Délmagyarország, 1932. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-15 / 11. szám

I I dorozsmai gvdkost beszállították az loyászség fogházába (A Délmagyar ország munkatársitól.) Csütörtök délután három órakor a dorozsmai autóbuszból két esendői agy erősen megvasalt legényt segí­tett le. A csendőrök foglyukkal átsiettek a Szé­rhenyl-téren ós beléptek a törvényszék kapuján. Mögöttük egy sjró-rivó öregasszony bandukolt, — * legény anvja. A megláncolt legényt Juhász Jánost, a dorozsmai kettős rablógyilkosság tet­tesét a csendőrök átadták az ügyészségnek. Nem­sokkal később a gyilkos már az ügyészségi fog­ház lakója volt Juhász Jánost pénteken délelóU hallgatja ki a vizsgálóbíró. Becsületsértés! pör egy rektifikáló levél miatt (A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi járásbíróságon dr. Gaál járásbiró csütörtökön tár­gyalta Geró Dezső rágalmazást és becsületsértés! perét amelyet Opre János indított ellene. A per előzménye egy cikk volt amelyet Opre irt a sze­gedi kormánytámogató lapban arról, bogy Gerő Dezsó miképen akarta a város nyakába sózni a Nemzeti Emlékcsaraokrói készített ismertető füze­teit A cikk olyan képen állította be Gerőt mint aki restell egyenesen a polgármesteri gyorssegély­alapból kérni és ezért Uyen trükkökkel igyekszik pénzhez jutni. A cikkre Geró rektifikáló levelet küldött a lap szerkesztőjéhez és leveleben azt irta többek között hogy olyan embernek, mint Oprenak, nincs joga úgynevezett szavát felemeinl a közérdek védelmében. A dkk miatt azonkívül sajtó­pert indított Gerő, a törvényszék Opret el ls itélls 100 ptngó pénzbüntetésre. Opre viszont a rekti­fikáló levél miatt jelentette fel Gerőt a járásbíró­ságon, amely a felek kérelmére elrendeli* a való' <il*ág bizonyítását. ' * . Csütörtökön került sor a bizonyítás lefolytatá­sára. Kihallgatták tanuként Scultély Sándor fő­számvevőt, Fodor Jenő nyugalmazott polgármes­terhelyettest, akik arról tettek vallomást^hogy Opre János a várostól, mint a Kritika dmü színházi lap kiadótulajdonosa kapta mag a városi színház függönybérielét és a kisvasúti hirdetéseket Fel­olvasta a bíróság T«rnay Ivor alispán vallomását aki azt vallotta, bogy neki szubjektív meggyőződése volt. hogy Opre János, aki a kommün alatt a makói Vörös Újságot szerkesztette, kommunista volt Rosszindulatú, kegyetlen embernek Ismerte, akitől tartózkodni keli. Opretól a többi kommunis­ták ls szerettek volna szabadulni. Felolvasta a biró­ság Opre által becsatolt makói polgárok által adott nyilatkozatokat, amelyekben arról van azó^ hogy Opre jó hazafi éa oÜbgyölötő ember volt Ismertették a makói Vörös Újság egyes dkkeít A kommün után a vármegye gyűlésén Tarnay alispán jelentésben emlékezett meg a kotnmünről Többek között ezeket mondotta Oprerót: — Külön meg kell emlékezni ennek az uralom­nak a sajtójáról, amely izgatott a vagyon, a vallás ellen és amely a kivégzések szükségességét hangoztatta. Opre egyike volt a főbünöaöknek a kommunista uralomban, nem Is birta ki soká, meg kellett szöknie. Opre képviselőjénél; vád- és dr. Pap Róbert védőbeszéde után a bíróság bűnösnek mondott* ki Gerő Dezsőt rágalmazás és becsületsértés vét­ségében és ezért 100 psnfó pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen Geró Dezső fellebbezést jelentett be. Egy évi börtönre ítélték a tanítót, aki Ittas állapotban revolverrel meatabesltett kél embert (A Délmagyarország munkatársától) FMdesay István 26 esztendős békési községi tanító 1930 szeptember 20-án, a hajnali órákban vad verekedést rendezett az egyik békési uecán és verekedés közben két emberre rálfft revolveréből. A tanító előző napon biciklin Csabára utazott és visszafelé való utaztában hust kellett vásárolni felesége megbízásából. Békésre való visszatérte­kor több kocsmába benézett, majd nagyobb tár­saságban az Uri Kaszinó vendéglőjében iddogált. Itt'-'már