Délmagyarország, 1931. szeptember (7. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-18 / 211. szám

<4 DCLMAGY \ RORSZ AG •J 1031 szeptember IS. K&ftStti BÚTORAIM igen olcsóak ,ekin,se WIESNER LÁSZLÓ Központi Bútorcsarnoka, Feketesas ucca 14. szóm. *8 Kívánságok és panaszok a külvárosrészekből (A Délmagifarország munkatársától.) Csü­törtökön több panaszos küldöttség jelent meg a polgármesternél. Az öthalom- és a Francia­ucca lakói elpanaszolták, hogy az esős időszak beálltával ismét kiujultak a régi bajok az öthalom- és a Francia-uccában. Ax esővíz befolyik a mélyen fekvő udvarokba, elönti a lakásokat. Az a kívánságuk, hogy a város töl­tesse fel a gyalogjárókat, a lakosság a gyalog­járó tégláit saját költségére felszedeti és vissza is helyezteti. A polgármester a kérelmet meg­felelő javaslattételre kiadta a mérnöki hiva­talnak. Az Alföldi-ucca lakói viszont azt kérték « polgármestertől, hogy a Rákóczi-ucca felé eső uttestet 25 méter hosszúságban a város kö­veztesse ki. EsSs időben lehetet'kocsival az uccába bemenni. A közgyűlés ennek a 25 méteres útnak az elkészítését már régebben elhatározta, de eddig nem került kivitelre a sor. A' polgármester megigérte a küldött­ségnek, hogy a közel jövőben, szükségmunkák keretében kikővezteti a város a 25 méteres uccaszakaszt. A' Lord Rothermere-telep (a huszárlaktanya mögötti telep) lakói kívánságaikat beadvány­ban terjesztették a polgármester elé. Négy petróleumlámpát kérnek a telepre, mert anyagi okok miatt eddig csak a telep egyik felében tudták a villanyvilágítást bevezetni, a másik feleolyan sötét, hogy a tolvajlások napiren­den vannak. Kérik azt Is, hogy a Rigó-ucca folytatásaképen köveztesse ki a város a telep­hez vezető gyalog- és kocsiutat, mert esős idő­ben lehetetlen a telep megközelítése. Végül a város közbejárását kérik, hogy a katonaság hordassa el a huszárlaktanya előtti szemét­dombot, amely veszélyezteti a telepesek egész­ségét is. A Lord Rothermere-telep kívánságait a pol­gármester megvizsgálja ti H Z IS U I ^ Nőt kabátok: Női wírméskabátok P 30, 90, 70 Legújabb nemsgszírmével p isO, iso Sötétkék babát gazdagon szőrmésre P 80 js Bt Féri! kabátok: Átmeneti kabát P 36, 45, 60 Fekete télikabát báraony gallérral P 40, 60 Fekete télikabát szőrmézve P 50, 60, 80 >150 Bundák: Nutriette P 75, 90,100, la Seal electric P15Q| Pézsma hát- én haabundák P 3501 Csikóbundák P160| Perzsa Russanóv bundák Bfirkabát Hubertus Gumikabát la boykabát Fiuruhák P 60 P 20 P 15-től P 25-től P 8, 10, 16, 20 Férfiöltöny P 25, 36, 50, 70 Sf Angol url *g sobóság I Ovadéksikkasztás miatt egyhónapi fogházra ítéltek egy tönkrement szegedi vendéglőst (A Délmagyarország munkatársától.') A szegedi törvényszéken csütörtökön vonta felelősségre dr. Tarajossy büntetőbirö a sikkasztással vádolt Olasz Ernő volt bel­városi vendéglőst. Olasz Ernőnek nemrég még a Széchenyi-téren volt »Olasz« né­ven ismert és jómenetelü vendéglője. A gazdasági válság azonban arra késztette a tulajdonost* hogy üzletét bezárja. Mintegy másfél évvel ezelőtt Olasz Ernő Ruif József közvetítő utján főpíncérként szerződtette Szántai Imrét, aki belépése­kor 1300 pengő óvadékot fizetett le Olasz Ernő kezeihez. Nemsokkal később a fő­pincér kilépett és ekkor kérte az óvadé­kát, amelyet azonban Olasz többszöri sür­getésre sem tudott visszaadni, mert bele­fektette egyik vállalkozásába, amely balul ütött ki. A főpincér feljelentésére indult meg azután Olasz Ernő ellen a bűnvádi eljárás. A csütörtöki tárgyaláson Olasz Ern5 elismerte, hogy 1300 pengőt átvett a fő­pincértől, de tagadta, hogy az ősszeg óva­dék lett volna. A pénzt Szántaitól — val­lotta — kőlcsönképen kapta és Így at összeggel nyugodtan rendelkezhetett. Szán­dékában volt visszafizetni a pénzt, de tönkremenetele megakadályozta ebben. Ki­hallgatta a biróság a főpincért 'és a köz­vetítőt is, akik egyöntetűen vallották, hogyi az 1300 pengőt óvadékként vette át Olasz Ernő. Tudomásuk szerint a pénz Olasz Ernő fa- és téglatelepén úszott el. A biróság a bizonyítékok alapján bű­nősnek hiondotta ki Olasz Ernőt sikkasz­tás vétségében és ezért egyhónapi fogház­ra itélte. Az elitélt az ítélet ellen felleb­bezést jelentett be. BECSI KOKSZ megérkezett és átvehető a Stefánia alatt & Tiszaparton. Érdeklődni Ttact>-cégnél Telefon 11-25. 322 fldófelszólamlási tárgyalás A szegedi I. szánni adófelszólamlásl bizottság 1931 szeptember 19-én a kővetkező tételeket tár­gyalja. (Tárgyalási helyiség pénzügyigazgatóság.) Reményi Imre divatárukereskedő, Széchenyi-tér 2. Siabó Áron divatárukerskdő, Kárász-ucca 8. Özv. dr. Kovács Viktorné dohánykisárus, Tisza Lajos-körut 46. Segesváry Dezső drogeriatulajdo­nos, Kárász-ucca 6. Bokor Adolf drogéria tulaj­donos, Kárász-ucca 12. Gáspár Gyula illatszerész, Széchenyi-tér 7. László Farkas József élelmiszer­kereskedő, Tisza Lajos-körut 52. Kismeg Pálné élelmiszerárus, Kossuth-ucca 23. Nacst Józsefné élelmiszerárus, Feketesas-ucca 13. Treplár Antal piaci árus, Pusztaszeri-ucca 25 Gémes Illés piaci árus, Fodor-ucca 6. Horváth József gyümölcskeres­kedő, Széchenvi-tér 13. Szabó Blankt élelmiszer árus, Rudolf-tér 5. Uhertsák Andrásné élelmiszer­árut, Tisza Lajos-körut 32 Kovács Lászlóné élel­miszerárus, Gizella-tér 3. Klein A- Henrik tűzifa­kereskedő, Kölcsev-ucca 11. özv. Geréb Mihályné tüzifakereskedő, Alsókikótősor 6í. Klein Imre fa­kereskedő, Szent Miklós-ucca 6. Vajda József fa­kereskedő, Somogyi-ucca 22. Klein Márton szatócs, Fodor-ucca 34. A szegedi II. számú adófelszólamiasf bizottsáj 1931 szeptember 19-én a következő tételek ' tár­gyalja. (Tárgyalási helyiség pénzügyi.^azgatóság. II. emelet, 69. ajtó. Kezdete fél 9 órakor.) Gerle Sándor kereskedő. Tjszb. Lajos-körut 42. Duschák Henrik festő vállalkozó és kereskedő, Kálvária-ucca 2b. Sándor Kálmán bor Kereskedő, 1928., 1931 évi, Kálvária-ucca 4. Halász István fa­kereskedő, 1931. évi, Sándor-ucca 2. Fagler Ede ércőntő, 1931. évi, Polgár-ucca 9. Fodor Magda szcín fedőgyáros, 1931. évi. Korona-ucca 15. Győri Gyula kefegyáros. 