Délmagyarország, 1932. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-24 / 19. szám

Uf lerv inségeseK segélyezésére A néplóléH minisztérium megbízottal felUlvlzsgdltdlc a szegedi szegényelldtdst OTTHONÁBAN (A Délmagyarország munkatársától.) A nép­jóléti miniszter megbízásából néhány nap óta Szegedon tartózkodik két miniszteri osztály­tanácsos, dr. Csepely György és dr. Szekerén János, hogy megvizsgálják a népjóléti ügy osztály működését, a szegény ellátási, a népr konyhákat és a jótékonysági egyesületek in­ségenyhilő tevékenységét, valamint a hatósági munkaközvetilő hivatal működéséi. Megérke­zésük után megbeszélést tartottak dr. Aigner Károly főispánnal, aki részletesen tájékoztatta a miniszter megbízottait a szc«?di inségfront helyzetéről. A megbeszélés után megvizsgál­tak mindent, ami vonatkozásban van 4 szociá­lis problémákkal, majd • szombaton délután ujabb értekezletet tartottak a főispánnal, aki­vel közölték észrevételeiket és javaslataikat. Dr. Aignrr Károly főispán a népjóléti mi­niszter kiküldötteivel folyla'ott tanácskozás után a következő információt adta a Dél' magyarország munkatársának': — A népjóléti miniszter elsősorban azírt küldötle le Szegedre megbízottait, hogy tájé­kozódást szerezzen a szegedi ínségesek hely­zetéről és az inségenyhitő szervek munkálko­dásáról, szükség esetén nedig tanácsokkal lás­sák el a hatóságokat — A szombati megbeszélésen az Inséysek segélyezésének egészen uf, az eddiginél lénye' gesen tökéletesebb terve alakuir kl. A terv szerint a városi népkonyhák mrgszünMnék az ebédoszlás eddigi módját. Hét vagon ké* nyérllsztet kapnánk a népjóléti minisztert ál, a város tehát mentesülne a kenyérosztás költ­ségei alól, az Így fölszabaduló összegeket pedig a népkonyhái ebédek megfavl­lására fordíthatná. — Ha tizenhat fillér önköltség jut egy-egy adag népkonyhai ebédre, akkor a népkonyha, ha nem is minden nap, de helenkinl legalább négyszer-ötször hasat levest, vagy főzeléket ad* hatna. A népkonyhai ebédeket a jövőben csakis a munkaképtelen Ínségnek vehetnék igénybe. Ezzel szemben a munkaképes munkanélkOUek ax Inségmunka ellenében nap­számot kapnának, vagy pedig fe|enklnf éa családtagonklnt egy­egy élelmiszercsomagot, amely 620 deka egységes kenyérllszlel. 800 deka burgonyát, 50 deka olvasztani való sztf tonnát, 100 deka babot és 50 deka borsót, vagy lencsét tartalmazna. Ezenkívül a munkanél­oagy ennek megfelelő mennulséqü szenet kap­nának. Elmondotta még a főispán, hogy a terv meg­valósítása és a szükséges adminisztrációs ten­nivalók megbeszélése céljából a jövő hét ele­jén megbeszélést tart dr. Pálfy József polgár­mesterhelyettessel és a szociális vonatkozású ügyek hatósági referenseivel. 261 Ingyentelket oszt kl a város a rókusl lakótalapan Kertész államtitkár Ismertette a búvártól parcellázás tervelt — Kertesházaf, Iker­házat, fürdői, parkot terveznek a rókusl mocsarak helyén EURÓPA FARSANGJA dtanda* SUPERPEX CSEREAKCIÓ (A Dél magyarország munkatársától.) Kertész K. j Róbert államtitkár, a kultuszminisztérium művé­szeti osztályának vezetője, tegnap este Szegedre érkezeit hogy átvegye azokat a festményeket, ame­lyek a Templom-téri baptisztérium és a földrajzi intézet részére készültek és hogy a város hatőságá. nak bemutassa a két Buvártó helyén létesítendő lakótelep terviit. Az államtitkár szombaton dél­előtt vette át Aha Nóvák festőművésztől a bap­tisztérium freskóit, valamint Nemessányi—Kosz­tuly Béla festményeit amelyek a Ieazámolópalota lépcsőházában kaplak helyet. Átvette ezenkívül Ngllassg Sándor gyönyörű hármas festményét, amely még Klebelsberg kultuszminiszter megren­delésére készü'V Szombaton t élelőtt résztvett sz államtitkár egy szflkebbkörü bizottság értekezletén és ismertette a búvártól terveket, délután pedig a műszaki és a pénzügyi bizottság együttes ülésén jelent meg. ahol ugyancsak ismertette a terveket. A két bizottság ülésén dr. Pálfy József polgármesterhelyettes elnökölt ski mengnyiló be­szédében kijelentette, hogy a mai viszonyok között fantasztikusnak látszik az ilyen szép tervekkel való foglalkozás, de éppen a mai viszonyok teszik szükségessé, hogy a hatóságok mindent elköves­senek az éj { l e é i munká atok n.e i iditása érdeké­ben Az elgondolás az, hogy a két Buvártó fel­töltendő területének és a dohánygyártól vissza­kapott területnek házhelyeit a város Ingyen en. gittje át azoknak, akik vállalják a telk,k;el fáró építkezést kötelezettséget és megfizetik a a közüzemek létesítési költségének arányos részét. H^závetiVe.-es számitások szerint ez a kó'tség telkenkint 1800—2000 pengő lenne. Meg van győződve arról, hogy ilyen feltételek mellett feltétlenül akad 100—120 jelentkező. Ezután Kertész államtitkár mutatta be a parcellázási és kivileli terveket El­mondotta, hogy a terv alapgondolata Klebelsberg Kimóé volt A két tóterületre építendő lakótelepet művészi egységbe kell foglalni, ez ugy érhető el, ha a lakótelep a Kossuth Lajos-sugárutra merő. legesen felvett főtengely ':öré épül fel. A Nagy­buvártó közepén egy 200 méter hosszú és 55 méter széles rirT.r l. nce maradna, ami megköny. nyiti a. tóterület feltöltését A medencét széles parkgyürü venné körűt A telep főútvonalai men­tén előkertes házak épülnének, a többi telkeken kettős és egyes magánházak. Lenne a telepen kápolna, elemi iskola, óvoda, üzletház, a medenoe nyá,"on fürdő céljait szolgálhatná, télen pedig kor­csolyapálya lenne. — Arra egyelőre gondolni sem lehet - foly­tatta, hogy a nagy Buvártó területe ls kiépüljön azonban a cél érdekébe? szükséges, bogy legalább a Kossuth Lajos-sugáruti venaHn feltöltse a város az első teleksort 30 méter szélességben, mert fon. tos, hogy a telep már a* építkezés kezdetén ls rendezett képet mutasson. Az elsó vonalban lévő telkek mérete 8 méter ucca front és 30 méter mélység, ami 80 négyszögölnek felel meg Ezekre a telkekre épülnének fel a közös tüzfaíu soros házak, ami az építkezés költségeit lényegesen csök­kend. A belső telkek nagysága 100 négyszögöl lenne. Ezekre Ikerházak épülhetnének Egy-e'íy ilyen c a á ih ír á i ke és; 1 ö t égc kó ülbe'üH 2.000 pen .0 lenne, léhát a kész ház a közmüvek költségével együtt nem kerülne többe HOO" pengőnél, törne, ges építkezés esetén még ennyibe sem. A területen összesen 261 telei lenne. A nagy érdeklődéssel végighallgatott tervismer­tetés ulán dr. Bledl Samu szólalt fel. A legmelegebben kell üdvözölni min­den olyan alkalmat amelyből Szeged Iparának munkaalkalma fakadhat Elvileg sz ls helyesel­hető. hogy a város ingatlanvagyonának egyrészét kívánja feláldozni az építkezés megindítása érdeké­ben. Tartani lehet azonban attól, hogy abban a pillanatban, amint a Táros megkezdi az ingyen telekosztást, Szegeden az egyéb telekforgalom tel­jesen megakad, mert senki sem lesz, aki pénzért venne telket, amikor a várostól ingyen is kaphat. Számolni kell azzal ls, hogy a telep kiépítése kö­vetkeztében még inkább fokozódik a jelenlegi la. kásböség. ARfiályosnak tartja azt ls, hogy a kL osztásra szánt telkek értéke nem egtjfrrma, ami lág teret enged a protekciós rendszer cvéuyesü­lésének. Dr. Sadvessy Lehel elfogadja Bicdl fejtegetéseit, de felhívja a halóság figyelmét arra i», hogy » város bérházában máris sok az ares lakás, ha a tisztviselők ingyen tel­ken mauui építkezhetnek, a város még nehezeb­STANDARD CSEREAKCIÓ ujabb kibővítés* 1 ÍO pengőt fizetek bármilyen régi készülékért, ha vásárol nálam StSMtnrdS/ai késsüléket Solofon hangszór órai. 220 pengőt fiietelí bármilyen régi késsülékért, ha vásárol 1+1 lámpás Kan vény S+1 IímMMS Super Raz késsOlékat. M- Standard Da készfliektf átcse­rélem 320 - P ertekben, ke Snper na készüléket vaséról. -m A Cberetlsryleteket S, 12, 18 hónapos részlet­fizetés mellett legelőnyösebben bonyolitora le. Fiiiaif A Cama **dió é* •iiiunossági ssak­ronyo ooma KOICS*w ««*«. Telefoni lt-es. 391 ben tudja majd lakásait kiadni. Attól tart hogy Szegeden igen kevés olyan jelentkező akad, akinek van beépíteni való 12—15.000 pengője. Dr. Bodnár 6éza attól tart, hogy a terv megvalósítását az általános pénztelenség megakadályozza. A telkek között mu­tatkozó értékkülönbözetet ugy egyensúlyozhatná a város, ha a főútvonalak mentén ragaszkodna csak értékesebb építkezésekhez, a belső telkeken kisehb arányú lakóházak építésére kötelezné az igénylőket KOrmendy Mátyás megállapítja, hogy Szegeden Ulekhtáng van Bizo­nyltja ezt, hogy az utóbbi időben leginkább meg­osztott telkeken építkeznek • Dr. Pálfy József összegezte ezután az elhangzót takat Megállapította, hogy a terv ellen senki sem foglalt n!>Í­At aggodalmakat alaptalanoknak tartja Meg van győződve arról, hogy lesz pénz az épilkozOsrfti Bejeleutette, hog\ országos hirdetményt 1 .1 >

Next

/
Oldalképek
Tartalom