Délmagyarország, 1931. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-11 / 57. szám

1931 március 11. A fföldteherrendezési lavasiaf Budapest, március 10. A képviselőház pénz­ügyi és igazságügyi bizottsága ma délelőtt foly­tatta a főid teher rendezési javaslat tárgyalását. Neubauer Ferenc az eladósodás egyik okát a terményárak rohamos csökkenésével magyarázta. A fősúlyt arra kell fordítani, hogy az adós vagyo­nában a fizetőképesség helyreálljon. Le kell rög­zíteni a vagyon passziv oldalát, mert a mai súlyos helyzetben a terhek következtében a passzívum növekedésével a vagyon állaga állandóan csök­kenne. Tomcsányi Vilmos Pál hangsúlyozta, hogy a javaslat elsősorban azokon a gazdákon kiván se­gíteni, akik már fuldokolnak a* adósságban. A végcél azonban az. hogy a terményárak emelésé­vel a föld értéke is normálisra legyen emelhető. Ivádg Béla szerint a javaslat csak akkor lesz eredményes, ha mindazok az intézkedések is meg­valósulnak, amelyeket a terményértékesités tekin­tetében a pénzügyminiszter kilátásba helyezett Farkas Elemér: A földárak lerombolását minden körülmények között meg kell akadályozni, mert ezen fordul meg a gazdasági boldogulás lehető­sége. Várnai Dániel elkésettnek tartja a javaslatot Felfogása szerint nem fogja meghozni azoknak a reményeknek teljesülését, amelyeket tőle várnak, mert ha meg is segítik most a kisgazdákat, később már nem lesz sikerük. A javaslatot nem fogadta el. Zlinszkg István: A javaslat sikere csak ugy re­mélhető, ha a kormány segítése mellett a pénz­intézetek és az érdekelt tényezők jóakaratú támo­gatása is meg lesz. Lakatos Gyula: A krízist csak a földbirtok ren­tabilitásának helyreállításával lehet megoldani. Mi­vel ma a mezőgazdaság van a legnagyobb bajban, Indokolt, hogy a kormány legsürgősebben közbe­lépjen. A szanálásnál a protekciót ki kell zárni. Hajós Kálmán kisegítő eszköznek tartja a javas­latot azért, hogy megakadályozható legyen a föld­érték csőkkenésében beálló romboló folyamat. Az elnök ezután bezárta az általános vitit, majd Wekerle Sándor pénzügyminiszter válaszolt 8 felszólalásokra. Hangsúlyozta, hogy a törvény sikere a helyes végrehajtástól függ. Helyes az a felvetett gondolat, hogy azokon a vidékeken, ahol a legsűrűbben fordulnak elő a bajok, helyszíni kiszállással vizsgálják meg az eseteket. A javas­lattal nem jöhetett hamarább, mig nem volt biz­tosítva a megoldás feltétele. Ha hosszúlejáratú hitel biztositható lesz, nem fog késni annak meg­szerzésével. A javaslat nem kivánja a jóhiszemű hitelezőt csorbítani, csupán azokat a kamatokat, azoknak a követeléseknek egyrészét kivánja mér­sékelni, amelyek már árverés esetén sem lenné­nek kiegyenlíthetők. Gondoskodás fog történni ar­ról is, hogy a kötvény kielégítése esetén mód nyíljék arra. hogy a rövidlejáratú kölcsönök lom­bardirozhatók legyenek. Ez különösen az áruhitelre kedvező, mert az irumobilizálás nem fog bekövet­kezni. A földbirtok forr/almának szabadabbá tété­léről nem nyílatkozhatik, mert a földmivelésügyi miniszter hatáskörébe tartozik, de ő is szükséges­nek tartaná az eljárás egyszerűbbé tételét. A bizottság ezután a javaslatot elfogadta. A javaslat részletes tárgyalását szerdán délelőtt kezdik meg. A főszolgabíró rágalmazás! pere a jegyző ellen (A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes rá­galmazási per tárgyalását kezdte meg kedden a szegedi törvényszék Habermann.tanácsa. Czuppon Endre valamikor Püspöklelle község jegyzője volt. Nyugalombavonulása után Lengyel János került a helyére. • Kettejük között nem volt jőviszony és ennek tulajdonítható, hogy Czuppon a főszolga­bírónál hivatali szabálytalanságok miatt feljelen­tette utódját, A vizsgálat azonban tisztásta Len­gyelt Czuppon nem nyugodott meg a főszolgabíró Ítéletében, hanem megfellebbezte az alispánhoz. A fellebbezésekhez olyan kitételeket is mellékelt, amelyeket Nagy Gyula főszolgabíró magára nézve sértőnek talált és feljelentést tett Czuppon ellen­A főszolgabíró különösen azt inkriminálta, hogy Czuppon elfoglaltsággal és a dolgok nem ismerésé­vel vádolta meg. A keddi tárgyaláson a felek megjelentek, meg­jelentek a beidézett tanuk is. Czuppon Endre terjedelmes védekezést adott elő, majd a biróság kihallgatta a megidézett tanukat. A tanuk kihall­gatása - után a felek bizonyitáskiegészitési indít­ványt tettek, amelynek a biróság helyt adott és a tárgyalás folytatását április 7-ére halasztotta. DCL!