Délmagyarország, 1932. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-08 / 5. szám

Tör/énei a vámháznál (A Délmagyarország munkatársától.) F. 1. törvényhatósági bizottsági tagnak, aki gazdái­kod ássál és bortermeléssel foglalkozik, üzleti ügye akadt Tápén. Valamelyik kocs­márosnak adott el négy hordó bort. am?lvnek fogyasztási adóját szabályszerűen le is fizette a javadalmi hivatalban, ahol megkapta » bár­cát, amely szerint a négy hordó bort Szeged­ről elviheti. A városatya szóllősgazda fel is telte kocsijára a bort és csendesen kikocogott Tápéra. Amikor a tápéi vámházhoz ért, az egyik vámőr kötelességszerűen átvizsgálta a kocsit, hogy ténvleg a bárcán jelzett négy bordó bort szállitja-e ki F. I. Tápéra A szál­lítmányt rendben találta és szabad utat enge­dett a transzportnak. F. I. elvégezve a dolgát Tápén, 'visszaindult a városba. A vámház elé érve, természetesen nem állt meg, mert ott már semmi elintézni valója nem akadt, ment tovább nyugodtan. Né­hány lépést haladt csak tul a vámházon, amikor barátságos hangon rákiáltottak: — Hé, atyafi, forduljon kend csak vissza! — Már miért forduljak én vissza, csodál­kozott a városatya. — Na gyűjjön, gyüjjőn, maga volt az, aki éx előbb Tápéra bort szállított. No hit maga becsapott bennünket, mert nem négy hordó bort vitt ki csak kettőt. De már erre a furcsa kijelentésre kezdett elfogyni a türelme F. I.-nek. Visszafordította a kocsit, odaállt a vámház bejáröja elé, eré­lyes, de udvarias szóval kikérte magának, hogy vele igy bánjanak és azt mondta a vámőrnek, üljön fai a kocsira, ö nyomban kiviszi Tápéra és saját szemeivel meggyőződ­het arról, hogy a négy hordó bor még ott fékszik érintetlenül, ahová ő kiszállította. A városi finánc azt felelte a becsületes aján­latra, rendben van, ki fog menni, de várjon még egy keveset rá, mert a vámház előtt sokan várakoztak és előbb el akarja végezni a dol­gáit A városatya várt fc egy darabig, de egy negyedóra eltelte Után megonta a várakozást, leszállt a kocsijáról és bement a vámház épü­letébe, hogy megsürgesse a vámőr jövetelét Szabályszerűen köszönt, azután kérte a vám­őrt, hogy most már jöjjön és győződjön meg végre, hogyan áll az O dolga. A szépen kérő hangra — inzultus követ­kezett. Az egyik vámőr odaugrott F. I. élé: — Maga nekünk itt ne parancsolgasson. Érti? s azzal elkezdett veszedelmes közelség­ben F. I. orra előtt hadonászni. — Már pedig velem ne bánjanak igy — til­takozott a városatya. — Nem-e — ugrottak erre ketten Is F. l.-re, azzal se szó, se beszéd többet, megragadták, felemelték a levegőbe és ugy kihajították a ház elé, hogy kint a földön szedte össze "lagát. A dolgot kár volna szépíteni. F. I. törvény­hatósági bizottsági tagot a tápéi vámházból kidobták. Mit tehetett egyebet. A vámőröket felettes hatóságánál feljelentette. Lehet, hogy megbüntetik Őket. de sókkal Jobban használ­nának az ügynek, ha fe javadalmi hivatni főnöksége kellő eréllyel kioktatná közegeit, miképen illik azadózó pol«ársá<rgil rf'HV-rttti - AZ Újszeged! Polgári Kőr január 10-ikén dél­után 4 órakor a Zsetnbery-ftíe vendéglőben, ha­tározatképtelenség esetén ugyanott január 17-<n rendes évi közgyűlést tart. Prágai módon. Füstölhetjük dissnóöléskor sonkáin­kat a 8 sonka védjegyű magyar son­kap.Accal. Eg\ adag 70 fillér és 2 pet»f)ö. Szegeden a kővet­kező helyeken szerezhető he: toanner Péter Fia. Mar­ke vita Latot tnszerkeresk Afl .dl.vi Adolf, Gerle é» Tsa. Htractl Testvére*. Kömer Miklós, Sc&leslnaer ti:«er tm omibw, Boda Bertalan, Valda Im­re éa T aa drogéria, valamint gyógy szertárakban, dro­gériikban és ÍOsrcrüzletekben H.» valahol nem kapná, ugy torduljon a főraktárhoz Barosa Illataxertúr Győr. hol 1 éa 5 kilós csomagok is kaphatók. 1 A Januári közgyűlés alé kerül a kizárási szabályrandalat A tervezetei elfogadta a Jogügyi bizottság (A DétmaggarortzAg munkatársátólA Jogügyi bizottság csütörtökön délelőtt folytatta a kizárási okokról szőlő szabályrendelettervezet kedden félbe­szakított tárgyalását. Kedden, mint ismeretes, a tervezetnek csak az első szakaszait tárgyalta le a bizottság és ugy határozott, bogy a földbérleti értékhatárt a főjegyző által javasolt 1000 pengő helyett 500 pengőbea javasolja megállapítani. Igy fisak as a fóldbérlő lehetne tagja a közgyűlésnek aki énen/e ötszáz pengőnél kevesebb bért fizet « városnak. • A csütörtöki tárgyaláson nagyobb vita kele'kezett dr. Dettre János egyik indítványa felett Dettre azt Inditványorta, hogv esak az a fóMbértő lehes­sen tagja f közgyűlésnek, aki nyilvános árlejtésen, mint legtöbbet igét* kapja meg a bérletet és ne lehessen 'tagja a közgyűlésnek az a bérlő, aki birteezáltim, vagg bérfizetési haladékot kér a várostól valamilyen elemi csapásra való hivatko­zás nélkül. * • - t.-ih v i- -Ah' *'• >• , t- > i • tim • A bizottság elvileg helyeselte Dettre Javaslatát, de még sem fogadta el, aeert ugy találta, hogy ezeknek a rendelkezéseknek a félremagyará/.hatat­lan megszövegezése leküzdhetetlen akadályokba üt­közne. Árverés nélkül Jutnak egyanic a bérlethez azok a régi bérlők, akik bérletüket beruházták és az nj hasznosítás alkalmával megajánlják érte a dülőbeli átlagbért, de nincs Irlejtfe akkor sem, ha a város hatósága hozzájárul valamelyik bér­leti sserződ* máéra való átrnháiáséhos. Ilyen átruházások igén Soksaor fordulnak elő egy-egy bérlöcsaiádban. Ha U apa nwghal, a bérletet 2 ' •»-*> \w d 3ÜS s 8 rendszerint az özvegyre, vagy valamelyik felnőtt fiúra ruházzák át A tervezet egyik szakasza kimondja, bogy as a városatya, akit valamiiven megbízással a közvyf­lés, vagy a kisgvűlés küld ki, ezért díjazást ntm fogadhat el. Később ugy intézkedik a tervezet, bogy nem kizáró ok az, ha valamclvik városatya a vá o tó' lő. - é íyha ó á 1' IwtlséTi táji minői'iétta nyert valamilyen megbízásból Mfoln'aa kap dí­jazást. A jogügyi bizottság tagjai ebben Mzoojtos ellentmondást láttak és ezért az ellentmondás Iá. küszóbölését kértek Kiderült azonban, hogy* ellentmondás csak látszólagos, mert a vámsátga « törvény rendelkezései szerint nem résses ölhet díjazásban, ha a közgyűlés megbízásából helyet foglal valamelyik olyan részvénytársaság igazga. tóságában, vagy felügyelőbizottságában, amelvben a városnak anyagi érdekeltsége van, de készkladMai megtérítése címén kaphat díjazást akkor, ha a közgyűlés különleges megbízatással küldi ki vali­hová. például a földárverésekre. .»