Délmagyarország, 1930. július (6. évfolyam, 145-171. szám)

1930-07-11 / 154. szám

6 DÉLMAGYATtORSZAG 1930 faTfas fL Csődtömegből megvásárolt 100 lap (egy doboz) 200 carbonpapirt 2*10 pengőért árusitunk. WIRTH és RENGEY, Szeged, Horváth Mihály ucca 7. Telefon 12-21. marra-•'m.-vm&nowí«. "M_h ¥)tf 11 Péntek. Róm. kath. L Pius pápa. Protestáns Lili. Nap kél 4 óra 14 perckor, nyugszik 7 óra 57 perckor. A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—12-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10—12-ig. Az egyelem! könyvtári olvasóserem julius 1-151 augusztus 15-ig nyitva délelőtt 8-tól 1 óráig, dél­után zárva. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Grünwald Imre, Kálvária ncca 17. (Tel. Tel. 793.) Zakár S. örökösök. Valéria tér 1. (Tel. 225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel. 777.) Temesváry József, Kelemen ucca 1L (TeL 391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) Tőrök Márton, Csongrádi sugárut 14. (TeL 364.) — A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld­rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je­lenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő leg­magasabb állása 27 C, legalacsonyabb 14 C volt. A barometer adata nullfokra és tengerszinre re­dukálva reggel 760.7 mm., este 757.7 mm. A le­vegő relatív páratartalma reggel 64 százalék, dél­ben 47 százalék. A szél Iránya reggel nyugati, «<ste északnyugati, erőssége 3—5. — A kereskedelmi miniszter megfontolás tár­gyává leszi* a szegedi rádió-Ieadó ügyét. A vá­ros törvényhatósági bizottsága dr. Kogutowitz Ká­roly egyetemi tanár indítványára felterjesztést in­tézett még hónapokkal ezelőtt a kereskedelmi mi­niszterhez, akitől azt kérte, hogy a vidékre ter­vezett tij rádió-leadó állomások közül egyet fel­tétlenül Szegeden állíttasson föl. A kereskedelmi miniszter most értesítette a város közönségét, hogy a Vidéken felállítandó adóállomások ügyét most tanulmányozza és ha elkészül ezzel a munká­val, akkor »Szeged város kérelmét majd megfon­tolás tárgyává teszi*. — Az uj miskolci képviselő. Miskolcról je­lentik: Borbély-Maczk y Emil kinevezésével kapcsolatosan, automatikusan dr. vitéz Görgey László nyugalmazott főjegyző lesz Borbély-Maczky Emil utódjaként képviselő, aki a listán második helyen volt jelölve. — A városnak szabáfyrendelet'er kell alkotnia a kegyúri bizottságról. A közgyűlés, mint emlékeze­tes, annak idején megválasztotta többek között a kegyúri bizottságot, amely a közgyűlés helyett a kegyúri vonatkozású ügyeket intézi. A válasz­tás ellen Gönczi Károly rókusi káplán és társai fellebbeztek a belügyminiszterhez és uj választás elrendelését kérték, mivel szerintük a közgyűlés katholikus szempontból kifogásolható tagot is vá­lasztott a kegyúri bizottságba. A belügyminiszter ebben az ügyben most leirt a városhoz és jelen­tést kért arról, hogy a szakbizottságokról szóló szabályrendeletben miért nem szerepel a kegy­úri bizottság is. Felhívta a miniszter a város Közönségét, hogy a szakbizottságok szabályren­deletének módosításával alkossa -> meg rövid időn belül a kegyúri bizottság szervezetéről szóló sza­bályrendeletet is. Göncziék fellebbezését csak a szabályrendelet elkészítése és jóváhagyása iftán birálja el. — Hont Erzsébe* a rádióban. Hont Erzsébet, a tehetséges fiatal szegedi énekesnő meghívást kapott a budapesti rádió-studiótól. Fellépése pén­teken este fél kilenc órakor lesz, amikor StrausS­dalokat és klasszikus operettáriákat énekel a rá­dió közönségének. — Az aradi kamarai elnök borzalmas öngyil­kossága. Aradról jelentik: Aradon ma hajnalban Deutsch Andor, a Kereskedelmi és Iparkama­ra alelnöke, a magyar párt- alelnöke házának má­sodik emeleléről az uccára vetette magát. Azon­nal meghalt. Leugrása előtt Deutsch az "ereit is felvágta. Tettét anyagi okok miatt követte el. — Harangot kér a Kecskés-tsiep" A Kecskés­telep lakossága elhatánozta, hogy a telepen haran­got állit fel. Mivel azonban a megindított gyűj­tés eredménye nem kielégítő, a telep lakossága a várostól kér százötvenezer pengő hozzájárulást. A város halósága a kérelmet valószínűleg tel­iesiU. ' T " ­— A szép lem béri érettségi vizsgálatok. A sze­gedi tankerűlet reálgimnáziumi tanulói részére a szeptemberi pótló-, javító- és kiegészítő érettségi vizsgálatok a szegedi állami Klauzál Gábor reál­gimnáziumban lesznek és pedig az Írásbeli vizsgá­latok szeptember 9—11-én, a szóbeli vizsgálatok szeptember 15—17-én. A tanulók a vizsgálatra ok­mányaik és személyazonossági igazolványuk át­adása mellett augusztus 28-ig a saját intézetük igazgatóságánál előzetesen jelentkezzenek. x Oxford, puplin és zefir uri férfiingek készen és mérték szerint Lampel Hegyi cégnél. 8 — A rókusi tornacsarnok felügyelő bizottsága. A kultuszminiszter kívánságára a város hatósága megalakította a rókusi iskola mellett épített tor­nacsarnok »intézkedő-felügyelő bizottságát*. A bi­zottság tagja dr. Somogyi Szilveszter polgár­mester, vitéz Szabó Géza kulturtanácsnok, Hor­váth Pál ny. máv. intéző, a mindenkori testneve­lési felügyelő, a rókusi iskola mindenkori igaz­gatója, a mindenkori tanfelügyelő, Pongrácz Al­bert gyárigazgató, az SzTE elnöke, vitéz Vékes Sándor, az SzTE titkára, Szabó Rezső, az MTE elnöke, Villányi Armand, a Birkózószövetség el­nöke, Plichta Béla, az SzTK elnöke. x Ma este harcsás halpaprikás turóscsuszával. Ara 2 pengő a Raffay-vendéglőben. 151 — Anyák ünnepe. Szegeden is megkezdődtek az előkészületek a magyar anyák ünnepére, amely­nek keretében az idén is megjutalmazzák azokat, akik a legtöbb gyermeket nevelték fel. A pol­gármester társadalmi gyűjtést szervez. Ennek a keretében körlevélben hívja fel a pénzintéze­teket, nagyobb Vállalatokat es a tehetősebb ma­gánosokat az adakozásra. Az adományozást a polgármester kezdte meg azzal, hogy erre a cél­ra — értesülésünk szerint — kétezer pengőt utalt ki az árvaházi alapból. x Fürdőruhák készen és mérték szerint Lampel é® Hegyi cégnél, Püspökbazár. 8 — Az ipartestületi hölgybizottság taggyűlése. Az ipartestületi hölgybizottság csütörtökön este tag­gyűlést tartott az ipartestület nagytermében. A gyűlést Körmendy Mátyásné nyitotta meg. Be­szédében vázolta a bizottság eddigi működését, rámutatott azokra a célokra, amelyeket a bizottság megalakuláskor maga elé tűzött. Klein Ottó a főtitkári jelentést olvasta fel, ezután következett a pénztári jelentés ismertetése. A tisztikar feli­mentése után uj tisztikart választottak, amely igy alakult: tiszteletbeli elnöknő Glöckner Józsefné, Győri Gyuláné; elnöknő Körmendy Mátyásné; társ. elnöknő Szász Andrásné, Osznovits Jánosné, Ta­kács Béláné; alelnöknő Ábrahám Ferencné, Ba­logh Péterné, Fábián Lázámé; titkárok Klein Ottó, Mihálovits Gézáné; jegyzők Tóth Istvánná, Tóth Imre; igazgató dr. Cserzy Mihály; pénztárnoknő Tóth Imréné; ellenőrök Gyulai Arpádné, Kecske­méti Lászlóné, Horesnyi Józsefné; vezérhdziasz­szonyok Kormányos Jánosné. Karácsonyi Sándor­né, Margitta Jánosné, Becker Jakabné, Rull Bé­láné; leánykör nagyasszonya Osznovits Jánosné; könyvtárosné Scherck Sándorné. Zsivin Dániel­né; fogadó háziasszonyok Sziii Istvánné, Soltész Józsefné, Forgács Istvánné, Táborosi Józsefné, Ko­rom Mihályné, özv. Szabó Józsefné, Savák Mi­hályné, Dudás Juliska; jótékonysági és gazdasági intéző Grubics Jánosné; háziasszonyok Benedek AnUiIné, Borbély Győrgyné, Bugyi Istvánné, Ba­logh Sándorné, Gera Józsefné, Dobai Mihályné, Erdélyi Andrásné. Erdélyi Istvánné, Farkas Fe­rencné, Fekete Nándorné, Farkas Istvánné, Fa­ragó Andorné, Gombos Istvánné, Horváth Já­nosné. Hodács Andorné, Herczog Samuné. Ko­csis Ferencné, Korall Antalné, Keresztes Péter­né, Kalánka Káimáuné, Czuczák Ferencné, Mezei Györgyné, Nagy Mátyásné, Nyári Istvánné, Nagy Mihályné, Nádudvardy Jánosné, Liptai Béláné, Paulusz Jenőné, Ortutai Istvánné, Sebők János­né, Spitzer Sándorné, Szalma Jánosné, Süvegh Mihályné, Szilágyi Józsefné, Szabó Sándorné, Tö­rök Ferencné, Tóth Gyuláné, Zsulán Pálné, Zsi­vin Béláné, özv. Georgics Péterné, Csányi Antal­né, Zsivin Emiiné. x Autótaxi telefonszáma 300. 33 — A rokkantbérlétek meghosszabbítása. A rá­rOs hatósága már évekkel ezelőtt közel hatszáz hold földet osztott ki a háború rokkantjai között kisebb-nagyobb kedvezményes bérű parcellákban. Ezeknek a földeknek a bérlete minden évben le­jár. A rokkantak most kérték a bérleti szerződések további egy évre való meghosszabbítását. A vá­ros a kérelmet a régi bérfeltételek mellett tel­jesíti. x A szabóiparos ifjak nyári szegfű-bálját az uj­szegedi Vigadóban szombat este 9 órakor tart­ják. Rendezőség. 212 — Egy örült csendőr vérengzése. Budapestről jelentik: A bucsai csendőrőrsön Oravec Fe­renc csendőrőrmester őrüttségi rohamában agyon­lőtte Nagy István csendőrt, majd kétszer rá­lőtt a csendőrőrsparancsnok feleségére, de a go­lyók szerencsére nem találtak. Tette után agyon­lőtte magát. , x Vámemelés dacára a kávé árát nem emelem. Naponta friss pörkölés. Vincze Lipót füszerüzle­tében, Aradi-ucca 5. Telefon 4-60. 203 Glfe SISTERS GYAPJÚ FURDOTRIKOK amerikai formákban, napon és vízben szinlaríóak. 2 Gyári lerakat: Pollák Testvéreknél Csekonics ucca és Széchenyi tér. Nagy választék fürdő­cipók, sapkák, ivek és napernyőkben. IP 3602-1930 mámhoz. .215 Árverést hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 188L év! LX. tc. 102. S-a értelmé­ben e»ennet klzhfrré teszi hogy a szegedi kir. járásbíróság 1929. évi 123:17. számú végzése következtében dr. Balassa 'stván és Tenö ügyvéde:; á iá képvisel' Pénzintézetek Orsz. Blzt. Rt. javára 9i'60 pengő és járulikai ereiéig 1929. *vl aususz'us hó 22-én foganatosí­tott kielégítési végrehajtás utián telfli'oslatt és 6260 pen-öre becsült kővetkező Ingóságok, u. m.. különféle házibutorok, gépek stb. nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szegedi kir- járásbíróság 1929. évi Pk. 42144. számú végzése folytán 9360 P tökekövetelés, ennek 1929. évi márc. hó 4. napjától járó 11 százalék k 'tnatai és eddig összesen 24-33 pengőben bírói ae már megálap tott s felmerülendő költségek ere­léig megkezdve Széchenyi tér 3 szátn alatt és folytatva Madách ucca 16. szam alatt le-ndö eszközlésére 1930. évi iu ius hó II. nap­jának dé!elöM egynegyed 11 órála hatarldöül kitüzeMk és ahhoz venni szándéhnjók dv megjegyzései hivatnak met>, hogy az érintett ingóságok az 1881.1.X. tc. 107., 108. §-ai értelmében készpénzfizetés me lelt a 'egiöbbet ígérőnek szükség eaelén a becsáron alul is el fog­nak adaini. K«it b»°ged, 1930. évi május hó 29. napián. Balogh, kir. bir. végrehajtó

Next

/
Oldalképek
Tartalom