1931. évi. Berlini-kőrut 4. Popper és Ilegdüs harisnyagyár, 1931. évi, Zászló-ucca 5. Ozv. Vass Andrásné téglagyáros. 1931. évi, Rókusi feketffóldek 38. Solti Lajos magántisztviselő, 1930. évi. Rókusi feketefóldek Tömörkényi László ma­gánlisztviselö, 1931. évi, Londonj-kőrut 3. Kopasz Mihály magánttszivhelő, 1931. évi. Tápét-ucca 16. Katona János magántisztviselő, 1931. évi, Árviz­ucca 54. Sólymosi György magántisztviselő, 1931. évi, Hétvezér-ucca 63. Eperjessy Ferenc magán­tisztviselő, 1931. évi, Halász-ucca 13. Szilágyi Mi­hály magántisztviselő, 1931. évi, Vitéz-ucca 30. Szigethy Dezső magántisztviselő, 1931. évi, Szent­háromság-ucea 4b. Kiss István magántisztviselő, 1931. évi, Viola-ucca 2. Baranyai József magántiszt­viselő, 1931. évi, Rókusi feketefóldek 175. Bórcsők Lajos magántisztviselő, 1931. évi, Tavasz-ucca 10. Steiu Vilmos magántisztviselő, 1930- évi, Kályária­ucca 4. Schorr Ármin magántisztviselő. 1931. évi. Béke-ucca 1. Dr. Weisz Gyula ügyvéd. Tisza La­jos-körut 59. Dr. Löbl Sándor ügyvéd, Korona­ucca 11. Dr. Fajka Lajos ügyvéd, Kossuth Lajos- J sugárut 33. Dr. Söreghy Mátyás, Petőfi Sándor­sugárut 10. Szeptember 19-én a szegedi III. SzámU adófelszólamlásr bizottság a földbérlők fellebbezéseit tárgyalja. (Tárgyalási j terem pénzügyigazgatóság, II. emelet, 60. ajtó.) Mérlegrax&idU a ssegeüi tanyákon (A Délmagyarország munkatársától.) A rendőrség állandó mérlegraziiái Borán szer­dán Alsóközponton és Királyhalmáu vizsgál­ták felül a piaci mérlegeket és súlyokat * tanyai razzián 15 hitelesítetlen mérleget ta­lált a rendőrség. Ezeket a mérlegeket elko­bozták, a tulajdonosok ellen pedig a virosl kihágási biróság lndit eljárást. A tanyai piaco­kon még mindig sokan használják a »husós« és sláncos-tányéros' mérlegeket, amelyeknek a használatát pedig a kereskedelemügyi mi­niszter már régebben betiltotta. A' rendőrség most ezeket a mérlegeket is fokozottabban el­lenőrzi és azokat, akik ilyen mérlegeket hasz­nálnak, szigorúan megbünteti. A mérlegrazzii­kat a közel jövőben a fűszer- és élelmiszer­holtokban folytatják. Csalásért és lopáséri nyolchónapi fogház (A Délmagyarország munkatársától.) Bend• rin Wehr Miksa 27 éves állásnélküli fiatalem­ber néhány hónappal ezelőtt Romániából Sze­gedre Szökött és itt kísérelte meg, hogy mun­kához jusson. Ez azonban nem sikerült, mire több csalást és lopást követett el, majd vissza­szökött Romániába. A határról azonban a románok visszatoloncolták és igy a rendőr­ségre került. A rendőrségen beismerte, hogy; szegedi tartózkodása alatt ellopott egy biciklit, egy másik gépet csalással szerzett meg, arután két helyen betört. Az egyik helyről 80 pengő értékű ékszert, a másik helyről 50 pengő ér­tékű ruhaneműt vitt el. A szegedi törvény­széken dr. Tarajossy egyesbiró csütörtökön Bendrin Wehr Miksát 8 hónapi börtönre itélte. Az ítélet jogerős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom