Délmagyarország, 1931. november (7. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-22 / 266. szám

6 ÍZ IS havi Déry gépáruházban, Kiss ucca. ka*£ K EREKPÁRÚK, radio k. G RAMOFONOK, VARRÓGÉPEK, A RÉGI SZEGEDBŐL AZ IIIDA Krónikák emberekről, dolgokról Irta: Sí S Z I ü e t b g VllmOS noiós népekről A Tiszáról még a háború alatt eltűntek a bögős-hajók s a gabonaszállitást azóta uszá­lyok végzik. Viszont az uszályok helyett homo­kot hordó luntrák hasítják lomhán a vizet Tóth Ferenc, — vagyis inkább Fercsi, ahogyan mindenki nevezte, — egyszer csak eladta hajóit és megszűnt hajósgazda lenni, — ezzel aztán Szegednek századok óta fennálló hir neves hajós­Iparága megszűnt, mert alig hihető, hogy ez­után azzal valaki számottevő módon foglal­kozzék. A Tóth-féle bőgös-hajókat a Ferenc­csatorna-vállalat vette meg 1917 nyarán a gazda gőzhajójával együtt, immár ők teljesítenek szol­gálatot, szállításokat s a régi jellegzetes hajó­típus nem jelenik meg többé a Tiszán. Másnak nincs már ilyen hajója, ez a nyolc A téicík, evőeszközök, diszfér fa nvnW. brllliáns ékszerek, B U nl B Schaffliausen, Omega, Doxa w • ó r á k legolcsóbban BOKOR IZSÓ ékszerésznél. Kelemen u. 7. A volt Gaál Testvérek Utóda helyiségében, (Klauzál tér)Tt e hó vétfén megnyílik a nagy Karácsonyi fáiékviksár kihordásra literenként mér TPW fillértől RUM 1 liter vételnél m&r 2'40-től Lövinöernél PetOll Sándor sugárut 15 46 Szenzációs olcsók. Blau Ignáfz cég téli árai: Férfi kabátok: Hosszú télikabát 25, 30, 40 Fekete télikabát bársony gallérral P 40, 00 Fekete télikabát szőrmézve P 40, 30, 00 Bőrkabát Hubertus Gumikabát la boykabát P 00 P 20 P 13-től P 20-tól Fiuruhák P 8, 10, 10, 20 Férfiöltöny P23, 30, 30, 70 Nöi kabátok: Női szőrméskabátok P 30, 30, 70 Legújabb nemesszőrmével o 120, 130 Sötétkék kabát gazdagon szőrmézve P 30 Bundák: Nutriette P 73, 90, 100 la kid p 100-tól hát- és hasbundák P 330 Csikőbundák P 100 Perzsa Russanóv bundák Tekintse meg kirakataimat! Kelemen u. 5. darab volt az utolsó, amiként hogy Tóth Fercsi fejezte be az eseményekben gazdag hajós­multat, mely vagyont és tekintélyt hozott egész sor családnak. Nevét a bőgős-hajó valószinüleg orr-tőkéjétől kapta, hasonlit az a nagybőgő fogantyújához. A mester remekbe készítette, egy-darabból kel­lett kifaragnia s a hajósgazdák büszkélkedve vetekedtek, hogy melyiküké a szebb? Mikor a hajó kiszolgált, reparálás nem segített rajta s megérett a szétszedésre, az orr-tőkét levették róla s elültették a ház elé címernek. Ez jelentette, hogy belül hajósember lakik, természetesen csakis Felsővároson, mert itt telepedtek meg a hajósok épp ugy, mint a halászok, nemkülönben a muzsikus cigányok, akiket ellenállhatatlan kényszer vonz nem a viz, hanem a halak felé. A hajókat is a Tisza partján ácsolták és nem gyárban. Az volt a szegedi büszke felfogás, hogy a gyár nem ért hozzá. Annyi apró titka, fortélya van annak a tudománynak és olyan különleges a minden részletre kiterjedő gusz­tus. hogy a munkát nem lehet idegenre bizni. A rendelést teljesítő gazda minden szabad idejét ott töltötte a parton, nézte, hogyan épül a hajó, mert ez már önmagában véve is gyö­nyörűség és számtalan emlék fűződik bozzá, mire elkészül, vizre lehet bocsátani. A bőgős-hajó volt minden hajók királya, a görög származású Zsótér-családnak 101 darab vizén uszó jármüve volt, a hetvenes években a legtöbbje Zsótér Andornak maradt a bir­tokában. Hires hajósgazda volt Ábrahám Tamás, különösen arról nevezetes, hogy első­nek haladt le a Vaskapuig bőgős-hajóval s fel is vontatta azt. Az iparág megemlékezik a Kopasz-családról, Boros Istvánról, Gedó Már­tonról, Fekete Pálról. Tombácz Mihályról, — mind-mind jeles gazdák, apáról fiúra azállt a foglalkozásuk, szolgálták a várost, mikor még csak akkora volt, mint egy jóravaló falu, de talán boldogabb a mai nagyvárosnál. A hajósok azonban lassankint elmaradtak a mes­terségüktől. az ujabb generáció másfelé igyeke­zett s nem igen követte az apák életpályáját. A Tiszát szabályozni kezdték, vizein meg­jelentek a gőzhajók s elkergették a halakat, amelyek majd annyian voltak, mint a viz. öreg emberek mesélték nekem, hogy nem lehetett az ócska szalmakalapot belementeni a vizbe. hogy néhány halat ne húzzanak vele vissza. Kirándultunk tizen a Marostőbe. emlékezett Koncz Antal arhivárius. két literes butykost megtöltöttünk borral, vittük a halásznak aján­dékba. Ezért jó tartott bennünket halászlé­vel, meg sülthallal. A halászlé sem ugy készült, mint ma A szolgafán. szabad tüz fölött a bogrács, abban először főzni kezdték az apró halakat. Vagy jő háromfertály óra múlva aztán kihajították ezeket az apróságokat, most szele­telték az ízt kapott lébe a potvkát. a harcsát, a kecsegét. — az élet szentháromságát. — mindegyikből a javát, szép és nagy példá­nyokat. A rántott hal a hat-nyolc kilós har­csából volt a legjobb, de akkor se neheztelt meg a vendég ha tiz kilót nyomott. A kecsege mehet egy kilóig, hogy igazi örömöt szerezzen a finom, foszlós fehér husa. A háborittatlan vizekből feljött a Fekete-tengérből a viza is. Titelnél szépen elhagyta a Dunát és tiszai lakos lett. Nem volt ára a halnak, annyi volt. Többet jelentett a halásznak az a két liter bor, amit ötven krajcárért szereztünk be. Tizen delektáltuk magunkat érte, lassan, szótlanul, meggondoltan kanalazva az ételt, mert ósi szokás szerint a magyar ember duplán hall­gat amikor halat eszik. (Folyt. köv<) Zürichi devizazárlat. Páris 20.14, London 1924, Newyork 514.75, Brüsszel 71.30, Milánó 26 52.5, Mad-: rid 43.75, Amsterdam 206.25, Berlin 122 30, Bécs —, Szófia 3.72, Prága 15.23, Varsó 57.20, Buda-' pesl 90.02 5, Belgrád 9.05, Bukarest 3 05, A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvam­jelentése; Angol font 20.25—21.75, Belga frank 78.45-79.45, Cseh korona 15.86—17.00, Dán ko­rona , Dinár —.—, Dollár 568.50—5 72.50, Fran­cia frank 22.15-22.45, Holland forint 228.20— 230.00, Lengyel zloty 63.35-64.15, Len 3.38—3.48,' Léva 4.08—4.20, Lira 28.80—29.70, Német márka 135.00—136.00, Norvég korona —.—, Osztrák schil­ling —.—, Spanyol pezeta —.—, Svájci frank 110.45—111.45, Svéd korona —.—, Amsterdam 228.60—230.00, Athén —.—, Belgrád —.—, Berlin 135 20—136.00 Brüsszel 78.75—79.45, Bukarest 3.38­3.46, Konstantinápoly —.—, Kopenhága —.—, Lrn­don 20.95-21.75, Madrid —.-, Milánó 20.00-29.70 Newyork 569.80-573 20, Osló —Páris 22 27— 22.43, Prága 1688-16.98, Szófia 4.12—1.20, Stock­holm —.—, Varsó 63.60—64.40, Bécs —.—, Zürich 110.62.5-111.42.5. Budapesti terménytőzsde zárlat Buza 77-es tisza­vidéki 11.45-11.85, 78-as tiszavidéki 11.60—12.00,, 79-es tiszavidéki 11.75—12.15, 80-as tiszavidéki 11.85-12.20, rozs pestvidéki 12.00—12.10, egyéb 12.00—12.20, korpa 11.25—11.35, különleges minő­ségű buza 80-as tiszavidéki 12.75—13.30. Irányzat gyengéb, a forgalom csendes. Csikágól terménytőzsde zárlat, irányzat tartott Buza decemberre 57 egyketted—57 háromnyolcad, márciusra 59 háromnegyed, májusra 61 három­nyolcad—61 egynegyed. Tengeri decemberre 43, márciusra 45 háromnyolcad, májusra 47 egynegyed. Zab decemberre 26 egynegyed, márciusra —.—, májusra 28 hétnyolcad. Rozs decemberre 49, már­ciusra 52 ötnyolcad, májusra 54. Gyermekfénykép specialista ^'"TzTio. Képeim az aprótégok eleven ragyogó másai. Nézze meg kirakataimat Szeged sz. kir. város adóhivatalától. 53748/1931. adh. sz. Az adótartozásukat folyó évi december hó vé. géig kifizető adózóknak adandó kedvezmények tár­gyában. A m. kir. minisztérium 6200/1931. M. E. számn: rendelete folytán közhírré teszi a városi adóhiva. tol, hogy 1. Mindazok az adózók, akik az együttesen kft. zelt közadók cimén fennálló hátralékaikat, vala­mint a folyó évi előírásukat folyó évi november, hó 16-ika után, de legkésőbb folyó évi december hó 31-ig teljes egészükben kiegyenlítik, abban a kivételes kedvezményben részesittetnek, hogy a) amennyiben tartozásukat folyó évi november hó 16-ika után, de legkésőbb folyó évi november hó végéig egyenlítik ki, — azokat egységesen $ százalékos, b) amennyiben pedig tartozásukat folyó évi no­vember hó 30-a után, de legkésőbb folyó évi de* cember hó végéig egyenlítik ki, — azokat egy., ségesen 6 százalékos késedelmi kamat felszámi., tása mellett fizethetik be, — az adóbehajtási ille tékek befizetése alól pedig mentesittetnek. 2. Az 1931. évi julius hó 1. óta már elszámolt késedelmi kamatoknak az 1. bekezdés a) és b) pontjaiban megállapított mérvét meghaladó része,, valamint ugyanezen idő óta már elszámolt adó­behajtási illetékek teljes egészükben a most fize­tendő összegekbe betudandók. Szeged, 1931 november 20. V 7 VérosI adóhivatal Feltűnő ölesé 4 pólusu hangszóróval egybp-JJjl"_ épített 2+1-es készül él P liW Hésztliekek szakszerű olcsó átalakí­tása. Hálózati transzformátorok, fojtóteker­csek, transzformátor lemezek olcsón 248 Villanyszerelés Pollák Kinre rádió, villany erőátvitel Szeged,Táborucca 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom