Délmagyarország, 1930. június (6. évfolyam, 122-144. szám)

1930-06-07 / 127. szám

1930 junius 7. Ma és mindennap FOX FOLLICS lí pazar kiállítású naay revü és a Gazdag kísérő műsorok Előadások 5, 7, 9 órakor, vasát- és Ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor. Háromnapi fogház az éjszakai kalandért Szerenád után — magánlaksértés (A Délmagyarország munkatársától.) Francia víg­játékokba illő események játszódtak le a mult év telén Csanytelek községben. Ar^.gyik bál után Tápai József jómódú gazdalegény barátaival és a cigányokkal szenerádozni ment. A társaság meg­állott Papp Annus ablaka alatt és az egyik nótát a másik után húzatták a cigánnyal. Papp Annus a szerenádot adó legényben felismerte udvarlóját, Tápai Józsefet, ezért gyufát gyújtott Egyúttal' ki­szólt az ablakon, hogy menjenek haza, mert egye­dül van a lakásban, szülei Csongrádon tartózkod­nak. A társaság el is vonult az ablak alól, de Tápai néhány perc múlva visszatért. Amikor látta, hogy a lány ablaka sötét, átvetette magát a két méter magas kerítésen és behatolt a lakásba. A lány megrémült a legénytől és kérlelni kezdte, hogy hagyja el a szobát. De Tápai makacskodott, mire a lány az ablakon keresztül elmenekült és a szomszédoknál húzta meg magát A szomszédok később a rendőrökkel átmentek Pappék házába, ahol megtalálták Tápai Józsefet, amint jóizüen aludt — a lány ágyában. A szerelmes legény ellen magánlaksértés miatt indult meg a bűnvádi eljárás. Az ügyben pénteken tartott főtárgyalást a szegedi törvényszék Vild­tanácsa. Tápai József a tárgyaláson kijelentette, hogy nem emlékszik semni e, annyira részeg volt. ö csak azt tudja, hogy nagyon szereti Papp Annust és valószínűleg ezért mászott át a kerítésen. A sértett Papp Annus kijelentette, hogy Tápai bemászott hozzá éjnek idején. Akkor meg volt rémülve, de most már egyáltalán nem haragszik érte, hiszen ő is szereti a legényt. Annál is inkább nem haragszik — mondotta —, mert Tápai József a község legderekabb legénye, akihez még a tiró lányát is hozzáadnák és ő mégis csak őt, a szegény lányt szereti. A bíróság ezután a legenyhébb büntetést szabta ki Tápai Józsefre, elitélte 3 napi fogházra. Az ítélet jogerős. A lábla is felmentette az újságírót a szegedi „fasiszta diktátor" sajtópörhen (A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken délelőtt a fasiszta-párt alakulása és beszüntetése körül keletkezett sajtópörrel foglalkozott az itélő­jojj^d-rizsistfj U983A 8561 •Teso^n-eyfíffJin^s «iq?l alakítottak Szegeden. Az indulásnál mindössze 30— 40 ember volt jelen. Ez a szám később körülbelül száz főnyire emelkedett. A mozga­lom lelke Lipthay Árpád nyugalmazott határ­rendőrségi főfelügyelő volt, aki diktatórikus ala­pon vezette a szervezkedést. Mindenekelőtt li.zt­ségeket szervezett és tagdíjakat szedett. így történt meg az az eset, hogy a száz főnyi tábornak száz főtisztje volt, majdnem mindegyik: kerületi vezérlő titkár. A tagoktól Lipthay a hüségeskün kivül tagdijat is kért. Később a »szegedi fasiszták« elha­tározták, hogy mliciákat alakítanak és kontrollálni fogják a hatóságok munkáját. Dr. Buőcz Béla főkapitányhelyettes ekkor a további szervezkedést betiltotta, a pártot feloszlatta és Lipthay Árpád diktátort, mini akinek működése káros, rendőri felügyelet alá helyezte. A rendőrség megállapítása szerint a párt állambi-tonsági szempontból vészé, lyes tevékenységet fejtett ki. A főkapitányi véghatározat jogerőre való emel­kedése után Ósváth Tibor hírlapíró lapjában meg­írta a párt történetét és foglalkozott Lipthay Árpád személyével. Megírta, hogy a nyugalmazott főfel­ügyelő múltja egyáltalán nem bizalomgerjesztő, a oárt lejáratta a hazafias eszméket és ezért a jobbérzésü, megtévesztett tagok sietve menekültek. Lipthay Árpád a cikk miatt sajtópört indított a hirlariró ellen. A törvényszéki tárgyaláson Osváth kérte a valódiság bizonyításának elrendelését, ami­nek a törvényszék teljes egészében helyt adott. A beidézett tanuk igazolták, hogy mindaz, amit a cikk állított, megfelel a valóságnak. A törvényszék ezen az alapon felmentette a hírlapírót. Az itélet ellen Lipthay felfolyamodással élt az Ítélőtáblához. Az ítélőtábla a pénteki tárgyaláson a törvényszék ítéletét, helyes indokainál fogva tel­jes egészében helybenhagyta. A rendőrfőfelügyelő semmiségi panaszt jelentett be a Kúriához. Rádiószaküzletet rendezett be a lakásán a tóival kereskedősegéd (A Délmagyarország munkatársától.) Vesze lelmes tolvajt leplezett le pénteken Kelemen Márton Ke­lemen-uccai kereskedő. Kelemen a napokban fél­évi leltárt akart készíteni, amikor meglepetéssel tapasztalta, hogy nagymennyiségű áru hiányzik a raktárból. Kelemen bizalmasan nyomozni kez­dett és hamarosan megállapította, hogy alkalma­zottja, Vadász Károly 30 éves kereskedősegéd kö­vette el a lopásokat. A Kelemen-céghez a napokban 20 darab rádió­készülék érkezeit, amelyekből a megérkezést követő napon két darab készülék nyomtalanul eltűnt. Hiába kutatták keresztül az üzletet, a készülékeket nem találták. A cég főnöke felelőségre vonta Va­dászt, hogy adjon számot a készülékekről, mert azok csakis az ő kezén fordultak meg. Vadász zavaros I Korzó Mozi Junius 7, 8-án, szombat, vasárnap Ben Lyon 6s Shlrlcy Mason főszereplésével: Halálpilóta. I Repülődráma. Azonkívül: Titkok éjszakája. Dráma 7 felv 1 Előadások kezdető 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 órakoi I feleleteket adott, ami Kelemennek a gyanúját még i jobban megerősítette, mire a rendőrségen feljelen­tést telt a segéd ellen. A feljelentés után azonnal detektívek mentek ki Vadász lakására, ahol valóságos rádiószaküzletet talá'tak. rádó'at, hangszórókat, erő itöket, alkat­részekei. A rendőrség a lopott holmikat lefoglalta, Vadászt pedig előállította a kapitányságra, ahol nyomban kihallgatták. Vadász az első kérdésekre mindent bevallott. Elmondotta, hogy régóta lopja a holmikat. Jól jövedelmezett ez a mellékfoglalko­zás, csinos keresetre tett szert a lopott rádiókészü­lékek eladásával. Számos orgazdáját nevezte meg, akik ellen a rendőrség szintén megindította az el­járást. A vadász lakásán tartott házkutatás alkal­mával találtak egy rollókulcsot is, ami pontosan beleillett a Kelemen-cég üzletének rollójába. Megállapították, hogy mintegy háromezer pengő értékű rádiót és radtóalkatrészt lopott össze Va­dász, amiből körülbelül hatszáz pengő értékűt meg­találtak lakásán. A rendőrség tovább folytatja a nyomozást, Vadász Károlyt előzetes letartóztatás­ba helyezték. Vasárnap kezdődik a tüdőbeteggondozó orvosok szegedi kongresszusa (A Délmagyarország munkatársától.) A magyar tüdőbeteggondozó és gyógyintézeti or­vosok szegedi nagygyűlése iránt páratlannl nagy az érdeklődés: az ország minden ré­széből 100-nál több orvos jelentette be rész­vételéi. Az ünnepélyes megnyitőgyülés vasárnap délelőtt féltíz órakor lesz a városháza közgyű­lési termében. A város nevében Somogyi Szil­veszter polgármester, az egyetem nevében dr. Győrffy István rektor mond üdvözlő beszédet. A tudományos előadások 11 órakor kezdődnek a bőr- és belklinika előadótermében, témái már hetek óta megbeszélés tárgyát képezik mindenütt. Szeged a jelek szerint, nagyjelen­tőségű tudományos vita színhelye lesz. Bérma ajándékok! Ékszerek, órák, ezüst dísztárgyak, brllliáns ékszerek leszállított árakon sos BOKOR órás, ékszerésznél, Kelemen ucca 7. Dr. Grét-féle hnratns hnlnivi7 ugy illatánál, mint borax tartalmánál forrva kitünö hatásn. Csak zárt üvegekben kapható a 13 Sxent Hóitus ayófjyszertárban. Kis ftven Arn t.'n. n«nv ll-ve-i Arn 2.40. Üzletemnek Mikszáth Kálmán ucca 1. sz. alá történő át­helyezése folytán a még raktáron lévő áruimat árleszállítással csak meg cgu hónapig készpénzfizetés melleit árusítom. _ 102 Fein Lajos Klauzál tér 3. Nagy maradéhYásár!

Next

/
Oldalképek
Tartalom