> il . A Jogügyi bizottság Így lényegesebb változtatáMk nélkül elfogadta m tervezet hátráltat szakaszán A tervezet a januári közgyűlés elé kerül és Jta a közgyűlés azt elfogadja, alkar jóváhagyás végMt sürgősen felterjesztik a belügyminiszterhez. Ha a Jóváhagyás olyan gyorsan történik meg, mint afeo­eran»az első közgyűlési határozat feloldása tőr­tént, akkor nem valószinü, hogy a szabályrendele­tet a választott városatvák mandátumának lejárta eiött végrehajthassa as igeaoM választmány. Az első közgyűlést határozat miniszteri elbírálása ugyanis kerek két esztendeig tartott .<*•{>--** jsyj \T- .>a?mta otlSst' • >sti Adományok az Inságakdóra A Bezdán József püspöki helynók álul kezde­ményezett egységéé gyűjtési akció céljaira ujabban a kővetkező felajánlások történtek: r Kovács Mihály — M, Sándor Lajos lfc—, Ko­réeyi Pál — Sa özv. Urhánovlcs Mihályné —.10, Dudás Pál -.50, Makai Arpádné —50, Gyurica Józsefné —.50, Félij Józsefné —.50, Ifj. Czeg­lédt Sándor 1.—, Trebitsch Vilmos —.50, Bee ker Jakab —.50. özv. Ökrös DezsŐné 1.—, Kárpátí Lajosné —.50, Klamár József —.50, Frtnz Jó­zsef —.50, Lddeker Károly —.50, Bakay Jenő 1.—, Nétt Károlyné —.50, Futó István —.50, őzv. Vitéz Mihálvné —.50. Rácz Erzsi —.50, Stahl József —.50, Gál Antal 1.—, özv. Tóth Józsefné —.50, Vlastíty Oresztia —50, rtozsa Imre —.50, Saemerédl József —.50, Hoppos Mi lály —.50, He­gyi Istvánné —.50, özv. Nagy Ferencné —.50, Bezdán Erzsébet —.50, Hódi József —.50, Ónozó József —.50, ózv. Harsányi Béiáné —.50, ördög János —.50, Nagy L. Károly —.30, Raufmann S. Emil —.40, N. N. 1.—, Borián Oktáv —.50, Gál Imréné —.20, özv. Pető Lászlóné —.50, özv. V |nk'€f I a ov é —.20 Komóc i Istvánné —.20, özv. Mezei Péterné —20. Ordóg Béla —.50, Kéri Ba­lázs —.20, Törők Róza —.20, Pigniczky Pálné —.25, Varga János —.50, Hódi Lajosné —.30, Greeuss Gvula —.40, Schauer Gusztávné 1.—, őzv. Triítsch Ferencné 1—, Tápai Mihály —.50, Ru. Unstein Hermán —.20, Róth Aurél —50, Elek Zoltán 1.—, Szép Mihálv —.50, Kőhalmi Ferenc 1.—, Tótb I.ajos 1.—, Boldizsár Mihály -.50, Kovács Jolán —.50, Kováts Istvánné —50, Er­dályi László —.20, Balogh József 1.—, Zámbó Károly 2.—, Mucsi István —50, Gulácsi József —.50. Juhász János 1—, Mészáros József —.30, Wéber Mátyás 10—. Autalfy Andor 1—, Klonkai Sándorné 1.—, Albert Péter —.50, Racsa Pál 1.—, Bitó Péter Pál —.30, Gelegonva Andrásné —.30, őzv. Pap Rókusné —.50, Prekl Kálmán —.50, özv. Szabó Jánosné —.50, ózv. Fodor Istvánné —.50, vitéz Nagy Endre — 50, Sulyok Mlhályné —.50, Posztós Mihályné —.50, özv. Rácz Ferencné —.50, Rajtik Mihályné —.50, Széli János —.50, özv. Mihálovits S.-né - 50, Gera Pálné 1.—, Franzen Mihály 2.—, Kolralik György —30, özv. Ermesz Józseíné —.50, dr. Fülöp Pálné —.50, Sebők János 1.70, Stumpf Jánosné —.30, Szalma János —.20, őzv. István Mózesné —,5a Tóth János 1.—, ózv. Sárdi Zsigmondné —,2a özv. Gróf S.