Délmagyarország, 1931. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-31 / 73. szám

r DÉLMAGYARORSZA< 1931 március 81. I TÉBE a Pénzintézeti Központ alaptőkéiének felemeléséért Budapest, március 30. A Pénzintézeti Központ •Mi közgyűlése alkalmából a TÉBE részéről kül­döttség kereste fel Wekwie Sándor pénzügymi­nisztert a Pénzintézeti Központ alaptőkéjének fel­emelése érdekében. A küldöttséget VIsnya Ernő felsőházi tag vezette, tagjai Toltak Bessenyei Mik­Jós (Baja), Bóhnert József (Békéscsaba), Csikós Andor (Székesfehérvár), Dusbaba Vilmos (Pécs), Horváth Mihály (Kecskemét), Ko*nw prrewc (§m. getf), Littke Kálmán (Kaposvár). Visnya Ernő hangoztatta, hogy a Pénzintézeti Kfepont fontos szerepet tóit be az ország hitel­életében és feladatai nagymértékben emelkedni fognak a földteherrwidezésl törvénnyel kapcso­latosan. A pénzügyminiszter Trflátásba helyezte, hogy amint arra az államháztartás helyzete lehe­tőséget nyújt, foglalkozni fog a Pénzintézeti Köz­pont alaptőkéje felemelésének kérdésével. A legszebb húsvéti ajándék Vége a dalnak... a Belvárosiban. Safiolc, vajak, túrók "•BT rAÍ fQszer- és osemegeflsletben Kígyó ncca 1. 258 5fta Készíttesse Javíttassa mw Vásároljon ftmrt, w» legolcaAbbin ÉKSZERIPHR, Takaréktár n. (rtréf-palotet Katona Dr. legl szemlnárHraa IAAI alapvizsgára I felvilágosítás IVUl szigorlatra I Ingyen előkészít. — KltOné jegyzetek. Somogyi ucca 99. m Tolulom Aut. 19-74. EgyedUI nálam KaphafAK a vllóghlrU STYRIA és TRUJMPH kerékpárok CSEPEL kerékpárok 165 - P részletre. Szántó Sándor r--""* FÖLDES IZSÓ ö Készen és9 mérték utání ELISMERTEN 3 Leglebb LeodlratouM lealotáamabk Klauzál tér 3. Női kalap Knlttelnél Széchenyi tér 2 Kárász ncca IS Nézze meg a kirakatainkat. | Ax. 1930. évi „Hadsereg sporthét" eseményeiről késztllt fllmfel- 1 -vételek mindkét moziban ma és holnap. BrlvAroíl Mozi Keddwi és nerd&n Az embervadósz. HANS ALLERS és CHARLOT1 E SUSA. Aioaklrfll: A legújabb IrUkkülmek. Eléad&sok kMdete K. T, 0, vasár- 4a flnnepnap 3, 5, 7, fl Arakor Korzó Mozi Kedden és merd&n COWPESCS V©IC3t eaidel b1«6 na#y attrakciója: A vihartorony. me*. E]<WM«nk ksidete 5, T, 9, rasár- és flnnepnap 8, 5, T, 9 érakor Uj npmon keresik Steinherz Rudolf gyilkosát Budapest, március 30. Steinher* Rudolfot vasárnap temették el nagy részvét mellett. A rendőrség folytatja a nyomozást a borzalmas rablógyilkosság tettesének kézrekeritésére, ed­dig azonban nem sikerült eredményt elérnie. Vasárnap a nyomozás megállapította, hogy Steinherznek huszonnégy órával a rablógyil­kosság elkövetése előtt egy ismeretlen fiatal­emberrel konfliktusa volt a ceglédi vonalon. Steinherz a pályaudvaron megkérte a kalauzt hogy zárja rá az ajtót A' kalauz enneg eleget is tett Közevtlenül Steinherz fülkéje mellett a másik fúlkében egy fiatalember helyezkedett el. Amikor a kalauz később átment a folyosón, látta, hogy Steinherz a fai la! emberi heves szóváltás közben kituszkol fa fülkéjéb/ll. A' rendörségnek az a gyanúja, hogy ennek a fiatalembernek köze van a rablógifii kossághoz. Steinherz Rudolf 300 ezer pengő erejéig volt biztosítva. Egyik balesetbiztosítási kötvénye 100 ezer svájci frankról szólt de ezenkívül más társaságoknál is volt biztositva. Steinherz végzetes utja előtt ujabb 100 ezer pengős biz­tosítást akart kötni, de a biztosító társaság az ajánlatot nem fogadta el, mert tudomást szerzett arról, hogy Steinherznek más intéze­teknél is van biztosítása. Ha a gyilkossági ügyben valamelyes fordulat nem áll be, csa­ládjának rövidesen folyósítani fogják a biz­tositásí összeget „fl városi bérleteket végered­ményben a végrehajtó kezeli" Dr. Löw Lipót elfiadása az Blffiidkutafé Bizott­ságban Szeged kültelki mezőgazdálkodásáról (A Délmagyarország rnnrilaiársától.) I>r. Löw Lipót hétfőn délután az Alfőldkutató Bizottság ülésén érdekes előadást tartott részletes tanulmá­nyai alapján a Szeged-kültelki mezőgazdálkodás­ról Az előadást nagy érdeklődéssel kisérték, kép­viseltette magát a város is dr. Csonka Miklós ta­nácsnokkal é* dr. Szekerke Lajos tiszti ügyésszel. Dr. Kogutowicz Károly, az Alfőldkutató Bizott­ság elnöke nyitotta meg az ülést. Kiss Ferenc és Gele; József a Duna—Tiszakőzi Mezőgazdasági Ka. marával szükséges kooperációról beszéltek, majd dr. Löw Lipót megtartotta előadását, amelyben többek között a kővetkezőket mondotta : — A város nem szabadul meg a meglevő föld­birtoka révén sem attól a kötelezettségiétől, amely reá, mint közigazgatási hatóságra « tányai köz­üzemek létesítése révén háruL Ez azonban öl ök vétó mindazon törekvés ellen, ami a városi földek eladását célozza. A tanyai közüzemekhez sorolta, mint a legfontosabbat, az utakat A dülőut megöli a tanyát! Ezért kell a tanyai úthálózatot legelő­ször is kiépíteni, mert nélküle nincs sem gyümölcs, de még tojás, és tejtermelés sem. A közüzemek magukba foglalják mindazon feladatot, amit a közhatóságnak kell elvégeznie: a talajjavítást, erdősítést, sziktelenitést, műtrágyázást legelő, javítást és a vizkérdéssel összefüggő feladatokat, hogy mi esnék a költségekből a városra és mi megállapitandók özek részlettervei, költségvetései, hogy mi esnék a költségvetésekből a városra és mi at államra, megyére. Megállapítandó az elkészítés időrendbeli üzemterve. Ehez a csoporthoz tartozik a város olyan csatornázási terve, amely a városban termelődő nagymennyiségű trágyát nem a Tiszába vezetné le, hanem az amúgy is trágyázásra szoruló kültelek javára engedné ezt fordítani. — A közüzemek kérdéséhez kapcsolódik az egy­ségesen irányított mezőgazdasági tanácsadás, amely kettős feladatkörön belül a bérleti kérdések is megoldást találnak. Amint nem maradhat a bér­letek tömege az eddigi rendszei mellett, amely szerint a bérleteket végeredményben a végre­hajlö kezeli: mert a földbirtokos város « végre­hajló ntján közlekedik a bérlőivel, épp ugy a kisgazdák sem nélkülözhetik a mai rendkívüli súlyos viszonyok mellett az egységesen irányított mezőgazdasági tanácsadási. Ennek szervei 'enné­nek a felállítandó kisérleti körzetek és ezek veze­tői, utóbbiak esetleg ugy is, mint a nagy szám­ban fellállitandó gazdasági iskolák és mintagaz­dasfgok, farmok vezetői és ugy is„ mint mező­gazdasági vándortanítók, mezőgazdasági téliisko­lák, amelyeknek kötelező lenne a látogatása és