Délmagyarország, 1931. szeptember (7. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-19 / 212. szám

DÉMIAftYAlMYltSZAG 1931 szeptember 19. Értesítem volt Üzletfeleimet, Hogy bútorüzletem megszűnése folytán régi, be nem felezett Ügyeimet Tömörkény István-ucca 3. sz. alatti lakásomon bonyolítom le. Tisztelettel: WIESNER SALAMON. A tudomány harca a tífusz ellen Mindén tífuszjárvány alkalmával kiderül, hogy e rettenetes betegség baeillusaí vala­melyik kut- vagy forrás-vizéből jutnak el a gyanútlan ember szervezetébe, hogy ott el­végezzék gyilkos munkájukat. A tudomány természetesen mindent elkövet, hogy megvédje az emberiséget ettől a rettenetes betegségtől. Először azt állapították meg, hogy a forrás megöli a tifuszbacil­Just s ezért a forralt viz fogyasztását ajánlották biztos védekezési mód gyanánt. Később egy Víncent nevü francia katonaorvos feltalálta a tífusz ellen való védőoltást, világhírre téve szert ezzel a felfedezésével. Aztán rájöttek arra, hogy a forralt-viz ízetlen ital, a gyo­mor nem tudja megemészteni, sőt igen sokan undorodnak tőle, majd rájöttek arra, hogy a védőoltástól is vonakodnak az emberek, mert ez az oltás fájdalmas műtéttel jár, meg drága is. A tudománynak a tífusz ellen folytatott további harcában újra Vinoent dr., a már világhirü tifuszspeciálista ért el komoly eredtaényt. Ez a tudós rájött arra, hogy a leg­tisztább italnak a forralás utján készített sör tekinthető s valósággal szenzációként ha­tott az a hiteles megállapítása, hogy a sörbe tett tifuszbacillus 30, a kolerabacillus pe­dig 75 perc alatt menthetetlenül elpusztul. Végűi — és ez a megfigyelés támasztotta leg­jobban alá tudományos megállapításait — kimutatta, hogy azokon a vidékeken, ahol az emberek főitala a sör, alig fordul elö tifuszeset, járvány pedig soha sincsen. Itt tart ma a tudomány harca a tífusz ellen, de természetesen koránt sincs még vége » Szerte a világon rengeteg tudós fáradozik azon, hogy az emberiséget végképpen meg­szabadítsa ettől a rettenetes betegségtől. ­Hirehz IX 19. Szombat Róm. kath Január pk. Protestáns VJlhelm. Nap kél 5 éra 41 perckor, nyugszik 6 óra 06 percbor, A Somogyl-kőnyfM* olvasóterme délelőtt íotffl l2-tg van nyitra vasárnap, ünnepnap kivételével. A nruzeum nyitva délelőtt 10-től délután tél 1 ArM& Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme­let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 8—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezén időben. Szegeden a gyógyszertirak közül szolgálatot tar­tanak: Lelnzlnger Gyula, Horvá'.h Mihály-neca 9. (Tel. 1352.) Moldován Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 1848.) Nyllassy Ágoston, Római körút 22 (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. (Tel. 1793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér L (TeL 169&) — A „Délmagyarország" mi­niszteri rendelet következtében felenik meg kisebb terjedelem­ben. Amint a kormány megen­gedi, régi terjedelmét haladékta­lanul visszaállítja. — Előkészületek Klebelsberg Kuné fngadlató­A Délmagyarország megirta. hogy gróf Klebelsberg Kunó, Szeged város egységes­párti képviselője október 5-én Szegedre érkezik és négy napot tölt el választói körében. Klebels­berg Kunó fogadtatására máris megindultak az előkészületek. A délután félhatkor Szegedre ér­kező volt kultuszminisztert az állomáson dr. So­mogyi Szilveszter polgármester üdvözli a v'áros nevében és fogadtatására kivonul az egyetem 1500 hallgatója, a társadalmi körök és az egyesület *«k is. — A várost kereskedelmi iskolában csökkentik »* óraadó tanárok számát. A városi női kereske­delmi iskola igazgatótanácsa pénteken délben dr Somogyi Szilveszter polgármester elnökletével ülést tartott Az igazgatótanács tudomásul vette, hogy az iskolába 140-en iratkoztak be. az első osz­tályba 30-an. Az igazgatótanács azután ugy ha­tározott, hogy az iskolában megszüntet több óra­adó tanári állási, ami évi négyezer pengő meg­takarítást jelent. — Iparos és kerskedő nagygyűlés. Az iparosok és kereskedők vasárnap délelőtt'fél 10 órakor tart­ják meg nagygyűlésüket, melynek egyetlen tárgya az iparos- és kereskedőtársadalom jelenlegi sú­lyos helyzete lesz. Minden iparos és kereskedő tartsa kötelességének, hogy a gyűlésen az ipartes­tület nagytermében megjelenjen, hogv- ezzel a ke­reskedő- és iparostársadalom összetartásáról bi­zonyságot tegyen. x Minden szombat este reegelig tánc a Pró­fétában. 317 — Elhalasztották a gazdagyülést A Szegedi Gaz­dasági egyesületnek vasárnapra, szeptember 20-ra tervezett gazda nagygyűlését egyelőre bizonytalan időre elhalasztották. — Eladták a Ló verseny, tér tribünjét A Sze­gedi Gazdasági Egyesület már régebben árlejtést hirdetett a Lóverseny-téren lévő tribünjének el­adására. Az árlejtés határideje most Járt le. A tribünre négy ajánlat érkezett, a legtöbbet igérő 1750 pengőt ajánlott fel. A Gazdasági Egyesület ennyiért át is adta a tribünt. Pénteken már hozzá is kezdtek a tribün lebontásához. Október 1-én az egyesület visszaadja a városnak a Lóversenv-tér 25 holdas területét, amit a jövőben kőzlegelő cél-' jaira használnak. — Választmányt ülés a Kálvinista Körben A Kálvinista Kör szombaton délután 6 órakor vá­lasztmányi ülést tart x GeSztenyepür; tejszínhabbal 50 fillér Kalánka cukrásznál, Rudolf-tér. Szöknek az ágyrajárók A rendőrségre egyre-másra állítanak be töpörödött, fejkendős anyókák, hogy panaszt tegyenek hálátlan ágyra­járóik ellen, akik fizetés és köszönés nélkül tűnnek el a ködös reggeleken..» Egyik anyóka a másjk kezébe adja a kilincset — Megszökött az istentelen — siránkozik az egyik —4 periig mielőtt befogadtam volna, letérdepelt és agg esküt dözötf, hogy megfizet.. — A konyhán keresztül, ahol én alszom lehet esaK kijutni az udvarra — panaszkodik a másik — éa pedig olyan ébren alszom, mint a nyul. Mégis megszökött, mert mezítláb osont keresztül a konyhán.. > Az anyókák a rendőrség védelmét kérik. Azt szeret, nék, ha a detektívek előkerítenék a hűtleneket és * fülűknél fogva hoznák őket vissza. A rendőrség termé, szetesen nem vállalkozik erre a szerepre, mert hol lehet megtalálni egy munkanélküli ágyrajárót, akinek még a nevét se tudják, csak annyit mondhat róla az anyóka is, hogy nagyon huncut ember volt.. s Abhan minden anyóka megegyezik, hogy a régi JS világban alig fordult elő ilyen eset. Régen — mesélik az ágyrajáró is ur volt... Ma? ma csak — munka, nélküli... Anyókák, akiknek lakójuk voltam.. Hajlott hátú, öreg anyókák voltak, az arcuk sápadt volt és csupa ránc már, vtge, hossza nem volt a panaszuknak, » kártyák titkát lesték a gyertyalángnál. Napközben folyton szomszédolt a nyelvűt, s este puhára simitották párnám, az Úrjézus volt egyetlen szerelmükt és hozzá szálltak lelkük halk imáján. Ugy néztem rájuk, mint szegény anyákrd, kik gyermekük várják a messzi hóban, s a csúf szókések jöttek egyre, másra, sosem volt pénzem, hogy számlám lerójam. Ha rájuk gondolok, strnt szeretnék, de faj, tudom, bűnömön ez sem enyhil. Ugy fogadtak, mintha gyermekük lennék, s megcsaltam mégis mind, mind, valaamennyit. RAB GÉZA. — őrizetbe vwttefe egy tolvaj napszámost A szegedi rendőrség pénteken őrizetbe vette Ká-j d á r Mihály szegedi napszámost, aki az utóbbi időben több lopást követett el. x Munkásotthon tánciskolában ma tánc! Olcsó belépődíj és tandij! 378 KOKSZ megérkezett és átvehető a Stefánia alatt a Tiszaparton. Érdeklődni Baclfr-cégnél Telefon 1Í-2Ö. 322 FIGYELEM ! FIGYELEM ! Értesítem a nagyérdemii vevő és eladó feleimet, hogy a Baek-malomtól a mai nappal megváltam és ezzel függetlenítettem magamat. Biztosíthatom t. feleimet, hogy ezután is az eddig tapasztalt pontossággal és előzé­kenységgel fogom őket kiszolgálni Kérem a t. vevő és eladőfeleim további szives jóindulatát, kiváló tisztelettel Kopp János és Kopp Jánosné 377 srabonaügynök, Nyár-ucca 16, Telefon 20-31. LEGMODERNEBB 1N601 URISZHBOSÁG SCHfllZ M. Fim cég BmmMiiMMmmwm Kölcsey UCCa 4. 158 lilllegom Hollandia A termés^eí csodáfa ! „la Heine" -viráLikeríészet Életöröm fiatalnak, öregnek! Milyen pompa I Milyen szép és kedves lakásban és kertben. Télen és tavasszal a virágok valóságos paradicsoma. Gyönyörű sorozataink nagy szikérttlemmel vannak összeállítva. Sorozataink korai és késői virág­zásu fajtákból állanak. Garantálunk állandó virágzást újévtől—májusig. Virágnevelési útmutatásaink ugy szoba-, mint kerti virágokról német, francia, angol nyelven írtgyeu rendelkezésre állanak. Érdeklődés esetén Írjon még ma a hires »La Reine< virágkertészetnek. Bekkada 7. Hlllegom — Hollandia. KERTEK RÉSZÉRE: 20 Jácint, (piros, fehér, sárga, k«k). Oy«ngy*dnek, a legkelle­mesebb Illatunk. 33 tulipán (egyszeri!) e» 33 (dupla). A izIvAr­, "és 25 (dupla), nn­„ berlca, vagy „Ég« szere­em". 30 spanyol Irls Halványkék, fehér szívvel. 30 népszerU vAny minden színében. 23 nárcisz Í iyon szépek. 23 Crocusse, 23 Scllla em". 30 spanyol Irls halványkék. NIvalus-vIrág kUlíSn-kUltfn csomagolva, megleltflve. SZOBÁK RÉSZÉRE : ÍO preparált Jácint, négy színben, 13 preparált tulipán, 23 Crocus és 23 nárcls Üveg vagy cserép részére. Ez »z egész virágtenger csak 10 német birodalmi márkába keiül íranco házhoz szállítva. Kérünk pontos, olvasható címet A pénz előzetes beküldése esetén gyönyörű virág köpreprodukefókat küldünk. Utánvét esetén az ár egy márkával több. Csomagolás, szállítás ingyen, a szétküldés a holland növ&.j­gyógytani intézet ellenőrzése alatt áll. 369

Next

/
Oldalképek
Tartalom