konfliktusa támadt az egyik pincérrel, akii arculütött, majd a vendéglősre revolvert fogott. Nagy nehezen kituszkolták az uccára. Hajnalfelé bezörgetett áes Sándor mészáros üzletébe és hust kért A lehúzott redőnyök mögött már dolgoztak a mészárossegédek, akik aztán a nagyhangú embert kiszolgálták. A tanitó a hust biciklijére akarta kötözni, de ez nem sikerült neki. Segítségül hívta ekkor Szekeres Gábor és Váradl István békési lakósokat akik a hust oda is kötözték a gépre. A tanító ezután szidni kezdte Szekerest nekiment és birkózni kezdtek. A tanitó dühében revolvert rántott és kétszer rásütötte Szekeresre, akit a A Zálogcédula Értékesítő jelenti, mielőtt xálopcédulöfdn túladna, mu­tass* be a Zdtoffcédula érfékeslföbe F. Molnár HMsmllieTT, Kárász n. 12. fzép sziitv ló iz és zamat - a sonka ielka. mely 3 sonka védjegyű sonkspáecal érhető el Effy átfog 7© ftn*r «* a penpfl. Szegeden a. kövel­I keiő helyeken szerezhető he: Donner Péfer Fia. Mar­kovit* Cafo* fttszerVereek Miodlyf Adolf. Gerle e* Taa. Hlracöl Testvérele. Utímer AfUcJO*, SciUéalBger fusrer é« c5emeK«, Botfa Bertalan, Drfdalm­re és Tso drogéria, valamint gvógyszertárakban, dro­pAriAkban fösrerösletekben. Ha valahai nem kapná, ugy lorduljon a tóraktirhos Baroea fllolaamrfttr Oyör. hol l és 5 kilós csomagok is kaphatók. I lövések a fején és az oldalán értek. Váradi látván futásnak eredt, mire ő otana la küldött egy lévéeC A golyó Váradi lábát találta. A gyulai törvényszék előtt a tanító aszal védő­keret?, eszméletlenét részeg volt és így nem emlékszik semmire. Ezt a védekezését igazolta az orvosszakértő és az igazságügyi orvosi tanács lsr a bíróság mégis bűnösnek mondotta kl agp> rendbeli szándékos emberölés bűntettének kísér­letében, egyrendbell súlyos testisértés bűntettében és egyrendbell feltűnően durva becsületsértés vét­ségében és ezekért másfélw* et*M börtönre Ítélte. - A tanitó felebbezése folytán csütörtökön tár­gyalta az ögyst a szegedi tábla KovéeManácsa. A Tábla a szándékos emberölés kísérletének bün­tette helyett erői feQntfilásban elkövetett i emberölés ktaértetéoek bűntettében mondotta bűnösnek ós a többi vádpont minősítését érintve, összbünfcetésül «Cf watemlet mérsékelte büntetését. A 3 eszfcm»l hfv a Tábla ls kimondotta. Az itélet ellen a tanitó semmiségi oanasst lentett bet, Az inségakció özv. Farkas Béláné havi 2—, fiacssy Erisé­bet 1.—, Halász János 1.—, Marschall M. -.50, özv. Masa- Miklósné -.50, Csabay Mátyás 2-, Herédi Albert 2-, ózv. Kalapis Györgyné -20, Réti Vilmos 1.50, Csiszár Ferenc 1.—, Gárgyán János L—, Naszády József 1.-, Molnár István 1.-, Szögi Józsefné -20, Kovács István -50, Pála litván —.20, Farkas Antal —10, ózv. Bicaók Antalné L—, Paplógó István -.20. Molnár István -M, Winternitz Márton Tbomka Irén 1—, Szűcs Bála liszt ruhanemű éa 25.—, Guttmann Ferencné —.30, Banda Vilmos —.20, dr. Bnto­vinszky László 2—, Schőnberger Károly 1.—, Trőnka N. 2—, Lővey János 1.—, dr. Csikós Nagy József 10-, Lusztig Vflmoa —50, órr. Gál Kálmánná 4—, Patzauer-cég 2—, őzv. Liszkay Lajosné FUchar • lzs*oéfl 3.-, Winfcsr Emi Ua 50 kgr. la, Komáromi Károly -J5Ű, Warsehatka Alfrédné 2-, Rózsa Béta 10—, Kocsis János —20, Schnitzner Káhnán 1.—, Lehóezky István —450, WelTjaehe Vilma —.50, Stmonkovich Elemér 1.—, Kelemen Pál —Jtt, öav. Tácsy Lajosné —20, Szflcs Szflárdaé —20 Kislajos István —20, 0r­dögh István -20. Bartha István -20, Gyermán Mihály ].-, Apró Jenő havi 4-, Tatár Péter -.30, ózv. Elek lllésné -.20 dr. Debra Péter 5.—, Kónya Andráané —20, özv. Pintér Jánosné 1.—, özv. Csonka Antalné —.50. í*v. Buday Antalné —20, Csals János 1.—, Dobó Tános 1.-, Stdner Miklósné 1.—, Hódy József - V). őzv Purwr Istvánné -20, Pap<* Antalné Márki Sándor -20, Táp«t Mihály -.50, Juhász -.30, Bar na László -20, Dobó András -.40, Lehotay Lu­kács -20, Fekete Sándor 2-, Kövér Tibor 1.-, Sebestyén István —.40, Mogyoróssy Lajos —.20, Barabás Lajosné -.20, Bagáry Kálmáimé 1.-, Brunner József 1.—, Tritz Rudolf —50, Scekszárdy Józsefné 1—, dr. Gál Zsigmond 1.—, öav. Gál Jánosné 4.—, Szent István Társulat 10.—, Steiner Józsefné -.20, Moskovitz Lajos 2—, Ruhl Béla -.00, Bonis Sarolta és Tsai 120, Bodó Lajos —20 Fejér Mór 1.-, Tomori Mihály 5.—, özv. M. Rudy Sándorné -20, vitéz Hír Mihály 1.-, Ballya Ernő —20, Arkauer Sándor 1.—, Hódy Vince 1.—, Jeney Ferenc —50, özv. Kovács Gyuláné —20, Erdélyi Józsefné —20. özv. Irányi Imréné —20, Nyilassy Sándorné — -50» özv. Turi Antalné —20, Madarász András —.20 pengő Az eddigi gyűjtés összesen havi 3.703.35. Az akcáé intéző bizottsága közli: A gyűjtőivé­ken lejegyzett pénzbeli adományok beszedését meg­'•ezdték. A hivatalos igazolvánnyal ellátott pénz­t'cszedők minden adakozónak it valales nyulát ée egy szelvényt nyújtanak át A < z?lvé?vek az ada­kozók laká ának, Irodájának, üzletének, vagy mű­helyének ajtajára Hlüggesfiendók. A beérkezett jelentései- szerint az általános gyűjtés alkalmával igen sokan nem voltak otthon. Még mindig sok százra rug azoknak a háztulajdonosoknak, vállal­kozóknak, ügyvédeknek, orvosoknak, magasrangu tisztviselőknek a száma, akiket nem volt alkal­muk a gyűjtőknek felkeresni, de akikről fel sem tételezhető, hogy a szociális akcióból magukat kivonni akarnák. Éppen ezért az akció igazolt közegei a gyűjtésből önhibájukon UtQJ dottakst ajból fe* togfA^ keteam lakásukon. A ari­vények kifüggesztése minden további gyűjtéstói, kéregetéstől, koldulástól, zaklatástól mentésit Beszélgetés Német Annával, • aki menyasszonya oo/t .a dorozsmai gyilkosnak Doroxsma, január 14. (A Détmaggarország mán­katdrsától.) Dorozsmán ma sem beszélnek mis­téé, nstat a fiozó-házaspár tragédiájáróL A kö*> ségben mindenki ismeri > gyilkost és fiatal meny* asszonyát a szép Német Annát is. Különösen Német Annáról beszélgetek, akiért gyilkolni In­dult egy legény. Német Ama egyszerű fOMmiveslány és nem regényhösnő. Semmivel nem különbözik a többi tanyai lánytól, csak az a különbség, hogy ma már érti, hogy hírnévre emelkedett Körülbelül tudja, hogy mi az Interjú és megfontoltan vála­szolgat a' kérdésekre. — Nagyon jó fia volt a János — mondja —, Mr érte. hogy ilyen dologba belekeveredett. Azt hiszem^ hogy naggon szeretett, mert állandóan azt haj­togatta. hogy nem tudna nélkülem élni... Kissé elsírja magát és igy folytatje: — Most majd mégis nélkülem keli élnie.«. — Most 27-én lett volna aa esküvőnk. Juhász nagyon készült rá és többször moodta, hogy örül annak, hogy az övé leszek. Hogy én órültam-et Nem tudom. Biztos örültem én is, de most már el sen tudom képzelni a dolgot Nem tudom, mit fogok most csinálni... Akadt már nj kérőm is, de éa nem adtam választ ilyenkor gyásankü illik, nem esküdni... Német Anna Igazat beszélt akkor, amitor azt mondotta, hogy már akadt kérője. Mesélik a köz­ségben, hogy a napokben egy módos legény kérte a kezét De többen Is keresik, a lány azonban mindenkit elutasít — Nem mondom, hógy nem fogok majd egy­szer férjhez menni — meséli tovább a lány —, csak nem mostanában. Borzasztó volna, hogyha Juhász János valahogv megtudná, bogy eljegyez­tem valakivel magamat... Német Anna a <!\ i' > .sásról nehezen akar be­szélni, — Nem tudok én arról jóformán semmit. A csendőröktől tudtam meg azt is, amit tudok. Nem néztem ki n Jánosból azt, hofV embert volna képes ölni... A Okosság előtti nap is, azután is nálunk vott. de viselkedésén nem lehetett ész­revenni semmit Jókedvű volt éa egyre az eskü­vőnkről beszélt Amikor meghallottam, hogy ő követte el a dolgot, majd meghaltam... — Nem, nem, nem érzem magam már a meny­asszonyának — válaszolja ijedten kérdésünkre -1, köztünk mindennek v'ée~ Farsangi újdonságok nagy^H választékban Pollák Testvéreknél

Next

/
Oldalképek
Tartalom