Délmagyarország, 1930. december (6. évfolyam, 272-294. szám)

1930-12-18 / 285. szám

1930 clecemDer íő. \HO!5S/AG 7 AZ IDO SZEGED: A szegedi egyelem földrajzi Intéze­lének meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szerdán Szegeden a hő­mérő legmagasabb állása 2.0 fok Cel­sius, legalacsonyabb 0.4 fok Celsius. A barométer adata 0 (okra és ten­gerszlnre redukálva reggel 760.2 mm., este 765.2 mm. A levegő relatív pára tartalma reggel 82 szúzalrk, délben 80 százalék. A szél iránya északnyu­gati, ergssége 1—2 volt. BUDAPEST: A Meteorológiai intézet jelenti este 10 órakor: Hazánkban hó csak elvétve és csekély mennyiségben esett. A hő­mérő a nap folyamán 1—2 fokig emelkedett. prognózis: Fagy pontkörüli hőmér­séklettel helyenkinl némi havazás várható. Bridge a Délmagyarországhan Ismeretes, hogy a bridge egyre szélesebb területeken hódit. Ma már nincs népszerűbb játék és nincs játék, amely annyira érdekelné és szórakoztatná a társaságokat. Minden kár­tyajátékot a háttérbe szőrit a bridge, mert ennek a játéknak minden játszmája uj, for­dulatos, élénk és meglepő. Nincs két ugyan­olyan bridge-partie és ezért van az, hogy a társaságok szinte a vita és érvelés, kombi­náció és lehetőség ezer variációja miatt egyre jobban és többet foglalkoznak a bridge-zsel. Egyre-másra nyilnak szalonok, ahol szinte tudományos alapossággal vita! ják meg az egyes játszmákat, egymásután rendezik meg a bridge-versenyeket klubok és társaságok, sőt legutóbb már — nemzetközi bridge-versenyt is rendeztek a legnagyobb érdeklődés mel­lett. 'A' bridge nem szerencsejáték, hanem szóra­koztató szellemi torna. Itt nem a szerencse segit, hanem a tudás, a kombináció és az áttekintés. Mivel pedig egyre szélesebb körök érdeklődnek a bridge iránt, elhatároztuk, hogy ezentúl rendszeresen foglalkozni kivánunk a bridge problémáival. A kombinációk megfejtésére, égyeS érde­kes helyzetek megvitatására a Délmagyaror­szág bridge-rovatot nyit hasábjain. Kombiná­ciós példákat fogunk ismertetni, bridge-rejtvé­nyeket kivánunk közölni rendszeresen helen­kint egyszer és hogy az érdeklődést mi is fokozzuk, a helyesen megfejtők között aján­déktárgyakat fogunk kisorsolni. — Ujabb adományok a klsron^yos akcióra. Dr. Heiner Lajos 10, Merts Imre 10. dr. Turóczy Mi­hály 10, Tanfelügyelőségtől a tanítótestület ujabb gyűjtése 217.78, Magyar Labdarugó Szöveiség déli kerülete 50, Farkas Géza 1, dr .Debre Péter 10 pengő. Természetbeni adományok: Dr. Fluck And­rásné 1 télikabát, 1 pár cipő, 1 pár hócipő, Bar­csay Károly 2 kabát, 2 pár keztyü, 1 pár hócipő, 6 pár harisnya, Blau Ignácz 5 darab fiuöltöny, Stein Péter 52 pár harisnya, Mütcpacher Gusziávné 1 csomag ruhaféle, Lampel és Hegyi 2 darab kötöttruha, 1 darab trikó, 1 darab leánykabát, 6 darab sapka, 2 darab bluz, N. N. 8 pár haris­nya, 2 darab gyermeking, A kisrongyos akció ünnepélyes karácsonyi cipőkiosztása 20-án, szom­baton délelőtt 11 órakor a rókusi elemi iskola tornacsarnokában lesz, ahol az ünnepi beszédet dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök fogja tartani. A szeretetnek erre az ünnepére minden érdeklődőt szívesen lát az akció vezetősége. x Selyemfehérnemü karácsonyra leszállított ár­ban kapható és megtekinthető Fehérnemű terem­ben, Feketesas-ucca 22., I. 2. 323 Beszélgetés dijat megtérítem a 16-76 felefonrendelésnél és mindennemű príma tüzelőanyagot azonnal szállítok. POPPER <S. utóda, Arany János u. 13. Ha fáradt és Izgatott, ha álmatlanságban és gyakori félelemérzetben szenved, ha has* görcs, mellnyomás vagy szlvfá(á9 kinozza, akkor igyék reggel éhayomorra 1—2 pohár természetes »Ferenc József* keserüvlzet, mert ez megszünteti az emésztési zavarök okait s elhárítja a vérlolulást. Az emésztószervek gyógyításának több orvostanára elismeri, hogy olyan tüneteknél, melyek a tápcsatorna tartalmának önmérgezésébSl származnak, a Ferenc József TÍZ kllünően beválik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és IQszerQzletekben kapható, b i Adományok az inségakcióra Ujabban a következő adományok érkeztek az inségakcióra: Szegedi postaigazgatóság személyzete 125.10, Sze ged I. sz. postahivatal személyzete 150, Szeged II. sz. postahivatal személyzete 50.40, Szeged III., IV., V., VI. sz. (nem kincstári) postamesteri hiva­talok személyzete 37.5Q, Szegedi Folyammérnöki Hivatal mérnöki és kezelőszemélyzete 20, Felső­városi Gazdakör 10, Gróf Győző 5, Forgách Ist­ván 5, Gazdák Biztosító Szövetkezete 20, Schaffer Viktor 10, Szegedi Népbank 10, Kurucsev Sándor 20, Koits M„ 4, Nitsovits István 1, Sticsevits Milán 3, Boksán Iván 2, Kremits Vlajkó 2, Ruzsin Bo­golyub Íj Csokanicza Demeter 1, Gyurgyevits Ist­ván 10; Szilléri községi elemi Iskola gyűjtése: Vass Józsefné —.50, Veleckné —.10, Nacsa Sán­dorné —.50, Winternitz N. —.6. Hauser Bertalan —20, Stein —.10, Sandberg —.50, Achmed —.6, Kazi Gáspárné —.30, Lukács Lászlóné —.20, Erdődi István —.20, Munkások Fogyasztási Szövetkezete —.30, Petrikné —20, V. F. —.30, Krajcsovics —.20, Lusteiner —.20, Pintér N. —.20, Baranyl Józsefné 1, Fonyó Jánosné —.50, őzv. Kovács Istvánné —.50, Hoffer Jenőné 1, Beller Sándor —.50, N. N. 166, FFrancia Jánosné 1, Francia József 1, Antal Ernő —¿0, Peternelly Béláné —.50, Csipei Sándorné —.50, Vastag János —.10, Bárkányi Andor —.20, Horváth Béla —.20, Zöldi László —.20, Kinzl Sán­dor —.10, Frányó András —20, Bures István —.50, Frányó Péter —J30, Lavner József —.20; Ujsze­gedi községi elemi iskola gyűjtése: Pauer Ilona 1, Fülöp Etelka —.50, Istvánffv Magda —.50, N. N. 2, Tombácz Mihályné 1, N. N. 2 50; Szegedkór­nyéki állami elemi iskola gyűjtése: Schneider Fe­renc 1, Koncz Ede 1, vitéz Kávai Dezső 1, Vida László 1, Lovács József 1, Szekfü János 1, Jahoda Dezső —J50, Bodó István 1, Fülöp Mihály 1, Csonka József 1: Szeged-Felsőkőzponti állami elemi iskola gyűjtése: Veress József 1, Méhreider András 1, Kiss Sándor 1, Csóti Gusztáv 1 ,Bárkányi János 1, Méhreiderné Melovszky Mária 1, Hevesi László 1, Rozner János 1, vitéz Peterdy Lajos 1, vitéz Peterdyné Darázs Gizella 1, Tinkó László 1, Spang Ilona 1, Gáspárné Huszák P. 1, Gáspár Ottó 1, Veress Margit 1 P; Tanfelügyelőség gyűjtése: Kiss Károly 1, dr. Gálfy Ferenc 1, Eördögh Béla 1, Horváth József 1, dr. Nagy Sándor 1, Hübner József Íj Vajdovics István 1, özv. Zecha Aladárné —.50, őzv. Szilágyi Károlyné —.50, Ntkolényl J. Zoltán —.50, Jenei János 1, Várkonyl Ferenc —.50, Tóth Gábor 1 pengő. Természetbeni ado­mányok: Tamássy György 1 nadrág, 1 kabát, 1 mellény, Wallenstein Lajos V* kg- keksz, Wesze­lovszky Józsefné 6 pár viselt cipő, 2 darab nad­rág, vitéz Szendrev Lászlóné 15 kg. liszt, Kovács József 1 pár férficipő, Bádvay József férfiruha, Borik János férfiruhanemü, Miké Elek 5 kg. bab, 5 kg. liszt, Musulin Rózsa 1 női szövetruha, dr. Zauner Blchárd férfiruhanemü, Timcsák Emer 1 pár hódpő, Gróf Győzőné 1 pár női cipő, 10 pár férfizokni, N. N. 2 pár harisnya, 1 darab alsó trikó, Tabár Péter 3 méter tenniszflanell, Hauser Rezsőné ruha, harisnya, kötény, Wéber József 1 télikabát, 2 rend ruha 1 kötött kabát, 3 kabát, 1 nadrág, Nováky Bertalan 100 kg. ke­nyér. Sehütz Béla 50 kg. kenyér. — Magyar Állami Felsőipariskola személyzete 22, Szegedi Belvárosi Függetlenségi Néépkör 5 pengő; Magyar Altalános Takarékpénztár sregedi fiókintézetének személy­zete: GlückstahI Lajos 12 pár téli harisnya, Iván­kovits Ferenc 5, Gál László 3, Talpay Elemér 3, Auer Bözsi 2, Arányi László 1.20, Kroó Endre 2, Dukay Tibor 2, Schmutzler Margit 2 ,Papp Ilona 2, Glück N. 3, Halász Lajos 2, Szegedi Paprika­termelők és Kikészitők Egyesülete 5, N. N. 5.40 pengő .Peregi Mihály 15 kg .liszt, Első önsegélyző Hadastyán Egylet 5Q, Podven Henrik 2, Grets Mihály 1, vitéz Kalmár Antal 1 pengő, Czékus Ferenc 225 kg. liszt, Gombos István 50 kg. ke­nyér, Horváth Sándor 5, Schaffer Viktor igazgató gyűjtése a Hangya Szövetkezet körében: SchLnd­ler Alajos 1.64, Bobcsok István 1.66, Hajdú Vil­mos 2, Szommer Lajos 1.50, öhlschléger J. Béla 1.60, Buzási Lajos 1.20, Puntigam Károly í, Gallér Terézia 1,70 pengő, aa и m д> mt in пп адиат m п> о т» ~ г г т "•m ti dini^áifcdfc ^ IW WíTTOWWTTrrWп "ГГУгп чТТ II,*!1.1 '»^WfffffWffff ff A világhírű szemőiv- es teherautók és a M. kir. áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak Г 11 — Ч8Ч1 И"ИИ. ЯЯГШЛ*ЯМи№ЛЯШМ. 1ИШШ» által gyártott, tehát *V'.3HWJSUJU4' magyar gyártmányú Mávasi— Mercedes-Benz teherautók. autóbuszok es ksiónseges autók vezérképviselete te eladást kSzponts: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T. Budapest, IV., Váel oc"i 24. H.2 Körzetképviselet: Automobil Eladási Vállalat | Szeged, Dugonics ucca 3. } ./-auowwMi — A Szentgyörgy.téri ifjúsági vöröskereszt egye. sülét vasárnap délután 3 órakor tartja karácsony­fa-ünnepélyét a következő programmal: 1. Be­köszöntő. Elmondja Czétényi Veronika. 2. IVE jelige, Éneklik az IVE tagjai. 3. Karácsonyi le­genda. Szavalja Balogh Mária. 4. Csendes éj, szent nyugalom, Éneklik az IVE tagjai. 5. Rab ma­gyarok karácsonya. Szavalják Unghváry László és Vékes Sándor. 6. Fel nagy örömre! Éneklik az IVE tagjai. 7. Karácsonyest van. Szavalja Lészay Kató. 8. Magyar testvérek látogatása. Színjáték 1 felvonásban, szereplők Hauer Icuka, Horváth j Ágnes, Harvanlk Sárika, Hegedűs Kató, Frank Ilona, Koits Irén, Helmberger Etelka, Révész Béla,' Papp Mimi, Csikós Erzsébet, Kuruczi Bózsa, Len­gyel Rozika, Török Emilia és Pósa Margit 9. Hl. szekegy. Éneklik az IVE tagjai. 10. Az ünnepélyt' bezárja és az ajándékokat kiosztja Hauer Icuka, — »Tanyavilág«: 50 pengő. Dr. Véber Arpácl( rendőrkapitány, rendőri büntetőbiró, érdekes ki­hágás! perben hozott Ítéletet, A vádlott dr. T e 1 c s Máté tanárjelölt volt, akt legutóbb lapot Indított »Tanyavilág« cimmel, A lap azonban nem Jutott tul az első számon, nem volt sem engedély«, sem kolportázsjoga, — minden kelléke hiányzott, ami egy lap megjelenéséhez és terjesztéséhez szűk« séges, A lap első számát megjelenése után azon­nal elkobozták, dí. Teles Máté ellen pedig; megindult az eljárás sajtórendőri kihágás miatt. A tárgyalás során a rendőrbiró 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Dr .Teles Máté az ítéletet megfellebbezte, azonkívül egészen szokatlan eljáV ráshoz folyamodott: levelet irt az eljárást le­folytató rendőrkapitányhoz, dr. Véber Arpádhoa és ebben a rendőrkapitány olyan kitétellel illette,, hogy dr. Véber Árpád felhatalmazásra üldözendő becsületsértésért feljelentést tett Teles Máté ellen, x Karácsony! cipővásár megkezdődött DEL KA­nftl. Ne várjon! 3d A roktf.f tulzmfoltsága minit rendkívül olcsón festmények, képkeretek Freimanndl, Takaréklár ucca 8. szám. 182 KaS könyvek 50 százalék kedvezménnyel SZŰKÍTS könyvesboltban Szeged, Kölcsey ueca 3. szám. 220 I Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett jó férjem, Illetve fiunk Nagy István ciptezmesfer rövid, de súlyos szenvedés után 39 éves koriban váratlanul elhunyt. Drága halottonkat 18-án délután 3 órakor kisérlflk utolsó útjára a városi közkórház halottas házából a rókusi temetőbe. Legyen о van kCnnyd neki a föld, mint amilyen nehéz a ml bánatunk. íde« apja: GyiazoM özvegye: Nagy Frigyem öxv. Hagy Istvánná Kacséra EsxtiUe Sógorai, BígornSi és kiterjedt rokonság. 821 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom