Délmagyarország, 1930. július (6. évfolyam, 145-171. szám)

1930-07-16 / 158. szám

DftLMAGVAHOBSZAG 1930 julius W. UJ tipusu MPD1T1ID kerékpárok rendkívül erős Mi« HL JRL U. MM. megérkeztek, eredeli STYRIA és NORMA kerékpárok kedvező részletfizetésre kaphatók Déry Gépáruházban. . Matt varrógépek. Rádiók. 25 Gramofonok. Lemezujdonságok. RÉGI SZEGEDI CSALÁDOK Irta: dr. Szabó László 4 Asz olvasó rovata Igen tiszteli Szerkesztőség/ Sajnálatos dolog, hogy AZ átalakított modern Horthy-kollégiumból állan­dóan panasz hallható. Pedig egy ilyen diákparadi­csomból — ahogyan azt beállítani szeretik — a megelégedés és boldogság hangjának kellene kiszivá­rognia. Most, amikor egy dj iskolai év előtt állunk, sok kezdő egyetemi hallgató előtt nagy kérdőjel az elhelyezkedés. A kollégium régi lakói nem egyszer kerülnek az érdeklődők elé. Mert hiszen a publikum szereti a közvetlen tapasztalatot. Sajnos, az interná­tus sok régi lakója, amikor érdeklődnek tőlük, sóhajtva emliti a régi életet, amikor nagyobb egy­szerűség, de annál több jóindulat környékezte őket. Nagy elkeseredéssel panaszkodik sok olyan meg­szállott területi hallgató, akik nyárra nem mehetnek haza szüleikhez, hiszen nagyon sokan vannak kö­zöttük, akik örthibájukon kívül katonaszökevények és akikre otthon szülői szeretet és családi otthon helyett börtönök várnak. Hányan vannak olyandk, akiknek nincsen senkije Csonkamagyarországon és akik saját magukra vannak utalva. Az ilyeneket nem a kollégiumnak kellene-e felkarolnia? —, plá­ne, ha évközben is bentlakói voltak az internátus­nak! Sajnos, ezt az internátus nem teszi meg, mert olyan magas lakbért szabott meg, amit az itt­rekedt fiuk nehézen, legtöbbször sehogyan sem tudnak megfizetni. Havi 25 pengőt szabott meg az igazgatóság, szemben a mult évi 10 pengővel, arra hivatkozva, hogy jövőre 25 pengő lesz a lakásdij. Az ittmaradni óhajtók külön bementek az igazgatóhoz, hogy mérsékelje a lakásdijat, mert most a nyáron fűtés nélkül a 25 pengő nagyon sok. tliérem velem nem lehet alkudni— volt az igazgató válasza. Nagyon sok fiu kényszerülve volt kiköltözni, mivel a városban olcsóbban kaptak lakást. Előállott tehát az a helyzet, hogy szep­temberben sem mennek vissza, ha egg négyszemé­lyes szobáért 100 pengőt fognak beküsszálnl. Bál-milyen panasszal, de legtöbbször kérelemmel mennek az igazgatóhoz a bentlakók, az igazgató mindig a minisztériumra hivatkozik. Ha a minisz­ter urnák az az óhaja, hogy nyáron üresen marad­jon az internátus, akkor ki hivatott arra, ha nem az igazgató, hogy megmondja a miniszter urnák, hogy megszállott területről valók is vannak, akik­nek ha nem is ingyen, de legalább mérsékelt díj­ért adjanak lakást. Hiszen az internátusnak azt a célt kellene szolgálnia, hogy a hónapos szobánál Olcsóbb lakást biztosítson az ifjúságnak. De az ilyen kérelmekre — sajnos — az a felelet, hogy a kollégium nem diákszálló. Ilyen körülmények mel­lett történik meg az, ami a mult évben is meg­történt, hogy három pótfelvétel után októberben nem egy szoba maradt üresen, lakó nélkül. Az államnak sokkalta több kára volt és van az ok­nélkül kiüresített szobákból, mint amennyi kára íenne abból, ha kedvezmétlyesebben adná nyári lakást. Többen panaszolták, hogy az igazgató a hálószobája feletti négyszemélyes szobát üresen tartja, mivel a kopogás zavarja őt Kolosváry és Szandtner professzor urakat tífem zavarta a ko­pogás és nem zárkóztak el az ifjúság elől, hanem elősegítették az ifjúság jogos kéréseit Avagy mi történt az étkezésekkel. A kosztot minden hó 6-tól a következő hó 6-ig kellett fizetni. F.zek szerint julius 6-ig kellett volna, hogy kosz­tot adjanak, de csak junius 30-ig adtak. Azt is csak nagynehezen lehetett kivinni küldöttség ku­nyerálásával, mert különben csak 25-ig akar­tak kosztot adni, holott a szigorlatok még junius legutolsó napjaiban is voltak. Reméljük, hogy az uj iskolai évben több meg­értéssel fogják intézni az ügyeket "és az igazgató ur tényleg igazgató lesz, aki meghallgatja az ifjúság jogos kérelmeit és ha önkényesen nem intézkedhet, de a kultuszminiszter ur elé fogja terjeszteni azo­kat. Reméljük, hogy a jövőben nemcsak paragra­fusokkal, hanem szívvel és megértéssel fogják az ifjúság ügyeit intézni. Köszönetet mondunk a t. Szerkesztőségnek soraink közléséért, maradunk tisztelettel; (Aíáirás.) Pénteken, csak egy napig I Hagy nevető nap a Korzóban! Két nagy Buster Keaton vígjáték egy műsorban. Költözködéseket léregmenies butorkocsikban legolcsóbban Vállal Csala Dezső, Kelemen ucca 3. szám. Hátul az udvaiban. 238 Telefon: 18—02, 11 II. Ábrahám. Nevezzük Alsóvárosi Ábrahám­nak. Ábrahám István 1719-ben mint tanácsbeli, vallomást tesz egy kánonjogi vizsgálat alkal­mával a váci káptalan kiküldöttje előtt. Való­színűleg azonos azzal az Istvánnal, ki a pol­gárok 1723-iki jegyzékében szerepel és akinek a háza 1748-ban leégett. Ábrahám Ferenc, szintén alsóvárosi polgár, II. József császár idejében Jászén, közárve­résen egy gazdag himzésü pluvialet vásárolt és azt a Haviboldogasszony templomának ajándékozta. Ábrahám József super 1848-ban mint alsó­városi lakos volt tagja a városi képviselőtes­tületnek. III. Ábrahám. Mondhatnók: Kovács Ábra­hám. 1821-ben Ábrahám Ferenc mester tagja volt a kovács céhnek. 1835-ben igazolta, hogy a baromorvosi mesterséget is kitanulta és ezen a cimen megengedték neki az állatorvosi gyakorlatot IV. Ábrahám. Nem tudjuk', melyik család­ból származott az az Ábrahám József ügy­véd, ki a közterhekben való részesedésre ön­ként jelentkezett. V. Ábrahám. Helyesen: Ábrahám-Furus Já­nos, alsóvárosi lakos, 1848-ban városi kép­viselő. VI. Ábrahám. 1848-ban a nemzetőrségnél Ábrahám István dobos lett. VII. Ábrahám. Igy jelöljük' meg: Szabó Ábrahám. Ábrahám János 1870—72-ben tagja volt a magyar szabók céhének. VIII. Ábrahám. Felsővárosi Ábrahám. Áb­rahám György háza a Ráetemető-uccában az 1879-iki árvízben is épségben maradt IX. Ábrahám. Már 1810 előtt is szerepel a plébánia anyakönyveiben a Rókusi Ábrahám család. 1842-ben az uj temető megvételéhez Ábra­hám János 1 frt 30 kr-al, Ábrahám Józsefné és Ábrahám Ferenc pedig 1—1 írttal járult hozzá. Ábrahám József a temetővel szomszédos földjéből 1890-ben 1390 négyszögölet átadott a városnak 834 írtért. Ábrahám József 1893­ban meghalt özvegye, Kiss Julianna további 700 négyszögölet átengedett a temetőnek 1897­ben 560 írtért Az előbb emiitett házastársak' fia, Ábrahám Mihály, 1875-ben született s 1896-ban tett ke­reskedelmi iskolai érettségit. 1897-ben meghalt. A családnak sírboltja van a rókusi teme­tőben. X. Ábrahám. Nevezhetnők" Domaszékí Áb­rahdm-nak. Ábrahám János 1810-ben szüle­tett a Domaszéken és 1885-ben halt meg. Fia, Ábrahám Imre 1848-ban a Domaszé­ken született s a Bálvány-ucea 6. számú ház­ban halt meg mint ny. rendőr 1910-ben. Ábrahám Imrének János, Ádám, István nevü testvérei künn maradtak a tanyán; mindnyá­jan családot alapítottak. Ábrahám Imrének Ferenc nevfí testvére (sz. 1855) szintén beköltözött a városba; fe­leségé Ábrahám Rózái. Gyermekeik vannak. Ábrahám Imre rendőr a szintén alsótányai Csikós Annát vette nőül, ki 1851-ben szü­letett és 1889-ben halt meg. E házasságból született Ábrahám Ferenc 1875-ben; vólt papucsosmester, jelenleg mun­kás a »Szikra« gyufagyárban. Felesége An­talffy Rozália, ki 1882 junius 20-áft született Szegeden, a Rudolf-téri »Zöld házban*. Gyer­mekeik: 1. László, sz. 1901, szobafestő- és mázofö­mester, Liliom-ucca 6. Neje: Debnár Margit 2. Rozál, sz. 1902. Hajadon. 3. Piros, sz. 1904. Vastag István ^esztergá­lyos neje. 4. Ferenc, földműves a rókusi Fekete­szélen; neje Szirovicza Margit. 5. István, sz. 1906. Nőtlen. 6. Veronika, sz. 1911. Podradszkj Vincénél 7. Béla, sz. 1913. 8. Anna, sz. 1918. 9. Antal, sz. 1921. Ábrahám Imre rendőr másodszor Is meg­nősült; második felesége Daka Rozál volt, sz. 1866, meghalt 1898. E házasságból származ­nak: 1. Mihály, szabómester; nőtlen, 2. Anna, hajadon. A család fészke a Bálvány-ucca 6. számú ház, mely 1905 óta már nincs az Ábrahá­mok tulajdonában. XI. Ábrahám. Mondjuk: Paprikás Ábrahám. kbraháxn-Ködmen János kubikos volt; hogy melyik volt az igazi családi neve, nem lehet tudni. Felesége Császár-Putyi Anna volt Ábrahám-Ködmen János fia, szintén János, Tóth János és Szálka Rozál leányát, Annát vette nőül. Ábrahám János 1917 március 14-én halt meg. Tizenkét gyermeke volt, akik kőzüt két férfi és két nő ma is él. A családban ma a legidősebb férfi: Ábrahám Szilveszter, sz. 1893 szeptember 29-én; paprikatermelő és kikészítő; paprika­malma és lakása: Cserepes-sor 7. sz, m - i, Nem lehet tudni, melyik Ábrahám" család­ból származtak a következő nők: Ábrahám Ilona, Szabó Mihályné, a Palánk­ban. József nevü fia sz. 1715 III. 20. Ábrahám Ilona, Szabó Mihályné, szintén a Palánkban. József nevü fia sz. 1735 XI. 25. Ábrahám Katalin, Szabó József neje, Felső­városon. József nevü fia sz. 1747 XII. 22. Átadták a magyar válaszjegy­zéket a Briand-memorandumra Budapest, julius 15. Walkó Lajos külügyminisz­ter a magyar kormánynak a Briand-féle memo­randumra adott válaszjegyzékét De Vienne francia követ és meghatalmazott miniszternek kedden dél­ben átnyújtotta. Az érdekelt kormányok á válasz­jegyzék teljes szövegét julius 17-én hozzák nyil­vánosságra. Snlyosmunkásszerencsétlenség a Tisza-malomban (A Délmagyarország munkatársától.) Kedden dél­után négy órakor a Vám-tér 6. szám alatti Tiszán gőzmalomban súlyos szerencsétlenség ért egy mun­kást. Bozóky András 45 éves géplakatos létrán állva dolgozott az egyik gép javításán. Munkaköz­ben a létra megingott, Bozóky András pedig négy méter magasból a földre zuhant. A szerencsétlenség után azonnal értesítették & mentőket, akik az eszméletlen munkást a közkór­házija vitték. Az orvosok a közkórházba megállaz pitotiák, hogy B<j28I;y András bal oraócsonlját törte el, azonkívül súlyos belső sérüléseket szenvedett Bozóky András állapota súlyos, de nem élet­veszélyes. A szerencsétlenség ügyében a vizsgálat megindult

Next

/
Oldalképek
Tartalom