Délmagyarország, 1930. március (6. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-09 / 57. szám

19 D f '" """SZAfi 1930 március 9. Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek a termésyetp*< , Ferenc Jói-sef * keserűviz használata könnyfi és pontos bél* működést hiztodt. Klinikai vizsgálatok igazol­iák, hoqy « Ferenc József vlz különösen agyvérzésre és putaütésre hailamos idősebb embereknek kilflnő szolgé'aiot tesz. A Ferenc uzsel keserűvíz gyógyszert árakban, droqérlák­ban és löszerflzlelekben kapható. BS — A városi zeneiskola hangversenye A vá­rosi zeneiskola március 18-án, kedden délután 5 órakor tartja második iskolai hangversenyét a Tisza-száHó dísztermében. A hangversín» mfrora a következő: 1. Volkmann: Szerenád Az in' eti zenekar. Vezényli Perényi Pál tanár. 2. a .\i^|or A kis hamis, b) Hubay: Rózsabokor a domb­oldalon. Ének Jeck Viola. cN Goldmark: a) Egvütt l atunk, b) Kljőssz-e velem. Rnek- Almássy Ida. I'anártik: Felsmann Emilia. 8 Hubay: Sz"renád (A). H«ge<lft: Nagy Mária. Z->n«orán kisér; \eó"sy Ida. Tanár: dr. Belle Ferenc. 4. Régi magyar ének »Belgrád hevételéről» 2 szólamu gvemek­kar. Vezényli König Péter 5. Chován Családi ünnep. V-ik sZám. Zongora Weber Mátyás. Ta­nár: Csotnákné Thuróczy Ilona. 6 Kodály Adagió. Violán előadja: Taraszovits László. Zongorán ki­séri Caal Klára. Tanár: Perényi Pál. 7. Bartók. Régi táncdalok. Zongora: Solymossy Margit. Ta­nár .íónásné Bárányi Ilona 8. Szerémy: 3. He­gedüversenymü. Előadja: Dézsv János. Zongorán kíséri: Augusztin Olga Tanár: dr. Belle Ferenc. 9. Fichtner a) Fonódal. bi Burleszk. Zongora: Agócsy Ida. Tanár: Kollár Pál. 10. a) Taroay: Muló májusból b) Lavotta: Bezdül a bokor. Ének: Kopasz Klára Tanár: Felsmann Emilia 11. Hu­bay: Pusztai hangok Hegedű Zsigmond István. Zongorán kiséri Gaal Klára Tanár Perényi Pál. 12 Molnár A.: Zsoltár gyermekhangra. 4 szólamu női kar. Vezényli: König Péter. S5KP svéd golyóscsapágyak kaphatók Ku­cses és Magay, Szeged. Kölcsey n. 1. 915 — Eljegyrés Dr. Reitzer László eljegyezte Su­gár Erzsit. (Minden külön értesítés helyett) Baver Macus (Budapest) és Igaz Géza (Szeged) Jegyesek. (Minden külön értesítés helyett) , 1 Munkálok Mennyivel könnyebb a koránkelés és a munkába állás, ha előzőleg néhány korty erősítő és melegítő babkávét ittatok. Meinl Gvula rt. kávébehozatala. — Rálőtt a haragosára. Klsfciindonozsmár'il szombaton egy súlyosan sérült gazdát szállítot­tak be a sebészeti klinikára. Tajthy G?r.»elv iUésdülöi gazda, amikor visszanyerte eszméletét elmondotta, hogy haragosa, egy Gyuris nevű dorozsmai gazda, pénteken este vadászfegyverrel rálőtt. A sörétek Tajthy lábába fúródtak. Olyan nagy vérveszteséget szenvedett, hogy elvesztette eszméletét. A dorozsmai csendőrség meánditotta a nyomozást. x A gazdakfizönség figyelmébe. A világhírű Maulhner rtdön magtermelő és magkereskedelmi rt. Budapesten, a Ferencrendiek templomával szemben, Kossuth Lajos ucca 4. szám alatti el­árusitási helyiségeit újonnan átalakította és lé­nyegesen megnagyobbította. ASINGER VARRÓGÉPEK MÉen A LEOíJOBBAK ! e Belvárosi lófo'natmu Zsebóra ímiíús 2 m.nPMrí Lánc, crvitriiforrasztAs arannyal 50 f. RritliAns ék­szer alakítás és foaflalAs. Lelkiismeretes szakszerű munka. Kisebb javítás megvárható Mikszáth K. n. 1?. Valéria tftr sorok § Gáspár 951 íalmérés heloftspa m'ati eladó. — Meok.resésl „Biztos ilzlet" ffiitjíre n ki»d*ba. s IMIMIIIMII IIIWII W I IIIIIHH IW 111111111 I'IIN I ' ••• V*s*rlásn*l ml%Ta btfrlsdit, rel kiilí, pénztárcái BorbéSy '»¡Nrrtndflsnél venyen Eres val'rb ma'habör aktatáska P 14-— Vulkán éc«róieme> táskák le <vc«ó ban Saphat^k Feltetesas ucca 21. »z. 455 Ui házoan 2, szobás modern lakás 958 mélus l-re Kiadó. Pusztaszeri ucca 18 Lslélyre, szlnháxba stb a finomszálú Százszorszép harisnyái ajánljuk GARRNTÁLT BEMBERGSELYEft? arany P 5-*£0 fziist P 4'30 Délelőttre, délutánra EZ n kipróbált strapaharisnya SUHTiLT BEMBERSSELYEK arany P 5'50 ezü^t „ P 4'30 ——K,— Gé-Ef az egyedöli magyar gyártmány Bembergs&iyem harisnya irfnden fétező divpíszinben. Gyárl íerfiLal Pofiák Testvéreknél Cseíionics ucca és Széchenyi lér. ! a óvakodfunk az ériíékíelen uiánzaioklói! az olcsó, de tartós reklámharisnya 924 GÜRÜNTNLT BEMBERGSELYE^ GZÜst P 3'l IGAZGYÖNGY az erősszálu, süröszövésü tavaszi harisnya GiR&NTÁLT BEMBERSSELYEStó arany P Előadás a középkori román művészeiről A Szegedi Képzőművészeti Egyesület művé­szettörténeti előadássorozatának keretében szom­baton este, dr. Cs. Sebestyén K'roly. a városi képtár őre, tartott ériékes előadást a középkori román mü'-észetről A kő-ponti egyetsin könyvtár­termét zsúfolásig megtöltötte a mü'észetek iránt érdeklődő közönség Sebestyén pár szóval meg­emlékezett a római kori építőművészeiről. A ke­reszténység térhó<lilísával uj irányok és eszmék törtek előtérbe, uj stílusnak kellett jönnie, amely azonban csal* lassan bontakozott kl. Ennek az időnek a reprezentatív stílusa a román, amely a buzgón folyó vallásos élethez alkalmazkodva, leginkább az egyházi művészetben nyert alkal­mazást. Az antjk stilusok pogány hagyományaival szakítottak a fiatal, friss, tettrevágyó népek, ezek­ből csak a szerkezetek és a díszítések elemeit vették át de már itt sem az antik művészetet jellemző ész, hanem az érzés dominál Hogy hol keletkezett a román építőművészei és hogyan, azt nem lehet megál'apitani Majdnem mindenütt egy­időben és egyforma erővel indult meg Kezdetben azonban, például Nagy Károly idejében aki ennek a stílusnak a magvát elvetette, ez a stilus nem volt általánosan elterjedt Az igazi építkezések megindulása körülbelül az 1000-ik évre tehető. Ekkor mutatkozott az erősebb hajlam erre a stílusra .Vagy részük van ebben az akkori szer­zeteseknek. Éltől az Időtől fogva úgyszólván egy­házi művészetté vált az építkezés, melynek román emlékeit ma is őrzi több kiváló alkotás. Az előadó élvezetes előadását vetített képekkel kisérte, bemutatta a román építkezések kiváló­ságait. Dr. Cs. Sebestyén Károlyt előadása utáii a hallgatóság lelkesen megtapsolta. —-—- t k szegedi LeíWiyegylet kéri tagjait, hogy mtnél számosabban jelenjenek meg vasárnap délután 3 órakor a Hitközség székházában, Margit ucca 20. A 16-án tartandó tea-délután ügyében. 931 — Anyák Iskolája. A szegedi Stefánia Szövetség 57. számú védőintézete vasárnap délután 4 órai kezdettel a Jókai-uccal belvárosi elemi népisko­lában »Anyák iskolája« cimen előadást tart Ez­alkalommal dr. Jói árt József »Fertőíő beteg­ségekéről tart. előadást. Az előadás meghallgatása díjtalan, érdeklődőket szívesen lát a vezetőség. x Mindenki nyerhet. Rendkívül érdekes, a maga nemében páratlan országos versenyt rendez a ke­rékpárosok részére a gyártmányai kiválóságáról legelőnvösebben ismert F.mergé Kaucsuk Bt. Har­minc jelentékeny összegű dijat tűzött ki a társa­ság Á feladat egyszerűen az, hogy felelni kell arra a kérdésre: mi az Emergé Pneu legfőbb előnye? A versenyszabályok lapunk mai számá­I an megjelent hirdetésben olvashatók n tekintve a nagy dijakat, melegen ajánljuk a kerékpáro­soknak, olvassák el figyelemmel a hirdetést és minél többen vegyenek részt a versenyen. B25 _ M-irbesznrtak egy munkást. Bozóky Antal 20 éves, Alsónyomássoron lakó munkást, amint tegnap 'a munkából hazafelé sietett, ismeretlen tettes meg! ám adta és mellbeszurta Bozókyt a men­tők a közkórházba szállították, ahol a rendőrség kihallgatta, de támadójáról nem tudott közelebbi felvilágosítást adni • ••••'IW^w»III>III ii 'iw II iji 11 j "tTTHCT TlMWPflWBBVIiWl' 'A*!' ^1 • 'KTBCHMBBMBt fflBI Alföldi Cipő Kóroki ucca 3. Sssép, olcsó, tarlós! Tekintse me<? kJraValalunknt! 773 ,A. B. C." utalványon, érvényese1c. Káivária ucca 36 lsS hsi7h¡81* teljesen czám alatt épölö Hí Ild&BJelili modern ibíJUS l-re IflSdO« Egyedül nálam kaphatók a vlláqhirtl STYRIA és TRIUMPH kerékpárok CSEPEL kerékpárokat nem kell már blzomán; osoktól vá­sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kész­pénzért egy nagy tételt vásárolt és a '.okai gyári árban eiso kézből nálam lehet beszerezni Szántó Sándor gépkereskedő Szeged, Kiss Dávid palota, .icea 2. szám. 740

Next

/
Oldalképek
Tartalom