Délmagyarország, 1931. április (7. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-09 / 79. szám

DÉLMAGYARORSZAG Wlll IIWIIW 11——Ml 3 Ujabb riszsierm elésl UisérleieK a Fe&éríónál Ne&éxségek a vízellátás kérdésébe a Nétl Hárolf iairengető katonai bohózata II nyitott ablak a közeli napokban h Belvárosiban. (A TMrrtttgyarorrzdg mankatársálólj Megírta a Délmagyarország, hogy a mult évi sikertelen ki­aérletezések után az idén egy vállalat a rizs­termelés bevezetésének gondolatával foglalkozik. A terv az volt, bogy a Fehértónak a városi halászat céljaira kijelölt területén, az egyik százholdas da­rahon hajtják végre az uj kísérletet az elmúlt év­ben szerzett tapasztalatok felhasználásával. Az aján­latot az érdekeltség megbízásából két rizstermelő­szakértó tette a városnak, Schmidt Rezső és egy nyugalmazott ezredes. Mindketten a háború alatt fogságba kerültek és éveket töltöttek el Kisázsiá­ban, ahol a rizstermelés problémáját is tanulmá­nyozták. Hosszas kísérletezés után sikerült egy olyan fajta rizst kitermelniök, amelynek beérési ideje 120 nap, tehát a magyar Alföld éghajlati viszo­nyainak megfelelő, sőt még ezt az időt is meg lehet rövidíteni tizennégy nappal, ha a vetőrizst elő­esiráztatják. A mult évi kisérlet, mint emlékezetes, a vízellátás problémáján bukott meg, azt a föld­területet, amelyet be akartak vetni rizzsel, víz­hiányában nem áraszthatták el a vetés előtt Lénye­gesen kisebb területet munkáltak meg, de a ren­delkezésre álló víz még ennek az öntözésére sem volt elegendő. A rizst ugyanis legalább harminc centiméter mélységű vízállásba kell elvetni és ezt a vízmennyiséget mindaddig tartam kell az ültet­vényeken, amig az érés ideje el nem érkezik. A vízhiány — a jelek szerint — az idén is meg­hiusítja a kísérleteket A mérnöki hivatal számí­tásokat végzett, bogy hány ártézi kut kellene a Budapest, április 8. Jelentettük tegnap, hogy • rendőrség nj nyomokon keresi Steinherz Rudolf kalapácsos gyilkosát A gyürü egyre szűkült és Bécsben ma délelőtt elfogták Fischl Frigyest, a gyilkosság gyanúsítottját Fischl, akit a budapesti rendőrség délelőtt telefonon hallgatott ki, vallomásában elmondotta, hogy Steinherz Rudolf bírta rá, hogy öt !kalapáccsal leüsse és ezért neki öt­ezer dollárt "ígért. Elmondotta, hogy ő szállott meg a Merán­szállóban Kovács Ferenc néven és a vona­ton visszafelé Steinherz útitársa volt. A me­rénylet elkövetése előtt Steinherz magn tömte be a száját zsebkendőjével. A' gyilkosságért 35 pengő előleget és egy aranyórái kapott Steinherztől, aki megígérte, hogy Bécsben egy megadott címen fogják kifizetni az ötezer dollárt. Bécsben azonban a vénzt nem kapta meg. Kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, mert Stéinherzet saját kérésére ölte meg. Fischl Frigyes kiadatása érdekében megin­dult az eljárás. 'A biztosító társaságok Steinherz csa­ládjának egyelőre nem fizetik ki a 180 ezer pengőt kitevő biztosilási össze­geket, hanem megvárják a bűnügy teljes tisztá­zását A budapesti főkapitányságon megáll apitot­ták, hogy Fischl ügyében B büntelőtörvénykönyv 282. szakasza alkalmazható, amely szerint i>aki valakinek határozott és komoly kívánsága által kéretett arra, hogy őt megölje, három évig terjedhető börtönnel büntethető.« Ez a büntetőtörvény­rizsfőidre, hogy annak vízszükségletét biztosíthas­sák, A számitások eredménye szerint az elárasztás szinte lehetetlen. Ha három ártézi kutat fúrnak és az éjjel-nappal önti a vizet az elárasztandó területre, akkor nyolcvan nap múlva éri el a vízréteg a harminc centiméteres mélységet a száz­holdas területen. Mivel pedig a rizst május tizedi­kéig feltétlenül el kell vetni, a probléma meg­oldhatatlan annál is inkább, mert addig a három kut fúrását sem fejezhetnék be Kiszámította a mérnöki hivatal, hogy legalább tizenkét kutat kel­lene farni, erre azonban a kútfúrás költségessége miatt gondolni sem lehet hiszen ezek a kutak a dorozsma—algyői csatorna üzembehelyezése után úgyis feleslegessé válnának. A csatornán keresztül ugyanis a Fehértó területét, tehát a rizsültetvénye­kel is, mindenkor kényelmesen eláraszthatják Tisza­vizzeL A csatornát pedig minden valószinüség szerint már a jövő évben üzembehelyezheti az ármentesitő társulat Valószínű, hogy a nagy érdeklődéssel várt és nagyjelentőségű kisérlet végrehajtását az érdekel­tek egy esztendővel elhalasztják, de az is lehetsé­ges, hogy az idén kevesebb, esetleg ötven holdon hajtják csak végre. Szó van ugyanis arról, hogy az ártézi kutak teljesítőképességét szivómotorok alkalmazásával meg lehet sokszorozni és ebben az esetben kisebb területet kevesebb kúttal és lénye­gesen rövidebb idő alatt eláraszthatnának. A motor­szivattyuk természetesen növelnék a kísérletezé­sek költségeit. könyv legritkábban alkalmazott paragrafusa. A kiadatási eljárás befejezése után határoz­nak arról, hogy kiterjesztik-e Fischl ellen az eljárást biztosítási csalás, kísérletében való bünrészesség cimén is. Fischlt a bécsi rendőrség a budapesti rend­őrség rádiókörözése alapján fogta el. Álta­lános razzia volt, amelynek során az egyik Leopóld-strassél népszálló előtt • a detektívek egy gyanos fiatalembert láttak Kecskemét, április 8. Ma délután újból ki­hallgatták özvegy Steinherz Rudolfnét. Mint­hogy az asszony sem a biztosításokra, sem a vagyoni állapotra nézve nem tudott ele­gendő felvilágosítást adni, a rendőrség elren­delte a házkutatást. A házkutatás során Steicberz Wertheim­szekrényéből a legnagyobb rendben kerültek elő az íratok, mindegyik külön borítékba rakva és a borítékokon Steinherz kezeirásá­val állott azok tartalma és néhány sorban rö­vid utasítás, hogy mi történjék vele. Mindez azt a látszatot keltette, mintha valóságos végrendelkezés történ? volna. Három biztosítási kötvényt találtak. Kz egyiket március 12-én kötötte Steinherz 50.000 svájci frankra, a másikat február 6-án, ez 300.000 cseh koronás balesetbiztosítást és 500.000 cseh koronás életbiztosítást tartalmaz. A harmadikat március 5-én kötötte 50.000 shillingről. Ez utóbbi kötvény április 3-án járt le. A házkutatás során egy 7M0 pengős betét­könyvet is találtak a Nemzeti Hitelintézet kecskeméti fiókjánál elhelyezett betétről. A betétkönyv Schischa Ilona névre szól. A be­ól ál kod ni. Azonnal igazoltatták és miután fel­tűnt, bogy a rádiókőrözésben megadott sze­mélyleírás feltűnően ráillik a fiatalemberre, előállították a rendőrigazgatóságra. A rendőrigazgatóságon Fischl eleinte ta­gadni próbált, de Klauser rendőrtanácsos rö­vid vallatása után beismerte, hogy ő Slte meg a buda­pest—ceglédi személyvonaton Stein­herz Rudolfot. Ezután Fischl részletes vallomást tett ar­ról, hogyan ütötte agyon a vonatban Steiu­herzet — Mikor beszálltunk és a vonat elindult — vallotta — ketten voltunk csak a fülkében. Alig hagyta el a vonat a fővárost, kérlelni kezdtem Steinherzet, hogy másítsa meg ször­nyű elhatározását, ő azonban hajthatatlan maradt és hivatkozva megállapodásunkra,kö­vetelte, hogy tényleg üssem őt fejbe. — Cegléd közelében járt a vonat, amikór Steinherz zsebéből elővette a kalapá­csot, ideadta nekem, azután végigfe­küdt a szemben lévő ülésen, fejére zsebkendőt borított és rámszólt: *Na most üssön .'c — Én elvesztettem a fejemet és tényleg ha­talmas csapást mértem a halántékára. Stein­herz az ütés nyomán felordított, amelyet a vonat zakatolása közben ugylátszik nem hal­lott senki, én azonban erre és az előbuggyanó vér láttára borzasztóan megijedtem, ugy, hogy, még néhány csapást mértem a fejére. Stein­herz elhallgatott, nem tudtam, elájult-e vagy, meghalt, én már csak borzadva arra gondol­tam, hogy a kabátom tele van vérrel. Mikor aztán a vonat Ceglédre befutott, gyorsan le­ugrottam és menekültem a város felé. Véres kabátom zsebében ott volt a kalapács... 'AJ kabátot bedobtam egy ház udvarára, a kala­pácsot pedig egy szemetesládába hajította mu tét március 2-án még 9000 pengő volt, a hiányzó összeget Steinherz a vasúti biztosítás dijának kifizetésére vette fel. A rendőrség ugy a biztosítási kötvényeket, mint a betét­könyvet lefoglalta. Előkerült Steinherz 'ékszereskazettája, melybem három aranyórát és aranyláncot ta­láltak. A" házkutatásról jegyzőkönyvet vettek fel, ezt azonban Stéinherzné nem irta alá. A házkutatás még javában folyt, amikor a budapesti rendőrség egyik delek­tivje Kecskemétre érkezett egy kabáttal, amelyet Guttmann Jenő "buda­pesti Kazár-uccai ószeres adott át a rendőr­ségnek. Az ószeres azt vallotta, hogy a ka­bátot az a fiatalember hagyta az üzletében, aki 10 pengőért megvette azt a kabátot, ame­lyet a gyilkosság napján véresen találtak Cegléden. A kecskeméti detektívek az első pillantásra felismerték Fischl Frigyes ötött­kopott kabátját, amelyben számtalanszor ál­lott a kecskeméti rendőrség előtt Ha a ka­bát előbb került volna elő, ugy a Fischlre terelődött gyanú már napokkal ezelőtt bizo­nyossá válhatott volna. Bécsben elfogtúK Síein&erx Rudolf gyilkosát Físcől Frigyes s ser Int a borkereskedő vette rá a gyilkosságra — Flsct)l részletes vallomást tett a bécsi rendörségen Háskntatást tartottalc Steln&erxné kecskeméti laká­sán — Elfogták Olajos Károlyt is — A biztosító tár­saságok. sserint bisetositási csalás történt Házkutatás özvegy Steinherzné kecskeméti lakásán j

Next

/
Oldalképek
Tartalom