Délmagyarország, 1931. június (7. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-10 / 128. szám

DÉLMAGYARORSZACí 1931 junius 10. I EÁ»!R«A* MAMUAIT B* IIMHIKA* hézassAgl komédia, a szeion legsikerültebb vlqiAtéka a I jyc't Ot UraniüíOI Korzó Mozi péntek, »zomba«, vasárnapi atlrakcléla. | lelkiállapota még Jobban megzilá'ódott. Az előre megfontoltságról ebben a bűnügyben koraolyan beszélni nem is lehet Legfeljebb egyről lfVt szó erfls (elindulásban elkövetett esn'be. óiésró!. Délután dr. Kitin Aladár védő befejezte beszédét. Hosszasan bizonyítgatta, hogy K!ein Sándgr nem előre megfontoltan gyilkolta meg Stark Andort. Erután az utolsó szó jogán Kleia Sándor szólalt fel és zokogoa mondta el, hogy 6 a leg­kisebb sértésre heves indulatba jön, de azután mindig megbánja, ha valamit elhirtelcnkedetL Valósággal összeesett, két fogházőr tá­mogatta, hogy tl ne essék. Zokogva ezzel fejezte be szavait: — Mi ident elmondtam, nem maradt az én lelkemen semmi. Méltóságos elnök ur. tessék nekem megbocsátani... A fegházőrök ezután elvezették Klrint és az elnök enunciálta, hogy az Ítéletet este S órakor hirdetik ki. Már este 7 órakor nagy tömeg ostromolta meg a debreceni tábla épületét. A kapuk előtt közel 800 főnyi tömeg tolongott. Két szuronyos fogházőr bevezette a terembe a vádlottat, majd bevonult a táblai tanács és az elnök kihirdette az Ítéletet A tábla a nyíregyházai törvényszék ítéletét megsemmisítette és Klein Sándort a btk. 278 §-ába ütköző előre megfontolt gyilkosság bűntetté­ben mondotta ki bűnösnek és ezért öt a 91. § alkalmazásával életfogytig tar­tó fegyházbüntetésre és ÍO évi hiva­talvesztésre itélte. A büntetésből két hónapot kitöltöttnek vett. Az indokolás szerint a tábla nem fogadta el az erős felindulást, mert szerelemféltés nem volt, viszont a tárgyi bizonyítékok megerősí­tették az előre megfontoltságot. Az Ítéletben a főügyész megnyugodott, Klein Sándor ellenben halálbüntetést kért. ' _ Nem akartam előre megfontolt szándék­kal ölni, nem vagyok gazember, de ha az vagyok, akkor akasszanak fii! — kiáltotta szinte eksztázisban. Végül is Klein és védője a tábla Ítélete ellen semmiségi panaszt jelen­tettek be a Kúriához. Mussolini konfliktusa a pápával A fasiszta kormány Af nyújtotta válaszát a Vatikán tiltakozó Jegyzékére (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Vatikán városból jelentik: Pacelli bíboros áb lamlitkár kedden kihallgatáson fogadta Vccchi vatikáni olasz követet, aki átnyújtotta az olasz kormány válaszát a Vatikán tiltakozó jegyzé­kére. A jegyzék tartalmából semmi sem szi­várgott ki, de a Vatikánban uralkodó optimiz­musból arra következtetnek, hogy az olasz jegyzék békülékeny hangot üt meg, ugy, hogy a konfliktus elsimítása most már biztosnak látszik. Ettől függetlenül az Osservatore Bomano tovább folytatja a harcot és részletes jelenté­seket közöl a fasiszták egyházellenes tünteté­seiről. Provernoban junius 1-ére virradó éjjel fasiszták behatoltak a püspök irodájába, fel­feszítették a szekrényeket, összezúzták a fe­születeket, meggyalázták a pápa arcképét, .sze­mérmetlen szavakkal firkálták össze a falakat. A német-osztrák vámunió Ugye a hágai nemzetközi bíróság előtt Hága, junius 9. A hágai német követ kö­zölte az állandó nemzetkőzi bírósággal, hogy a német—osztrák vámunió ügyében a német kormány el fogja juttatni a nemzetkőzi bíró­sághoz Írásbeli beszámolóját és megbízottja utján alkalmas időpontban szóbelileg ís be fog számoltatni az ügyről A német kormány megbízottjául dr. Bruns Viktor professzor, a berlini egyetem jogtudományi karának ta­nárát nevezte meg. Az osztrák szövetségi kor­mány ugyancsak értesítette a hágai nemzet­közi bíróságot, hogy élni fog jogával és a vámunió tárgyában Írásbeli közleményt jut­tat el a nemzetközi bírósághoz. Kecskemét, junius 9. A kecskeméti törvény­szék ma délelőtt nagy érdeklődés mellett kezdte meg Steinherz Rudolf és két társának csalási bünügyét. Ez volt az az ügy, amelyről Steinherz Rudolf kijelentette, hogy ha nem sikerül, öngyilkos lesz. A tárgyalást április elejére tűzték ki Minthogv azonban néhány nappal előtte következett be Stei iherz meg­gyilkolása, az eljárást ellene megszüntettél: és csak most került, sor a két másik vádlott ügyének tárgyalására. Az egyik vádlott Stein­herz apósa, Schischa Adolf 72 éves nyugalma­zott tanitó és leánya Baif Arminné, szül. Steinherz Frida polgári iskolai tanárnő. Steinherz Rudolf 1928 májusában 20 eier pengőért eladta a kecskeméti Fruktusz rész­vénytársasággal szemben fcntálló 66.573 pengő követelését és ez::el megkárosította a Fruktusz részvénytársaság hitelezőit. Steinherz akkor Ne vegyen külföldi árut, mert legjobbak a magyar gyártmányú GFB „SISTERS" fürdőtrikók az ajándék bflrttnddel Gyári lerakat Pollók Testvéreknél Fürdőclppk é* sapkák nagy választékban Steinherz Rudolf apását hafhénapi börtönre Ítélték a meggyilkolt borkereskedő csalási perében .a Fruktusz vezérigazgatója volt. A tárgyaláson Steinherz apósa az elnök kérdésére kijelentette, hogy nem tudott a Fruktusz rossz anyagi helyzetéről, mert veje ilyesmiről sohasem panaszkodott. Rcif Ar­minné szerint vagyonát SHnherz kezelte, akire megbízhatósága miatt Tassankint min­den vagyonát rábízta. Elmondotta, hogy só­gora közölte vele, hogv jó üzletet tud szá­mára. Igy vette meg 20 090 pengőért a 65.573 pengőnyi tartozást. Dr. Dékány Pál ügyész vádbeszédében han­goztatta, hogy ez a csalási ügy elvesztette je­lentőségét, mert a fővádlott azóta bűntény áldozata lett,és őt a földi igazs: v ; .'.L-tás már nem vonhatja felelősségre, viszont, akik itt vannak, csak eszközök voltak az ő kezé­ben. De Steinherz apósa, a harmadrendű vádlott, Schischa Adolf valószínűleg tudomás­sal bírt arról, hogy Steinherz célja az volt, hogy a hitelezőket kijátszák, annál inkább, mert Schischa igazgatósági tagja és cégjegy­zője volt a Fruktusz részvénytársaságnak". A tőrvényszék Schischa Adolfot csalás vét­ségében bűnösnek mondta ki és az enyhitő kö­rülmények figyelembevételével (! hónapi hőr­tönri itélte. , Népszavazás lesz Poroszországban (Budapesti tudósítónk • telefon] :lentése.) Ber'inből jelentik: Augusztus első felében nép­szavazás lesz Poroszországban, amit a Stahl­helm kezdeményezésére rendeltek el annak tisztázására, hogy a porosz nép kívánja-e a mostani porosz tartománygyülés feloszlatását, vagy sem A Stahlhelm azzal indokolja a ké­relmét, hogy a tartománygyülés baloldali több­sége nem felel meg a nép akaratának. A nép­szavazást augusztus 9-én tartják meg. Az idő A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: ] Hazánkban Vas és Zala vármegyékben délután kisebb zivataros esők voltak A nappal uralkodó élénk nyugati szelek dacára a hőmérséklet alig j változott. Maximumát, mint az előző napon, 23— 25 fok közt találjuk meg, mig Debrecenben 26 fok volt. prognózis: Hőemelkedés és helyi zivatarokra való hajlam. ítéletidő Brassó környékén (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bukarestből jelentik: Keddre virradóra ítélet­idő pusztított Brassó kórnyékén. A vihar a vaSuti forgalomban is nagy fennakadást oko­zott Brassó tl van zárva a külvilágtól, a városhoz vezető utakat félméteres viz borítja. Budapest és Bukarest között a közvetlen ősz-' szekőttetés megszakadt, á forgalmat átszálli- i fással bonyolítják le. A profiválogatoli Lipcsében is győzött Lipcse, junius 9. Magyar professzionista váloga­tott— Középnémet válogatott 3 0 (20). Stockholm, junius 9. Bocskay—Stockholmi AIK 1:2 (1:1)­Az osztályozómérkőzések ugye a PLASz előli Budapest, junius 9. A PLASz intéző bizott­sága ma foglalkozott az osztályozó mérkőzé­sek időpontjával. Az Attila—Turul vesztegetési' ügyben hozott fegyelmi határozat alapján az osztályozó szereplői — mint ismeretes — meg­változtak. Eszerint osztályozómérkőzést az Attilának kellene játszania a Bástyával. Te­kintettel arra, hogy a fegyelmi bizottság ha-; tározata nem jogerős, az intéző bizottság ugy, határozott, hogy értesiti az összes érdekelt; egyesületeket, a miskolci Attilát, a szegedi Bástyát, a kaposvári Somogyot és a buda-j pesti VAC-ot, hogy csapaljaikat he. lytzzék készenlétbe, mert esetleg a pénteki fellebbezési bizottságnak az Attila—Turul-1 ügyben hozandó másodfokú döntése alapján osztályozó mérkőzést kell játszaniuk. Borzalmas gyermekgyllkos­ságért 15 évi börtönre ítéltek ! egy bécsi varrónőt Bécsből jelentik: A bécsi esküdtszék verdiktje' alapján kedden este a törvényszék 15 évi sú­lyos börtönre itélte Mikularis Valér varrónőt, aki az elmúlt esztendőben dróttal megfojtottál másféléves kisfiát, holttestét feldarabolta és a hullarészeket a bécs—klagenfurti vasutvo-, nalon a vonatból kidobálta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom