Délmagyarország, 1931. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-20 / 65. szám

1931 március ÜÜ. ÍJLL.H.UO v:; mmri Schreiber Tamás József eltűnt a budapesti rendőrség elől Pécsei! Is, a Svábhegyen Is elfoglak egy „Schreiber"-! '(Budapesti tudósttónk telefonjelentése'.) A1 rendőrségre ma olyan bejelentés érkezett, hogy Schreiber Tamást tegnap délután az Izabella-téren látta egyik ismerőse. A bejelen­töt a rendörségen tartották, miután kiderült, hogy egyike azoknak, akik elősegítették Schrei­ber menekülését. Ma délelőtt a szigetszentmiklósi csendőr­ség értesítette a főkapitányságot, hogy állító­lag az egyik lakihegyi majorban látták Schrei­ber Tamást. A csendőrség rajvonalakban ku­tatja a környéket. Más bejelentés szerint Schreiber Tamás ma délelőtt a Németvölgy környékén tartózkodott és a Svábhegy felé menekült. A kérdéses területet rendőrségi gyűrű zárta körül. Pécsen ma délelőtt őrizetbe vettek egy ma­gát Diner Lipótnak nevező egyént, akire fel­tűnően ráillik Schreiber Tamás személyleirása és balkezén az egyik ujj csonkasága is mng­egyezö. A svábhegyi nyomozás eredménytelen ma­radt, arai természetes is, mert kiderült, hogy az, akit a Svábhegyen Schreibernek nézlek, dr. Szudy Károly orvos, aki egy betegéhez sietett. Még csütörtökön délután is állandóan je­lentgették a főkapitányságra, hogy az Irini­uccában és az Izabella-uccában is látták Schreibert, azonban ezek a jelentések nem bizonyultak valóknak. Eredménytelen razzia Szegeden Schreiber után (A Délmagyarország munkatársától.) Schrei­ber Tamás Józsefnek — ugy látszik — nyoma veszett. A budapesti rendőrség hiába üldözi a legnagyobb apparátussal, a gyilkost nem tudják kézrekeriteni. A közönség azonban fel­izgatott fantáziájában állandóan látja hol itt, hol ott Schreibert és a rendőrség állandóan kapja az értesítéseket, hogy most Albertfalván látták, most Csepelen tűnt fel, sőt Szekszárd­ról és Szegedről is történtek bejelentések. A rendőrség nagy buzgalommal dolgozik Schrei­ber kézrekeritésén és minden bejelentést le­nyomoz. A vidéki rendőrhatóságok is utasítást kaptak, hogy állomáshelyeiket a legszigorúb­ban razziázzák végig. A szegedi rendőrség ezt a nagyszabású razziát szerdáról csütörtökre virradóra hajtotta végre. 'K razzián több rendőrtiszt vezetésével a detektivoszlály teljes személyzete résztvett. A' razziát egyébként azért fe elrendelték, mert 'Schreibert többen Ismerték Szegeden és a szegedi alvilág még jól emlékezik Schrei­ber két év előtti ténykedésére, amikor Szegedre jött le megszervezni a kölril­vizhamisitásokat. Schreibernek azonban nem volt szerencséje szegedi működésével, mert hamarosan t>lebu­kotU. Schreiber Szegeden álnév alatt dol­gozott, de a szegedi kollégák határozottan em­lékeznek a gorraoba embernek ismert gyil­kosra. A' rendőrség a razzia során Schreiber­nek ereket a szegedi ismerőseit is kereste, de egyelőre egyiket sem sikerült megtalálni. A' hatvan főből álló razziázó különítmény a legnagyobb alapossággal kutatta át a kétes hirü helyeket, a szérűskerteket, a perifériá­kat, sőt a belvárost is, azonban a nagy razzia semmiféle eredmény­nyél nem járt. Mindössze "egyetlen előállítás történt. A szé­rűskertben találtak egy magát Tóth Gergely­nek nevező napszámost. Ezt az embert