Délmagyarország, 1930. május (6. évfolyam, 97-121. szám)

1930-05-08 / 102. szám

« DÊLMAfîT \RO*ï«ît tr. i"330 máim 8. Szobafestést, mázolásthom,okzat,estést meBlepa olcsí áron kéaM C_:iX-..; JL_ A Dugonics tér 11. szám. Telefon 1-07. »Zliagyi GS SZaDQ Kélvtn (ér 2 (Ref.'Polola). Tel. 9-88. Ujabb szavazat-tömegek érkeztek a „Miss SzegecT'-váiasztásra Példátlan tempóban fokozódik napról-napra az érdeklődés a május 25-i »Miss Szeged«­választás iránt. Minden képzeletet felülmúl a szerkesztőségünkbe beérkező szavazólap tö­meg. Szerdán az éjféli órákig tartott a 24 óra alatt beérkezett szavazólapok összeszám­lálása. Az érdeklődés 21-éig — a jelekből ítélve — állandóan fokozódni fog, ezt mu­tatja a szavazatot kapott »Miss Szeged« jelöl­tek névsorának állandó váltakozása is. Egyre ujabb és ujabb jelöltekre érkeznek szava­zatok, ugy, hogy a sorrend szinte óráról-órára változik. Ma még egyáltalán nem lehet tudni, hogy kik lesznek azok, akik a mintegy száz jelölt közül a legtöbb szavazatot fogják kapni és igy a 25-én összeülő zsűri elé kerülnek. A verseny egyre izgalmasabbnak és kiszámít­hatatlanabbnak látszik. A Délmagyarország egyébként közölni fogja a jelöltek fényképeit, ezért kérjük azokat, akik szavazatokat kaptak, hogy a Délmagyarország költségére fotografáltassák le magukat a So­mogyi-uccai Irilz fényképész-műteremben. A fényképeket az országos verseny megrende­lője, a Színházi Élet is közölni fogja. Szerdán a beérkezett szavazatok alapján a következő eredmény alakult ki: Szavazatokat kaptak: Pataki Lili 191 Paupert Baba 187 "Fodor Mici 175 Buttula Ica 172 Kdttész Piri 170 Uray Mária. 169 Burger Boriska 169 Elek Évi 145 Fiáth Ica 142 Fischer Klári 130 Schlieszer Magdaj 112 Fodor Magda 111 Egerer Terike 109 Vágó Vera 89 Takács Manci 81 Sebes Erzsi 62 Kuglis Zsuzsána 62 Szuhi Anci 55 Lengyel Évi 54 Vágó Klári 51 Szabó Jutka 48 Vadász Mária 48 Dobó Erzsébet 44 Tóth Lola 40 Böjti Pannika 38 Gross Sárika 34 Zeisler Boca 31 Gál Magda 30 Chilkó Mária 29 Fodor Aranka 28 Móra Bözsike 25 Zeisler Klári 24 Robitsek Rózsi 24 Hauer Anna 21 Burunka Irén 20 Jusztin Mária 19 Grundics Ilonka 16 Weisz Ibolya 15 Glück Ila 14 Benkő Mária 12 Müller Boriska 12 Kiss Lili 11 Csányi Jucika 11 Seiler Klári 11 Schey Terike 11 Hesser Tessa 10 Raffay Rózsi 10 Goitein Lici 10 Klein Rózsi 9 Máté Lili 9 Wenner Boriska 9 Lőwinger Sári 9 Gáspár Ferik« ! 8 Vörös Panni 8 Faragó Margit 8 Tóth Ilonka 7 Rózsa Boriska 7 Schwartz Piri 6 Erdélyi Boriska 6 Nővé Ilus 6 Berger Zsuzsa 6 Madár Margit 6 Glück Bözsi 5 Obláth Piri 5 Kertész Ilonka 4 Peller Jolán 4 Mészáros Erzsébet 4 Nemes Hermann Zsuzsána 3 Gross Ella 3 Csobanov Mid 2 Simon Erzsi Szabó Gabi Adler Anna Illen Ica András Berta 2 2 2 2 2 A DELMAGYARORSZAG SZAVAZÓLAPJA A „MISS SZEGED" VAUUZTASRA, Szeged legszebb ' leányának : név cím 'fterínyt tartom. HireK |J c Csütörtök. Róm. kath. Mihály mj. Protestáns Gizella. Nap kel 4 óra 34 perckorv nyugszik 7 óra 20 perckor. A Somogyl-könvviár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt l0_i/,i-ig délután zárva. Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme­let) nyitva délelőtt 8-1-ig, délután 3-7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59 (Tel 996.) Borbély József. Tisza Lajos kőrút 20. (Tel 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel 359.; Moldván Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1. (Tel. 846.) Nagy Gy. örök.. Boldogasszony sugárut 31. (Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) Szombaton Csszeül a rendkívüli közgyűlés CsOlOrfSkSn a kisgyűlés foglalkozik Aigner főispán Jubileumával (A Délmagyarország munkatársától.') Dr. Somogyi Szilveszter polgármester csütörtök déli tizenkét órára összehívta a kisgyűlés rendkívüli ülését, amelynek napirendjén egyet­len pont szerepel: dr. Aigner Károly tízéves főispáni jubileumának megünneplésére ősz­szehivott rendkívüli közgyűlés előkészítése. Megírta a Délmagyarország, hogy néhány héttel ezelőtt mozgalom indull meg a rend­kívüli közgyűlés összehívása érdekében. A mozgalomhoz a közgyűlés tagjainak legna­gyobb része csatlakozott, a beadványon, amely­ben a polgármestertől a rendkívüli közgyű­lés összehívását kérték, százharmincét város­atya aláírása szerepel. A polgármester ennek alapján szombatra összehívta a rendkívüli közgyűlést, amelynek napirend jén szintén csak ez az egy pont szerepel. A közgyűlés napi­rendjét a csütörtökre összehívott kisgyűlés ké­szíti elő. — Kinevessek a tisztikarban Budapestről je­lentik. A kormányzó a magyar honvédség tény­leges állománvában kinevezte májas t-i rangsal a tábornoki karban tábornokká vitéz Dalnok faly Bartha Károly ezredest a törzstiszteknél a gyalogságnál ezredessé vitéz Szotyori Nagy Gyula alezredest, alezredesekké a következő őr­nagyokat: vitéz Paduschitzky Alfrédot, vitéz Bokor Sándort, vitéz Podrossy Ernőt, Rampacher Ernőt, Nemes Domaniczky Ödönt, Rőber Jenőt őrna­gyokká a következő századosokat: Bittera Imrét, Demenyei Lászlót, vitéz Magyar Pált vitéz Kozma Zoltánt, Holmok Sándort, Náray Antalt zsom­bolyai Krausz Bélát A lovasságnál ezredessé: Vack Károly alezredest, alezredessé dálnoki Ve­res Lajos őrnagyot, őrnagyokká a kővetkező szá­zadosokat: Szentpáli 'Juhász Egont vitéz Csep­regi Horváth Antalt, Bukow Györgyöt A tüzér­ségnél őrnagyokká: Gesztessy Ákost, Taschuer Ödönt és Pencsi Zoltánt A csendőrség tényleges állományában őrnaggyá Bozóky László századost a szegedi V. csendőrkerület állományában. — A Mérnök Egyesület előadás«. A Szegedi Mérnök Egyesület rendezésében vasárnap délelőtt 11 órakor az iparkamara termében Petróczy István ny. repülőezredes előadást tart a fegy­verkezési technika előrehaladásáról és a szomszé­dos államok fegyverkezéséről Az előadás egy elő­adássorozatnak a bevezetése lesz, amelynek célja az »Országos lég- és gázvédelmi liga« megszerve­zése. • x Gumitalpu etpö (41. számig) P 3.50 Tisza­áruházban, Püspökbazár. 139 — A szegedi rokkantotibon. A honvédelmi mi­niszter — mint ismeretes — nem régen felhívta a város hatóságát, hogy jelöljön ki megfelelő helyen körülbelül öt katasztrális hold területet a szegedi rokkantotthon céljaira. A polgármester Hegedűs Antal árvaszéki elnököt, a katonai ügyek p.lőadóját bizta meg, hogy a katonaság kép­viselőivel együtt keresse ki a célnak megfelelő helyet a város területén. A bizottság tegnap járta be a várost és három alkalmasnak látszó helyet talált^ egyet a dohánygyár mellett egyet a vágó­híd mellett és egyet a Kecskés-telep mellett A bizottság a három helyről vázlatrajzot készített és azt felterjeszti a honvédelmi miniszterhez, aki a három közül kiválasztja a legalkalmasabbat Szeptemberben valószínűleg megkezdik a rokkant­otthon törzsépületének építését. az egyedüli magyar gyártmányú Minden párért szavatolunk! «»•«-»¿ov^ MIMÓZA az olcsó de tartós reklám­harisnya, garantált Bem­bergselyem ezfist P 3-SO Eetélyre, színházba stb a finomszálú Szá/szorszép harisnyát ajánlj tűs, garantált Bombergselyem arany P 5-20 ezüst P 4 30 Délelőttre, délutánra Ezerjó a kipróbált strapaharisnya garantált Bembergselyem arany P 5-50 eztlet P 4-50 IGAZGYÖNGY ! az erósRzáln, Rűröszövéetl tavaszi harisnya, garantált Bembergselyem arany PÖ-» Gyári lerakat! Csekonlcs v. PoSSák Testvéreknél 594 Széchenyi tér

Next

/
Oldalképek
Tartalom