné —S0, őzv. Kispéter Istvánné —S0, ördög Mátyásné —SO, Lovászi János -S0, Balogh Sndor 1.-, Kispéter Antal ISO, Szőri Pálné -.20, Horacsek Ferencné —S0, Futó Istvánné 1.—, Szervó Antalné -.20, Bálint Jánosné 1.—. Nagy Testvérek Z-, Tav«szi Mihály -.10, Kéri Antal 1.—, Abel Jmre —S0. Csonka Vinne —.50, Koesmár Illés —.30, Darvasy Valéria 1.-, Pfaff Karola és Krisztina 1.—, dr Szabó Józsefné 1.—. Pecher Józsefné 1.—, Kopasz Ferenc —50, GáHty Lajos 1.—, Szécst István —.50, Magyar Andor 1.—, Csá­szár Ferenc —.50, Bullás Vince —.50, Vad fmre 1.-, Gál János 1.-, Vajas József -50. ösv. Ábrahám Józsefné -.50, Molnár József — 50, Rácz András —S0, Arnold Adámné —.20. özv. Csepella Ferencné -SO, Csajkovits Hugó - 70, At'ssz Józ<ef -S0, Beniczky György -.50, Tóth Rózsi 1—, Dobó Sándor -.20, Kispéter Tmre —50, özv Varga Jánosné — .20, Bárdos Sándor — 50, C-sóti Ferencné —.20 pengő. Az eddigi gyűjtés összesen 3552 65 pengő - Dajkovles Sándor perc Egyed Zoltán ellen. Budai estről jelentik: Ismeretes az a kinos afíér, amely nemrégiben játszódott le Farkas Elemér országgyűlési Képviselő Irén leánya ktjil. A leányt dr. Dajkovich Sándor ügyvéd megszük. tette. Az apa később elmegyógyintézetbe zAratta leányát. Egyed Zoltán az egyik hétfőt lapban cikket irt az ügyről és rendkívül éles hangot használt dr. Dajkovich ellen. A cikk miatt az ügyvéd sajtópert Indított Egyed ellen. A bíróság a felajánlott bizonyítást az egész vonalon eluta­sította, mert a" bizonyítás a női becsülettel összefüggő dolgok körül fo ognik. A bírj ág Kgyed Zoltánt ezután 500 pengő pénzbüntetésre Itcttc. x Londonban dr. Scholl-nál kiképzett láb z kér. Ifink díjtalanul áll a L érdeklődők rendelkezésére. Dei-Ka-íitk, Kárász-ucca 14. 287 — Továbbképző tanfoivim a Iwió'ok rétsíra. \ törvényhatósági iskolánkivűli népművelési bizott­ság a Szegeden telelő hajó.-ok ré-zere továbbképző tanfolyamot szervezett a belvárosi községi fiu­népiskolánál. A tanfolyamot Lantos Béli fel­ügyelő-igazgató nyitotta' meg, aki beszédében rá­mutatott a tanfolyamok fontosságára. Ezu'án Kis* Károly tanfelügyelő megkezdette előadását »A vi­lágválság és a magyar nép« címmel. A tanfolyam előadói: Kiss Károly tanfelügyelő, dr. Oiáb József tisztiorvos, Baksy Andor, vitéz Nsmas Árpád és Veszelovszky Jó?«f tanítók. x Kérjen mindenül' Qer«eiy kakukfflenkerksi lévfi n6k és Iffa anyák a természetes »Ferenc József* keserű­víz használata állal rendes gyomor* és bél mOkódést érnek el. A modern nögyógyltá* főképviselői s Ferenc Jéssef vlret Igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fáldalomnélkOl halónak la* látták. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer* tárakban, drogériákban és füsserQzlelekben kaphatók a.t — HergitaváraijB Jelképes saikely késség ma este 8 órai kezdettel tartja az Ipartestületben mű­soros estélvét. Műsor: elnöki megnyitó, tartja dr. Balló István, szájharmonikán Játszik Szentiványi Deák Sámuel, énekel és táncol K. Nagy Csilla,! előadást tart dr. Gyulai Zoltán egyetemi m. ta-J sár. Minden érdeklődőt székely szeretettel vár as elöljáróság. Műsor után tánc. Belépődíj nincs. ! — Tájtfasztaté a M-. éa tejtermékek forgalmáról. Szanyi István, a tzsgedi vegyklsérleti állomás fővegyésze tájékoztató füzetet irt a tej- és a tej-; termékek forgalmáról. A füzetben pontos útba-' Igazítást talál a gazda, árusító és fogyasztó arra-! nézve, hogy mire ügyeljen a fejésnél, a kciftléfi* nél, az árusításnál és a fogyasztásaU Termésre-' tesen a legfontosabb kelléke a tisztaság és épp! ezért a füzet elsősorban a tisztaságot ajánlja figyel-! mébe mindenkinek, aki tejtermékkel foglalkozik. ' — Egy p*k«nas menbessnrta naagfil • fMUt­fcaruak bírósága e'ö«. Budapestről jdentik: F.gyi fiatalkorú pékinas szerdán délben 12 órakor a ' fiatalkorúak bírósága előtt többször meDba-nirta magát Apró lopásokkal volt vádolva ós a bíró arra itélin, hogy három egymástköv«tő vasárna­pon bezárják a fogdába. Az inas már az elsó vasárnap nem jelentkezett a büntetés letöltésére. Másodszor se jelentkezett Szerdán azután előál­lították. A biróság előtt kirántotta a kést és ki­jelentette: > Engem pedig nem teg becsukni senki emberfia;, és beleszúrta magába a kést. Állapota súlyos. — A kéz/siintások mtnUI A kereskedelemügyi miniszter a vidéki Iparosok és kereskedők érde­kében ugy intézkedett, hogy a közszállitásoknál a szállítandó cikkek mintadarabjait a kiíró hivata­loknak a kereskedelmi és Iparkamarához t» meg kell küldeni. Ily módon a vidéki pályázók nem lesznek kénytelenek a szállítandó cikkek mintáinak megtekintésére Budapestre utazni. Természetszerű­leg ez a rendelkezés csak a kisiparilag előállít­ható és egyes mintadarabok formájában is le­küldhető cikkekre vonatkozik. — As elhagyóit árraryermekek segély esíse. Az elhagyott árvagyermekek felsegélyezésére, mint is­meretes, Hegedűs Antal árvaszéki elnök társa, dslml gyűjtést rendezett, amelynek eddigi ered­ményéből, ötszáz pengőből 22 gyermeknek nyújtot­tak'15-20 pengős segély ősszegeket A gyűjtést tovább folytatják. Jelmezes est vasárnap II • Munkás-Otthon MaelskolAban. Jelnwwk RTIJMT» ( P»etaaM»]iii(r J««* 1 Ti Monogram m Címer VÉSÉSE r. Molnár MvösntüKiu Kárász a. ÍZ Névtál

Next

/
Oldalképek
Tartalom