Délmagyarország, 1931. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-27 / 70. szám

1931 március 27. D£LA1 AG V ARO RSZ ÁG Rádión körözik Kovács Ferencet, a ceglédi vonaton elkövetett kalapácsos-merénylet gyanúsítottját Steinherz borkereskedő állapota Javult — Megtalálták a rabló véres lódenkabátiát Budapest, március 26. Csütörtökön reggel a kőbányai alsópályaudvar vendőri kirendelt­sége jelentette a főkapitányságnak, hogy a budapest—szegedi személyvonaton rablótáma­dás történt. A reggel 7 órakor Budapestről Szeged felé elinduló személyvonat egy má­sodosztályú fülkéjében a cegléd—budai uti megálló és Cegléd állomás kőzött. 'egy 20 év körüli férfi kalapáccsal fej­beütötte Steinherz Rudolf kecskeméti borkereskedőt, aki eszméletlenül eselt össze. A támadó 180 pengőt rabolt el, Ezenkívül egy ezüstórái, majd Ceglé­den elmenekült. Az életveszélyesen megsebesült borkereskedőt a oeglédi állomáson találták meg a fülkében. A* orvos magához téritette és ekkor személy­leírást adott támadójáról, de azután ismét el­vesztette eszméletét. Megfalálíák a gyilkos véres kabáíjáí Kecskemét, március 26. Steinherz Rudolfot dél­után megoperálták a ceglédi Horthy Miklós-kór­házban. Az operáció sikerült Az orvosok megálla­pították, hogy ha komplikáció nem lép fel, sike­rül megmenteni az életnek. Az operáció után Steinherz néhány szóval el­mondta. hogy támadója 20—25 éves, kopottas öltö­zetű, zöld lódenkabátos, fekete puha kalapos, ma­gántisztviselő külsejű férfi volt. Steinherz a vo­nat elindulása után kényelembe helyezkedett a II. osztályú kocsiban s egy kicsit elaludt majd hirte­len fejében hasogató éle« fájdalomra ébred!. Maga előtt látta útitársát, akinek kezébrti kalapács volt. Kérte, hagyja meg az életét inkább mindent oda ad. At is adta pénztárcáját ezüstóráját, aranyláncát, mire a támadó még egyszer fejbeütötte. Egyébre nem emlékszik. Czegléden a Gubódi-ucca 14. számú hás udvarán megtalálták a rabló véres kabátját, melyben egy budapesti kereskedő cég cimkéje van. A kabátot felküldték a budapesti rendőr­ségre, úgyszintén azokat az ujjlenyomatokat ls, amelyeket a vasúti kocsi ablakpárkányáról vettek fel a detektívek. Steinherz beszélgetett féleségével Is, elmondotta, hogy támadóját sohasem látta, azonban mikor a pályaudvaron jegyet váltott hallotta, hogy egy fiatalember szintén Kecskemétre kért jegyet. Most már visszaemlékszik, hogy e« a fiatalember volt a támadó. A oeglédi rendőrségen kivül a nyomo­zásban résztvesz a budapesti főkapitányság is. Rádiókőrözés... A főkapitányság rádiogrammot adott M, amely­ben elrendelte Kovács Ferenc körözését, aki ala. posan gyanúsítható • merénylet elkövetésével. A nyomozás eddig megállapította, hogy Steinherz teg­nap együtt volt a Merán-szállóban Kovács Fe­renccel^ aki "Kiskunfélegyházán született, 20—22 éves, Idegesen beszélő, borotvált arcú ember. A szegedi nyomozás A ceglédi vonaton tőrtént rablótámadásról a déli órákban érkezett Jelentés a szegedi rendőr­ségre, tekintettel arra, hogy a vonat végállomása Szeged, feltehető volt hogy a támadó esetleg Szegedre igyekezett A Jelentés pontosan közölte a merénylő személyleirását amely szerint: a 20 év körüli egyszerűen öltözött férfi fekete téli kabátot és puha fekete kalapot viselt A rendőr­ségen az értesités vétele után mozgósították a detektiveket, akik átkutatták az állomás környé­két de a merénylőhöz hasonló külsejű férfire nem akadtak. Nem hagyta figyelmen kivül a rendőrség azt a körülményt sem, hogy Ilyen esetek­ben a bűnös sokszor a végállomás előtti meg­állónál száll le a vonatról és gyalog igyekszik a városba jutni. Ezért detektívek siettek ki Do­rozsmára, de az ottani kutatás ls eredménytelenül végződött. A