\íAr.YARORSZAfí (A Délmagyarország munkatársától.) A város ha­lósága különböző biztatások hatására októ­berben elhatározta, hogy nemzetkőzi propagandát indit Szeged speciális ipari készítményeinek ter­jesztése érdekében. Különösen a szegedi papucs volt az. amelytől nemzetközi sikereket vártak, mert ahánv idegen vetődött ide, mind elragadtatás­sal szemlélte a kecses formájú, pillangós, szines készítményeket. Fellelkesedtek a szegedi papucso­sok is, akik szintén keservesen érzik a gazdasági válságot és elhatározták, hogy próbaképen néhány láda papucsot kiküldenek propaganda célokra egye­lőre csak az Északamerikai Egyesült-Államok területére. Hónapokig tartott a reménykedés a mintapapu­csok kiküldése után. de azután lesújtó hirek jöttek, hogy az amerikaiak semmiféle érdeklődést nem mutatnak a papucsok iránt. Nem tartják praktikus­nak ezt a cipőfajtát, amelynek használatába előbb bele kellene tanulni. Igy tehát kárba vesztek a mintaszállitmányok. A papucsosok közül csak egy járt a körülmé­nyekhez képest jól, Nagy Mátyás, aki nem minta­csomagot küldött, hanem megrendelésre készített és szállított kétszáz pár papucsipart remeket. A papucsokat egy vállalkozó szellemű amerikai ren­delte és páronkint egy dollárt fizetett. Most azután 3 értesítést kapott Nagy Mátyás, hogy váltsa kl a kétszáz papucsot a newyorki vámhivatalban mert a cimzett nem veszi át és a vámtartozás rá á fekbérrel együtt már kilencven dollárra szapo­rodott. Ha záros határidőn belül nem váltja ki, akkor a papucsokat elárverezik. Nagy Mátyás, aki kivül került az obligón, mert a papucsokat szabályszerűen eladta és meg is kapta értük a dollárokat, nem is válaszol a new­yorki vámhatóság felszólítására. Nem bánja, ár­verezzék el a papucsokat, amelyeknek kiváltására valószínűleg azért nem került sor, mert a rendelő reménytelennek találta a helyzetet az amerikai piaoon és inkább veszni hagyta kétszáz dollárját. A szegedi papucsosok abban reménykednek, hogyha a newyorki vámhatóság tényleg elárverezi a két­száz pár szegedi papucsot, az talán még is jelent majd valami ingyen reklámot és talán mégis fel­ébred P ienkik érdeklődése eziránt a szegedi speciá­litás iránt.... Korzó Mozi Erordin és csfitörtBkön Az ördög hajója. Lengyel Menyhért regénye filmen 8 felvonásbsn A«mBrtl: 3 <lrb. kéltelvonA»o« burleszk. Előadások kezdete 5, 1. 9, vttár- és ünnepnap 3, ö, T, 9 órsker VEZETÍÍKKI áruink kiváló minőségével! Araink olcsóságával! II Hf fiftáwillf • I™ Saíát gyárunkban készülnek I nuiuitdílm. Pl a legdivatosabb fazonokban. | Ili Fehérnemüek: Kizárólag raktárunkon levő garantált mlnóségO anyagok­ból késsen ós mérték szerint. 1 Harisnyák: k Minden párért teljes felelősséget vállalunk. ] wr Silány, selejtezett reklámárukat nem tartunk. Lampel és Hegyi B?a2ár A kultuszminiszter Szegeden tárgyal a rokantotthon felépítéséről (A Délmagyarország munkatársától.) Klebelsberg kultuszminiszter dr. Denhof Antal miniszteri taná­csos társaságában szerdán délután a félliat órás gyorsvonattal érkezik Szegedre, hogy csütörtökön résztvegyen azon az ünnepi vacsorán, amelyet az árviz 52-ik évfordulója és a negyvennyolcas for­radalom nyolcvanharmadik évfordulója alkalmá­ból rendeznek. A kultuszminiszter Glattfelder me­gyéspüspök rezidenciájában száll meg, este Aigner főispán ad vacsorát tiszteletére. A kultuszminiszter szegedi útját felhasználja arra is. hogy az egyetemi építkezések folytatásáról ta­nácskozzon a város és az egyetem képviselőivel. Csütörtökön délelőtt lesz ez a megbeszélés, utána a miniszter megszemléli a folyamatban lévő épít­kezéseket. Klebelsberg Szegeden tölti a pénteki napot is, amikor a pénzügyminiszter képviselői­vel fog tárgyalni a dohánygyári telekrész át­engedéséről. Á honvédelmi miniszter ugyanis ezt a telekrészt jelölte ki a felépítendő rokkantotthon számára. A telket annakidején a város átengedte a pénzügyi kormánynak a dohánygyári építkezések céljaira, a telek nagvrésze azonban évtizedek óta beépítetlen maradt Most, hogy a város vissza­kérte a rokkantotthon számára, a pénzügyminisz­ter nem mutatott hajlandóságot a telek vissza­adására, mert arra állítólag a dohánygyárnak rövi­desen szüksége lesz. A honvédelmi miniszter ezzel szemben ragaszkodik ehez a megoldáshoz és ha nem kapja meg a telekrészt, akkor nem építteti fel a rokkantotthont. A város hatósága a kultusz­minisztert kérte fel közbejárásra. A miniszter ezért tárgyal most Szegeden a pénzügyminiszter meg­bizottaíval, akikkel együtt kimegy a helyszínre, ahol megtekinti a kis Buvártó területét, amely a szükségmunkák keretében feltöltésre kerül. Lehetsé­ges, hogy ezzel a feltöltendő területtel kapcsolatban kivánja valamilyen formában megoldani a rok­kantó tlhon kérdését. Kétszáz pár szegedi papucs utja a newyorki vámhivatalig

Next

/
Oldalképek
Tartalom