beviltók a kapitányságra, miután semmiféle igazoló Írása nem volt Fájdalmak ellen AspíHn tabletták! Oyógytzertárakban kaphatók. Kertesháztelepet létesítenek a feltöltésre váró Buvártó helyén A. tervek szerint 30—40 házhelyet ad el a város kedvezményes feltételek mellett (A Délmagyarorsz/íg munkatársától.) Már régeb­ben felbukkant a szegedi városházán az a gondolat, hogy a városnak a feltöltésre kerülő két Buvártó helyén kertesháztelepet kellene létesíteni®. Ha eze­ket a viztől visszahódítandó területeket amelyek közmüvek mentén feküsznek, a város felparcel­lázná és háztelkenkint értékesítené, bőségesen megtérülne a feltöltés költsége. De egyúttal meg. szabadítaná a várost is ezektől a belterületi mo­csaraktól. A terv most valószínűleg megvalósul, amennyi­ben — a kultuszminiszter is hívévé szegődött Csü­törtökön délelőtt telefonon felhívta a polgármestert akivel hosszasabban beszélt a kérdésről és érdeklő­dött annak részletei iránt. A polgármester a kultuszminiszterrel folytatott telefonbeszélgetés után részletesen ismertette a Dél­magyarország munkatársa előtt a tervezetet. El­mondotta, hogy a terv megvalósítása összefüggés­ben van a dohánygyárnak adott, de be nem épített terület vísszacserélésével. A város a pénzügymi­niszternek ezért a területért cserébe hat hold szán­tóföldet ajánlott fel a körtöltés mellett A pénz­ügyminiszter valószínűleg hozzájárul a cseréhez és Így a város számára ez a nagyon Jő helyen, a Kossuth Lajos-sugárut mellett elterülő telektömb felszabadul Ha a területet kiegészítik a Kisbuvártó feltöltésre kerülő területével, a dohánygyártól egé­szen a Kossuth I.ajos-sugárut végéig, a rókusi állomás előtti vámházig megindulhat az építkezés. — Ezt a területet — mondotta a polgármester — százötven-kétszáz négyszögöles házhelyekké par­celláznánk és a házhelyeket kedvezményes fize­tési feltételek mellett adnánk et azoknak, akik vállalnák a záros határidőre szóló építési kötele­zettséget. — Az elgondolás az, hogy a telkekért nem kérne többet a város, mint amennyit az a terület ér, ame­lyet a pénzügyminiszternek ajánlottak fel a do­hánygyári területért cserébe. A két terület között a tulajdonképeni értékdifferencia nagy, mert hiszen az egyik, amelyet felparcelláznánk, építkezési szem­pontból elsőrendű helyen fekszik, a másik pedtg kinn van a város szélén. Ezzel a kedvezménnyel az a célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítsük a magánépitkezést és ezért a telke­ket részletfizetésre adnánk el ugy, hogy a vevők­nek a vételárat öt év alatt kellene kifizetni. A telek birtokában a tulajdonosok már könnyen mefr^­rezhetnék a kedvezményes építkezési kölcsön!. Kijelentette még a polgármester, hogy mivel a parcellázási akciónak kifejezetten az építkezési hajlandóság előmozdítása a célja, a város a tel­keket szigorú építkezési kötelezettséggel adná csak eL A vevőknek szerződésileg kellene kötelezniük magukat, hogy két éven belül felépitik lakóházai­kat. A polgármester számítása szerint harminc­negyven házhelyet lehetne ezen a területen kiosz­tani, a házhelyek egyik része a sugárut menh'n sorakozna, a másik része pedig a rókusi állomfis előtt, esetleg egy uj nccával két részre osztair k ezt a kertvárosrésznek szánt uj lakótelepet. Díszoklevél hé! év múlva Budapest, március 19. Csütörtökön délután Kiskunhalas négytagú küldöttsége kereste fel a miniszterelnököt és átnyújtották neki a vá­ros díszpolgári oklevelét Érdfkes, hogy Kis­kunhalas kerek hét esztendővel ezelőtt vá­lasztotta meg díszpolgárává gróf Bethlen Ist­vánt, de az oklevelet csak csütörtökön ad­ták át. Ipartestületek értekezlete a ke­reskedelmi és iparkamarában (A Délmagyarorszdg munkatársától.) A szegedi kereskedelmi és iparkamara elnöksége a kerületé­hez tartoző Ipartestületeket csütörtökön délelőttre értekezletre hívta össze, hogy velük az ipartestület reformjáról és az Ipartestületek Országos Központ­járól szóló törvénytervezetet megvitassa. A Wímmcr Fülöp elnöklete alatt megtartott értekezleten 21 ipartestület képviseltette magát. A megjelent Ipar­testületek képviselői általánosságban helyesléssel vették tudomásul, hogy a reform és a központi szerv ügyében, amely már hossza évek óta állan­dóan foglalkoztatja az iparosságot, végre elkészí­tették a tőrvény tervezetét A részletes tárgyalás során Körmendy Mátyás indítványához képest az értekezlet kimondotta, hogy az Ipartestületek Országos Központiának léte­sítésére vonatkozó részhez hozzájáruL Körmendy Indítványát azzal Indokolta meg, hogy a javaslat­nak ilyenformán való megszövegezésével sikerült a kérdést nyugvópontra juttatni, ami annál örven­detesebb, mert ujabb kívánságoknak felvetése csak feleslegesen elódázná a központi szerv felállítá­sát, amely pedig semmiesetre sem állhat az iparo­sok érdekében. Az Ipartestületek reformjára vonatkozó részt il­letően számos kívánalom hangzott el. Kívánják a testületek képviselői az Ipartestületi hálózatnak olyan kiépítését, hogy minden iparos, aki a* ország területén képesítéshez kötött ipart űz, valamely ipartestület kötelékébe tartozzék. Kívánják a békél­tető bizottság működésének kötelező formában való elrendelését; szükségesnek látják annak kimon­dását, hogy az ipartestületi belratási dijak az ipar­dijak befizetésével egyidejűleg, az iparigazolvánv kiadása előtt fizettessenek be. Kívánják a képesí­téshez kötött ipart üző gyárak ipartestületi tagsá­gának kimondását és az olyan tagoknak, akit a tagsági dij fizetése iránt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, az ipartestületi jogokból való ki­zárását. Általánosságban szükségesnek látták az Ipartes­tületek képviselői az autonómia elvének erősebb kidomberítását. Mindezeket a kívánalmakat a ka­mara a kereskedelemügyi miniszter elé terjeszti. A békéscsabai Ipartestület írásban mondta el a törvénytervezetre vonatkozó véleményét, mely sze­rint azt elfogadhatatlannak tartja és ezzel szemben a jelenlegi kereskedelmi és iparkamarák ketté­osztását és a központi szervnek kézmüveskamara néven való alakítását kívánják. Az ipartestületek többsége azonban nem tette magáévá ezt az állás­pontot Belvárosi Mozi Péntek, szombat, vniraap Flftrenz Zlegfleld vénig színes revOoper«ll|e: SALLY Korzó Mozi Péntek, szombat, rtfirn»j> Csak 1« íren Maileknek! 11 Dolóres Del Marylin Miller Ziegfield gSrlOk uSMenfUiM. EWadátok Icezdtte 5, T. 0, vttlr- éa flnn«ps»j> 8, T, t tfrtkor A tüz leánya (Cigányvér] Magyar zene. Magyar tánc KltaUaak kazdata «,!,«, raaii- ét ünnepnap 8, S, 7,9 6r«ko

Next

/
Oldalképek
Tartalom