Délmagyarország, 1931. április (7. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-26 / 94. szám

193| április 26. DÉLMAF. vv?.:;;;sz AG A polgármester javaslata a csanádi egyházmegye kiépítése ügyében (A Délmagyarország munkatársától.) Dr Somogyi Szilveszter polgármester érdekes javaslatot ter­jeszt a hétfőn összeülő törvényhatósági kisgyűlés elé. Javasolni fogja, hogy a kisgyűlés tegye meg a szükséges lépéseket a megcsonkított csanádi egyházmegye kiépítése érdekeben. A csanádi egyházmegye, amelynek Gellért volt az első püspöke, a trianoni békeszerződés követ­keztében területének nagyrészét elveszítette, de el­veszítette püspöki székhelyét, Temesvárt is. Az egy­házmegye román impérium alá került részéből Te­mesvár székhellyel a Vatikán és Románia kőzött létrejött konkordátum alapján önálló egyházmegyét szerveztek, a temesvári püspökséget és igy Glatt­felder Gyula megyéspüspök számára Szeged csak ideiglenes székvárosként maradt meg. A polgármester javasolni fogja a kisgyülésnek, hogy irjon fef a püspöki hivatal és a nunciatura utján az apostoli szentszékhez és kérje, hogy a csanádi egyházmegye székhelyéül Szegedet je­lölje ki, katcdrálisul pedig fogadja el az uj foga dalmi templomot, amelyet a város készségesen fel­ajánl erre a célra eddigi jogviszonyainak fenn­tartásával. Ez viszont azt jelenti, hogy a város továbbra is kegyura kiván maradni ugy a foga­dalmi templomnak, mint a belvárosi plébániának, tehát ugy a templom, mint a plébánia fentartásá­röl, szükségleteiről, személyi és dologi kiadásai­ról gondoskodni fog. A polgármester, mielőtt elhatározta volna, hogy javaslatát a kisgyűlés elé terjeszti, megbeszélte a kérdést az illetékes egyházi hatóságokkal, tárgyalt a kultuszminiszterrel is és javaslatát most a meg­| beszélések eredményeként viszi a kisgyűlés elé. Anyagvizsgálat és üzemgazdálkodás Szegedi papucsokkal bécsi tudósoknál Irta dr. Landesberg jenő. Tulajdonképen a legutóbbi bécsi vásárra ezért mentem. Már t. i. nem a papucsok miatt egyedül, hanem, hogy a bécsi kereskedelmi és iparkamara meghívásának eleget téve. az általa legutóbb első ízben rendezett i>N cuzeitliche Betriebswirlsrhaft* bécsi kiállítási anyagát tanulmányozzam. A papu­csokhoz észmetársulás utján jutottam. A kamará­nak elnöke, Wimmer Fülöp ugyanis, amikor a bécsi vásárra indulóban voltam, azzal bocsájtott útnak: >Hogy a bécsi nőket tanulmányozni fogod, azt tudom, de azonfelül mi az utad célja ?« Kama­ránk elnökének ez a kijelentése adta azután az eszmét, hogy a nőkkel kapcsolatban, szegedi papu­csokat vigyek a bécsi kereskedelmi és iparkamara iparfejlesztési osztályának tudósaihoz, akik a ma­guk anyagvizsgálatával olyan nagyon nagyra van­nlk. Próbaként elvittem tehát a szegedi papucso­kat, hogy hozzáértőkkel vizsga Itassam meg a fel­használt anyag minőségét és jóságát, vájjon nem lehetne-e annak termelését olcsóbbá tenni és hogy mik lehetnének azok az eszközök, amelyekkel a szegedi papucs forgalmát külföldi vonatkozásban növelni lehetne. Ebből a célból a szegedi papu­csosmesterek kalkulációjukat rendelkezésemre is bocsájtották és miután megvásároltam néhány pár szegedi papucsot, azokkal neki vágtam Bé'-s váro­sának. A határállomáson zord osztrák finánc vá­molta el az árut, még pedig, mint i>legfinonia'}ban kidolgozott bőrárut.t Na, gondoltam mag.tr.iban, ez ugyan .jót kezdődik és kezdtem magamnak már első lépésnél fogalmat alkotni a szegedi papucs elhelyezési lehetőségei felöl. A bécsi kamara iparfejlesztési osztályának szak­műhelyei is vannak. E helyen tartja az iparfej­lesztési osztály szaktanfolyamait és e. helyen tör­ténik egyes iparágak anyagvizsgálata is. Hónom alatt a szegedi papuccsal, bécsi kollégám társa­ságában a IX. kerületben lévő műhelybe mentünk. Itt áz iparfejlesztési osztály cipészipari szaktanára vette bonckés alá a szegedi papucsot. Furta-faragta, szétbontotta, összevarta. Vizsgálta az anyagot elüi­ről-hátulról, végül arra a megállapodásra jutott, hogy a szegedi papucs elkészítésénél felhasznált anyag sok esetben olcsóbb, mint aminő áron azt Ausztriában be lehetne szerezni. Igy tehát a szegedi papucsosmesterek kalkulációjában hiba nincsen. Mi tehát az oka annak, hogy a szegedi elsőrendű, tetszetős és szép áru az osztrák piacon gyökeret verni nem tud, amikor magam láttam Bécsben sokkal selejtesebb papucsosárut 15—20 schillingért árusítani, mig ezzel ellentétben a szegedi kiváló minőségű papucs, legszebb kivitelben 5—6 pen­gőért megvehető. Ennek — mondotta a bécsi tudós szaktanár — a szervezettség hiánya az oka. Ha a szegedi papucsosmesterek termelő és értéke­sítő szövetkezetbe tömörülnének és az értékesí­téssel megfelelő tényezőket bíznának meg, abban az esetben sokkal több eredményt lehetne elérni. Jöjjön el, &ozza el barátait és ismerőseit Azonfelül a szövetkezet kebelén belül — mondotta a bécsi szaktanár — munkamegosztást kellene bevezetni. Ez alatt azt érti, hogy a szövetkezet tagjai állandóan csak egynemű munkával foglal­koznának, úgyannyira, hogy e munkálat elvég­zésénél kiváló kézügyességre és főleg gyorsaságra tennének szert. Ami igy a munka gyors előállítása és időmegtakarítás révén jelentkezne, az a nagyobb nyereség. Ezt — hangoztatta informátorom — az osztrák iparnál és különösen a legkisebb iparok­nál nagy eredménnyel alkalmazzák. Itt kezdtük azután egymást m^g nem érteni. Lehet — mondot­tam most már én —, hogy az osztrák iparos temperamentuma elbírja ezt a munkamegosztást, azonban a magja r iparos temperamentuma már nem. Hogy én a szegedi Tuksáknak, Ménesinek, Nagy Mátyásnak, Gulyás Mihálynak. Kriskának és a többi derék szegedi papucsosuiesternek elő mer­jek hozakodni azzal, hogy: >Te Tuksa, holnaptól fogva csak a papucsok sarkait fogod a papucsókra felragasztani, Te Ménesi pedig a talpát fogod a papucsoknak készíteni* — ezt már csak mondja el a szegedi papucsosiparosoknak a bécsi tudós szaktanár ur, én azonban nem, fje nem ís merném. Hát azután ebben meg is segyeztűnki, de meg­állapodtunk abban is, hogy az őszi bécsi minta­vásáron, ha a szegedi papucsosmes tereknek kedve lesz hozzá, a szegedi papucs felvonul. Minden­esetre gondoskodtam arról, hogy kellemes fogad­tatásban legyen része a szegedi kedves papucsók­nak. De be kell számolnom arról is, hogy tulajdon­képen mit csirált-im a fel ntm boncolt szegedi papucsokkal?Semmi esetre sem hoztam őket vissza magammal Magiirországra. Elvégre csak nem fo­gok érettük újból vámot fizetni a határon. Arról már irtain, hogy a bécsi polgármesternek átadtam egy pár szép szegedi papucsot I -tam arról is, hogy a polgármester szobájában talál­koztam Dela Lipinskájával, a kitűnő előadómvvész­nővel. A művésznő programjának van egy hatal­mas szerepe, amely lelkében rázza meg az ?mbert A színpad orosz zsidótemetőt ábrázol. Éjszaka van. Csupán gyéren világit ? hold. A művésznő — szerepe szerint — az egyik sirhantra borulva, búcsúzik halott anyjától, mert üldözve, fairját el kell hagynia. Alig volt valaki, akinek ielka nem zokogott volna, annyi hűséggel és realitással adta elő Lipinskája a búcsúzó zsidóleány szere­pét Nekem Morris Rosenfeld egyik verse iirtott az eszembe, mely arról szól, hogy a tenderen óriási vihar dühöng. Mindenki remeg és fél. A hajó bordái recsegnek-ropognak. A hánykolódó hajó egyik sarkában leta.-gíkus nyugalomban két zsidó üt és imádkozik. Oroszország üldözte ki őket. Megrázó ezeknek szava is, mikor üldöztetésük történetét elmondják. Elbeszélik azt is, hogy Ame­rika, ahova menekültek, nem adott nékik hajiékot. Az ő szavaik ezek: >0. unser Land, es lásst sich erkennen: Die Spuren sind da von Eleied und Not, Von Judenverfolgung und Judent»d.« Von Judenverfolgung und Jud"ntéd.< TENNISZ­PULÓVER legdivatosabb fazonokban már 2*50 pengőtől TenmszSokni nagy választékban LUSZTIG IMRE hötöltáru kOlönlegessegt Üzletében Széchenyl-tér Lipinskája szerepe ezt juttatta eszembe. Csak ter­mészetes, hogy amikor a véletlen, találkozásra adott alkalmat ezt a találkozást felhasználtam arra, bogy egy pár szegedi papuccsal ajándékozzam meg. A művésznő most Magyarországon játszik, Budapesten. Vájjon szerepe realitásából és hú megjátszásából, már csak a szegedi papucsok ked véért is, enged-e annyit, hogy szerepe közben egy pillanatra elfeledi, hogy nem Oroszországban ját­szik ... Május 15-én megindítják a harmadik buda­pesti gyorsvonatpárt (A Délmagyarország munkatársától.) Isme­retes, hogy a mult év őszén az államvasutak igazgatósága a Szeged—Budapest közötti for­galomban a délután Szegedről fél 4-kor induló és a Budapestről délután fél 7-kor induló gyorsvonatokat a takarékossági szempontokra való hivatkozással beszüntette. A vonatok be­szüntetése ellen a kamara ugy a Máv. igazgató­ságánál, mint a kereskedelemügyi miniszté­riumnál felszólalt és Szeged, valamint a Sze­ged cs Budapest között fekvő városok for­galmi érdekeire való hivatkozással e vonatok visszaállítását többször is szorgalmazta. A ka­mara akciója eredménnyel járt, amennyiben a Máv. igazgatósága most hivatalosan közölte, hogy a megszüntetett 703. és 708. számú vo­natokat a május 15-én érvénybe lépő nyári menetrendbe újból beállítják mint ma a Korsóban Sofia olyan Jól nem mulatóit még, olyan Jót és annyit nem nevetett életében. Anny Ondra és Félix ttressart házassági Komédiáján, az Elcserélem a feleségem vígjátékon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom