Délmagyarország, 1932. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-17 / 13. szám

SZBCHENYIMOZI Vasárnaptól cstttőrtBkif, Január hó 17-tól SMf Budapesttel egyldflben > > m \ o illír /> pr . Jj * fv FOX Fum <u moinpR FERtnc ; J. ' ! i t CHRRiES FRRRELL ROSE HOBRRT Fox hangos híradó. Előadások: vnsárnap 8, 5, 7 6* 9 órakor. Hétköznap 5, 7 és 0 órakor. tak forgalomban, ellenben föltették a következőt X. oonslUarlus ur, akt még Javakorbell ember, el veszi Y. szeptemvlr hozzáillő özvegyét, akinek lei nyát « eonsiUarius ur bátyja birja nőül, sőt már egy fiúcska ls született ebből a házasságból; ilyen­Tonnán a szeptemvir özvegye a saját sógorához megy férjhez, sógorasszonya lesz a saját leányá­nak és nagynénje a tulajdon unokájának, %-iszont a oonsiHarius, aki a bátyja anyósát veszi el, mos­tohaapja <ess a sógorasszonyánakapósa a báty­jának és nagyapja az unokaöccsének. Ez idáig egészen rendes atyafiságos viszony, hanem most már azt mondják meg a dámák, hogy ha a con­Ifiltariusnak lánya születik a szeptemvir özvegyé­itől, kinek lesz az az éngylkája? Aki ezt a dámák |közül kl tudja találni, az megérdemli, hogy c is ángyikája legyen valakinek még ezen a far songon. Ezekből mindenki láthatja, hogy CCzövek István csakugyan ezermester volt, azonban hol van ezek közt a kellemes enyelgések közt a mágia? Van az ls bőve-n. Az ezermester megtanít rá, hogy lehet az égő gyertvát megenni, a jégcsapot meg­Ryujtanl, tüzet okádni, halott*bal föltámasztani, lelkeket megidézni, tejet vérré változtatni és azt gegcaelekedni, liogy valaki nyitott wcmmel se No. ami ezt az utolsót illeti ehhez a mai fő­Ai i!!SOk íobb"n értenck' mint a néhai tabnláris rökátor. \an azonban a mágyiás ezermesternek Dlyan varázslata is, amelv valóságos nemzetgaz­dasági szenzáció. Megtanít rá. ho«vnn lehel ,a 'fTV tök-tojást tojatni., méR pedir­telyant, bogy ald nem akarja elhinni a csodát, »an nak a kezéoen is odaadható,!, h0,,v ethidje, sőt megfőzvén meg is eheted és az áldomást rája megihatjátok*. Hanem ezt a titkot mégse ülöm itt dobra, mert akkor a tojáskarteil mind összevásárolná a lovakat A népjóléti minisztériumnak ellenben min gyárt megírom, mihelyst Fábián Pólóval ös­szebékül. Előre kijelentem, bogy, az áldoir.ásbau iten* kívánok résztvennL Szegednek Joga van a segítségre!" Kéihly Anna a Máv. Oxletreielösége megszüntetésének lehetetten tervéről 91 fA Dél magyaron áig munkaldrsálól.) Kélhlg Anna, Szeged egyik országgyűlési képviselője szombaton Szegedre érkezett A Máv tervbe­vett centralizációs törekvéseiről, amelynek fo­lyományaképen a szegedi üzletvezetőséget ls leépítenék, Illetve megszüntetnék, a következő­ket mondotta • Délmaauarortzág munkatár­sának: — Ez a terv a spórolás kigondolást bízott* Ságnak a legújabb ötlete és ujabb bizonyí­téka annak a tervszerűtlen kapkodásnak, ami­vel a dolgokhoz nyúlnak. A miniszter ur elődje ugyanis célszerűségi okokból a decent­ralizációt propagálta. Utódja most takarékos­sági okokból a centráltricló mellett foglalt ál­lást A célszerűség mindig takarékosság ls, de a takarékosság nem célszerűség, különösen nem Szeged esetében, — Szegedre nézve a békeszerződések azzal a következménnyel járlak — folytatta Kéthly Anna —, hogy a szerencsétlen határmegálTa­pltások követkertében elvesztette természetet hátvédjét. Még mindig beteg. Joga van tehát a segítséghez, mégis hónapok óla kísérleteznek mindenféle módon, hogy megélhetésének meg­maradt alapjait is kihúzzák alóla. Az egyetemi Intézmények megszűntetésének, az Ítélőtábla elvitelének terve, most pedig az üzletvezetőség beolvasztása, mind ennek a kísérletezésnek egyes állomáséi Próbálkoznak, hogy a beteg torkát tüdejét szivét, vagy valamely más, az életfunkció számára fontos szerv kioperálá­sával érjenek el eredményt . . — Nem csoda, hogy az életösztön tiltakozik, Igy IVtnkoznnl mi ls az úzhetvezetUsig leépfr tése ellen. Ml a magunk részéről szintén tnr fármilnl fogjuk a minisztert, csatlakozni fo­gunk ahoz az akcióhoz, amit a város ennek a szörnyű gondolatnak a megakadályozására kezdeményezett. A Kis buvártó feltöltése és parcellázás a A Táros Ingyen ad|a kl a telkeket azoknak, altlk építeni akarnak - Kertét* K. Róbert államtitkár pénteken Szegeden Ismerteti a terveket (A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, hogy Klebelsberg Kunó még knltuszmlnisztersége Idején a minisztérium műszaki osztályával terve­ket dolgoztatott ld a két szegedi Bnvártó felpar­cetiáztatására és az ott létesítendő lakótelep kér­désének műszaki megoldására. Időközben félbe­maradt a Klsbuvártó feltöltése, a Nagybuvártó feltöltéséhez pedig hozzá sem foghattak. A Kls­buvártó parcellázási tervét többféle kombinációban a város mérnöki hivatala is kidolgozta, sőt külön­böző végrehajtási módozatok ls felmerültek az építkezés megindításának biztosítására. A helyzet jelenleg nem valami biztató, mert a városnak nin­csen pénze a töltési munkálatok folytatására és a magánosok nem mutatnak nagyobb hajlandóságot az építkezésre sem. A Buvártó ügye most ismét nsplrendre kerül Dr. Kertész K. Róbert kultuszminiszteri államtitkár srombaton telefonon felhívta dr. Pálfy József pol­gármester helyettest, akivel közölte, hogy a volt kultuszminiszter tervelt W szeretné karolni, ezért pénteken Szegedre jön, hogy Itt a közgyűlés ille­tékes szakbizottságai előtt Ismertesse a műszaki osztály által kidolgozott paroellázási terveket Kö­zölte az államtitkár azt ls, hogy a volt kultusz­miniszter annakidején a két Bttvártóra együttes terveket dolgoztatott ki, azonban — tekintettel arra, hogy ezidőszerint a Nagybuvártó feltöltésé­ről és fel parcellázásáról nem is lehet beszélni — az együttas terv keretébea külön ta végrehajt* | ható a Klsbuvártó parcellázási terve. Dr. Pálfy polgármesterhelyettes a kultusznál- ! niszteri államtitkár bejelentésével kapcsolatban el- \ mondotta, hogy még a közgyűlés előtt összehívja • másrakt és a jogügyi bizottságot, amely foglal-. kőzni fog a tervekkel. Elmondotta a polgármester^ helyettes azt ls, bogy a város a telkeket ingyen engedi át azoknak, akik vállalják a meghatározott Időre szóló építkezési kötelezett*, jet és vállalják a létesítendő közmüvek létesítésével felmerülő költ­ségnek egy-egy telekre eső részét, ami nem éri el hozzávetőleges számítások szerint telkenkint az ezer pengőt Ahol fél vaggon dinamit robban A harminc méter hosszú akna végébe falazott 45C0 kiló dh c nit robbanására percek alatt eltűnik a Costabefla egyik hegycsúcsa Costabelle, január. Csodálatosan szép tavaszi nap.T tenger némán verj vissza Íz ég azúrját. Szelíd fodrok szaladnak csak a part felé, velük hinbáltatják magukat a Sirályok. Fönt a hegyek ormán csillog a hó, de idelenn nyílnak már a rózsák a Lungomare kert­jeiben. A datolyapálmák karcsú leveleinek tövén egy pár elsárgult tőlgyfalevél: a tovatűnt ősz himöke, de a pálmákra boruló tölgyek ágainak végén » festő rügyek már a tavasz hírnökei. A moló körül kivont vitorlákkal pihennek a bárkák és a partokon ezer meg ezer ember arcán va­lami ismeretlen félelem ül. Szerdán mutáljuk be ábrahám Pál világhírű operettjét a Viktoria-t Magyar ember szerzeménye a muzsika Magyar színészek a iőszereplők Mugyar szerzők Írták a meséjét Magyar hangos részek és gyönyörű Magyar dalok alkotják ezt az ízig-vérig Megyar operettel. Belvárosi Mozi. Napokkal ezelőtt hlrö' s/iták, Kogy ma a eosta­bellei öbőibeu robbantás lesz. A fiumei Vedetto d'ltalia kövér betűkkel nyomott cikkben nyug­tatta meg az embr;eket. hogy aggodalomra nin­csen ok, Igaz, nogy szokatlan mennyiségű dina­mitot robbantnak fel, de M emberben, se ház­ban nem eshetik kár. Azért mégis fél mindenki. A bázak ablakai nyitva, hogy a detonáció ereje ne zúzza szilánkokká az üvegdarabokat, sokan az emberek közül elutaztak, a gyerekeket elvitték Iccaba, meg Iccicibe és csak a mérnökök járnak mosolyogva az emberek kőzött Egész Abbazia, meg Fiume itt van. A bűbájosán szép parti sé­tányok, a két moló, a miniatűr porto Voloscnn — mozaikszerű színes házai ugy könyökőlnrk egymásra, mint romantikus operettek díszletei. — szinte hemzsegnek az emberektől. Fiume felől lassan, ünnepélyesen három hajó érkezik. A Costicra kis gőzösein Jönnek a ható­ságok vezetői, az elsű hajó orrán áll a prefektus, signor Antonio da Riase. Az emberek valameny­nyten egy sárgás ház felé néznek, ma Abbazia polgármestere, Stadler ur lakik benne, valami­kor itt élt és itt halt meg az eltűnt monarchia legnagyobb államférfla, gróf Andrássy Gyula. Az öregebbik. Abból a szobából, ahol utolsót lélek­zett a nagy diplomata, robbantják fei most a félvaggon dinamitot * Negyed ti zenkett;,. Még tizenőt perc van hátra. Bayer András főmérnök, a fiumei államépité­szeti hivatal vezetője, ré3i érdemes és uagytudásu öumaner, magvai j. nekem. •Pontosan négyezerótszáz kilő dinamit fog rob­banni. Ilyen nagymennyiségű robbantóanyagyal meg nem próbálkoztunk. A legnagyobb mennyiség, ami­ről feljegyzéseink 'annak, 1875 május 12-éa rob­bant ezen a vidéken. A'<Kor a turkovoi hesjvet

Next

/
Oldalképek
Tartalom