Délmagyarország, 1931. április (7. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-24 / 92. szám

DPXMAGYAmiRS/*'­1931 áprffi* 24. ASPIPIN TABLETTÁK fájdalmak ellen vádlott nem százszázalékig épelméjű. Morális defekt mai vannak. A nők jó megjelenése ís heazélőképessége miatt könnyen hittek neld. A vádlott annyira hatalmába keritetle Fa­ragó Gizellát hogy az teljesen azt tette, amit a .vádlott töle követelt. Még amikor meg is ismerte Kőszegi igazi Snjét, még akkor sem tudta magát befolyása alól mentesíteni. 'Az erő* fetindnlást sth lehetett megálltrfU­tani — folytatja az indokolás —, mert az az izgalmi állapot, amelyben a tett elköveté­sekor volt, nem azonos azzal, amelyet a bün­tetőtörvény könvv megkövetel. A biróság eny­hítő körülménynek vette: ténybeli beismeré­sét, korlátolt beszámít hatóságát és szerelem­féltését, sulyosbitónak: büntetett előéletét, a halmazatot és azt, hogy azokkal szemben kö­vette el a cselekményeket, akik vele jót tettek. Dr. Zombory Jenő főügyészhelyettes az íté­let súlyosbítása végett jelentett be semmiségi panaszt. Kőszegi OszüSr enyhítés végett, a védő az eltérő minősítés miatt és a büntetés enyhítése végett jelentett be semmiségi panaszt A végső szót most a Kúria fogja kimon­dani az ujszegedi asswmygyilkoB ügyében. Kél öngyilkossági Kisérlel Egy fiatal lány függőket és vasszögeket nyeli, egy 60 éves ember fiasbalőtte magút '(A Délmagyarország munkatársától.) Szer­dán két esetben kíséreltek meg öngyilkossá­got Szegeden. Webl Antal SO éves, az Alsó­tiszaparton lakó emher csütörtökön reggel be­zárkózott szobájába és revolverrel hasbalőtte magát. A dörrenésre összefutottak a szom­szédok, feltörték az ajtót és a szobában nagy vértócsában találták meg a még mindig vérző Webl Antalt. Kihívták a mentőket, értesítet­ték a rendőrséget ahonnan bizottság szállt ki a helyszinre. Webl semmiféle levelet sem ha­gyott hátra. Kihallgatni még nem lehetett, de a szomszédok vallomásából megállapítható volt. hogy Webl nyomora miatt követte el tettét. Állapota életveszélyes. A másik öngyilkosságot egészen szokatlan módon hajtotta végre egy 11 énes leány. Egyedül tengődőtt, nem tudott sehol elhe­lyezkedni, ezért végső kétségbeesésében elha­tározta, hogy megválik az élettől. Kikapcsolta füleiből a talmi függőket és mind a kettőt lenyelte. A függőknek nem volt kellő hatása, mire a fiatal leány még nyolc-tiz darab vas­szöget nyelt le. A mentők igen súlyos álla­potban szállították a klinikára. Az 550 méteres hullámhosszon a Budapesti Nemzetközi Vásár híreit adják Leleményes a mai propaganda. Igénybe vesz nUndau eszközt, hogy elmondja a közönségnek mindazt, ami tudnivaló és aminek Ismerete szfik­*ége« ahhoz, hogy mindenki hozzáférhessen az egyes termékek, vagy akciók által nyújtott elő­nyökhöz. Szinte természetes tehát, hogy hin it ott találjuk a budapesti rádió programjában is. Nincs nap, hogy Budapest leadásai legalább délben ne hozzanak a vásárra vonatkozó hireket. Most az utolsó hetekben pedig egyenesen pergőtüzzé lett ez a munka. Nagy megtakarítás ez a közönség­nek, mely ezelőtt — ha a lapjában esetleg nem figyelte meg a vásárra vonatkozó tudnivalókat, levélben volt kénytelen Bndapestne fordulni, hogy megtudja, Igaz-e, hogy a belföldön 3.2* P, a kül föMRn pedig 4 — P a váwártgarolvány ára ne há­nyan vannak, akik ma sem tudják, hogy május 4-től érvényes a vásárigazolvány 50 százalékos uta­zási kedvezménye, nem tudják, hogyan juthatnak lakáshoz, kell-e vizűm, sth. Minderről a budapesti rádió állandóan felvilágosítást ad. A legérdekesebb ezek között a hirek kőzött a vásár előadássorozata, mely április 25-én este 7 óra perekor indul meg Bársony Oszkár, az IBL'Sz vezérigazgatójának »A budapesti nemzet­közi vásár és az Idegenforgalom* cimü előadásá­val. A németnyelvű közönséghez szól Vértes F.mfl, a vásár alelnökének előadása, amely április 28-án fcste $ éra 3* perckor kezdődik. Az előadássoro­zatot a vásár társelnöke. Magyar Pál zárja le má­jus 7-én este 8 órára hirdetett előadásával. Veronáit találtak Steinherz holttestében Badapcst, április 23. Mint ismeretes, a kecskeméti vizsgálóbíró utasítására néhány nappal eaeiőtt ex­humálták Steinherz Rudolf holttestét és ekkor a holttest belső részeit felküldték az országos vegy­vizsgáló intézethez. Az intézet csütörtökön küldte d szakvéleményét a kecskeméti vizsgálóbíróhoz. A vélemény érdekes meglepetéseket tartalmaz. Megállapítja, hogy a belső részekben Veronáit Málták, amely azonban nem volt elegendő egy emberi élet kioltásához, de ahoz mindenesetre elegendő volt, hogy bizonyos kábultságot idéz­ően elő. Az országos vegyvizsgáló inténét véle­ménye alátámasztani látszik azt a feltevést, hogy. Steinherz azért vette ba a veronait, bogy ne érezze a kalapácsttéseket. Terhelő vallomások Karikó Imre ellen Győr, április 23. A győri kamarai perben ma megkezdték a tanúkihallgatásokat Szabó Imre ke­reskedő eskü alatt vallotta, bogy Karikának két­izben is befizetett 30 ezer koronát. Az elnök meg. állapítja, hogy ezt az összegei nem könyvelték et. Ezután llalbritter Károly volt kamarai dnök ki­hallgatása következett. Kijelentette, hogy Karikó faz ö tudta és beleegyezése nélkül készíttetett aláírá­sáról bélyegzőt és csak a fegyelmi vizsgálat során tudta meg, hogy Karikó e*t a bélyegzőt még a takarékból való kiutalásokra is felhasználta. Polkner Károly, a kamara volt tb. pénztárnofta terhelő vallomást tett Karikó ellen. Többször ta­pasztalta, hogy a titkár szabálytalanságokat kö­vetett eí. Ezért tett ő annakidején feljelentést a minisztériumban, mire a vizsgálatot megindították. Karikó Imre ellenezte a tanu megesketését, mert az neki halálos ellensége. Az ügyész indítványára azonban a biróság elrendelte a tann megeaketését. Az elnök háromnegyed kettőkor félbeszakítótta a főtárgyalást, folytatását holnap délelőttre tűzte ki, amikör a többi tanuk kihallgatása következik V Az ujszegedi Arpád~Otthon nem alkalmas gazdasági ismétlőiskolRnak A polgármester tfldAbetegszanalfrriumnak szánta a gazdátlanná váll épületet (A Délmagyarorszdg mnnkatársdtől.) Mmt Isme­retes, a Gyermekvédő Liga jövedelmeinek erős visszaesése következtében kénytelen volt az ország különböző pontjain feutartott gyermekvédő inté zetelnek működését beszüntetni. Szegeden két in tézet működött, az egyik az ujszegedi Árpád Otthon, az ország egyetlen nyilt javítóintézete a másik pedig az iparostanoncotthon, amely a város épületében működött A liga a huszonöt év vei ezelőtt épitett ujszegedi Árpád-Otthon épüle tét a kultuszminiszternek ajánlotta fel megvételre, a kultuszminiszter ngyanis ebben az épületben kivánta elhelyezni a gaadasági ismétlőiskolát. A liga képviselői, a kultuszminiszter és a város között megindultak a tárgyalások, amelyek most fejeződtek be negativ eredménnyel. A kultuszminiszter megbízásából csütörtökön Sze­gedre érkezett dr. Zsarkó Pál miniszteri osztály­tanácsos, a gazdasági szakoktatás ügyeit intéző minisztériumi ügyosztály vezetője és dr. Géher Iajos szakoktatási felügyelő, hogy megtekintsék as ujszegedi épületet és megnllapítsák, alkalmas-e ac a gazdasági ismétlőiskola céljaira. A kultusz­miniszter megbízottai a déli órákban Ba ker Ven­del tanítóképző intézeti igazgató társaságában meg. jelentek dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél és közölték, hogy a helyszíni szemle kedvezőt­len eredménnyel végződött. Megállapították, hogy ax épület nem alkalmas az isméttöiskota célfaira, nagyon távol esik, rossz utak vezetnek hozzá és az ismétlőiskola tanulói, különösen a téli hóna­pokban, esak nehezen közelíthetnék meg. Ewn­kjvni túlságosan nagy is az épület, sokkal na­gyobb, mint amilyenre az ismétlőisbolának szük­sége lenne. Nagy bo> az is, bogy a Gyermekvédő Liga nyolcvanezer pengőt kért érte a kultusz­minisztertől, pedig az épületből nagyarányú, leg­alább hatvan-hetvenezer pengő értékű átalakítá­sokra lenne szükség. Igy a miniszter valószínűleg inkább nj hajlékot épittet a gazdasági ismétlő­iskola számára. A polgármester érdeklődésünkre elmondotta, hogy az Árpád-Otthont ő sem tartja alkalmasnak a kultuszminiszter által meghatározott célra és most, hogy a miniszter is eLej tette ezt a tervet, azzal a gondolattal fo$alkőzik, hogy a megüre­sedő épületben berendezhetnék a tüdőbeteg sza. natóriamot. — Erre az intézményre nagy szüksége lenne nemcsak Szegednek, hanem az egész országnak — mondotta. Véleményem szerint az Árpád-Otthon épülete kiválóan alkalmas erre, nagyon jó helyen fekszik, nagy kertje van, íevegős, tágas, egész­séges épület, amely kevés átalakítással rövid időn belül üzembe lenne helyezhető. A tüdőbetegség elleni védekezés nemcsak városi, hanem elsősor­ban állami feladat és ezért bízom abban, hogy a népjóléti miniszter támogatni fogja akciónkát és megfelelő anyagi segítséget nyújt a városnak a nagy nemzeti átkot jelentő tüdővész elleni küz­delem frontjának kiépítéséhez. Elmondotta még a polgármester, hogy pénteken tárgyalni fog a Gyermekvédő Liga képviselőivel, hogy pontosan megállapíthassa, mennyi pénzre lenne szüksége a városnak a szanatórium tervé­nek megvalósításához. Hol élnek a száműzött királyok ? Bécs, április 23. XIII. Alfonz tpanyol király detmnizálásával a száműzött európai uralkodók száma nyolcra emelkedett A száműzetésben élő uralkodók száma II. Carol román király vissza­térésével megcsappant, habár Carol saját fiából, a jelenleg 10 éves L Mihály vajdából csinált exkirályt A kicsiny Mihály azonban nem szám­űzetésben, hanem apjánál éL Idegen földön jelenleg a következő egykori árul­kodók élnek : //. Vilmos, Németország császára és Porosz­ország királya, aki jelenleg 72 éves és Hollandiá­ban, a doorni kastélyban lakik. Itt. Frigyes Ágost, Szászország királya, aki 66 éves és sibyllenorti kastélyában él. Abdul Medzsid, Törökország szultánja, e»t a török nemzetgyűlés 1922-ben választott meg és akit Kemal pasa 1924-ben detronizált most 63 éves és Nizzában él. II Ménnel, Portugália királya, aki 1908 tói 1910-ig uralkodott és jelenleg feleségével, Augusta Viktória hohenzollerni hercegnővel Angliában él, 42 éves. /. Ferdinánd, Bulgária cárja,, aki 70 éves, 1918 óta, mióta a fia javára lemondott trónjáról, Kó­burgba, Németországba vonult vissza. 11. György, Görögország királya, aki 41 éves, trónjának elvesztése óta feleségével, Erzsébet ro­mán hercegnővel Bukarestben él. Mihály, Montenegró utolsó királya, Nikita ano­kája most 23 éves és San-Remóban él. Mindenkinek salát1 érdeke hogy szép és olosó növényt vegyenés kertjét parkí­rozza. Ehhez mindenfajta növényt nálam beszerezhet. Vállalom kartek, sírok bailltatését, beteg növé­nyek ápolását, csokrok és kossoruk kötését a leg­szebb élővirágokból legolcsóbb árért. Szíves pártfo­. kertész Vaspálya u IL TeL 21-47. •zebb őlövirágokból leg g&at kér HÚSZTA PÁL

Next

/
Oldalképek
Tartalom