Délmagyarország, 1931. április (7. évfolyam, 74-97. szám)

1931-04-02 / 75. szám

2. DCL.MAGYARORS/AG 1931 április 2. Magyarország és Ausztria között nem állhat be szerződésenkivtlli állapot, — mondja a budapesti osztrák kövei Budapest, április 1. Calice Ferenc, gróf bu­dapesti osztrák kóvet a tegnap felmondott ma­gyar szerződésről ugy nyilatkozott, hogy az osztrák—magyar kereskedelmi szerződés fel­bontása csak formaságnak tekinthető és nem tehet ebből külpolitikai konzekvenciákat le-. vonni, főleg azért, mert a kereskedelmi szer­ződés megkötésére vonatkozó tárgyalások már annyira előrehaladott stádiumban vannak, hogy a szerződés megkötése rövid idő kérdése. Kina-Berlin London, április 1. Ma reggel indult el a Kina—Berlin repűlővonal első repülőgépe Nankingból Berlin felé. Pekingen, Mukdenen és Irkuckon át Moszkváig szovjetorosz repülő­gépek, Moszkvától Berlinig pedig a német Lufthansa gépei látják el a szolgálatot. A vál­lalkozást a nemet Lufthansa és a kinai kor­mány finanszírozza. Berlin, április 1. Az uj Berlin—Róma köz­vetlen légi vonal első olasz repülőgépe az olasz kormány képviselőivel ma délután 5 óra után szállt le a tempelhofi repülőtéren. Egy német repülőraj az olasz gép elé ment és Kolozsvár, április 1. Condescu hadügvminiSzter a voll katonák emlékének meggyalázása címén bíróság elé állíttatta Grow Péter vólt minisztert, aki tavaly tavasszal megtagadta az ünneplést azzal a kijelentéssel, hogy • háboniban elesetlek nem hősök voltak, |iam>ni nyomorult oklalan álla. lok, akik ugy estek el a lövészárkokban, mint a Juhok a vágóhídon. Majd hozzátette, hogy sze. gvenll, hogy kél írben roinánla minisztere volt. Rodeanu tartalékos százados feljelentése alapján | Budapest, április 1. A ceglédi rendőrség nagy eréllyel folytatja tovább a nyomozást a Steinherz-féle rablőgyilkosság ügyében. A nyo­mozás három irányban is folyik. Megállapí­tották, hogy amikor március huszonegyedikén Steinherz Kecskemétről Budapestre utazott, Örkénynél ugyanerre a vonatra szállott fel Katz Dezső Örkényi borkereskedő, akinek II. osztályú jegye volt. Katz a vonaton meglát!a Steinherzet egy III. osztályú kocsiban ülni. Bement hozzá és hosszasabban beszélgetett vele. Az Örkényi borkereskedő vallomása azért érdekes, mert vele szemben a vasúti kalauz határozottan állítja, hogy Steinherz Kecske­méten II. osztályú kocsiba szállott be. Nem lehetetlen tehát, Steinherz a vonaton talál­kozott a magát Rothschild kertészének kiadó fiatalemberrel és miután ennek a fiatalem­bernek III. osztályra szóló jegye volt, Stein­herz átült hozzá, hogy beszélgessen vele. Hogy Steinherznek komoly szándéka volt fiát Roth­schild kertészetében elhelyezni, ezt bizonyítja az a levél, amely most a ceglédi rendőrséghez került. A december huszonnegyedikéről kcl­tezett német nyelvű levélben Steinherz azt kéri a Rothschild-cégtől, hogy alkalmazzák fiát Hivatkozik arra, hogy apjának és nagy­apjának összeköttetései voltak a Rothschild­családdal é6 ezért szeretné, ha fia a céghez kerülne. Annak a fiatalembernek, aki Roth­A magyar kormánnyal a vámunió kéndésétől teljesen függetlenül tárgyal az osztrák kor­mány. Az uj szerződés megkötése a három­hónapos felmondási terminus letelte előtt ese­dékes és semmiesetre sem állhat be a szerzö­désnélküli állapot Magyarország és Ausztria kőzött. A magyar és osztrák kereskedelmi és gazdasági élet zavartalan forgalma a jövőben is feltétlenül biztosítva van, — fejezte be nyilatkozatát az osztrák kóvet. Berlin-Róma egész a repülőtérig kisérte az olasz gépet. A . leszállás után Gutbrod birodalmi forgalmi mi­nisztériumi államtitkár üdvözölte az olaszokat. Róma, április 1. A római repülőtéren ma délután 4 óra 40 perckor szállt le az a re­pülőgép, amely megnyitotta a Berlin- Róma rendszeres légi forgalmat. A repülőgépen Ró­mába érkezett Guerard birodalmi közlekedési miniszter több légügyi vezetőférfi kíséretében. A német repülőgép elé repült egy olasz re­pülőraj, amely Rómáig kisérte. A repülőtéren Balbo légügyi miniszter foeadta a német gépet. a hadügyminiszter eljárást indított a dévai járás­bíróságon. Két járásbiró kitért az ügy tárgyalása elől azzal, hogy ők elfogultak, a harmadik pedig, aki karhatalommal vezettette elő Grozát a máso­dik tárgyalásra, mert az elsőről egy perccel el­késett, felmentette Grozát azzal az indokolással, hogy a hősi halottsfk emlékének meggyalázására vonatkozólag nincs paragrafus • román bünt?!5­i törvénykönyvben. 114 opt^V* Liehmann Kelemen neci számolt be. Ennek alapján reggelre több elő­állítást várnak, mert a jelek szerint nemcsak egy személy szerepelt a gyilkosságnál. Buda­pestre közvetlenül is érkezett egy jelentés, amely arról tud, hogy a gyilkos Steinherz Rudolf megölése, után nem vonaton, hanem kocsin me- ; nekült. Kecskeméten ma egyébként ismét kihaTfgai­ták Steinherz Rudolfnét, aki ugyan nem tu­dott ujabb adatokat szolgáltatni, de egyik volt cselédlánya került gyanúba. A cselédlányt egész éjszaka keresték. Több kihallgatást foganatosítottak Steinherz biztosításai ügyében is. Kihallgatták dr. Aszódi Géza ügy­védet, aki a borkereskedő jogtanácsosa volt és aki elmondotta, hogv neki Steinherz ügyei­nek és pöreinek ismeretében van egy feltevése a gytilkos személyére vonatkozóan, bár ezt a feltevést semmiféle tárgyi konkrétum nem tá­mogatja. A rendőrség azonban ennek ellenére is figyelembe veszi a nyomozásnál az ügy­véd előadását. Kecskemét és Cegléd környékén a csendőr­ség is résztvesz a nagyarányú nyomozás mun­kájában és remélik, hogy csütörtökre megfest a munka eredménye. Elkobozták a háromszéki székelyek vagyonát Kolozsvár, április 1. A csiki székely Javak min­tájára most elkobozták » háromsrékl székely va­gyoni |s, amelyet a székely határőrség megszün­tetése után Háromszék vármegyére ruháztak azzal, hogy a vármegyebeli székely ifjak neveltetésére fordítsa. A román hatóságok most az egész komp­lexumot, amely főleg házakból áll Sepsiszentgyör­gyön és Kézdivásírhelyen mintegy 15 millió k« értékben, hatalmi szóval az iskolaalapok pénz­tárának tulajdonába adták azzal, hogy * három­széki román állami Iskolák számára használja fet Az eset annál feltűnőbb, mert a csiki székelyek: ügye a székelyek panasza alapján éppen most van Genfben » Népszövetség Nyomában vannak. Sieinfiersz Rudolf gyilkosának Csütörtökre döntő fordulatot várnak — Fontos befelentések érkextek a rendörségre schild kertészének adta ki magát, tudnia kel­lett erről a levélről. Talán éppen ez adta meg neki nz ötletet arra, hogy Rothschild kerté­szének adja ki magát. Kérdés azonban, ho­gyan szerezhetett tudomást arról, hogy Stein­herz a Bothschild-cégnél eljárt fia alkalmaz­tatása érdekében. A budapesti rendőrségen napokon ál tar­tott a Kovács Ferencek előállítása, ső'. még most sem szünetel. Tegnap este és ma ismét négy Kovács Ferencet hallgattak ki és igy a kihallgatott és alibit igazolt Kovács Ferencek Száma meghaladja a hatvanat. Vidékre is kiterjeszkedett a nyomozás. Ma reggel Győrből és Lajosmizséről hoztak fel a csendőrök egy-egy fiatalembert, akire rá­illik a személyleírás. Ezek a fiatalemberek azonban szintén alibit igazoltak, ugy, hogy őket is el kell bocsátani a 'őkapitánysúgról. Éjfél után jelenti budapesti tudósítónk .Szer­dán az éjszakai órákban a budapesti főkapi­tányság a ceglédi és a kecskeméti rendőrség­től olyan jelentéseket kapott, amelyek azt en­gedik remélni, hogy az ügyben csütörtökön döntő fordulat áll be. és esetleg a kalapácsos gyilkost sikerül előkeríteni. Az eredmény a késő éjszakáig folytatott nyomozástól függ. A főkapitányságra ugyanis több bejelentés érkezett, amelyek közfii az egyik egy Béres kalapácsról Madridban letartóztatták Unamunót Madrid) április 1. Unamunót, a világhírt apaoyol irót letartóztatták. Unamnnó egy nyilvános elő­adáson arról beszélt, hogy a mult szeptemberi véres események végképen elidegenítették Spanyol­országot a királytól. A király és segítőtársai már hónapok óta a saját sirjukat ássák. A spanyol népnek most csak egy kötelessége lehet: eltávolí­tani a királyi. Kl kell kiállani a köztársaságot Unamunót beszéde után azonnal letartóztatták A letartóztatás nagy izgalmat keltett Madridban. Álarcos rablótámadás Berlinben Berlin, április 1. Ma este vakmerő rablótáma­dást követtek el a Cecilien-Garten nevü schöne­bergi telepen a gondnoki irodában. At álarcos férfi revolverekkel behatolt » gondnoki irodába, a gond­nokot, feleségét és a portást revolverekkel meg-; fenyegették, majd az Íróasztalt felfeszítve, 2M04 márka házbért eMttek. A rablók autón elmenő* kültek, Egy volt román miniszter rágalmazási pere Felmentették a volt katonák emléke meggyalázásának vádja alél

Next

/
Oldalképek
Tartalom