-né 1.—, Volgt Károlyné 1.—, ózv. Pataki Iuiréné —.30, özv. Kiss Mályásné — 2a Frank Antat —.50, Süli Mihályné —.25. Szvetkó Fülöp —50, Lavicska Gyuláné — 40, Papp Anrforné —.20, Seres Gusz­távai —.50, v. Farkas Sándor —.50, Barátit Antai 1.—, Ligeti Alajos — 50, Korom Pál —.30, özv. Szász Jakabné —.2a Iddigt gyűjtés összesen hapf 9M5 7S. As olvasó rovata Ml lesz a körúti gffdrtMiliel ? ?! Igen tisztelt Szerkesztőségi Szegeden mindig dtVk. tos volt a várost támadni. Igy most blzonvos antiszociális egyének bedobták a közvéleménybe, hogy — rosszak az utak. Állandóan panaszos leveleket iratnak >az elhanyagolt utak« állal kelet kezelt szerencsétlenségekről. E lelketlen emberek most már nem érik be régi vádjaik han áztatá­sával, hanem vakmerően ujakat találnak ki CSD­tlálatos az az önuralom, mallyel a város vezetői rendelkeznek s nem cáfolják meg ezeket a kitalált rágalmakat. Nekünk kell tehát kijelentenünk, hogy akik a rossz utak ellen agitálnak, azok a polgárság életére törnek. Tőrtént-e Szegeden ez utóbbi Időben elgázolás? Nem. Rossz utak mellett ugyanis nem lehet elütni senkit. Itt van például a Feketesas-ucca, vagy . a Tisza Lajos-körűt A város két legforgalmasabb ulja. Micsoda vérfürdőt rendeznének itt a száguldó autók, ha jók lennének az ntak! Igy azonban a legnagyobb óvatossággal keU haladniok a so ff őrök­nek és a gyalogjárók vígan nevethetnek az össze­tört autójukat húzató gépkocsivezetők szeme közé. Mert inkább a féder törjön, mint a kulcscsont Milyen őrömmel állapítja meg a derék ntas, mi­kor az életét megmentő gödörbőt kimászik, hogy nem a gerince tört ei, hanem csak — a hűtője­Már tudniillik az autónak. S milyen kevés költség­gei meglehetett szüntetni ezt az emberirtó nagy­városi veszedelmet. Néhány ember játszva lukaszt­gatta ki. — egyelére a legforgalmasabb utak búr­kolatát. Persze nem szabályosan, hanem össze­vissza, nehogy a soffőrök kitanulják. A kőruti gödrök révén a munkanélküliek ál­landó keresetre tehetnének szert, egyrészt az autók­nak nyújtandó elsősegélyért, másrészt naphosszat búvárkodhatnának az autóalkatrészek után a göd­rök mélyén. Már most felhívjuk az illetékesek figyelmét arra, hogy a gödör.rend számok kiadásá. nál a legnagyobb körültekintéssel járja' ak el. Ol­dalkamrák épitése tilos, mivel hasonlít a régen di­vatban volt úgynevezett pincelakásokhoz. Ugyan­csak a gödrökbén lehetne elhelyezni a koldusokat is. Tilos lesz azonban a kalapjukk.il felkéregetni, vagy felimádkozni. M«r-e valaki ezekután a rossz utak ellen szólnif A múltkoriban ugy látszott, hogy az illetékesek a megrögzö;t támadókkal szemben megtántorodik és kiírták az utak javítására a pályázatot. Meg­nyugodva láttuk azonban, hogy a munka még nem kezdődhetett el és hogv törhetetlenül halad tovább az uitörés munkája. Ut desint vires, tamen est iaudanda votuntas. Igy tehet csak ismét a szegedi uccákat biztossá, szép kihalttá tenni, — egyedül a végrehajtók és a mentők autója száguldanának a csendes • szegedi gödrök felett Tiszteletül: (ba—saJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom