Délmagyarország, 1930. június (6. évfolyam, 122-144. szám)

1930-06-08 / 128. szám

DÉLMAGYARÖRSZAG 1930 junius^L | Ossle Oswalda Beregi Oszkár Az Orleni Express lolvafa Fotoriport a jubiláló Újszegedről s>erdán, csNiflrtökfln a Korzó Moziban "A tanítóképezde. f Jl • * jM 1"" ••»• ' 4~ 1 ••Kii « WwTS' ' • "Az ujszegedi templom. 'A vakok Intézete. zedék, amely a mi helyünket fogja elfoglalni itt és e falakon kivül a közélet egész mezején. Ezzel az uj nemzedékkel, a jövő nemzetével szemben van egy szent kötelességünk. És hogy ezt a szent kötelességet teljesíthessük, azt mondom én, hogy tegyünk le a biblikus átokról, ne száradjon el ebben az országban egyetlen kéz sem, hanem fogjon össze minden dolgos kéz, egyesüljón min­den érző sziv és találkozzék minden gondolkodó agy abban a feladatban, hogy a serkedő uj nem­zedék számára elő tudjunk készíteni egy szebb, boldogabb és nagyobb Magyarországot. (Szűnni nem akaró taps és éljenzés.) Tonelli beszédét gyakran szakította meg a közgyűlés tapsa és éljenzése. A nagyhatású beszéd" befejeztével a polgármester a köz­gyűlés nevében köszönetet mondott Tonelli­nek és jelentette, hogy Lájer Dezső, a szociáldemokrata párt titkára jelentkezett szólásra. — Előre kell bocsátanom, hogy nem a mai az első eset, amikor tiltakozunk a trjanoni béke­diktátum igazságtalanságai ellen és felemeljük til­takozó szavunkat az igazságtalanságok megszün­tetése mellett. Ezt tettük már a háború alatt, Trianon előtt és következetesen képviseltük ezt az álláspontot Trianon óta is minden alkalommal. Legutóbbi pártgyülésünk is Trianonnal szemben foglalt állást. Lájer Dezső ezután felolvassa az országos pártgvülés határozatát, majd a pártvá­lasztmány mult évben hozott határozatát is is­merteti; majd igy folytatja: •— Nem álltunk egyedül tiltakozásunkkal és a revízió követelésével, mert a szoelnldPmokrnta Internaelonalo hatalmas ereje is mindenkor mel­lel lünk volt eme törekvésünkben. Mégis súlyos vádakat szórlak felénk sajtóban és különféle meg­nyilatkozásokban és igyekeztek ránk hárjtani a felelősséget; ránk. akik ellene voltunk a háború megindításának nemcsak elvi meggyőződésből) de a magyar nép, az ország sorsáért való aggodalom­hó« Is. Azt akarták elhitetni, hogy mi vagyunk okai a háború elvesztésének, az ország feldarabolá­sának, a magyar milliók elszakitásának, az itt maradt dolgozók szenvedéseinek és Trianon min­den igazságtalanságának. Nem kíméltek bennünket a hazafiatlanság vádjával sem illetni, hogy alap­talan rágalmaik hihetőbbek legyenek azok előtt, akik a magyar történelmet nem ismerik, vagy rosszul ismerik. Érdemeseknek sem tartjuk eze­ket a vádakat arra, hogy védekezzünk ellene. Multunk «s jelenünk, közös nyelvünk és kultú­ránk, gazdasági és politikai érdekeink elválaszt­hatatlanul egybekapcsolódnak azokkal, akiket aka­ratuk es megkérdezésük nélkül szakítottak el tő­lünk cs akiket soha, egy pillanatra se tagadtunk meg. De ez alkalommal is ki kell jelenteni, hogy viszontlátásukat ucm ujabb háború utján reméljük, nemcsak azért, mert ellene vagyunk minden há­borúnak, hanem azért is, mert ez végső katasztró­fába taszítja még ezt a megmaradt országot is. De elérhetjük akkor, ha a rev|zlónak belső és külső előfeltételeit megteremtik azok, akik az or­auig sorsának intézésééri felelősek. — A revízió sikere érdekébea befelé osztatlan es egységes akaratra van szükség, melyhez csalla­kozni fognak kivétel nélkiif azok is, akik az ország halárain túlra kényszerültek. Ez az akarat azon­ban csak ugy születhetik meg, ha belső politikai, gazdasági és szociális berendezkedésünk a sza­badság, egyenlőség, minden dolgozó boldogulásá­nak, más szóval a demokrácia pilléreire épül át és ezzel ellenállhatatlan vágyat ébreszt az elszakí­tott magyarságban, hogy újból eggyé forradhas­son velünk. Ilyen belső berendezkedés mel­lett külpolitikánknak olyannak kell lennie, hogy azoknak az államoknak és a szociáldemokrata in­ternacionalénak rokonszenvét és cselekvő akaratát magunk mellé állítsuk, melyek máris felismerték a bennünket ért súlyos igazságtalanságokat Meg­győződésünk, hogy a belső előfeltételek megterem­tése és demokratikus külpolitika siettetni fogják a revízió napjának elérkezését. De ne felejtsük el azt sem, hogy ma még szuronyerdő védi a trianoni igazságtalanságokat. Tiltakoznunk keU le­híil a további fegyverkezés ellen és az általános lefegyverzés végrehajtásáért kell küzdtondnk. — Amikor tehát elfogadjuk az előterjesztett ja­vaslatot — éppen a biztosabb siker érdekében —, indítványozzuk annak kiegészítését a követke­zőkkel; »Amikor Szeged város törvényhatósági bi­zottsága sikra száll a békeszerződések békés re­víziójáért, követeli egyúttal a Magyarországon élő magyar állampolgárok teljes politikai és gazda­sági szabadságát. A törvényhatósági bizottság köz­gyűlése megállapítja, hogy a békeszerződések ellen való küzdelem előfeltétele az, hogy a mai anti­demokraükusan kormányzó rendszert olyan par­lamentáris, demokratikus rendszer váltsa föl, amely a nyugateurópai kormányzati rendszerek közé azonosan illeszkednék be. így lehetővé vál­nék, hogy a revízió ügye a nép ügyévé legyen, még pedig nemcsak a magyar népé, hanem vele együtt valamennyi demokratikusan gondolkozó! népé is.« A közgyűlés a polgármester határozat! ja-; vaslatát Lájer módosítása nélkül fogadta eL Á városi jéggyár puccsszerűen egy pengővel megdrágította a jég árát (A Délmagyarország munkatársától.") Kelle­metlen meglepetésben részesítette szombaton délelőtt a városi jéggyár a fogyasztókat: a jég . árát 2.60-ról 3.60-ra emelte fel métermá­zsánként. Azok a vásárlók, akik délelőtt 11 óra után akartak jeget vásárolni, már egy pengővel drágábban kapták a jeget, mint azok, akik 11 óra előtt szerezték be szükségletüket. Az áremelés annál kellemetlenebből érintette az érdekelteket, mivel minden előzetes értesí­tés nélkül, úgyszólván puccsszerűen történt. A jéggyár áremelése után a Hűtőházak is fel­emelték az árakat, ugy, hogy a jég Szegeden máról-holnapra 40 százalékos áremelkedést ért el. A városnak ez a furcsa, indokolatlan eljá­rása nagy riadalmat keltett a nagy jégfogyasz­tók kőzött. A Délmagyarország munkatársa kérdést intézett az ügyben az érdekeltekhez, akik a következőket mondották: Kis Géza, a husiparosok elnöke: — Állandóan cseng a telefonom, a szakosz­tály tagjai egymásután jelentik panaszukat a jég árának felemelése miatt. Körülbelül egy hónappal ezelőtt értekezlet is volt a jég árának felemelése ügyében. A város egyik főmérnöke akkor azt a kijelentést tette, hogy azért nem jön magánjéggyáros Szegedre, mert itt tul olcsó a jég. Ugy látszik, most azért emelt a város, hogy kedvet csináljon a jég­gyártásra a vállalkozóknak. — Az áremelés teljesen érthetetlen előt­tem. Néhány nappal ezelőtt átiratot kaptam a várostól, amelyben megnyugtatnak, hogy semmi szin alatt nem emelik a jég árát. Az eset nagyon kellemetlenül érint minket, a kö­zeljövőben gyűlést tartunk, melyen tiltako­zunk az eljárás ellen. Schermann Kálmán, a vendéglősök elnöke: — 'A nehéz helyzetben élő vendéglősökre nézve ez az emelés valósággal szomorú. Ujabb megterhelést jelent, pedig már az eddigieket is alig bírják. Az áremelés annál is érthetet­lenebb, mivel az árak általában lefelé ten­dálnak. Bár ezt az árdifferenciát nem há­ríthatjuk a közönségre, közvetve mégis a fo­gyasztókőzőnséget is sújtja a dolog. Küzdeni fogunk ellene. Virágh József, a Virágh-cukrászda tulajdo­nosa: . . _ . _,. — Az áremelés súlyosan érintett minket. A város hangoztatja az olcsó munkára való tö­rekvést és ilyen példákkal áll elő. Ez az eset csak siettetni fogja a szakmabeliek jéggyárá­nak felállítását. 996 £ EKSZER bérmaajándékok legnagyobb választékban cégemnél Fischer József ékszerész Kárász ucca 14. 196 W Dreher ittrQztf mellett. ~Wä

Next

/
Oldalképek
Tartalom