Délmagyarország, 1931. május (7. évfolyam, 98-121. szám)

1931-05-03 / 99. szám

1931 május 3 DeUlAülAKOHSZAli 1931 május 3-tól május 9-ig A budapesti rádió műsora Vasárnap, május 3­9: Újsághírek, kozmetika 10: Református isten­tisztelet a Kálvin-téri templomból Prédikál Szabó Imre fasori lelkész. 11: Egyházi zene és szent­beszéd a királyi udvari és várplébánia templomból. Szentbeszédet mond Holik Sámuel dr. egri theo­logiai tanár. Egyházi zene: Közreműködik a list­euxl Kis Teréz templom ének- és zenekara Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés- Majd kb. 12.15: A m. ktr. államrendőrség detektivtestületének ma­tinéja a Vigszinházból. 2: Gramofonhangverseny. I: A Rádióélet gyermek játszóórája. (Harsányi Gizi előadása.) 330: A m. kir. Földmivelésűgyi Mi­nisztérium rádióelőadássorozata. Vitéz Biró Gyula dr., « m. kir. gazd. akadémiai rk. tanár: >A fejős tehenek nyári takarmányozása.« 4: Az iskolénki­vüH népmüvelés rádióelőadása (Rádió Szabad Egyetem.) Utána pontos Időjelzés, időjárás jelen­tés. 5.10: A Budapesti Koncert Szalonzenekar hang­versenye. Közreműködik Weygand Tibor (ének). • 10: >A mai Klna«. Megyery József dr. elő­adása. 6.40: Magyari Imre és cigányzenekarénak hangversenye 7.50: Sport- és ló versenyeredmények. 1-15: Előadás a Stúdióból. »Gyöngyélet«. (Egy esokor vidámság a régi katonaéletből.) Irta Bükky György. Rendező Csanády György. Utána pontos Időjelzés, időjárásjelentés. Majd: Kiss Lajos és cigányzenekarinak hangversenye a Gellért-szálló­ból. 10.40: Somogyi Gyula francianyelvü előadása. Utána a cigányzenekar hangversenyének folytatása. Hétfő, május A. 9 15: A m. kfr államrendőrség aeoakarának hang versenye- Karnagy Szöflőssy Ferenc. 980: Hirek. 945: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és né­metül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templom­ból. időjárásjelentés. 12.05: A rádió házikvartettjé­nek hangversenye. 12.25: Hírek 12.95: A hangver­seny folytatása. 1: Pontos időjelzés. Időjárás- és vízállásjelentés- 2.45: Hirek, élelmiszerárak, plad árak, árfolyamhirek. 4: Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária előadása.) 4.45: Pontos időjelzés, Időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 5: »Az 1791-1 lengyel alkotmány*. Irta Szádeczky Kardos Lajos. Felolvassa Radó Árpád. 5,20: Rácz Zsiga és cigány­zenekarának hangversenye. 6.30: Német nyelvok­tatás. (Szentgyörgyi Ede dr.) 7: »Amatőrkérdés a vivósportban*. Filótás Ferenc előadása. 7.30: A. m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hang­versenye. Karnagy Dohnányi Ernő dr. 9: »A mil­liós Budapest*. Ripka Ferenc dr. Budapest főpol­gármesterének előadása- 9.30: Gramofonhangver­seny. Közben kb. 10: Időjárásjelentés. 10.30: Pon­tos Időjelzés, hirek. Majd A Fejes szalonzenekar velamlnf Toll Árpád és Toll Jancsi cigányzeneka­rának hangversenye az Ostende kávéházból (Kal­már Pál ének) közreműködésével. Kedd, május 3. 9-15: Hangverseny. Közreműködik Christián Nelli (ének). Kovács Ilonka (zongora) és Kaufer József (tárogató). Zongorán kisér Polgár Tibor. 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nem­zetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magya­rul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Eugen Stepat orosz balalajkazenekarának hangversenye. 12 2"): Hírek. 12.35: A hangverseny folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárásjelentés és vízállásjelentés. 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piací árak, árfolyamhirek. 4: Az Országos Állatvédő Egyesület mesedélutánja. Koncs Margit meséiből olvas fel. 4.45: Pontos Idő­jelzés. időjárás, és vízállásjelentés, hirek. 5: Som­íay Károly két elbeszélése. Felolvassa özv. Somlay Károlyné. 5.25: A m. kir. Mária Terézia 1. honvéd­gyalogezred zenekarának hangversenye az Erzsé­bet-téri kioszkból. Karnagy Fricsay Richárd. 6.30: Francia nyelvoktatás. (Garzó Miklós dr.) 0.50: Albrecht királyi herceg előadása a gyermeknapi gyűjtésről. 7.25: A m. kir. Operaház előadásának ismertetése és az előadás szinlapjának felolva­sása. 7.30: A m kir. Operahál előadásának köz­vetítése. »Traviala<. Dalmű 4 felvonásban. Szöve­gét ifj. Dumas Sándor »A kaméliás hölgyt cimü színmüve után irta Piave F. M. Forditotta Lányi Viktor. Zenéjét szerzette Verdi. Aa I. felvonás szünetjében: Lóversenyeredmények. Az előadás után: Pontos Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. Majd Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangver­senye a Baross-kávéházból, Szerda, május 6. 9.15: A m. kir. József nádor 2 honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Karnagy Szeghő Sán­dor. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vizállásjekn­tés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12,05: A Mándjts szalonzenekar hangversenye. 12.25: Hirek 1135: A hangverseny folytatása. 1: Pontos időjel­zés, időjárás- és vízállásjelentés. 2 45: Hirek, élei­miszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: Sándor Margit meséi a gyermekeknek. 4.45: Pontos idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hírek. 5: Ma­róthy Ákos novellái. Felolvassa Majorné Papp Mariska. 5.25: Hangverseny. Közreműködik Mol­nár Alice (hegedű) és Szterénvi József (ének). Zongorán kísér Polgár Tibor. 6.25: Rádióamatőr posta. 7.10: Jókai a kunok között. Irta és felolvassa Btyk Béla. 7.35: szálai Pepita Gyula és cigányzene­karának hangversenye. 8 35: Az >Uj Szinhán együttesének előadása a Stúdióból. >Békesség«. Irta Vitéz Miklós. Rendező Gyarmathy Sándor. Az I. felvonás szünetjében Ügetőversenyeredmé­nyek. Az előadás után: Pontos időjelzés, időjárás­jelentés, hírek. Majd Bura Sándor és cigányzene­karának hangversenye a Royat-száUóbóL CsUlöríök, május 7. 9.15: A rádió házikvartett jének hangversenye. 9.30: Hirek- 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés ma­gyarul és németül 12: Déli harangszó az Egye­temi templomból, időjárásjelentés 12 05: Horváth Jancsi és cigányzenek arának hangversenye. 12.25: Hírek. 12 35: A cigányzenekar hangverseny nek folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízál­lásjelentés. 245: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: Morse tanfolyam. 4.10: Moly Tamás novellái. Felolvassa a szerző. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás jelentés, hirek. 5: A Rádióélet ifjúsági előadása. Móra László: «Em­berek szive, könyvek lelke*. 5 30: Radosné Bock Hilda bécsi dalokat énekel schrammelzene kísé­rettel. 620: Olasz nyelvoktatás. (Galierani Bona­ventura.) 6.50: Bodrogkózy Zoltán novellái. 1. P|­kula. 2, Gyerek van a háznál. Felolvassa a szerző. 7.20: Magyar dalok. Vendéghegyi Géza és Farkas Dezső szerzeményei. Előadják Kősaegi Ttffc és Cselénvi József. Zongorán kísér Vendéghegyi Gé­za és Polgár Tibor. 8.10: Ügetőversenyeredmények. 8.15: Visky Károly: »Al erdélyi magyar népművé­szeti. Felolvassa gróf Bethlen Sándorné. 8.40: Ma gyar kamarazene est a Waldbauer—Kerpelv vo­nósnégyes előadásában. Közreműködik Báthy Ai na a m. kir. Operaház művésznője. Utána pontos idő­jelzés, hirek. Majd gramofonhangverseny. A hang­verseny szünetjében kb. 10.10: Időjárásjelentés. PénteK, május «. 9.15: Szalonzenekari hangverseny. Karnagy Bertha István. 9.30; Hirek. 9.15: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. } Vízállásjelentés magyarul és nénvelül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárájrlen­tés. 12.05: Hangverseny. Közreműködik dr. Piu­kovichné Ritter Olga (ének) és Zala Lili (zon­gora). Zongorán kísér Polgár Tibor. 12.25: Ilin k 12.35: Hangverseny folytatása. 1: Pontos időjeizé , időjárás, és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmi­szerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: Az iskolán kívüli népmüvelés rádióelőadása. (Bádió Szabni Egyetem.) Utána: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 5.10: A m. kir. földmivelésűgyi minisztérium rádióelőadnssorozala. Horn János, m kir. kertészeti felügyelő: »Kertéí. íi müfogások a bővebb gyümölcstermelés elérésére • . 6. A Lutlie­ránia Vegyeskar egyházi hangversenye a Deák téri evangélikus templomból. 7.20: Angol nyelv­oktatás. (J. W. Thompson.) 7.50: Dr. Gaár Vilmos előadása: >A Nemzeti Gyermekhét«. 8: Magyar Pál, a Nemzetközi Vásár alelnökének előadása: »Mlt nyújt az idén a Budapesti Nemzetközi Vásár Iátogatóinak«. Utána: Lóversenyeredmények. 8.30: Magyar opera- és operettrészletek a m. kir. Opera­ház tagjaiból alakult zenekar előadásában. Közre­működik Nagy Margit és Halmos János. Karnagy Berg Ottó. Utána: Pontos időjelzés, időjárásjelen­tés, hirek. 10.15: >La pénétration de I'esprit fran­cais en Hongrie á travers les sieolesc. Wimffen Iván báró előadása. Majd Pertis Jenő és cigány­zenekarának hangversenye a Britannia-szállóból. Szombat, május 9. 915: Gramofonhangverseny. 9 30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetkőzi viz­jelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és néme­tül. 12; Déli harangszó az Egyetemi templomból, Időjárásjelentés. Utána hirek. 12.15: Séta a Nem­zetközi Kiállításon és Vásáron. Helyszini kőzvetl­tés- Konferál Nagy Endre. 1: Pontos Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmi­szerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: Várkonyiné Berecz Irén novellája: >Mezet virág*. Felolvassa a szerző. 4.45: Pontos időjelzés, időjelzés, Idő­járás- és vízállásjelentés, hinek. 5: Gallay GaibPl Sándor novellái: Felolvassa a szerző. 5.30: A Ze­neművészeti Főiskola növendékeinek vizsgaverse­nye a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. 6.40: Zsoldos Benő: 1. A magyar sajt óuttörői, 2. Sher­lock Holmes segítőtársai. Felolvassa Radó Árpád. 7: Mit üzen a rádió- 7.50: Tárogató-est. Közremű­ködik Csóka Béla (ének), Kerpely Jenő (gordonka) és Lugossy István (tárogató). Zongorán kísér Pol­gár Tibor. Utána lóversenyeredmények. 850: A m. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred ze­nekarának hangversenye. Karnagy Fricsay Richárd. Utána pontos Időjelzés, Időjárásjelentés, hirek. Farkas Jeftő és cigányzenekarának hangversenye a Spolarich kávéházból. restékárak, lakkok, zománcok, olatok, hencek, pácok, perkelt ápoioesmaro szerek, háztartási dHkek, veanl áruk, müveszfestlkeK, ecsetek a legolcsóbb árban Szilágyi Géza ^SKS Dugonics ter II. sz. Teleion 11-07. SR&UHTORFORRflS a vese, hílgag, rbenma pifpize u p n a f ó minden üzletben. _,

Next

/
Oldalképek
Tartalom