Délmagyarország, 1931. február (7. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-12 / 34. szám

.miui. I, mmmammmmmmsmmi nniii.wmiMi Jin akarta megkapni. Ezt a feltevést v»Jószinü­«JtJ u te, hogy Zetka a háború előtt a bécsi rendőrség ügynöke volt. Cseh résrröl cáfolják ert a feltevést és azt mondják, hogy Zetka Prágában is ugy sze­p£LMACj\~AROflSZAfi 1931 februír 12. repelt a rendőrség nyilvántartásában, hogy rögeszmén ember. akinek ar volt a mániája, hogy állandóan a minisztériumokat járta ós különböző állítólagos követeléseket próbált ér­vényesíteni. Schober beszámolója a Nemzeti Tanácsban Bethlen bécsi útjáról Béét, február 11. A Nemzeti Tanács iőbi­MWgának mai üléséről kiadott jelentés sze« rint Schober tlkancejlár részletesen beszá­molt Bethlen István miniszterelnök Wursi lá­thatásáról és többek között a következőket mondotta: — Genfből való visszatértemkor történt a magyar kormányelnök bécsi látogatása, amely még most is foglalkoztatja az egyeit országok közvéleményét. Ez a látogatás hivatalát vi­szonzása volt az én, 1930-ban Budapesten trtt látogatásomnak. Budapesti tartózkodásom alatt magyar részről indítványozták, hogy az 1923­ban Magyarországgal kötött döntőbírósági szer­ződést alakilsuk át annak a haladásnak meg­felalőleg, amely azóta e téren bekövetkezett. A» osztrák kormány ennek • kívánságnak készséggel tett eleget. 'f \ Ezután hangsúlyozta az alkancellár. hogy az 1923-iki szerződés továbbra is érvényben maradt és a most aláirt szerződés ctaíc ki­egészítője tt régi szerződésnek Kijelentette, hogy szó sem volt más szerződésről, mint amely most aláírásra került és más termé­szetü szerződés megkötésére a magyar kor­mány sohasem fordult Ausztriához ajánlattal. Mindaz, amit. n szerződéshez egyesek fűztek, nem egyéb, mint mese és üres kombináció. Foglalkozott nz alkancellár a két ország gaz­dasági természetű tárgyalásaival is'és kijelen­tette, hogy a magyar kormány hajlandó uj kereskedelmi szerződésről tárgyalni és ennek létrejöttére kedvezőek a kilátások. Végűi ki­jelentette Schober, hogy a magyar miniszter­elnökkel folytatott megbeszélések során meg­állapították, hogy a két kormány által elfog. Iáit álláspont teljesen fedi egymást és azonos a német birodalmi kormány által elfoglalt ál­lásponttal. Rövidesen megkezdik a Buvár~ló feltöltéséi A kultuszminiszter és a szübségmunbák (A Délmugyarország munkatársául) A ja­nuári közgyűlés, mint emlékezetes, réizMe­*én foglalkozott a munkanélküliség kérdésevei és megállapitotta, hogy a folyamatban lévő azűkségmunkálatoknál a csillehiány mi itt igen kevés munkanélküli juthat csak keresethez. A közgyűlés ezért arra utasította a város ha­tóságát. hogy a lehető legsürgősebben szerez­wsn be megfelelő számú billenőkocsikat. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter is érte­»őlt a munkál akadályozó csillehiányfól és tegnap délelőtt telefonon felhjvta a polgár­mestert, akivel közölte, hogy » csepeli kor­mánybiztosságnak tekintélyes számú, jelenleg felesleges csilléje van. amelyet a város eset­lég igénybevehet. M ia a miniszter azt is, hogy utánajár a dohi ,,iak és az eredményről értesiti a várast. Szerdán délelőtt ismét'fel­hivta a kultuszminiszter a polgármestert és bejelentette, hogy a csepdi kormánybiztos­ságon tényleg van tekintélyes számú csille, még pedig 36 háromnegyed, 15 egy 10 félköbméteres és ezeket a város azonnal meg­kaphatja. A miniszter arra kérte a polgár­mestert, hogy a csilléket elsősorban az