két órakor Szegedre érkező buda­pesti személyvonatot tüzetesen átkutatták, de sem Dorozsmán, sem Szegeden nem találtak olyan fiatalembert, akire ráillett volna a támadó sze­mélyleirása. A rendőrségen azt hiszik, hogy a merénylő nem jött Szegedre. Pénteken délben hirdetnek ítéletet a Kiszombori Takarékpénztár ügyében Tőzsér Károly Igazgató a sírástól elcsukló hangon hangoztatta ártatlanságát (A Délmagyarország munkatársától.) A Kiszom­bori Takarékpénztár vezetőinek bűnügye befeje­zéshez közeledik. Kedden a bíróság befejezte a 128 tanu kihallgatását, csütörtökön a perbeszé­dekre került a sor. Elsőnek dr. Ltszkag Ló­ránd tartotta meg közel kétórás vádbeszédét, amelyben részletesen kifejtette, hogy mennyire bűnösök a Tőzsér-fivérek. Igazolva látta a vád­iratban felsorolt vádakat, amelyek a csalárd bu­kás büntette körül csoportosulnak: a hűtlen keze­lést, a csalást, a sikkasztást. Beszédének érdekes része volt az, amikor Tőzsér Lajos, a Makói Nép­bank igazgatójának a szerepével foglalkozott Vé­leménye szerint Tőzsér Lajos volt a dolgok spiri­tus rektora, az ő keze irányította Tőzsér Károlyt. A vádlottakra példás büntetést kért, mert — amint mondotta — a vádlottak kisemberek szájából vet­ték ki a falatot A pótmagánvádló képviseléteben dr. Székely Fe­renc mondott beszédet az igazgatósági tagok ellen. Beszédében kiterjesztette a vádat és nemcsak csa­lárd bukás, hanem sikkasztás bűntettében is bű­nösöknek kérte kimondani a1 igazgatósági tagokat. Ezután a három védő beszélt és egyöntetűen felmentést kért. Dr. Szécsi György, Tőzsér Károly védője nem látja a vádat megnyugtatóan beigazolt­nak, mert az igazgató bűnösségére nézve nem me­rült fel elég adat. Dr. Tamási András, Tőzsér Lajos védője azzai indokolta a felmentés iránti kérelem jogosságát, hogy a főtárgyaláson nem nyert beigazolást, hogy Tőzsér Lajos résztvett volna a hamis mérlegek készítésében és 6 is pocsékolta volna az Intézet vagyonát Az Igazgatósági tagok védelmében dr. Fekete László beszélt Ugyancsak felmentést k#t a Kúria állandó gyakorlatára hivatkozva. Az egyszerű föld­mives emberek, ha a vezetéssel magasabb ke­reskedelmi képzettségű vezetőt biznak meg, akkor nem felelősek az ügyvezetésért és őket ezért el­ítélni nem lehet Dr. Apczy elnök a perbeszédek elhangzása után megkérdezte a vádlottaktól, hogy kiván-e vala­melyikük az utolsó szó jogán felszólalni. Tőzsér Károly igazgató jelentkezett és sírástól elcsukló hangon mondotta, hogy az ítélet nem­csak őt, hanem elsősorban feleségét és ártatlan gyermekeit sújtaná. Elmondotta, hogy semmi­esetre sem a saját anyagi érdekeit kereste, hanem a kisemberek vagyonát igyekezett megmenteni ak­kor, amikor a fizetésképtelenséget titkolta. Nem akarta, hogy üzletfeleit kár érje és koldusbotra jussanak Más, tőkeerősebb, jobban megalapozott bankok ls tönkrementek már és csupán azért, mert a gazdasági krizis szinte elviselhetetlen. El­mondotta, hogy végigküzdőtte a világháborút, vala­mennyi kitüntetést megszerezte. A Nemzeti Had­seregben, bár ötvenszázalékos rokkant lett a hábo­rúban, kémszolgálatokat teljesített. Társadalmilag is becsülésnek örvendett, képviselőtestületi tag volt, gondnoka a református egyházközségnek... Mind­ezeket — mondotta — csak azért emiitette meg, — hogy a bíróság tagjai más megvilágításban lássák a személyét. Beszédét a feltörő zokogás miatt többszőr kénytelen volt félbeszakítani. A többi vádlott nem élt a felszólalás jogával, ítéletet pénteken délben 12 órakor hirdet a tőrvényszék. üirelc f ff Péntek. Róm. katli Fájd SS. Pro­MMM . testáns Hajnalka. Nap kél 5 óra 51 perckor, nyugszik 6 óra 21 perckor. Somiéi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt j| óráid l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu­zeum nyílva délelőtt tl-tffl délután fél 1 Aráig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme­let) nyitva délelőtt 8-1-Ig, délután 3-7-Ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Tel. 1270.) Franki Antal, Szent György-tér 6. (Tel. 1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 1062.) Lőbl Imre dr, Gizella-tér 5. (Tel. 1819.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-ucca 1. (Tel. 1846.) Selmeczl Béla, Somogyi-telep. (TeL 3425. szám.) — A békésbánáti református egyházmegye köz­gyűlése. A békésbánáti református egyházmegye szerdán és csütörtökön tartotta meg Szegeden ren­des tavaszi gyűlését Az egyházmegye vezetősége szerdán délután a református palota tanácster­mében bírósági ügyeket tárgyalt Csütörtökön délelőtt istentisztelet volt a református temp­lomban, utána a református tanácsteremben H a r­sányi Pál esperes és dr. Szél 1 Gyula egyház­megyei főgondnok elnökletével megtartották a köz­gyűlést. A napirenden ax egyházmegye folyó ügyel és néhány tanügyi kérdés szerepelt. ] _ A Nemzeti Muzeum régészei megtekintik a szegedi ásatások eredményeit. Vasárnap Szegedre érkezik a budapesti Nemzeti Muzeum három ré­gésze, dr. Márton Lajos Igazgató, dr. Fettlch Nándor muzeumőr, a népvándorláskori leletek specialistája és dr. Fejér Góza, a Bulgáriában folytatott ásatások iránjrttója. A vendégek Móra Ferenc szegedi és szegedkörnyéki ásatásainak eredményét tekintik meg a muzeumban. — A DMKE közgyűlése. A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület ezidei közgyű­lését vasárnap délelőtt 11 órabor tartja meg Sze­geden a városháza közgyűlési termében. A meg­nyitó beszédet Herczeg Ferenc, az egyesület elnöke mondja. A közgyűlés után Kosztolá­nyi Dezső olvas tel délvidéki vonatkozású novel­láiból és verseibőL — A volt hadifoglyoknak kézbesithetetlen adu. mányok. Budapestről jelentik i Az összeomlás után az Oroszországban lévő hadifoglyaink segélyezése és hazaszállítása érdekében a Vöröskereszt Egylet bekapcsolódásával mozgalom indult meg. Ennek folyamán a hadifoglyok hozzátartozói pénzküldemé­nyeket adtak át a hadifoglyok részére való kézbe­sítés végett, de egyéb adományok is érkeztek ha­sonló célból. Ezeknek az adományoknak egyrésze nem volt kézbesíthető, mert a címzetteket nem lehetett megtalálni. A kézbesítetten küldemények egyrészét az adományozóknak sem lehetett visz­szafizetni, mert egyes esetekben az adakozók ki­léte nem volt megállapítható. Ezeket a kézbesit­hetetten adományokat a honvédelmi minisztérium őrzi. A honvédelmi minisztérium már felhívta az érdekelteket adományaik átvételére, azonban egyes adakozók még mindig nem jelentkeztek. A hon­védelmi minisztérium, mielőtt az összegeknek hova­fordításáról döntene, felhívja az adományozókat, hogy junius végéig adományaik átvétele végett, megfelelő igazoló okmányaik felmutatása mellett a honvédelmi minisztérium IV. osztályában, gróf Hadik-laktanya (I., Horthy Mlklós-ut 24.) annyi­val is inkább jelentkezzenek, mert ezen Időpont után visszafizetéseket nem teljesíthetnek. x A mai gazdasági helyzethez igazodnak az n] Del Ka cipőárak. Kirakataink ezt meggyőzően Iga­zolják. 26 — Istentisztelet a Zsinagógában pénteken este hat órakor kezdődik. írásmagyarázat szom­baton délelőtt. — Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközvetítő közli: Állást kaphat a Hatósági Munkaközvetítő­nél: 1 takács, 2 szabó, 1 angol női szabó, 1 cipész. Belvárosi Mozi Ma uloljétn ! 11 I MAlól vasárnapig Korzó Mozi | nagy I harái Gusíav Fröhlíchhe I NIkolal Wszevolodov0411 """t WSÍ Don Kozák Kórus i>Mlal Azonkívül: Sicc /rük*JMzne*. | A KIS GARNIZON i

Next

/
Oldalképek
Tartalom