Délmagyarország, 1931. április (7. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-17 / 86. szám

mi SpriHs 17. DÉLMAGYARORSZAG 3 Egy 15 éves fiu öngyilkossága Belevetette magái a téglagyár mögötti kublkgOdörbe (A Délmogyarország munkatársától.) Az öngyilko­sok szomorú statisztikája tegnap egy megdöb­bente esettel szaporodott. Egy 15 esztendős fiu követelt el öngyilkosságot, aki a szülői házból el­szökött és a téglagyár mögötti kubikgödörbe ölte magát. Az öngyilkosság ügyében megindult rendőri nyo­mozás során az áldozat személyazonosságára sem­miféle adat nem állott rendelkezésre. Mindössze arröl szólt a rendőri jelentés, hogy egy kisfiú bele­esett a gödörbe, a közelben tartózkodók csak annyit láttak, hogy a vizből két kis kéz emel­kedett ki, azután az is eltűnt. Az első pillanatban azt hitték, hogy valamelyik környékbeli kisgver­(A Délmagyarország munkatársától.) Rész­letesen beszámolt már a Délmagyarország a fehértói rizstermelési kísérletek előkészítő munkálatairól és azokról a nehézségekről, amelyek különösen a rizsföldek vízellátása kóröl felmerültek. Kiderült ugyanis, hogy abban az esetben, ha a vetést május tizedikén — a szakértők szerint ez a legkésőbbi termi­nus meg akarják kezdeni, akkor három ártéri kut vize sem lenne elegendő a száz holdra kontemplált kísérleti rizsföld elárasz­tásához, mert három ártézi kut körülbelül hatvan-nyolcvan nap alatt láthatná csak el ezt a területet a megkívánt mélységű vizréteg­gel. De bizonytalan volt az is, hogy a város megfuratja-e ezeket az ártézi kutakat. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, aki sokat vár a kísérletektől, most megadta az engedélyt az ártézi kutak fúrására. A kuta­tnék játszadozott a kubikgödór szélén, aki elvesz­tette egyensúlyát és beleesett a vizbe. Tűzoltók vonultak ki a baleset színhelyére, csákányokkal kutatták át a kubikgödröket, de a vizbefulladt gyermek holtteste nem került elő. Csütrötökön azután sikerült megállapítani, hogy a vizbefulladt fiu Szalma József 15 esztendős .Terikó-dülői lakossal azonos, aki szerdán reggel tünt el hazulról. A fiu többek előtt olyan kijelen­téseket tett, hogy öngyilkos lesz. Holtteste még nem került elő. A rendőrség tovább folytatja a nyomozást, hogy kiderítse, mi késztette a fiatal Szalma Józsefet az öngyilkosságra. kat 11. Papp István, az ármentesitő társulat igazgató-főmérnökének félügyeletével készítik el, a furásukhoz a napokban hozzákezdenek. A kútfúrás költségeit a fehértői halgazdaság terhére írják, a létesítendő halgazdaságnak ugyanis szüksége Ie$z a kuUkra, de csak a jövő évtől kezdvo. A polgármester rendelke­zése tehát azt jelenti, hogy egy évvel hama­rább készülnek el a kutak, aminek viszont az lesz a következménye, Ijogy ha nem is a teljes száz holdon, de jelentékeny területen végrehajthatják á rizstermelési kísérleteket. Csütörtökön egyébként végre megkezdték a fehértói halgazdaság, földmunkáit. Kétszáz föld­munkást állítottak munkába, akik az előre el­készített munkatervek alapján készítik e] a halászat. medencéit. A munka megkezdése azért húzódott el ilyen sokáig, meri a szak­értők szerint az időjárás nem volt kedvező. ; Szerdán mutatjuk be a I | szezon legaranyosabb, ^ : legbájosabb ; magyar beszédes | attrakcióját, a ZweiHerzenínTakt j | (Szivek szimfóniája) | i cimü beszélő, zenélő filmremeket ; Verebes Ernő és vmg rorsf a ,Vége § • a dalnak' cimü filmek főszereplőivel. * 'awwwwawwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwftf Bethlen a kormányzónál 'A Budapesti Értesítő jelenti: Bethlen István miniszterei nők ma délben huszárezredei egyenruhában kihallgatáson jelent meg a kor* mányzőnál és köszönetet mondott azért a me­leghangú kéziratért, amelyet 10 éves jubi­leuma alkalmából intézett hozzá a kormány­zó és megköszönte a szolgálaton kivül1' vi­szonyban ezredessé történt kinevezését. Fischl Frigyes ujabb va'iomása a bérgyllkosságról Bécs, április 16. Dr. Vajda. Gyula kecskeméti detektív, aki — mint ismeretes — Bécsbe utazott, hogy ott Steinherz Rudolf gyilkosát. Fischl Fri­gyest kihallgassa, munkáját csütörtökön befejezte. Fischl részletesen elmondta Steinherz agyonvere­tésének előzményeit és a gyilkosság lefolyását Állhatatosan megmaradt amellett, hogy Steinherz meg akart halni és ö csak vak eszköze volt. Dr. Va jda hiába tette fel a kérdések <gész sorát, hiába zúdította rá a keresztkérdések özönét, fischl Frigyes megmaradt eredeti vallomása mellett, ugy, bogy most már valószínűnek látszik, hogy nem rablógyilkosság, hanem bérgyilkosság történt. Fischl teljes részletességgel elmondta dr. Vajda detektivnek a gyilkosság lefolyását — Amikor Ceglédbercelt elhagytuk — mon­dotta —-, Steinherz elhagyta a fülkét és amikor visszajött, azt mondotta: — A szomszédos fülke üres. Most már nyugod­tan végrehajthatjuk. __ ' — Rám szólt, hogy üssem agyon. Hosszas ke­résére rászántam magam, felemeltem a kalapácsot, rásújtottam a fejére• Steinherz az első ütésre felhördült és saját maga 'tömte be a száját a má­sik zsebkendővel. Rettenetesen megijedtem a vér láttára, elfutott a borzadály, nem birtam nézni, ott akartam hagyni Steinherzet véres., bezúzott koponyájával. A súlyosan sérült ember azonban intett nekem, hogy lépjek vissza és üssem agyon. Újból ráütöttem, de ekkor már szinte megőrültem a vér szagától. Ütni kezdtem. Hogy hányszor ütöttem rá, nem tudom. Mikor Cegléd közelébe ért a vonat, bezártam a kupét, kezemre vettem a kabátomat és kiálltam a folyosóra. Dr. Vajda Fischl vallomása után telefonon fel hivta a budapesti főkapitányságot és közölte, hogy szerdán Bécsbe érkeztek a kiadatási eljárás iratai. Nyolc napon belül Fischlt átadják a magyar ható­ságoknak. A klinikai panama Kitárgyalása Budapest, április 16. A' klinikai panama ügyében a biróság ma folytatta a főtárgya­lást. Kiss Károly, a klinikák gazdasági hiva­talának volt irodaigazgatója zokogva vallotta, hogy bűncselekményt nem Tiövetctt el. Min­denben a szállítási szabályoknak és kötelessé­gének megfelelően járt el. A' Román-cég ér­dekében nem járt senki közbe nála. Tagadta, hogy a szállítóktól 54 millió koronát vett volna fel. Staricskai István egyetemi tisztviselő szin­tén ártatlanságát hangoztatta és azt mondotta, hogy a Román-oég többizben szállított rom­lott árut, amelyet azonban közbelépésére min­dig kicseréltek. László Gyula egyetemi gondnok kihallga­tása után a tárgyalást holnapra halasztották. A tábla uj tanuk kihallgatását rendelte el Fodor Jenfi nyugalmazott nnlgármesterheiyettes autáperében (A Délmagyarország munkatársától.) A sze­gedi ítélőtábla érdekes döntést hozott csü­törtökön Fodor Jenő nyugalmazott helyetles polgármester ismeretes perében. Fodor Jenő a mult év október 22-én Puszta­mérgesről Szeged felé haladt a város egyik személyautóján. A kormányt ő kezelte, mel­lette ült ifj. Farkas Sándor városi soffőr. Az országút egyik fordulójánál súlyos szeren­csétlenség történt, amelynek áldozata Tom­bácz István feketeszéli gazda volt. Az autó nekiszaladt Tombácznak, elütötte és keresztül­gázolt a jobblábán. Az ügyészség vádiratot adott ki Fodor Jenő és a soffőr ellen. A vádirat szerint a szeren­csétlenség ugy történt, hogy Tombácz, amikor az autó jött, az egyik dűlőútról egy papriká­val megrakott szekeret segített fel a köves­utra. Az autó nem állott meg, hanem a szekér mögött, a nyári uton akart elsurranni, köz­ben azonban elkapta Tombácznt, aki eszmé­letlenül esett össze. Fodor Jenő az ügyészség szerint azzal követte el a gondatlanságot, hogy nem tért ki eléggé, illetve nrm várta meg, amíg a szekér felért a kocsiutra. Ugy Fodor •Tenő, mint ifj. Farkas Sándor ellen gondat­lanságból okozott súlyos testi sértés miatt in­dult meg az eljárás. A' szegedi törvényszék előtt annak idején megtartott főtárgyaláson Fodor Jenő kijelen­tette, hogy a szerencsétlenséget nem ő, hanem a gazda gondatlansága; idézte elő. Elismerte, Saftolc, vajalituróte legnagyobb vílaaztékban legoloeóbb Arakon (4LIAC!MnAa fűszer- és esemegjeiizlotben tcnieunger Kigyó ucca i. ÍM hogy az autót ő vezette, elismerte azt ís, hogy nem volt hajtási igazolvány^. Azzal védeke­zett hogy vezetni tanult és mellette ült a vizsgázott soffőr. Elmondotta, hogy mármesz­sziről rátülkölt a gazdára, azután letért a nyár útra, hogy a kocsi mögött haladjon el. A' szekeret toló Tombácz közvetlenül az autó előtt felegyenesedett és hátralépett, egyenesen az autó elé. A kocsit már npm lehetett lefé­kezni, a szerencsétlenség elkerülhetetlen volt. Tombácz Istváp azt adta e}ő. hogy a tülkö­lést nem lehetett hallani. Szerinte nem igaz az, hogy hátralépett volna, mert ő még akkor is tolta a kocsit, amikor az autó elkapta. A' bíróság kihallgatta az autó utasait ís, akik ugy vallottak, ahogy Fodor Jenő véde­kezett. Dr. Szögi Géz?, a sérteti képviselője irdit­ványozta, hogy ^ biróság idézze meg azokat az embereket, 3kik a szerencsétlenségnek szemtanúi voltak. Dr. Szarvas János ügyész azzal járult hozzá az indítványhoz, hogy köztudomásu lény az, hogy az autó utasai a tárgyaláson mindig a soffőr védelmére kel­nek, ezért fontos, hogy érdektelen tanuk is tegyenek vallomást. A biróság ezután Korom Mihály gazdasági tanácsos és Molnár Jenő városgazda vallomása alapján felmentette a vádlottakat. A csütörtöki táblai tárgyaláson az iratok is­mertetése után a tábla ugy határozott hogy helyt ad a bizonyítás kiegészítési indítvány­nak, amelyet a törvényszék elvetett, hogy a tényállás teljesen tisztázott legyen. Dr. Szécsi György közvédő emiatt semmiségi panaszt je­lentett be. Három artézi kutat (urnák a fehértói rizstermelési kísérletek céljaira Megkezdték a fehértói halgazdaság földmunkáit

Next

/
Oldalképek
Tartalom