a mezőgazdasági nevelés kijelölné a tanyai asszonyom gazdasági nevelését ts. — Az egységes tanácsadás egységes célkitűzés mellett megismertetné a kisgazdákkal az üzemeikre vonatkozó optimálás üzemtervet és itt az a t'end­kivüii nagy nehézség, amit a gazdák konw^ati­vizmusa okoz, nem képezhet akadályt A hv >on­bérletekre vonatkozólag meg kell állapítani a bér­leti földek minőségét és pontos nagyságát és ez­zel szofA kapcsolatban a bérlök (felkérteimét, hozzáértését ét anmkáravtdöságát. — A bérletek kiosztásánál a bérlők kiválasztása igy tárgyi alapot kap és ezzel karöltve biztosi tó­dik a bérleti összegek arányos kiróvása és egyben azok behajtása is. A bérletekre vonatkozó üzem­tervet, amely természetesen az összterv szerves részét képezi, a bérbeadó város nemcsak előirja, hanem fenteralitett szervei révén ellenőrzi is, el­lentétben az eddigi haszonbérleti szerződés papi­rosos szankcióival. Ez az ellenőrzés az egészséges bérleti rendszer egyetlen technikai lehetősége és elengedhetetlen alapfeltétele. A bérlőhitel csak­nem megoldhatatlan kérdése megoldódik, ha a különben nem hitelképes és vagyonilag leromlott kisbérlő állandó felügyelet állván, természetben kaphat kölcsön, meg elszámolásra mezőgazdaság üzemanyagot Ugy a tanyai közüzemek, mint a mezőgazdasági tanácsadás részlettervei pályázatok utján lennének beszerzendők. Az ehez szóló fel­hivás a Jelenlegi helyzet minden részletére ki­téri pontos ismertetést kell, hogy tartalmazzon. — A tervezet nem céloz mást — folytatta dr. Lőw —, mint sok magyar család és szülővárosunk fenmaradásának a biztosítását És ezt is csak ugy, hogy a tervezet célkitűzésével csupán kere­tet óhajt adni, amely a számtalan megkérde­zendő szakember véleményét rendezetten és szer­vezetten felölelné, egységbe foglalná. Csak igy. végezhető alapos munka és csak igy tehet a ter­vezet keresztülviteléhez a szükséges nagy tőkéket oly helven megszerezni, amelynek érdekében és még ma is módjában áll Középeurópa és ennek keretén belül a mi tós, szűkebb pátriánk mező­gazdaságának a talpraállitása. Az előadó előadása végén kikérte a hallgatóság véleményét, hogy meglelel-e elgondolása elvben és nem egyes, pillanatnyilag nem fontos részletei­ben a kitűzött célnak és ha igen, milyen lépése­ket ken a város részéről a legsürgősebben meg­tenni? Nagy taps fogadta dr. Löw Lipót előadfisSt, majd széleskörű vita fejlődött ki, amelynek során Kiss Ferenc és dr. Szekerke Lajos szólaltak fel. Mindketten kiemelték dr. Löw Lipót tanulmányá­nak gondosságát és alaposságát, de a kivitel mó­dozataiban nem értettek vele egyet Miután a vita sokáig elhúzódott, dr. Kogutowicz Károly ja­vaslatára félbeszakították. A vitát a legközelebbi ülésen folytatják. ÍS.V, sonkák, felvágottak fösier- íscspmegeözletében $cnE®fsügér Kígyó «cca t. »T Állandóan friss Aruk nagy vAlasztékbar. „Hungária" szikvizgyár Kálvária ncca ö « értesiti a n. é. közönséget, ho^y mint e multhban, ugy ezidén is készít kimondottan nos -ws Kérlük az I. t fogyasztókat e pontos ki­szolgálás biztosítása véget! szükségleteiket mielőbb előiegveztetni Telefon flut. 28—91­/

Next

/
Oldalképek
Tartalom