alkal­mazható munkások létszámának emelésére használja fel a város éa a Mars-tér, valamint a külvárosi uccák feltöltésén kivül töltesse fel azokat a mély fekvésű, belterületi, vizái­lásos területeket, amelyek később építkezé­sekre is alkalmasak lesznek, ' A polgármester érdeklődésünkre elmondotta, hogy l\fihályffy László műszaki , tanácsost; a szüiségmunkák irányítóját haladéktalanul fel­küldi Budapestre a csillék átvételére és le­szállítása érdekében. A csilléket, ha szükség lesz rá, Szegeden javítják ki és azonnal üzem­be. helyezik. Elmondotta a polgármester, hogy a Mars-tér és a külvárosi uccák feltöltésén ki­" Vűl rövidesen megkezdik a rókusi állomás előtti kis Buvártó feltöltését is,. később pe­dig, szintén a szükségmunkák keretéhen, fel­töltik a nagy Buvártaval, majd a régi Vö­röskereszttavai is. Az igy feltőltendő terűlete­ket alkalmas időben házhelyekké parcelláz­tatja fel a város és a házhelyeket eladja." 4 rokkantak, a hadiözvegyek és árvák ügye a képviselőház előtt Esztergályos János interpellációfára a népjóléti miniszter bejelentette, hogy rövi­desen beterjeszti a hadirokkan (törvényt Budapest, február lt. A képviselőház mai ülé­sen a karteljavaslat első szónoka KrfszHáa Tmre volt, aki azt fejtegette, hogy a kartelek neg­rendszabilyozáciira és fékentartására feltétlenül szűkség van, * kartelek működését meg kelt szo­rítani. E»*tergályo« János azt hangoztatta, hogy a kar­eleket ma már nem lehet láthatatlan kezekhez hasonlítani. Nagjwn is láthatók, és megfoghatók, éppen érért a törvényjavaslatnak l» erffiehhm kellett volna mt-grogol fcfcel. ..'."• — Hangsabban beszéljen! — mondják jobb­oldalról a halk hangon beszélő szónok felé Esztergályos; Majd hangsabbon besaélefr, ha Biró Pálhnz érek! (Derültség.) A törvényjavaslat indokolásából az tűnik kl, hogy a kormány le akarja tömi a kartelek erőszakoskodását a Javas bt azonban nem felel meg az Indokolásnak, Nem elég tetszetős mezbe öltözteti azt az akaratot, imelyet a közhangulat termelt ki a kartelek ellen. Kt emberek születésűktől a halálukig esak a Var kleknek dolgoznak A napi életnek miáden szük­ségleti dkkc kartelixálva van: a bór, a uagpao. a *zódaviz és textiláruk egyformán. Hatvannégy kariéit sikerült ttsseeszámlélol A bartelek tevé­kenysége káros, hiába tagadják ezt Biró Pálék és Felnerék. Nem igaz, hogy a kertelek meg^end­szabályozása tönkreteszi az ipart, ez Németország­ban sem következett be. Boldogok lennénk, ha Magyarországon hatalmas, fejlődésképes gyáripar lenne. Különben is a vállalatok már gondoskodtak villámhárítóról a javaslattal szemben- Százhar­minc-bárom •razággyfllésl képviselő négyezerhaf sráztflleovenkét helyen ven érdekelje Vü!?inbőz« lármában. Csizmadia András hangsúlyozta hogy a törvény­javaslat ha nem is oldja meg teljesen a fcartel­pnjhlémát, mégis változást lehet a ia vasi attól várni Péntek Pál hosszasan fejtegette a szén-, vas-, bőrlemezkartelek káros működését. Az elnök napirendi javaslatot tett, amely sze­rint holnap délelőtt folytatják a karteljavaslat általános vitáját Ezutin áttértek az lstorpelláofókra* Efóseat a jegyző felolvasta KlsbrtJbefg Kunó kultuszminiszter válaszát Pakots József egy ja­niusban elmondott interpellációjára, amelyet Pa­kots a Magyar Szinház állami bérbevétele tárgyá­ban mondott el. A miniszter kijelentette, hogy a • Magyar* Színházat ar sjjbnj sohasem akart* htjrba­venni _ ^ _ Ugyancsak a jegyzp olvasta fel Patay Gyula írásbeli interpellációját amelyet a pénzügy minisi­. terhez intézett . a Nemzeti Fánk hitelpolitikája ügyében. Griger Miklós a pénzügyminiszterhez és a főM­qjivelésűgri miniszterhez intézett interpellációt a cukorkartelek ügyében és sürgette a cukorrépa átvételi árának megállapítását és a kormány Intéz­kedését oly. irányban, hogy a cukor rámjít ne teljes epészében a kartelek élvezzék, a vefcrta­ségek ne kizárólag a gazdákat terheljék, hanem a vámból a termelők is részesüljenek c a veszte­séget a cukorgyárak is viseljék. A leormány kőü­belépésc'l kérte a szerződések revíziójához és a kartelek által felajánlott átvételi ár megfelelő fel­emelése érdekében Mayer János földmivelésűgyi miniszter válaszá­ban azt mondotta, hogy a cukorrépa árának meg­állapítása ügyében tárgyalások vannak folyamat­ban. és a cukorgyárakban meg is van a haj­landóság arra, hogy a feltételeket módosítsák. Esztergályos János a hadirokkantak felülvtrscfála»» ügyében, továbbá a hadiözvegyek és hadiárrák kérdésében intézeti interpellációt « népjóléti mi­niszterhez. Eruszl Sándor népjóléti miniszter válaszában azt mondotta, hogy Németország és Csehszlovákia sem ad nagyobb segélyt hadirokkantjainak, mint . Magyarország. A hadirokkantak általános felülvizs­gálásánál csak a 25 százaléknál alacsonyabb mi­nősítésű rokkantak számát szállítják le, egyéb­ként a nagyobb mértékben nokkantak száma emel­kedett és a segélyben ls többmilliós többlet mu­tatkozik. A hadirokkantak gyermekeinek száma is több ezerrel növekedett. Szerinte a hadiözve­gyek segélyét lehetőleg egy ősszegben kellene megváltani, hogy azzal a hadiözvegyek valamit kezdeni tudjanak. V hadlárvák járandóságát a duplájára akarja felemelni. A helyi hatóságok és orvosok többszőr túlengedékenyen állapitól Iák meg a rokkantsági tokot, gondolván, hogy 88 állam ugy is elbirja a terheket. Amikor a felül­vizsgálat volt, egyszerre 35 ezer akta érkezett a népjóléti minisztériumba Ekkor a pénzügymi­niszter kiutalt egy bizonyos összeget, nehogy a rokkantalap terhére kelljen az aktákat feldolgoz­tatni. F.bből az ősszegből kapta aktánként a 40 fillért az a segédszemélyzet, amely a dolgot el• végezte. Ebből keletkezett az a vád hogy " asf­nlsrtértiim HszMseUfl családtagjaikkal végeztették el az aktákat, *t»Ml azonban sem Igae­Á hadirokkant.tőrvényt még a költségvetési év folyamán a Ház elé hozza. Bárdos Ferenc interpellációjában a kilakoltat*­sok kérdését tette szóvá. F.rnsrt Sándor népjóléti miniszter A küakof­tatások száma sokkal kevesebb az idén, mint a mult esztendőben. Az ülés egynegyed 4 órakor végződött. Puszilt a Duna áradása (Budapesti tudósítónk telefonfelentése.') Bukarestből jelentik: A Duna felső folyásának vidékén nagy áradások pusztítanak. Az alsó folyáson a Duna befagyott és a jégtorlasz annyira megduzzasztotta a vizet, hogy a folyó fzmail és Wilkow vidékén kilépett medréből. Tzmailban egyméteres az ár, Wilkowban négy. A lakosság nagy pánik kőzött a közeli dom­bokra menekül. B szegedi Gál-Tiszai pár a ping-pong világbajnokság dMiíjében Budapest, február 11. Ar asztali tennlsz vi­lágbajnokságok mai küzdelmei során az ered­mények a kővetkezők; Ausztria—India 5 0, Svédország—Jugoszlá­via 5 0, Csehország—Bománia 5 0, Magyar­ország—India 5.0, Lettország—Litvánia 5 8. Magyarország—Csehország 5:1. '. A nói egyes és a női páros eljutott a dön­tőig. Női egyesben Mednyártssky mérkőzik Müljernével (Németország), női párosban Mednyánszky—Sipos a szegedi Gál—Tiszai pár. ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom