Délmagyarország, 1930. július (6. évfolyam, 145-171. szám)

1930-07-31 / 171. szám

l930ju]ms31 DFXMAfíTATÍfíHSZAG A korházba szállítás után rejtélyes körülmények között meghall egy Oszlrovszky~uccai asszony Mérgezés vagy öngyilkosság ? (A Délmagyarország munkatársától) 4 szegedi rendőrség szerda reggel óta egy rejté­lyes haláleset ügyében nyomoz. Szerdán, a kora reggeli órákban az Osztrovszky­ucca 7- szám alatti lakásán rosszul lett Sebők Piros 52 éves asszony. A házbeliek értesítésére a mentők, az eszméletlen asszonyt beszálli'olták a líözkórházba, ahol azonnal vizsgálat alá vették. >{ialatt az orvosok az asszony fölé hajolva ügyel­tét a szívverését. Sebők Piros meghalt. A köz­kórház a rejtélyesnek látszó esetről azonnal je­lentést tett a rendőrségnek azzal a megjegyzés­sel, hogy Sebők Piros halálát valamiben ismeret­ien méreg okozhatta. A rendőrségi nyomozás eddig csak annyit álla­pított meg, hogy Sebők Piros a házbelieknek már előző este is panaszkodott rosszullétről. Szerda reg­gel 6 óra felé a szomszédok azt vették észre, hogy az asszony agy viselkedik, mfnt aki hirtelen meg. örült. Kezét fejére szorítva szaladgált a szobájá­ban és az udvaron. Ekkor értesítették a mentőket. A rendőrség az esetről jelentést tett az ügyész­ségnek, amely elrendelte Sebők Piros holttesté­nek felboncolását. Hogy mi történt a szerencsétlen asszonnyal, ezt a boncolás fogja megállapítani. A rendőrségen nem tartják kizártnak, hogy Sebők Píros bűnténynek esett áldozatául, de azért a nyomozást ebben az irányban is kiterjesztik. Eles hangok a közgyűlésen a városi tisztviselők ellen, akik megfellebbezték a Kioszk átadását kimondó közgyűlési határozatot Pálfy József polgármesterhelyettes lemondott az egyesület elnöki tisztségéről - Vila a trachoma­kórházról ós a szegedi ipar támogatásáról (A Délmagyarország munkatársától.') Szer­dán délután ülésre hivták össze a kisgyűlés tagjait. Jóval elmúlt már négy óra, de csak nehezen verődött össze a határozóképességhez szükséges hét tag. Végül is az elnöki szék­ben várakozó dr. Pálfy József polgármesterhe­lyettes kiadja az utasítást, hogy telefonáljanak ösz­S'íe néhány tagot. Nagy örömmel fogad­ják a később érkező dr. Tonelli Sándort — No vannak már ha­tan — tartja nyilván a u. nm jelenlevőket a polgármes­terhelyettes. Néhány perc múlva megérkezett a hetedik is dr. Pap Róbert személyében, mire azonnal megszólal az elnöki csengő és kezdődik az ülés. Napirend előtt dr. Pálfy József kegyeletes Szavakkal emlékezett meg a szörnyű csapásról, amely Délolaszországot sújtotta. Kérte a kis­gyűlés hozzájárulását, hogy Szeged város rész­vétét tolmácsolhassa az olasz nemzetnek. A kisgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. A napirend első tárgya volt a belvárosi ele­mi és a női felsőkereskedelmi iskola köz­ponti fütőberendezési munkálatainak kiadása. Sebestyén József a budapesti legolcsóbb vál­lalkozóval szemben hét és félszázalékkal drá­gább ajánlatot nyújtott be, a polgármester­helyettes ennek ellenére a szegedi vállalkozó ajánlatának elfogadását javasolja. Dr. Dobay Gyula szerint uj versenytárgya­lást kell kiírni. Dr. Tonelli Sándor: A közszállitási szabály­it azt mondja, hogy a helybeli ajánlatot akkor lehet előnyben részesíteni, ha az leg­feljebb 5 százalékkal drágább. Körmendy Mőfyőe Körmendy Mátyás csodálkozik dr. Do­bay Gyula felszólalá­sán. Kecskeméten a helybeliek 15 száza­lékkal voltak drágáb­bak, mégis ők kap­ták • meg a városi munkát. Ilyen nehéz időben a városnak a szegedieket kell tá­mogatnia. Sebestyén a hat százalékon felüli más­fél százalékot a sze­gényalap javára ado­mányozza. Dr. Pálfy József az azonnali végrehajtha­tóság kimondását is kéri A kisgyűlés többsége a polgármesteri elő­terjesztést fogadta el. A kisgyűlés vita nélkül ót szegedi lakost felvett a községi kötelékbe. A Szegedi Építőipari Rt. a Petőfi Sándor­sugárut melletti telepének bérletét az Arcus bútorgyárra ruházta át. A kisgyűlés hozzájá­rult a bérletátruházáshoz. Dr. Tonelli Sándor ez­zel kapcsolatban a követ­kező indítványt terjesz­tette eiő: — Készítsen a város nyilvántartást az összes feltételesen eladott, vagy bérbeadott telekkönyvek­ről, nehogy telkek átmen­jenek magántulajdonba anélkül, hogy tulajdono­saik vagy bérlőik a fel­tételeket teljesítették volna. Dr. Tonelli Sándor indítványát egyhangú­lag elfogadta a kisgyűlés. Dr. Tonelli Sándor tél96rahorI WIDAM ESI • a ív Korzó Mozi yári helyiségében Berky Lili—dozon Gyula felléptével Vége az operettnek Kővárv kis operettje Bársony—Dajbukát felléptével Házasság Török Rezső egyfeivonásosa Etvágytalanito Lőrincz Miklós tréfája Ihász—Berky József Orüatelf házában Harmath Imre tréíája Bársony—Jankovszky—• Berky József Berky Lili-Oozon felléptével Szerelmi párbai Zágon zenésjátéka Bársony—Daibukát fellépté­vel tCIgyütt az igazsáp Török Rezső parasztkomédiája h^^I^SÉÍT*Berhy Jtó8ei ma94nszamíi' Berky Lili dalcsokorja SScp.nckar CLkuj újlaki* pala minőSÉGE.GAZDRSAGOSSAGft FELÜLíTIŰLHRTATLRn nncvBATonv-ujinKi EGYESÜLT IPARÍTIÜVEK RT BU DR PE5TXYI LÍD OSrCS A5ZA FMJT32 Képviselő: Erdélyi András és Fia ép. váll., Szeged. M4 Várhelyi János városi gépész kérelmét tár­gyalták ezután. Várhelyi szerzett jogára hi­vatkozva megvont tüzifajárandóságának visz­szamenőlegeS kiutalását kérte. Rack Lipót pénzügyi tanácsnok a kérelem elutasítását ja­vasolta. A kisgyűlés azonban dr. Szivessy Le­hel és dr. Berecz János felszólalása után — akik a javaslat törvénytelenségét mutatták ki — nagy többséggel elrendelte Várhelyi járan­dóságának kiutalását A kisgyűlés sokszorosított tárgysorozatának a következő pontja igy hangzott: »A volt leszámitolópálota mellé auditórium építéséhez szükséges közterület átengedése tár­gyában polgármesteri előterjesztés.* Miután inkább váltót szoktak leszámítolni, mint palotát a palota uj meghatározása csan­des derültséget keltett a kisgyülésen. A volt leszámolópalota középső része előtt elterülő Dnévtelen uccának« mintegy 275 négy­szögölnyi területére van szükség az auditórium; építésére. A szóbanforgó közterületet a kis­gyűlés névszerinti szavazással egyhangúlag át­engedte az egyetemnek. Lájer Dezső törvényhatósági bizottsági tag azt indítványozta, hogy a felszabadult ideg­klinikái trachomakórház céljaira alakítsa át a város. A polgármesferhelyettes na pírendre térést Ja­vasol Lájer indítványa felett, miután a tracho­mát .kórházi kezeléssel ugy sem lehet leküz­deni. Az idegklinika felszabadult épületének' felhasználására a polgármester megfelelő elő­terjesztést tesz majd annak idején. Körmendy Mátyás azt indítványozza, Kogy a felszabadult épületben bölcsödét létesítsen a város. Dr. Berecz János őrömmel üdvözli a böl­csödé felállításának esz­méjét. Trachomakór­házra szükség nincs, mert a szemészeti kli­nikán a trachomások részére 52 ágy áll ren­delkezésre, de amióta a klinika fennáll, ez az ágyszám betöltve még sohasem volt A böl­csödé azonban nem való az idegklinika helyére. Az idegklinikát elkülö­nítő kórház céljaira kell fen tartani. Dr. Pap Róbert a klinika leghumanisztiku­sabb felhasználásának azt tartaná, ha oda a sínylődő betegeket helyeznék el. Dr. Tonelli Sándor azt a kérdést intézi dr. Berecz Jánoshoz, hogy a kórháznak mai álla­potában feltétlenül szüksége van-e elkülöni­tőre, mert ha igen, akkor minden más javas­lat elesik. Dr. Kovács Ödön & dr. Berecz János egyér­telműen kijelentették, hogy az épületet feltét­lenül elkülönítő kórház céljaira kell beren­dezni. Dr. Pálfy József polgármester helyettes beje­lenti, hogy a szegényházat kibővítik 50 síny­lődő beteg számára. Ezeket a helyiségeket szeptemberben már át is adják rendelteté­sének. , A kisgyűlés, ezután a pol gár mester helyettesi Dr. Berecz láno*

Next

/
Oldalképek
Tartalom