Délmagyarország, 1931. február (7. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-01 / 26. szám

2 pECflagrAiroiisT*<r vm remzr r. teára látta vendégül ar egykori horvát pár­tok politikusait. Miközben a király vendégel körében tartózkodott, körülbelül ezer ^inbcr gyüll össze a palota előtt, akikhez a király az erkélyről beszédet intézett. Felállítják a várót szociálpolitikai Ügyosztályát A belügyminiszter Jóváhagyta a közgyűlés határozatát, de kimondta, hogy a város uf állásokat nem kreálhat (A Délmagynrország munkatársától.) A törvény­hatósági bizottság pénteki közgyűlésén ismét szó került a szociális ügyosztály felállításáról, amelyet • közgyűlés dr. Sz. Szarnék Sára indítványára még márciusban elhatározott. Ei ellen a határozat ellen azonban Wimmer Fülöp fellebbezést nyujtott •be a belügyminiszterhez. A pénteki ülés felszó­lalói az. irnnt érdeklődték, hogy mikor kéről sor ennek a kő/el egyesztendős határozatnak a végre­hajtására, mert a szociálpolitikai ügyosztályra már réj-en szükség lenne, hogy rendszerességet teremt­sen a szociális ügyek intézése terén. A helyzet az volt, hogy a fellebbezésre a bel­ügyminiszter még nem nyilatkozott és igy a köz­gyűlés márciusi határozata nem emelkedett jog­erőre. A szombati postával azután megérkezett a miniszteri rendelkezés. A belügyminiszter meg­állapítja leiratában, hogy a szociálpolitikai ügy. osrtály működésére egy olyan városban, mint Szeged. tényleg szükség »o ,. ezért a fellebbezést elutasítja, de kimondja, lv^gy az uj ügyosztály felállításával a város uj állásokat nem kreálhat, a városi tisztviselők jelenlegi státuszát nem sza­poríthatja. A miniszteri leirattal kapcsolatban kérdést in­téztünk a polgármesterhez, hogy a közgyűlés most már jogerős határozatát hogyan hajtja végre. A polgármester elmondotta, hogy a népjóléti ügy­osztályt i>alószinüleg egy már meglévő ügyosztály keretében szervezi meg és ez annyi változást okoz majd a közigazgatásban, hogy ezentúl a népjóléti vonatkozású ügyeket, amelyek eddig a többi ügy­osztályok között oszlottak meg, ezentúl az az egy ügyosztály intézi Ide fut majd össze minden szo­clálisjellegű akta, indítvány, vagv előterjesztés, ez az ügyosztály készít nyilvántartást a segélyreszo­rultakról, ellenőrzi a szociális Intézmények mű­ködését, irányítja a szociális akciókat és admi­nisztrálja a szegedi -népjólétet*. Egy ismeretlen ember halála miatt, halálra ítéltek egy londoni kereskedtft London, január 31. Az esküdtbíróság; ha­lilra itélte Rouse kereskedelmi utazót, aki­nek porráégeti autójában egy ismeretlen em­ber megszenesedett holttestét találták. A rend­őrség eleinte azt hitte, hogy maga Rouse égett benn az autóban, de nem sokkal később a színhely közelében őt elfogták. A' bíróságnak az a feltevése, hogy a vádlott saját halála hirét akarta költeni, hogy számos szerelmi kalandjának következményeitől szabadni Jon és e célból valakit megölhetett 145 év óta ez az első eset, hogy valakit ismeretlen ember meggyilkolása miatt Ítéllek ei. Az elítélt ál­landóan ártatlanságát hangoztatja. Szemüveg Ciehmann 9 »«lM*eré«*neI. Kelemen ncca. Borzalmas gyermekgyilkosság cBadapesti tudósítónk Itlcjon jelent és?.) Bestiális kegyellenséggel végzett újszülött, cse­csemőjével Páli Róza 27 éves cseléd, aki Bu­dán egy miniszteri tanácsosnál szolgált, A leány szombaton hajnalban egy leánygyer­meknek adott életet, akit elrejtett a szobá­ban. Reggel azután, amikor begyújtott a ta­karéktüzhelybe, az ujszülötl csecsemőt be­tetíe a kályha sütőjébe és erősen megrakta a tüzet. Amikor a miniszteri taná>*sos haza­érkezett, kellemetlen szagra lett figyelmes. Érdeklődésére a cseléd zavaros feleleteket adott, mire kiment a konyhába, ahol a tűz­hely sütőjéből fűst tódult ki. Kinyitotta a tűz­hely ajtaját és nagy megdöbbenéssel látta, hogy a sütőben egy gyermekholttest sül. Azon­nal rendőrt hívott, majd jöttek' a mentők, akik az izgalmaktól összeesett gyilkos anyát súlyos állapotban kórházba szállították. FARSANG A'!4ta-bál A Szegedi Munkás ! stedző Egyesület szombaton este rendezte meg atléta bálját a rókusi torna­csarnokban. A bál igen jól sikerült, már a kora esti órákban elözönlötte a közönség a termet és a legjobb hangulatban táncolt a reggeli órákig. A táncot a hagyományos atléta csárdással: >N*ro lehet az MTE vei...« kezdték meg. A zsenét a Munkásotthon zenekara szolgáltatta. A bál látogatottsága megmutatta, hogy az MTE-nek olyan lelkes közönsége van, amilyen tömeggel alig dicsekedhetik el más klub. A siker érdekében hatalmas gárda, élén Arany Józ«ef, fáradozott. Felsőipariskolások bálja A szegedi felsőipariskola minden é^ben meg­rendezi bálját. Az idén szombaton este az ipartes­tület márványtermében zajlott le a bál nagy ér­deklődés mellett. A termet a közönség zsúfolásig megtöltötte. A bál külön érdekessége volt,, högy ez volt Szegeden az első eset, hogy egy bál gramofon mellett zajlott le. A rendezőség két érdekes készüléket állított fel az emeleten. A ké­szülékeket motorral hajtották, a hangot pedig me­gafonok segítségével erősítették fel a teremben. A tánc az £g a kunyhó, ropog a nád... csárdás hangjai mellett kezdődött. A siker érdeké­ben Mohos Ferenc, Marton Károly és Tfahaos Antal buzgólkodtak. A bálon megjelent hölgyekről a rendezőaást « kővetkező névsort állította össze: . . Asszonyok: Máyi Csizmasi Kálmánné, Schmidt Józsefné, Sikorszky .Takabné. Szlrányi Béíánév Szűcs Józsefné, Bulliy Jánosné, Móra Miklősné, Kovács Lajosné, őzv. Grundics Jánosné, Dubán Jánosné, Vasas Jánosné,. Faragó Imréné, Sághy Zsigtrondné, Oravetz Ferencné, özv, Makkay -Jó­zsefné, Csányi Jánosné, Vargha Sándorné, Bárány Jánosné, vitéz Ráday Lajosné, Pletikovits Már­tenné, Szigethy Istvánné, Schmidt Ferencné, Deák Sándorné, Gukker Aladárné, Kiss Jánosné,. Heln­rieh Jánosné, Főit Imréné, Hódács Andorné . Leányok: Móra Bözsi ke, Kovács Macuska, Grun­dics Iluska, Grundics Etuska, Rea Elvira, DubáH Olga, Vasas Rózsa, Faragó Mária, Faragó Terike, Hodács Ida, Sághy Bőzsike, Makkay Ducika, Osá­nvi Ilonka, Varga Margitka, Budai Gizike, Rády Margitka, Pletikovits Cis». Szigethy Micike, Schmidt Klárika, Peik Mancika, Horváth .Ica, Fazeka* Ilonka, Jukker Micike, Gukker Gizike, Fontos Jucika, Kiss Bazsa, Einrich And, Hodry Irénke, Kőszeghy Etelka, Főit Irmuska, Bacsó Gizike, Főző Lujzika. Az Uiöldi Utazót fa Kereskedők Egyesülete táncbemutatóval egybekötött farsangi teaestélyét február 7.én tartja meg. A Pusztaszert Árpád Egyesület február 7-én ej te fél 10 órai kezdettel « Tísza.szállóban rendezi meg XI- nagy nemzeti bálját A > Tisza* jelmezes álarcos hálja február 14-én, farsang szombatján lesz a Kassban. A fényes evezősbál nieghiíóh a napokban bocsájtják kl Tedeum Irta: Móra Fercne. A liget fái '.csöndesen aludtak a holdfényben, Wikor közéjük suhantak a latonók és leemelték a vállukról az ásót. öreges adóalanyok voltak, egyik kis ezüstöt, má­«fk nagy.pzüstöt viselt a halántékán, de arany­Gyapjas icn l >egyiknek ,<e v«>lt, sőt még szmasbőr­keztyüje se Közönséges, de egészen közönséges emberek voltak, akiktől távol volt minden olyan goB'Jolat, hogy a fák lelke téléi, lehúzódik a föld­be, fölkeresi a szénné vált erdőket s az elsüllyedt világrészekben megeleveníti a halott siglllariákat és lepidodrndronokat. ők csak azt tudták, szem­úgyrevévén az asszonvfehér.bőrü nyírfák karcsú­ságát, hogy azokból csak egy-két gyujtaí tüzelő telnék, — ar Ördög szerencsétlenkedjen ennyiért. Ha már lop az emb*r okosan lopjon és érdemeset. De az öreg gtedicsia se jó, • haragom Wkete önás, aki Krisztus koronájának töviseit lermfcttc, ennek még álmában is fenyegető dánja minden kar,a, szegény tolvaj.ember ásójával ebbe* fcele­kólai nem lehet Ív. :>••;. Kerruny és merev királyok a tölgyek, talán ha királyok kuninak fát — persze ők nappal i* le betgek — azoknak jussuk wolna őrájuk emelni *» araeyfejszéjüket., ' Bokrok ls volnának itt, kéziéi is tördelhetok, de erek csak életükben könnyelmű orgona-dámák s halottul nem adnának egyebet hitvány tar gally­nál — A fcn.vő lesz a legkiadósabb, — mondták a lopók és nekieresztették az ásót az előkelő ide­gennek, akik száműzettek a bércekről és koniönm tengetik életüket a homokon, a néhai hegyormok elporlott tetemen Nem nagyon élnek a nyári nap­ragyogásban sem e gőgös és zárkózott arisztokra­ták, de mimelik az életet a tél ködében is neil családi tradícióik i^y követelik. A lopók ugyan aligha forgattak tejükben íféle bolondos gondolatokat, de annyit tudtak, hogy a fenyő nem kusztatja mélyre a gyökerét, enm.!­forn-a az an*sfőldtől' való els/alitása gyors és kOnnyü munka. Hangtalanul, de ig«n energikusan dolgoztak, nem fogta el őket szoúd mélabú arra a C^H'lolatra, hogy ez. a szegény fenyő sohasem fof többet megkapó ueszédet hallf.ni a maúarak és fák nnpján, s<)t azt se fogja megérni, hogy fiatal rílgyeit szeretreméltóan fürge és falánk mó-' kuskák rágták le, mikor már nem találnak zsenge madárfiókát. Nem, a fanyővöfc- csak akkor éreztek nemi megindulást, mikor a liget szélében lépte* kopogtak a járdán' nekik vissza kellett fojta­niuk a szivük mélyéből feltörekvő káromkodás^ hogy micsoda ren tétlen életű emberek azok, akik még ilyenkor is az uccán csavarognak, Hun m azlatt, mikor kidőlt a fa és maguk után v iiTsrolvan a bekérgeződött hó-lében a halott fe­nyőt, szerencsésen kiértek vele a liget mögé. ahol aj árnyékba bujtatva várakozott a UjternszálÜtó kor­dé, akkor megenyhültek és aekiridámkodtak Akkor njegemelték a rongyos sapkát és nagvon mélyről füstölt ki szájukból a fohász: - — Na> b4Ja Isteoufik, euel is kész vafixtuki S háj- ez a fohász, oh an fészekből röppent az ég felé, amelynek melegében a káromkodások Is ki kelnek, én nem tudom, semmivé vált-e ez a fo­hász is, mint a káromkodások. Nem tudom, hogy­a jó Isten, akinek dolga számontartani a fák, hangyák, emberek és minden egyéb teremtett ál­latok ügyeitbajait nem kegyesebben engedte-e szive elé az öreg falopók fohászát, mint mikor habon-n !ilók, békecsinálók és egyéb világhatal­roasok jelenlését Ücs/'k az asztalára a szolgálat­tevő ken'bánok: — H£>a Istennek. ízzel ts készen vagyunk! Fgy "j planétát be lehetne már népesíteni a négy éves háború h?lottai után a tizenegy éws l>éke elesettjeivel és < halálra sebesültjeivel s a vi­lághatalmasok még n lig nem akarják azt mon­dán1, hogy hála Iste.inek, most mát- kévzen van­nak vele, készen a világ végezetéig. New, nég többen, nekik e megátkozott világ rész minden életrevaló férfiának rothadó teteme kell. nct>ik minden rirágzó asszony meddősége, kel!, B' Kik lemészárolt nemredékek után megfer­tőzött generációk egész sora kell, nekik olyan lencert kell a vérnek és könnynek am»ly még az Araiátot is tizenöt könyöknyi vei felülhaladja, még biborruhákban márványfalak között elmond­ják a Tedeumot) A falopók fohászához nem kellett ennyi Ahhoz csak egy szál fenyő kellett, amelynek füstös, nyers tüiénál egy-két napig melegszik a gyerek ét fel­forr a zsirtabn leves Tudom, hogy a csillagok felett lakó Ur ezt a fohászt feg|| * kebeUha.

Next

/
Oldalképek
Tartalom