Délmagyarország, 1930. június (6. évfolyam, 122-144. szám)

1930-06-17 / 134. szám

« DÉLMAGYARORSZAG 1930 junius 17.' hittek mindent. Én, hogy állításomat megerő­sítsem, a hónapok multával mindig több és több ruhát csavartam a derekam köré. Ami­kor azután az idő elkövetkezett volna, körül­néztem Csongrádon, hol született gyermek. így akadtam rá Szálik Istvánékra. Nyomozni kezdtem utánuk és megtudtam, hogy az egyik tanyán él egyedül az öreg Szálikné. Ekkor kieszeltem azt a mesét, amit Szálikéknak el­mondottam és elloptam a gyermeket. A fiucskával hazasiettem és ágyba fe­küdtem. A férjem nem volt otthon. A gyerme­ket magam mellé fektettem és kiáltozni kezd­tem, mire a házbeliek besiettek, már ott volt a fiam... Vincze Istvánná a törvényszék előtt is be­ismert mindent és azzal védekezett, hogy a gyermek utáni leküzdhetetlen vágya vitte 51 a bűnre. A törvényszék Vincze Istvánnét 6 havi bör­tönre Ítélte gyermekrablás büntette miatt. Az Ítélet jogerős. 124 nőt állítottak elő a megismételi erkölcsrendészeti razzián 18-ai kórházba vittek, 10 ellen elfárást indítottak Halálos szurkálás Dorozsmán — Súlyos motorbaleset a felsőían^al uíon (A Délmagyarország munkatársától.) A vasár­nap aránylag csendesen telt el, mindössze Dorozs­mán volt nagyobbszabásu szurkálás, amely halál­lal végződött. • Szombatról vasárnapra virradó éjszakán nagy Konsternációt keltett a sétálók között a rendőrség megjelenése. A csütörtöki razzia mintájára a rendőrség szombaton is erkölcsrendé­szeti razziát tartott, amely meglepő eredménnyel végződött. A razziázó detektívek éjfélig /24 nőt állítottak elö a központi ügyelőire. Az előállított nflk közül IS-at, tehát az előállitattak 15 száza­lékát) fertőző betegnek talátta a tiszti orvos. A razziát a zenés kávéházak környékét megszálló tömegek között kezdték meg. A detektívek és a rendőrök egymásután vezették el a nőket A razzia a népes uccákon éiénk feltűnést keltett. Minden­felé elegánsan öltözött hölgyeket lehetett látni, amint futva menekültek a razzia elől. A rendőrség végigkutatta a Stefánia-sétányt, a Tiszapartot, Új­szegedet. Ezidő alatt egy sereg rendőr Felső­várost, Rókust és Alsóvárost razziázta végig. Éj­félre fejeződött be a munka. Ezután kezdődött meg az előállítottak igazolása és orvosi vizsgá­lata. Azokat a nőket, akik kellően igazolták ma­gukat és egészségesek voltak, az éj folyamán el­bocsájtották a rendőrségről. A 18 beteget azonban fogdába zárták és vasárnap délelőtt átkísérték a bőrgyógyászali klinikára. A 18 betegen kivül még 10 nő maradt a rendőrségen. Ezek ellen közveszé. Iges csavargás és munkakerülés miatt indult el­járás. A rendőrség a razziákat rendszeresíteni lógja. i ' . . , • Vasárnap este 7 és 8 óra között Dorozsma— Üllésdülőn, a Halas felé vezető müut közelében kegyetlen gyilkosság játszódott le. Simon József tanyai legény volt a gyilkos, akit a tett elkövetése után egy félórával elfogtak a csendőrök. A gyilkos legény régóta haragos viszonyban volt Balogh Mihállyal. A harag onnan származott, hogy mindketten egy lánynak udvaroltak, Balogh na­gyobb szerencsével, mint a vetélytársa. Vasár­nap délután mind a két legény bálban volt. Mula. tozás közben a legények ősszezördültek. Simon 7 óra felé eljött a bálból, de nem ment haza, hanem elrejtőzött a halasi müut mellett elvezető dülőut szélén és várta a bálból hazatérő Bnloghot Nyolc óra felé feltűnt Balogh Mihály alakja. A égény nem egyedül jött, társaságában volt Vargha István is. A legények nevetgélve közeledtek addig a helyig, ahol Simon rejtőzött. Amikor a rejtek­hely elé értek, Simon ngitotl késsel a kezében •'löugrott és kését kétszer, nagy erővel bclevágfa Ralogh mellébe. A megtámadott legény összeesett és pár pillanat alatt meghalt. Simon József aztán Vargha Istvánra vetette magát és őt is összeszűr_ kdlta, aztán elmenekült Vargha István sérülései szerencsére nem voltak súlyosak, ugy, hogy a legény saját lábán elment a csendőrségre és jelen­tést tett. A csendőrök azonnal Simonék tanyájára mentek, ahol el is fogták a nyugodtan vacsorázó nyilkos legényt. Simon József kihallgatásakor elmondotta, hogy .ízért szurkálta meg Baloghot, mert nem tudta elviselni, hogy annak nagyobb szerencséje volt a nőknél, mint neki. Simon Józsefet a csendőrök '«tartóztatták. A csendőrség a? esetet jelentette a szegcdi ügyész­ségnek, ahonnan a vizsgálóbíró, dr. Liszkay Lóránd ügyész és dr. Jankovics László orvosszakértő ked. den száll ki a boncolás megejtésére. • Súlyos kimenetelű motorkerékpárszerencsétlenség történt vasárnap délután a Felsőtanya felé vezető országúton. Gallina László szakaszvezető Felső­lanya felé haladt oldalkocsis motorkerékpárján. Az oldalkocsiban Vég József őrmester foglalt helyet. A szerencsétlenség ugy történt, hogy Gallina ki akart kerülni egy előtte haladó gyalogost A gyors iramban haladó kerékpárt erős szögben térítette ki az egyenesből, ugy, hogy a kocsi éppen a gyalogos mellett felfordult. Gallina és Vég kire­Aranyérnél és az evvel Járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési Inger, derék* fájás, mellszorulás, szivdoboaás és s/édQlési rohamoknál a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata mindig kellemes meg« könnyebbülést, sőt gyakran telfes gyógyulást eredményez. A belsó haiok "orvosai az igen enyhe hatású Ferenc József vizet sokszor min* dennapi használatra reggel és este egy-egy fél« pohámyi mennyiségben rendelik. A Ferenc József keserfiviz gyógyszertárakban, drogé­riákban és fflszerözletekben kapható. B.13 pültek az országútra és eszméletlenül fekve ma­radtak. A gyalogos, Pigniczky Ferenc órásmester könnyebben sérült meg. Pigniczky értesítette a mentőket akik a két súlyosan sérült katonát a helyőrségi kórházba szállították. Szombaton este az algyői vámház közelében tör­tént szerencsétlenség. Egy száguldó motorkerékpár elütötte Hornok István 32 éves szerelőt Amikor a kerékpáros látta, hogy szerencsétlenséget oko­zott, telült a gépére és megszökött. A súlyosan sérült Hornokot a járókelők találták meg eszmélet­len állapotban az országúton. Az ismeretlen mo­toros után a rendőrség erélyes nyomozást indí­tott Hornok István sérülése életveszélyes. Olcsón most vásárolhat az előrehaladt szezon miatt kosztüm, kompié, köpeny, ruha és blusokai. Nyári ruha 16 pengőtől Q D^bS^I* CWVCINÁI Zsorzsett és selyem ruha 60 T"m KClClI ClZSlllCli HireK — A kormányzó születésnapja Horthy Miklós kormányzó születésnapja alkalmával a szegedi hon­véd állomásparancsnok a szegedi alakulatok felett 18-án 9 <'rai kezdettel a Széchenyi-téren díszszem­lét tart. — LHialasz'otték a Szegedi önsegélyző Hajós Egylet közgyűléséi. Vasárnap délelőtt 10 órai kez­dettel tartotta volna meg a Szegedi önsegélyző Hajós Egylet az ismeretes harcok után rendkívüli tisztújító közgyűlését. A Széchenyi Moziba hirde­tett közgyűlést azorban határozatképtelenség miatt nem lehetett megtartani, a tisztújítást igy elhalasz­tották. — A Szegedi Fészek Klub közgyűlése. A Szegedi Fészek Klub dr Pálfy József elnökletével lelkes hangulatu és népes közgyűlést tartott vasárnap tiszai házában. A közgyűlés tudomásul vette a titkári és a pénztári jelentést, a fölmentvényt megadta, majd kiegészítette a tisztikart és a vá­lasztmányt. A tárgysorozat elintézése után a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel megválasztotta lisz'e e'beli elnöknek dr. Pálfy Józsefet és ugyan­csak egyhangú lelkesedéssel szavazott köszönetet első tiszteletbeli elnökének, dr. Somogyi Szil­veszternek a klub ügyei iránt való meleg érdek­lődésért. — Dr Rapaport Samu előidasa a budapcs) fog­orvos kongresszuson Budapestről jelentik: Szom­baton és vasárnap tartották meg a Népegészség­ügyi Muzeumban a fogorvosok idei kongresszusát. A kongresszuson számosan vettek részt a szegedi orvostársadalomból is, valamint nagyszámban je­lentek meg a budapesti és vidéki fogorvosok. Az előadások során nagy figyelmet keltett dr. Rapa­port Samu szegedi orvos uj szempontú előadása, amelyet »Stomatológia és analízis« cimen tartott meg. Előadásában beszélt azokról a kapcsolatok­ról, amelyek a fogászat és a pszihe kőzött fenn­állnak. Foglalkozott az orvostudomány kereteinek kiszélesítéséről, valamint azzal a kérdéssel, hogy milyen szerepe van a fogorvosnak a társadalmi betegségek gyógyítása terén. Fejtegetéseit nagy figyelemmel kisérte a kongresszus, majd a meleg elismeréssel fogadott előadás után Moreili pro­fesszor, a nagygyűlés elnöke összegezte dr. Ra­paport megállapításait. x Oxford, puplin és zefir uri férfiingek készen és mérték szerint Lampel és Hegyi cégnél. 133 — Tüzérek találkozója. A Szegeden alakult és a frontra innen indult, volt 1/11. és 2/5. honvéd lo­vas tüzérosztályok junius 22-én, vasárnap dél­előtt 11 órakor a rókusi templom falába hősi halott bajtársaik iránti kegyelete jeléül emléktáb­lát helyeznek el baj'ársi találkozó keretében. x Autótaxi telefonszáma 300. 33 — A Közmunkatanács megveWe Sebestyén Endre szegedi müépüész városrendezési pályatervét. Bu­dapestről jelentik: A Szabadság-tér déli frontja és az Arany János-ucca kőzött husz telek ren­dezése, a környező uccák szabályozása és hatemeletes épületekkel való egységes beépítésé­re hirdetett tervpályázat döntését most hozta nyil­vánosságra a Közmunkatanács elnökének vezetése alatt álló 10 tagu szakbizottság. Négy pályater­vet vásároltak meg a tervekben lefektetett érté­kes gondolatok felhasználása céljából. A megvett tervek kőzött szerepei W á I d e r Gyula műegyetemi tanár munkája is, akit a Templom-téri pályáza­tokból jól ismernek Szegeden. A Közmunkatanács megvette Sebestyén Endre szegedi műépítész kitűnő tervét is. Sebestyén az utóbbi években két külföldi pályázat első diját és egy angol városrende­zési pályázat »Mention Honorable«-jét nyerte el. Sikerei alapján komoly érdeklődésre tarthat szá­mot azon munkája, amely a szegedi városterv re­víziójával foglalkozik. Ezt a tervet ősszel a Mér­nök- és Épitészegyletben fogja ismertetni x óra-, ékszerjavitás legolcsóbb Szőllősnél. x Legszebb fürdőruhák Zwleklnél, Klauzál-tér. — A nyugdíjas közilkalmazouak intéző bizott­sága és választmánya 17-én, kedden este 7 órakor a Zöldfa-vendéglőben igen fontos tárgyban ülést tart. x Fürdőruhák készen és mérték szerint Lampel és Hegyi cégnél. Püspőkbazár. X33 — Leesett az eperfáról, karját törte- Bozóky Mi­hály 22 éves asztalossegédet hétfőn délelőtt az újszeged: kertházaknál súlyosabb szerencsétlenség érte. Felmászott az egyik eperfára, az ág letörött alatta és az asztalossegéd a földre zuhant Olyan szerencsétlenül esett, hogy jobb karját eltörte. A mentők Bozókyt a sebészeti klinikára szállították. x Ha a jó kávét szereti, tegyen kísérletet a Vincze-fele kávékülönlegessége: Naponta friss pörkölés, villanyerőre berendezett aj kávépörkölő­jén. Vincze Lipót, Aradi-ucca. Tel. 4-60. 231 Orák,ékszerek 6 havi részletre JA 53 Alpakka evöszerek 11 » »» VAftU írásnál, Kölcsey noca 7. Nafcy javlMmtthelyI TSrt I Olal arany. -'-vi ríp^nr bpráln-. A.B C twsrwsé». Sok pénzt takarít meg, ha Tábíth Jenő képkeretezőnél kereteztet és vásá­rolja szentképeit. - Széclcnvi 'ér 8. Korzó McSzival szemben. Fényképeket, 55 családi-képet, csoportképet, levelezőlapokat lenolotő'Jtian . SIMONYI lóiiyképfesznél. Síéchenvl lér 8. lernev-házban. Korzo Mozival szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom