Délmagyarország, 1931. december (7. évfolyam, 273-296. szám)

1931-12-02 / 274. szám

a 12 18 Déry gépáruházban, Kiss ucca. KERCKPÁRÖK, RADIO K. G R A MO FONOK, VARRÓGÉPE K, VevGktBl visszavett kerék­párok féláron. 25 _ A K«:o'|i<us Kör második aclv nti délutánja. A Szegedi Katolikus Kór december (Ván délután fél 6 órakor a Tisza.szálló nagytermében tartja má­sodik adventi délutánját. Műsor a következő: t Bárdos l.ajos: Soltári ének. Énekli a Honszeretet Dalkör vegyeskara. 2. őősi magyar egyházi éne­keink,, Harmat Artúr. 3. Hegedül nagybaczoni Bardócz Margit, zongorán kiséri Antos Kálmán. 4. A kereszztény művészet. 5. Farkas Nándor­Gyula diák: Repülj fehér galamb. Énekli a Hon­szeretet Dalkör vegveskara. _ A kormányzó nevenapfa. A Csongrádmegyei Vitézi Szék december 6-án a kormányzó neve­napján a Szukováthy-téri egyetemi épületben (III. emelet) ünnepséget rend?z. Az ünn?pély előtt a vitézek tábori istentiszteleten vesznek részt — A L*ulh<r Szövetség adventi estje. Az Orszá­gos Luther Szövetség szegedi fiókja csütörtökön este 6 órai kezdettel a templomban tartja első adventi estjét. Műsor a következő: 1. Közének 2. Imádkozik Asbóth Gyula tábori lelkész 3. Stra­dolla: Templomi ária. Hegedűn előadja Ráczkevy Károly. 4. Advent 1931-ben cimen előadást tart Kemény Lajos budapesti főesperes. 5. Szaval Csermák Ferenc jogszigorló. Krcbs: »Mi Atyánk.. Énekli hegedű- és orgonakisérettel Simon Istvnr n '. 7. Imádkozik Asbóth Gyula tál>ori lelkész. 8. Köz­ének. Orgonán játszik és kisér Egyed Aladár. — Előadás. A Ferenc József Tudományegyetem Barátai Egyesületének jog- és államtudományi szakosztálva büntetőjogi előadásciklust rendez. Az első előadást csütörtökön délu'án 6 órakor Hel­ler Erik egyetemi tanár tartja »A ne bis in idem elve « bűntetőtörvénykezési jogban« cimmeL Az eladást, mely nz I. számú jogi előadóteremben (központi egyetem, II. emelet) lesz, hozzászólások követik. Januárban dr. Elsne r Manó ügyvéd februárban dr. Zeher v Lajos egyetemi m. tanár tart elrtadást. x >Dóezy fotelágy*, o'lomán, Ilíd ucca, 502 x Mewolcsón vásárolhat twitorl az Asztalos­mesterek cégénél, Duponics-lér. Q x MlVuláPok nagy választékban Kocsisnál. Mikulásra r-FB harisnyái vegyünk b ándékiabdával vapy babával 119 Pollák Testvéreknél Mmtrt felefondüfon 32-00 alá* "•'ic.il lalvftn narage olv.VUnlja autók, motorkerékpárok (rarsulro­tUM «n karbanlartAait. — Ola). b«azlne!ad*a. - tflell azolg&lat. IKályha kiMinmuyM i mravra na ry raktárak tradí és Hld orcában I Vargánál Uf lesz hó és sárcipője! NŐI üarokfavltás P 1.20-lói FelelOHég mellett »a|At mUhelyUnkben. LINÓLEUM IPAR KArAtzuccaC. Y. IS—12. 125 AUTOFUVAROZAST modern •zemelyautókkai LEGOLCSÓBBAN VÁLLAL Láazló-qarogc, Polgár ucca 4. 42 18-14 Teíe Ion: 18-14 Irlcz Erzsi és Margit a legnagyobb fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy torrón szeretelt drága anyjuk özv. Iricz Dezsőné szül. Künlgstein Petronella nincs többé. Temetése e hó 2-án délután Y».3 órakor lesz az Oroszlán u. 3 szám alatti gjászházból. 12ü Minden lcülön érleaitéa flelyett. — Megé kezett az Inségbuza. A népjóléti miniszí. ter áHal kiutalt hét vagon inségbuza megérke­zett Szegedre. A város a búzát Alsóközponton lisztté őrölteti és tizkilós fejadagonkint osztja ki az Ínséges gazdák között. Ezzel a liszttel fizeti azokat az ínséges gazdákat is, akiket a tanyai utak javításánál foglalkoztat Háromszáz tanyai Ínség­munkást már munkába állítottak. — Ujabb adományok • kisrongyrtsaketóna. Ábra­hám Ferenc 10, Unterreiner Jözseí 10, Temesváry József 10. Fuhry Konrád 10, Szegedi kir. adóhi­vatal tisztviselői 10 pengőt, Párisi Nagy Áruház 3 darab mellényt, 1 darab szvettert, 1 darab ka­bátot, 5 darab nadrágot, 6 danab sált, 19 darab gyermeksapkát, 12 pár harisnyát, özvegy Winkler Sándorné 3 darab gyermek télikabátot, Káldor és Társa 6 pár uj harisnyát, Gyólai János 1 pár használt cipőt adományozott a kisrongyosakcióra. Kultur.est. A MIEFHOE kulturbizottsága szer­dán este fél 9 órakor tartja kilencedig kultur­estélyét, amelyen dr. Egán Ernő orvos tart elő­adást »Rőntgenológia az élet, kórtani kutatások­ban" cimen. Vendégeket szívesen lá'nak, belépő­díj nincs. — Kulturestéty az Utazóklubbon. Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete december 5-én, szombaton este klubhelyiségében (Csekonits-ucca 1.) 9 órai kezdettel rendezi meg huszadik kultur­estélyét. amelyen Len gy el Vilma hirlapiró fel­olvasást tart, Szász Edith operaáriákat énekel Káldo r Vera zongorakiséretével, Gábor Ar­nold konferál. Beléptidij nincs, vendégeket szive sen látnak. — Könyv Bódogh Jáno* gyorsírói működéséről. Az egységes magyar gyorsirás könyvtárának 49. füzeteként jelent meg dr. Katona Dávid összeállításában a szegedi gyorsirási élet meg­teremtőjének, Bódogh Jánosnak gyorsirási munkásságát Ismertető és méltató könyv, amelyben az összeállítón kivül dr. Traegzr Ernő, gyorsirási ügyek kormánybiztosa, dr. Szabó László egyetemi tanár és dr. Téglát Géza táblabíró irtak érdekes cikkeket x MIEFHOE vidámestje A MIEFHOE szegedi csoportja 12-én este 9 órakor tartja nagyszabású műsoros tánoestélyét a Tisza-szálló nagytermében. A műsoros tánoestély iránt már most olyan nagy­arányú érdeklődés nyilvánult meg, hogy már ez is biztosítja az est nagy sikerét A 250 és 2 pen­gős ülő és 1.59 pengős táncosjegyek naponta kap­hatók a MIEFHOE helyiségében (Klauzál tér 6. sz.) délelőtt 12-1 kőzött — A délvidékiek akciója. A Délvidéki Otthon a négy téli hónapon keresztül 8500 adag tejet és zsemlyét juttat a Móra, Somogyi-telepi. Csong­rádi- és Kossuth Lajos-sugáruti elemi iskolák nő­vendékeinek. A Délvidéki Otthon további inség­akdó megszervezésén is fáradozik. x Kérjen mindenütt Gergely balrutfücukorkaL — Chawukka-ünnepély. A Szegedi Zsidó Ifjú­sági Könyvtár december 6-án vasárnap délután 6 órakor a zsidó hitközség dísztermében Chanukt­ka-űnnepélyt tart Az ünnepélyen dr. Eisner Manó, az flMIKF szegedi osztályának elnöke elő. adást tart; művészi számokkal szerepelnek K. Er. nei Gitta és Sas Imre. — NpttVVMM,yo'e óra alatt három verekedés. Bába Imre Üstökős-uccai lakost a Szilágyi-uccában hétfőre virradóra ismeretlen tettes archaszurta. A nyomozás során kiderült, hogy a merénylő K o­v á c s József 21 éves villamoskalauz, akit a kö­zelmúlt napokban bocsájtotatk el a villamosvasút kötelékéből. Kovács néhány nap alatt a Boldog­asszony-sugáruton összevert egy postást, vasárnap a rókusi állomás előtt ugy vágta pofon Lakatos József kárpitossegédet, hogy eszméletlenül esett össze, éjjel pedig megszúrta Bába Imrét A ve­rekedő legényt őrizetbe vették. — Bető.-és. Komoc sin Gyula szlkvizgyáros irodájában feltörték az Íróasztal fiókját, amelyből 9 pengőt vittek el. A nyomozás 9orán megállapí­tották hogy a betörést Vidács József 22 éves kéményseprősegéd követte el, akinek elfogatására a szükséges intézkedéseket megtették. — Elfogták a piaci zaebmetszőket. A vasár­napi vásáron több zsebtolvajlás tőrtént amelynek tetteseit kedden elfogták. A zsebmetszőtársaság tag. jai Császár Putyi Ferenc 26 éves, Cső ti Gyapjú István 21 évet, Bodó István 21 éves fiatalkorú legény. Eddig négy zsebmetszést ismertek be a nyomozást folytatják. x Tcammok Palznuer, Kölesey-ueca. 370 Motusha a szegedi ínségesek között A népjóléti ügyosztály osztogatja ki az Ínségesek között a 2—3 pengős segélyekre szóló utalványo­kat. Az utalványokat a városi főpénztár váltja át készpénzre. Segélyes napokon hatalmas tömegek verődnek össze a főpénztár körüL A népjóléti ügyosztály legutóbb ilyen 3 pengős utalványt ki­adott egy Matuska Mihály nevü Ínségesnek is. Ugy látszik kevesette a segítséget, mert kezdetleges^ nehéz írással megkorriqálta a hatósági jótékony­ságot. A 3-asbóI 13-ast csinált, de arra már nem vállalkozott, hogy a belükkel leírt számot is kor­rigálja. Gondolta, tán nem veszi észre a pénztáros ur. De Kaszó Elek észrevette. Megneszelte a dol­got az öreg Matuska is, mert amikor elő akarták keríteni, nyoma veszett. Most azzal büntetik, hogy* kihúzzák nevét a segélyesek lajstromából. _ Uccai verekedés. A Füzes-ucca 22. szám alatti vendéglő előtt kedden éjszaka egy társaság össze.; verekedett. Priel János 26 éves Klebelsberg telepi lakost fej bevágták, agyrázkódást szenvedett. Ugyanakkor Sch warz Mihály karmestert, Csűr ka-uccai lakost is fejbeverték. A mentők a két sérültet a közkórházba szállították. — Baleset munkaközijén. Kedden délután az Angol—Magyar Jutafonógyár telepén a fonógép munkaközben elkapta J u n g János 53 éves szövő­mester jobbkezének kisujját és tőből leszakította. A súlyosan megsérült munkást a mentők a sebé> szeti klinikára szállították. — Elitéltek két zslbánist, mert u) holmit árul­tak. A magyar szabók ipartestületi szakosztályának kívánságára most többszőr razziáznak a zsibpla­con, mert — a feljelentés szerint — a zsihárusok uj holmit is árulnak, ami az ipartőrvény szerint számukra szigorúan tilos. A legutóbbi razzia al­kalmával két zsibárusnál találtak uj holmit Kihá­gási eljárás indult ellenük, a kihágási biró ked­den 20—20 pengőre Ítélte őket _ A Szinházi Élet legújabb számában hirdeti meg az 1932.es Miss Magyarország választást Az uj szám rengeteg színházi aktualitást közöl, da* rabmellékletül Hunyadi Sándor uj darabját, a »Pusztai szélt-t adja. ( mhuusm vdsflrqllon! Gyermekének: Gamásnl nadrágot binnely nagys&gban Divaforoszkát l-es nagyságban Kivin mOseluem meleg nadrágot Meleg tskolaruha elfilriaoa Nejének: I pár Vénus mOseluem harisnyát h^-un Kívül moselqem meleg nadrágot Mosóbör keztyQt fehér és airga Dlvaternuöt nagyszerű minffaégbea Kötött divatsái es sapka garnitnrit Férjének: I. Oqapln kötött nyakkendői Nagoon |0 minőségi! tóril ernqöt 3.86 3.96 1.78 9.80 2-08 1.98. 4.98 4.98 6.98 1.44 3.28 6.98 oivatpullovert a fehércégtáblás BOROS MIKSA cégnél Széchenyi lér IS. sz. Vételkényszer nélkül győződjön meg leszállított áraimról. •, ÍPJI

Next

/
Oldalképek
Tartalom