Délmagyarország, 1931. december (7. évfolyam, 273-296. szám)

1931-12-23 / 291. szám

RÁDIÓ 7 pengős részletre Déry Géoértihás Standard 3+1 készüléknél ócslsa készi/Iékef 7o P'be becserél Kerékpárok, varrógépek, gramofonok olcsón, részletre. Olcsó karácsonyi gramofonlemez vásár ffire& VJI Sztrda Róin. kath. Viktória. prn­J%.MA 4«;^.lestiins Viktória. Nap kél 7 óra 46 perckor, nyugszik 4 óra 12 perckor. A Somogyi könyvtár olvasóterme nyitva van: köz. napokon délelőtt 10-től l-ig, délután 4-től 7-ig. A muzeum nyílva délelőtt 10-től fél l-ig minden­nap, vasárnap, ünnepnap ls. Egyetemi kényvlár (központi egyetem 1. eme­let: nyitva vasárnapok kivételével mindennap Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. ianak Grünwald Imre, Kálvária-ucca 17. (Tel. 1225.) .lust Frigyes. Petőfi Sándor-sugárpt 41. (Tel. 1777 ' Temesváry József, Kelemen-uccá 11. (Tel. 1391.) Moldván ' Lajos, Újszeged, Vedres-ucca 1. (Tel. 1816.) Selmeci Béla. Somogyi-telep, (Tel 3425.) Török Márton, Csongrádl-sugárut 14. (Te­lefon 13(54.) — A telepek gyalogjáról- A város, mint ismere­tes, már régebben megkezdte a tárgyalásokat a te!ppek és a tanyai központok gyalogjáróinak el­készl'.ésérq. A járdnköitség a ház- és a telelő­tulajdonosokat terhelik, de mivel ezek egyszerre nem fizethetnék ki a rájuk eső összegeket, a város olyan vállalkozót keres, aki hitelbe elvégezné eze­ket a munkálatokat. Az Országos Központi Hitel­szövetkezeti földmunkás szövetsége most bead­ványt intézett a polgármesterhez és bejelentve, hogy esetleg vállalkozna e^re a munkára, részle­tes adatokat kért hozzá. A polgármester kiadta az utasítást a kért adatok összeállítására és el. küldésére. — A hercegprímás ajándéka a budapesti tnsé­grsefcnek. Budapestről jelentik: Dr. Serédi Jusz­linián bíboros hercegprímás a Charitas központ utján ujabb nyolc vagon tűzifát ajándékozott a főváros szegényeinek. Shvoy Lajos székesfehér­vári püspök ugyancsak a Charitas központ utján 2 vagon tűzifát adományozott a székesfehérvári egyházközség szegényeinek. x T<«aruin, finom likőrök, finomított szesz, ki­mérve, likőrkom pozíciók legjobb minőségben, leg. olcsóbban Schnrr Ottó cégnél. 335 UMCSMYK REKLÁM-RUHAVAfAR Férfi- és fiu Hlfllnvtfk Fekete és színes télikabátok Boy k a bátok Vadásx" és sportcikkek Bőrkabátok Feltűnő olcsó árak. Nagy választék 127 Bfl FÖLDES IZSÓ ruhaáruházban, KLAUZÁL TÉR 3. Mérték, utáni urlszabóság — Ujabb adományok a kisrongyos (akcióra. Dr. Aigner Károly főispán kisrongyos akciójára a rókusi elemi iskolában december 19-ig a követ­kező természetbeni adományok gyűltek ösjze: Kiss Kálmán 1 drb használt kabát, 1 sapka, Ferencz István 2 fiunadrág, Selypes András 6 sapka, 1 nadrág, 1 bluz.. Dietrich Fülöp 1 leányruha, 1 pár hócipő, Krier Rudolf 4 uj flanel ing, Szabó­ipari Szövetkezet 10 uj fiuöltöny, Szegedi Uj Nem­zedék 1 drb muff, 1 szörmegallér, 1 hósapka, Zaj Ilona 3 sapka, 1 pár cipő, 1 pár harisnya, 1 kötény, 1 női mellény, Talpai Mihályné 2 fiunad­rág, 1 sapka Nagy István 1 téli kabát, 1 sál, dr. vitéz Máriaföldy Márton 5 pár harisnya, 4 drb nyári trikó, 2 drb bluz, 4 drb fiunadrág, belvárosi óvoda 1 drb kabát, 4 sapka, 4 pár keztyü, 2 nad­rág, 1 pár kamásli, 1 drb leibchen, 1 nyári ka­bát, 3 leányruha, 2 pár hócipő, játékok, Damja­nich-*iccai Asztaltársaság 4 pár cipő, 111. ker. polgári leányiskola 1 kabát, 1 nadrág, 1 pár cipő, Pengő Éva 1 leányruha, 1 pár harisnya, 1 nad­rág, Tóth Vilma 1 sapka, 1 pár keztyü, Lévai Henrik 6 méter szövet, Belvárosi leányiskola 2 drb kabátka 30 leányruha, 11 kötény, 8 bluz, 6 bugyi, 7 ing, 19 meilényke, 11 pár harisnya, 3 pár cipő, 3 pár keztyü, 3 pár kalucsni, 16 sapka, 1 sál, alsóvárosi iskola 5 sápba, 7 nadrág, 2 leány­ruha, 3 kabát, 1 pár papucs, Földes Izsó 1 uj fiuöltöny, 1 uj sapka 1 uj nadrágtartó, dr. Vidá­kovics kamiiné 3 női ruha, 1 kabát. 1 pár cipő, Gartner Ferencné 4 uj sapka, főispáni hivatal 8 pár uj dpő, 8 drb uj öltöny, Stein Péter 24 pár uj harisnya, III. a) fiúosztály 2 pár harisnya, 1 kabát, 2 nadrág, 1 alsónadrág, 1 kendő, ipar­testület elnöksége 10 pár uj cipő, Sípos Irén 1 pár cipő, Bakó Júlia 1 kötény, Berényi Erzsike 1 leányruha, 1 kötény. — Gerle Jenő 5, Központi Társadalmi Kör 10, Privinszky József 5, Ábrahám lllésné 5, Szegedi Temetkezési Egyesület 10, Sze­gedi Bérkocsis és Fuvaros Egyesület 10, Szeged belterületi áll. óvodák gyűjtése 84 pengő 38 fil­lér, ujszegedi elemi iskolák gyűjtése 3 és dr. Széli Gyula 10 pengőt adományozott a főispán vezetése alatt álló kisrongyosakcióra. _ Négyszer kapnak husebéllel a népkonyha In. ségesei. A polgármester hozzájárult ahhoz hogy a városi népkonyhák ínségesei karácsony két ün­nepnapján, az utána következő vasárnap és Újév napján a szokásos főzelék helyett husebédet kap­janak. Mindennap két-két szarvasmarhát vágat le erre a cé'ra a város a kimustrált tenyészállatok közül. — A IIONSz karácsonyt ajándéka. A hadirokkan­tak, hadiözvegyek és hadiárvák szegedi csoportja Dugonics-uccai helyiségében hétfőn és kedden dél­előtt 200 hadigondozott tagja között karácsonyi ajándékban 800 pengő készpénzt, 200 pengő ér­tékű lisztet és cukrot, 15 pár cipőt és 120 pengő értékű ruhaneműt osztott ki, összesen mintegy 1300 pengő értékben. i Kérjen mindenütt Gergely kaknhfileukorkat — A paprlkakereskedők ebédakciója. A szegedi paprikakereskedők, Schwarcz E. és fia, Reitzer Lipót és fia, Hirschfeld és Grosz, Bartók Vilmos és társa, Reiter Izsó és Kiss testvérek bejelentették a polgármesternek, ' hogy négyszáz adag ebédet adnak a szegedi ínségeseknek, még pedig de­oember 31-én, január 1-én, 3-án és 6-án 100—100 adagot. Az ebédeket a katonaság szolgáltatja ki. Az utalványokat ezekre az ebédekre a város nép­jóléti hivatala osztja szét. x Meseolcsón vásárolhat bútort az Asztalos­mesterek cégénél, Dugonics-tér. 9 Karácsonyi istentiszteletek Az evangélikus Istentiszteletek sorrendjei 24-én este 6 órakor bűnbánati könyörgés. 25-én d. e. 9 órakor német nyelvű urva^orát oszt Kuntz Henrik. 10 órakor főistentlsztelet Sz alkalmi vegyeskar és Kuglis Zsuzsika énekművész­nő közreműködésével, utána magyar nyelvű úr­vacsora, este 6 órakor bibliamagyarázat. 26-án 10 órakor istentisztelet, végzi Petro Elek hitoktató lelkész. (Kisteleken d. e. 10 órakor, So­mogyi-telepen d. u. 3 órakor Egyed Aladár végez istentiszteletet és oszt urvacsorát.) 27-én, vasárnap délelőtt 10 órakor Asbőth Gyu­la tábori lelkész prédikál. (Szőregen délelőtt, Desz ken délután Egyed Aladár végez istentiszteletet) Karácsonyra 798 női csatfos kutyabőr­keztyü, bélelt . , férfi csattos kutyabőr- Q.QQ keztyü, teveszfir béléssel O 88 Gliicksfthal és Társa Csekonlcs ucca 3. sx. _ Adomány. Dr. Holtzer Gyula 300 pengőt adott át tegnap a polgármesternek a gyorssegély­alap javára azzal a kéréssel, hogy ebből az ősz­szegből a szemérmes szegényeknek nyújt son segítséget. — HátbasBurta a haragosa. A hétfőről keddre virradó éjszaka a Remény-ucca 26. számú ház ban Farkas István 33 éves kőmivessegédet a ha­ragosa hátbaszurta. A mentők kötözték be se­bét Sérülése nem súlyos. — Szegedi zeneszerző müvei a rádióban. Csü­törtökön délelőtt a budapesti rádió stúdiójánál koncertjén egy tehetséges fiatal szegedi zeneszer. zőnek, ifjú Bartl Ödönnek két zongoraszerzemé nyét adják elő. Az egyik címe: »A katakombák­nál, a másik »Kakukszó«. _ A debreceni rablógyilkos beszámítható Deb­recenből jelentik: Szabó Sándor földmives • nyáron Balmazújvárosban tégladarabbal agyon­verte Kecskés Sándornét két gyermekével együtt A rablógyilkos Szabó Sándor pénzt a"kart elvinni Kecskés Sándornétól, de a pénzt nem tudta meg­szerezni, mert Kecskésné a pénzt előzőleg taka­rékpénztárban helyezte el. Szabó Sándor a nem­régiben megtartott főtárgyaláson őrültséget szimu­lált, ugy, hogy megfigyelésre felküldték az igaz­ságügyi orvosi tanácshoz. Háromhónapi megfigye­lés után az igazságügyi orvosi tanács most kö­zölte a debreceni tőrvényszékkel, hogy Szabó Sán­dor teljesen beszámítható. Ezekután a törvény­szék rövidesen kitűzi az uj főtárgyalást. anaiiYr záloglegyet legmagasabb árban veszek. Javítások legolcsóbban. GY0RY BÉLÁNÁL, Klauzál t«r z. ÉRTESÍTÉS írtcsitem a t jóbarátaimat ts Ismerőseimet, hogy üz­letemet Hunyadi-tér 17. sz. alól Damjanics-n. 25. «. alá hr'ycztem. Tisztelettel TUHOLD GYULA borbélymester. Olcső hnvl hírlel 117 Karácsonyra művészi plakátok, kirakatreklámok, vászonfeliratok leg olcsóbban cimfestőnél készülnek Alsótiszapart 10. szám. Levelezőlaphivásra helybe megyek. 132 KLEIN Karácsony (tavában, mint minden évben bezárólag december 31-lg az idén is meglepően lesxúlliíoíluk ax összes Cikkeink dralí. Arakat nem sorolunk le!, mert óbból nem lehet az áruk minőségét megismerni. Csak elsőrendű, szavatolt minőségű árut adunk el. Női és férfi fehérnemilek, harisnyák, bőr- és kötött kesztyűk, férfi kalapok és sapkák, ágy- és asztalnemilek, nyakkendők, selyem és gyapfu sálkendők stb. stb. óriási -választékban. Hibás, seleftes árut nem tar tűnte. 224 "Polláte Tesívérete

Next

/
Oldalképek
Tartalom