Délmagyarország, 1931. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-18 / 14. szám

193 OeTAMGVAROTíSZíG A szv állapi, egyetem meg­^gedi paprika kél »A szegedi paprikának fóíékony haíása van a szervezetre* (A Délmagyarország munkatársától.) Hónapokkal ezelőtt indította meg Váradi Géza szegedi szárma­zású miskolci tanár a mozgalmat a szegedi pap­rika klinikai értékének megállapításáért. A szegedi paprika ellen, különösen a külföldi piacokon, a kon­kurrencia ugyanis súlyos vádakat terjeszt Azzal vádolja, hogy ártalmas az egészségre, gyomorbajt idéz elő, veszélyes élvezeti cikk. Váradi ezzel szem­ben vizsgálatai alapján megállapította, hogy a paprika nem ártalmas, sót fogyasztásának igen jótékony hatása van a* emberi szervezetre. Ezért azt ajánlotta, hogy ezeket a jó tulajdonságokat a város hivatalos fórumokkal is állapittassa meg és gondoskodjék azok megfelelő propagálásáról. A városházán felismerték Váradi akciójának je­lentőségét. A város hatósága először a földmüve­lésügyi miniszterhez intézett felterjesztést és kérte, hogy a miniszter vegyelmeztesse a paprikát és állapíttassa meg annak klinikai értékét A miniszter azonban arról értesítette a várost, hogy a kérel­met nem teljesítheti, mert az nem tartozik a ha­táskörébe. A város erre a szegedi egyetem orvosi karát kérte fel a paprika analizálására. Az orvosi kar a város átiratára most válaszolt Közölte, hogy a feladatot szívesen vállalja és a szükséges vizsgálódások, kutatások már meg is indultak az orvosi fakultás intézeteiben. A vizsgálódásoktól ked­vező eredményt várnak és ezt annakidején szabály­szerűen publikálják is a tudományos folyóiratok­ban. A város már előre is megkapja a felhatal­mazást, hogy ezeket a publikálandó tudományos megállapításokat a szegedi paprika érdekében meg­indítandó propagandában felhasználhassa Ujabb felirat a nemzetközi aufőut szegedi szakaszáért (A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton délelőtt dr. Pálfg József polgármesterhelyettes el­nökletével ismét ülést tartott az a tizes bizotttság, amelyet legutóbb a közgyűlés delegált, hogy a ter­vezett calais—konstantinápolyi autóut irányának megállapítása alkalmával Szeged érdekei is érvé­nyesüljenek. Pálfg közölte a bizottsággal, hogy a legutóbb Bécsben tartott nemzetközi konferencia, ezt követőleg pedig a magyar minisztertanács is a szegedi utvezetés mellett foglalt állást, ezzel szemben most kiderült, tiomj a kereskedelmi mi­niszter útépítési programjában, amely még a bécsi konferencia előtt készült, nem a szegedi müut mo­dernizálása szerepel, hanem a budapest—mohácsi uté. Tartani kell attól, hogyha tényleg a mohácsi ut épüí ki előbb, akkor a nemzetközi autóforga­lom odaterelődik és Szegedet elkerüli. A bizottság elhatározta, hogy felterjesztést in­téz a kormányhoz és kéri, hogy a kereskedelmi miniszter változtassa meg programját, abba első­sorban a budapest—szegedi utat vegye fel a mi­nisztertanács határozata alapján. A szegedi meg­oldás ugyanis mindenféle szempontból előnyö­sebb, elsősorban azért, mert 33 kitométerrel rővi­debu, tehát lényegesen olcsóbb, mint a másik. De ugyanezt kívánja Jugoszlávia is, amely a szegcdi utvezetés esetén kiépítené a horgos—szabadka— belgrádi utvonalat. Felhivja a bizottság a minisz­ter figyelmét arra is, hogy a szegedi utvezetés ese­tén nagy városok, mint Kecskemét, Cegléd, Nagy­kőrös, Félegyháza kapcsolódnának bele a nemzet­közi autóforgalomba, mig a dunántuli utvezetés esetén csak kisebb községek kapcsolódásáról le­hetne szó. A bizottság köriratban kéri fel az érde­kelt városok polgármestereit, hogy hasonló irány­ban szintén tegyék meg a szükséges lépéseket. ÜEo^iío CIPOARIIHAZ SZEGED KELEMEN KJ.4& UJABB OLCSÓBB LELTÁRI áMJáMJTUNK Egyes párok, mig a készlet tart. ••0 Luxus cipők Sorozat fl Sorozat W SorozatSorozat sorozat A hirdetett árak a kirakatban megtekinthetők. >161 tegyelmik és vizsgálatok Tápén Állítólagos hivatali szabálytalanságok, sikkasztások és adó' panamák Ügyében a csendőrség és a pénzllgylgazgatósdg toly­tatfa a vizsgálatot (A Délmagyarország munkatársától.) A Tápé falu esztendők óta belső háborúságoktól hangos. Leginkább a régi jegyző körül folytak a csatározások, de Kovács Gyula főjegyzőt, aki ellen többrendbeli fegyelmi eljárást indí­tott a főszolgabíró, néhány hónappal ezelőtt nyugdíjazták. Akkor azt remélték, hogy a har­cok elcsendesednek, helyreáll a béke, most azonban, hogy néhány héttel ezelőlt megvá­lasztották az uj főjegyzőt, a harcok felujultak, sőt ujabban már nemcsak a közigazgatási ha­tóságokat foglalkoztatják, hanem — a csend­őrséget, sőt a szegedi pénzügyigazgatóságot is. A legyeim' eljárások egész so­rozata indult meg és a jelek szerint a bünügyi hatóságoknak is lesz dolguk ezekkel az ügyekkel. Egyelőre még a vizsgálat stádiumában van­nak a dolgok, igy csak nagy általánosságban foglalkozhatunk Tápé legfrissebb szenzációjá­val. Az történt ugyanis, hogy a község egyik alkalmazottja feljelentette egyik kollégáját, aki viszontfeljelentést tett ellene. Kölcsönösen hivatali szabálytalanságokkal, sikkasztással, adöpanamákkal vádolják egymást. Az akták elkerültek a do­rozsmai főszclgabiróságra és dr. Dózsa István főszolgabíró a közölt adatok alapján szüksé­gesnek tartotta a fegyelmit megelőző vizsgálat megindítását. Ennek során a súlyos adat­halmaz még bővült ugy, hogy a főszolgabíró bevonta a vizsgálatba a csendőrséget és * pénzügyigazgatóságot is. Ez a három ható­ság most karöltve nyomoz Tápén, hogy ki­bogozza a szövevényes fegyelmi ügyet és tisz­tázza a sok vád és viszontvád pergőtüzében a tényállást. A napokban dr. Dózsa főszolga­bíró és a szegedi pénzügyigazgatóság egyik főtisztviselője kint jártak Tápén, hogy ott kihallgassák a terhelteket, megvizsgálják az iratokat és meghallgassák a tanukat. A Délmagyarország szerkesztősége érdeklő­dött a dorozsmai főszolgabírónál a vizsgálat eddigi eredménye iránt. — Ebben az ügyben egyelőre részletes nyi­latkozatot nem adhatok — mondotta a fő­szolgabíró —, mert a vizsgálat, amely há­rom irányban is megindult, még folyamatban van. Csupán annyit mondhatok, hogy a vizs­gá'al szoros összefüggésben van a tápéi jegyző­választással. Számitásom szerint a jövő héten jutunk el a vizsgálat utolsó fázisáig amikor már tisztázódik a tényállás és amikor már láthatjuk, hogy tulaidonképen történt-e vissza­élés, vagy bűncselekmény. Érdeklődtünk dr. Kolb Árpád pénzügyigaz­gatónál is, aki a következőket mondotta: — A' pénzügyigazgatóság részéről a tápéi vizsgálatot a pénzügyigazgatóhelyettes vezette, Belvárosi Mozi Január lS-An, vasárnap A íűzmadár a leg-nagyobb repülő fllrn JACK HOL r és RAI.PH Gtt AVES főszereplésével és » lil»Crő mllaor. Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 8, 6, 7, 9 órakor Korzó Mozi Jannár 18-án, vasárnap Szibériai bilincsek. Orosz dráma 8 felvonásban. Főszereplő: F'ltz Korlner. Azonkívül: A Kitero mllsor. Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 76 LICHTMAN CIPöK BALLY CIPÓK Belvárosi Cipóüzlet^ Széchenvl íróul hérMt PITZ PALU SSSS. A világ legszebb turistafilmje, grandiózus dráma az örök hó és jég birodalmából. GUSTAV DIEfEL .M1CI RIEFENSTAHL főszereplésével hétfőtől a Belvárosiban. Az élet rapszódiája. Zenés attrakció 10 ^felvonásban. Főszereplő: AL1CE DAY. A film első két felvonása I. Feronc József udvarában lejátszódó nagy hang­versenyt mutatja be szines felvételben. — Azonkívül: Dráma Margaréta Livingstone főszereplésével hétfőtől a Korzóban. Bün és szerelem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom