Délmagyarország, 1930. április (6. évfolyam, 73-96. szám)

1930-04-15 / 85. szám

1930 Iprílis 15. lilani a községből. Az elöljáróságnak ez a visel­kedése érthető, mert az elöljáróság tagjai közül •7. egyik bérlője az őrgrófnak, a másik udvarbirója. Dékány ellen először kommunista-pör indult ugyanekkor rendőri felügyelet alá helyezték. 180 napon keresztül kelleti naponta 18 kilométert meg­tennie, hogy lejelentkezhessék. Végül is a hamis bizonyitvánngal érték el céljukat. Kétségtelen, hogy Dékány Sövényházán illetőséget szerzett, mégis kitoloncolták. Egyszerűen csendőrökkel vitették ki a faluból. Dékány ma is Szatymazon lakik, mig 6 lagu családja Sövényházán éí, a családfőtől el­szakítva. A bizonyítványnál tehát kizárólag rossz­indulat vezette az élőijárósfigot Szigorú büntetést kért a vádlottakra. A törvényszék ezek után ítéletet hozott, amellyel j helybenhagyta az elsőbiróság felmentő Ítéletét. Kriska "Péter papneskészitő, Csendes ucea 13, gyönyör* szép speciális szegedi papucsai, csak uiabb elismerést hoztak neki. Prlvtnszlcy József mérlegkészitő-lakatos Boldogasszony sngámt S. A legöregebb szegedi iparosok egyike, nagyon szép háztartási és tizedes mérlegei mindenki tetszé­sét megnyerték. Munkája közelismerésben része sül, ő szállítja a hatósági mérlegeket VÖRÖSKERESZT DÍSZHANGVERSENY 385 Április 87, Tisza-szálloda. legyek Belvárosi Mozi és Harmónia pénztárainál válthatók. Vasárnap ünnepélyes külsőségek Között megnyitották az első szegedi ipari vásári (A Délmagyarország munkatársától.') Az első szegedi ipari vásárt vasárnap délelőtt nyitotta meg dr. Somogyi Szilveszter polgár­mester. A megnyitáson megjelent dr. Aigner Károly főispán, Bokor Pál ny. polgármester­helyettes, Bokor Adolf, a Lloyd Társulat el­nöke és még sokan mások. Körmendy Má­tyás üdvözölte a polgármestert, beszédében kiemelve, hogy a szegedi iparosság kitűnő áruival akarja a város lakosságának bebizo­nyítani, hogy érdemes a támogatásra. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester mon­dott ezután beszédet. — Amióta ennek a városnak polgármestere va­gyok — mondotta —, az iparosság tekintetében két óhajom volt: az egyik az, hogy a dolgozó iparosság megélhetése biztosabb legyen, egy olyan állandó kiállítási csarnok létesítése, ahol az iparosok ké­szítményeiket állandóan közszemlére tehetik; a másik pedig az, hogy elaggott és rokkant iparosok nyugellátása biztosíttassák. — Kedvező sorsfordulat kell mind a kettőhöz. Az első most bekövelkczelt Az ipartestület előre­látó elnöke ugy intézte a székház építtetését, hogy abban ilyen vásárokat rendezni lehessen. Bátor kezdeményezés ez a mai viszonyok között, amikor nincsen pénz és nincsen vásárlókedv. De éppen ezért szükséges, hogy a versenyképes szegedi ipar ne rejtse véka alá készítményeit, mert a szegedi iparosok között sok van, aki valósággal művész a maga szakmájában, sajnos, azonban ezt eddig helyiség hiányában nem bizonyíthat­ták be. — A kereskedőknek — folytatta a polgármester —, meg van a fényes kirakatuk, ahol áruikat bemutathatják, a kézmüiparosságnak ez nem áll módjában, ez a vásár lesz hivatva a kirakatot pótolni. Szükség van az állandó reklámra, mert csak a reklámmal, a jó és ügyes reklamirozással lehet a vásárló közönség figyelmét felhívni. — Ezt viszont azt is magában foglalja, hogy a szegedi iparosoknak kiváló portékával kell idejönni, nem szabad lulcsigázott árakat kérni, hanem meg kell elégedni a tisztes polgári haszonnal, mert csak szolid áron vásárolhat a közönség. A főispán és a polgármester ezután meg­tekintették a vásárt és nagy megelégedéssel nyilatkoztak a kiállítás tárgyairól. A megnyitás után a közönség özönlött bc a kiállítási csarnokba és olyan nagy tömegben látogatta a vásárt, hogy az első napon szak­értői becslés szerint 8—10.000 ember fordult meg az első szegedi ipari vásáron. Vasárnap a látogatók között megjelentek a Szegeden időző lengyelek is. A lengyeleket Spitzer Sándor asztalosmester üdvözölte fran­cia nyelven. Hétfőn délután megjelent az ipartestület székházában Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter kíséretével, aki Kör. mendy Mátyás kalauzolása mellett megtekin­tette a vásárt. A kultuszminisztert a rendező bizottság nevében Gombos István elnök üdvö­zölte. Az ünnepélyes fogadtatás után Kle­belsberg végigjárta a vásár területét és a leg­nagyobb elismeréssel nyilatkozott a látottak­ról. A büffében »szegedi uzsonnát« fogyasz­tott el, amivel Csehó Károly pékmester és Keresztes Péter hentesmester kínálták. A kul­tuszminiszter egyébként egy kosár ajándékot is kapott, amelyben csupa szegedi termék volt: bicska, óriáskil'li, szalámi stb. A mi­niszter sokáig időzött az ioarosasszonyok ál­landó magyar szobájában, ahol Körmendy Mátyásné ismertette a szegedi iparosasszo­nyok működését és jótékony munkásságát A vásár április 22-ig marad nyitva. Meg­tekinthető naponta teljesen díjtalanul délelőtt 10 órától este 8 óráig. A vásár rendező bi­zottsága felhívja a közönség figyelmét, hogy a kiállított összes tárgyak eladók. A vásár azt a célt szolgálja, hogy a közönség meggyő ződést szerezhessen arról, hogy a szegedi ipari cikkek ugy árban, mint minőségben verseny­képesek. A nagysikerű vásár résztvevőit a közönség el­ismeréssel halmozza el. Vasárnapi számunkból helyszűke miatt kimaradt több érdemes kiállító ismertetése, amit az alábbiakban pótolunk. "Busa János műbútorasztalos, VasaSszentpéter-u. 25. Méltó a di­cséretre az a gyönyörű mübutor-ebédlő, amely­lyel a kiállításon résztvesz. Nagy gonddal ké­szült munka, a látogatóközönség is nagy elis­meréssel nyilatkozott róla. „Hungária" ftajlltott bútorgyár kiállított székei, foteljei, zsurasztaljai, zongora­székei és ruhafogasainak láttára az avatatlan a Thonet-gyár raktárában képzeli magát. Ha figye­lembe vesszük, hogy a butorhajlitás titka csak­nem egy évszázadon keresztül egyetlen osztrák gyár szabadalma és titka volt, csak akkor mél­tányolhatjuk kellőképpen azt a szívós kitartást és ambíciót, amely ennek a nagy hozzáértést és ügyszeretetet igénylő iparágnak eredményes fej­lesztéséhez szükséges és amely a kiállított tárgya­kon megnyilvánul. A »Hungária» bútorai nemcsak nemesen hajlított vonalaival, ízléses összeállítá­sukkal hatnak kellemesen, de fényűzésük is vetsk­szik a régi múlttal dicsekvő gyárak készítményei­vel. Mindenképen meglátszik, hogy a Mars-tér 13. szám alatti gyártelep olyan kezekben van, amelyek alkalmasak a magyar ipar hirének megszilárdítá­sára. Most már csupán az kívánatos, hogy a közönség éljen is a kínálkozó alkalommal és szük­ségletének beszerzésénél eszébe ne jusson más, mint a »Hungária«-gyártmányok beszerzése, mert ezziel nemcsak a szegedi gyáripart gyengítené, de az ország érdekei ellen is vétene, ha külföldi gyártmányt vásárolna. gyeimet érdemelnek a világhírű AEG motorok, amelyek minden formában és minden elképzel­hető céh ik megfelelően készülnek. A látogató hölgyküzönség igen nagy érdeklődést tanusit a villamosságnak a háztartásban való felhasználd hatása iránt Igen érdekesek az uj festékszóró készülékek, amelyek a festésnek és fényezésnek egészen uj irányt szabnak. Rosner kezenyoma egyébként a kiállítás minden zugában feltalál­ható, mert ő látta el a kiállító-helyeket villany­felszereléssel és ezek a kiállítást megvilágító kis csillárok és ámpolnák mindegyike egy-egy kis iparművészeti remek, amelyek olcsó áraik dacára díszei bármely lakásnak is. Somody Mlfiály J egészen speciális irányba tereli iparmüvészi képességeit. Asztalos létére nem az újszerűséget hajszolja, hanem a régmúlt idők patinás ipar­művészeiét varázsolja vissza. Egy szekrényt és egy íróasztallá átalakítható komódot állított ki, de mind a kettő a 18. század elején készült Ahogyan azonban Somody ezeket restaurálta, így bárme­lyik főúri lakásnak ékessége lenne. A Tisza Lajos-körul 65. szám alatti kis . műhely valósá­gos laboratórium, ahol a letűnt kor fényezési és furuirozási módszereit kifürkészve restaurál­ják a régi nagyértékü bútorokat. A gyönyörű antik szekrényt és sublótot délután megtekintette Klebelsberg kultuszminiszter is, aki elragadtatással így szólt Somogyi polgármesterhez: »Ezek • kiál.ilás egyik legszebb darabjai!« A polgármester Klebelsberg szavaira igy válaszolt: »Somodyék szállították az én antik szekrénye­met is!« Tuksa Pál hires szegedi papucsai csak annyiban keltenek feltűnést, hogy ismét ujabbnál ujabb és szebb­nél szebb modellekkel bűszkélkedhetik. Aigner Ká­roly főispánnak annyira megtetszettek Tuksa pa­, pucsai, hogy le is fényképeztette magát közöttük. A vásár bezárása után Tuksa a Nemzetközi Vá­sáron mutatja be gyönyörű kollekcióját. Voftovlts Cafos régi törekvő szeged! asztalosmester, akinek Tisza Lajos körút 70. ?latti műhelyéből már nem egy igen hasznos tn'i'imány került ki. Most egy konyhaasztalt mutat be, amely kinyitva fürdő­kád és mosdó is. Igen ügyes dologi Helyreigazítás Paalusz Jenő keztyüs üzlete nem az Iskola uccában van, min! ahogy vasárnapi beszámo­lónkban tévesen közöltük, hanem Kelemen acca 7. sz. alatt. aya 4.50 * 2-50 ^ 3-50 usvéíi endővásár 368 reklám árakon gyönyörű kimUzásokban ák Testvéreknél íSES **

Next

/
Oldalképek
Tartalom