Délmagyarország, 1930. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-11 / 34. szám

4 D^i if w:v • • »<•>. u(; 193Í) február 11. ! Fájdalmak ellen AspSrín tabletták OydgyszerMn I SZEGEDI FARSANG Sz4K—Bésíya bál Vasárnap csle rendezte meg a Tisza-szálló termeiben a SzAK és a Bástya jelmezes bál­ját. A rendezőség, melynek élén Villányi Ar­mand elnök és Grossz Lajos fáradoztak, erre az alkalomra pazar bőkezűséggel díszítette fel a termet. A zsűri részére felállított emel­vény piros-fekete színekkel volt bevonva, a falakat a vendégcsapatoktól kapott selyem­zászlók borították. A bállal kapcsolatban Sevilla-jelmezversenyt rendeztek, melyen a legszebb ruhákat dijazták. A versenyen az első dijat Patkós Irma nyerte. Dijat nyertek még: Faragó Vincéné, aki nyereményét a SzAK­nak ajándékozta, Papp Ferencné, Herczfeld Böske, Kiss Manyi, Sándor Stefi, Fekete Sán­dorné és Herczfeld René. A táncot a Bástya-csárdás: Nem lehet a Bástyával, a Bástyával kikukoricázni dallamára kezdték. A bálon megjelent hölgyekről a rendezőség a kővetkező névsort állította össze. Asszonyok: Dr. Szabó Béiáné, Stein Sándorné, Sz. Patkós irma, Böngyik Arpádné, Móró Ká­rolyné, Csányi Józsefné, Kovács Józsefné, Fekete Sándorné, Lőffler Lajosáé, Füsti Molnár Béláné, v. Papp Ferencné, Kalmár Mártonná, Sándor Im­réné, Deutsch Lajosné, Ilerzl Kálmánné, Németh Gyuláné, Emmerling Rezsöné, Sik Józsefné, Feld­mann Salamonná, Herczfeld Imréné, Winkler Hu­góné, Schütz Lászlóné, Fischer Arnoldné, Kálmán Józsefné, Csányi Imréné, Lampel Béláné, Farkas Istvánné, Jójárt Istvánná, Gál Józsefné, Juhász Illésné, Fontos Sándorné. Leányok: Csányi Jucika, Sik Ilona, Szikszay Rózsi, Balogh Manci, ökrös Piri, Pappf Gizi, Scull tla. Szakáll Magdi, Gál Juci, Dobó Panni, Kálmán Böske, Katona Kató, Csillag Bözsi, Gál Ibolyka. László Grete. Varga Rózsi, Buzogány Mária, Ré­ger Irma, Lokár Margit, Viskei Cica, és Rózsi,. Kovács Manci, Fekete Eta, Farkas Rózsi, Kohn Kató, Stingl Franciska, Sándor Rózsa, Fodor Aranka, Köves! Manyi, Németh Rla, Fontos Juci. Feldmann Antónia, Nadobán Mária, Bokor Panni ís Bözsi, Kéringer Ilona, Pósa Marica, Bitó Ila. Weiszfei'er Piri Farkas Rózsa. Benkö Manci, Jójárt Rófcsi, Bán Etel (Budapest), Csáki Olga, Böngyik Margit és Joli, Sándor Stefi. KOvezffsegédek bál}«. A szegedi kövezősegédek vasárnap tartották meg rendkívül jól sikerült bál­jukat a Római-köruton lévő Ujvári-féle vendég­lőben. A bálon megjelent szépszámú kCzönség a legjobb hangulatban táncolt a késő hajnali órá­kig. A bálon megjelent hölgyekről a rendezőség a következő névsort állította össze: Asszonyok: Katona Győrgyné, Volenczki Mihályné, Csikós Pál­né. Kocsis Jánosné, Tóth Kása Józsefné, Schmidt Miklósné, Csóti Jánosné, Ábrahám Józsefné. Dobó Jánosné, Szabó Jánosné, Komlósi Józseíné vitéz Ilódi Ferencné, Tóth Ferencné, ökrös And-ásné, Eperjesi Andrásné, Gárgyán Istvánné, Dobai Mi­hályné, Rővó Mihályné, Kovács Jánosné, Faragó Istvánné, Nagymihály Istvánné, Sánta Imréné, Huszta Józsefné, Barát Imréné, Csonka IstvAnné Nógrádi Illésné. Kiss Lászlóné, Gárgyán Istvánné, vitéz Bálogh Sándorné, Pilák Pálné, Kopasz Jó­zsefné, Déka Mihályné, Szőke Vilmosné, Hódi Ist­vánné, Véber Kálmánné, Börcsők Istvánné, Tóth Jánosné. Leányok: Hódi Mancika, Sánta Mancika, Dömősi Rózsika. Dőmösi Mancika. Vetró Ilonka, Ábrahám Mancika, Ábrahám Jucika, Szabó Ró­zsika, Katona Piriké, Nagy Rózsika, Szab i Erzsé­bet, Hódi Mancika, Róvó Ilonka, Faragó Mancika. Nagymihály Rózsika, Ábrahám Etuska, Ábrahám Mancika, Dobai Mancika, Burkus Man ika, N. ökrös Piriké, Csonka Veronka, Mészáros Mancika. Kakuszi Etelka. Véber Ilonka, Véber BözsiUe, Ba­logh nővérek, Tóth Mancika, Tóth Bözsilce. Csűri Jucika. Kazi Veronka. Pap nővérek. yarékpár lf**5*olv£»rb8 V%§ fényképen p 20 flórért L SIMONI I lt«yképfc»z, Korsó Mozival szemben Urjruey-hA*.» Betörés, öngyilkosság, különös autóbaleset A vasárnapi rendőri krónika (A Détmagyarország munkatársától.) A rendőr­ség vasárnap délelőtt letartóztatta Pap Szilvesz­ter 22 éves tanyai béreslegényt, aki gazdájának, Löki Józsefnek kisteleki szőlőjébe betört Pap Szilveszter a szőlőt körülvevő dróthálót lefeszítve hatolt be az épületbe, felfeszitette az ajtót és ami a kezeügyébe esett, elemelte. Pap éppen nem volt válogatós. A szekrényből csakúgy elemelte az aranygyűrűket, aranyláncot, mint ahogy zsebre­vágta az asztalon levő disznókarmonádlit, végül pedig a szekrény tetejét is gondosan átvizsgálva, az ott talált forgópisztolyt is magához vette. Lőkiék feljelentésére a rendőrség csakhamar el­fogta Papot. Letartóztatták és átkísérték az ügyész­ség fogházába. • G. I. Róka-nccai fiatal cipőtüzőnő vasárnap sze­relmi bánatában lakásán lugköoldattal megmér­gezte magát. A lánynak a konyhában foglalatos­kodó anyja vette észre az öngyilkosságot, aki a szobából kihallatszó hörgésre leit figyelmei. Beszaladt a szobába, ahol lányát eszméletlenül találta. G. I-t a mentők súlyos állapotban szállí­tották be a közkórházba, ahol még nem lehetett kihallgatni. Vasárnap reggel a Klauzál-téren szokatlan autó­baleset történt Egy bérautó az Aradi-uccából ka­nyarodott a Klauzál-térre és miután erős iramban volt, a hirtelen fordulás következtében az egyik hátsó kerék levált az autóról és nagy erővel a Virágh-féle cukrászda tükörablakának vágódott, amelyet betört Brankovics József soffőr köny­nyebb sérülést szenvedett • Kunzt György 86 éves munkás vasárnap reggel a padláson járt Járkálás közben megcsúszott és a három méter magas padlásról az udvarra ro­hant Kunzt az esés következtében jobblábát törte. A mentők a sebészeti klinikára szállították. I OLGA CSEHOV A * Kel'eriüann tes'vérek ••—«—••II mm szerda, csütörtök a Kor'óbm A tábla helyszíni szemlét rendelt el a három tanyai legény bűnügyében, akik névnapi mulatozás közben leszúrták haragosukat (A Délmagyarország munkatársától.) A mult év juniusában három királyhalmi legény, Gárgyán 13-án Krisztis Német Antal gazdálkodó névnap­mulatozás után megölték Rózsa Andrást Junius 13-án Krisztis Németh Antal gazdálkodó névnapi ját tartotta, amelyen több legény jelent meg. igy Gárgyánék és Rózsa András is. A mulatozás a késő éjszakai órákig tartott. A legények már a tanyában belekötöttek Rózsába, de itt a többi ven­dég elejét vette a verekedésnek. Tizenkét óra felé indult el a tanyából a vendégsereg Gár­gyánék előre siettek és párszáz méter távolság­ból lesték Rózsát és társaságát Amikor Rózsa közelükbe ért, a legények rátámadtak és Gárgyán \dám egy késsel beleszúrt a mellébe. A másik két legény, amikor a halálosan megsebzett Rózsa menekülni akart, nfána rohant és bottal ütlegelte Csóti még akkor is ütlegelte Rózsát, amikor az főibukott és elterült a földön. Amikor a három legény látta, hogy Rózsa meg halt, kezébe nyomtak egy kést és egy dorongot. Ezzel azt a látszatot akarták kelteni, hogy Rózsa maga is támadólag, ölésre alkalmas fegyverek­kel lépett fel ellenük. A csendőrség rövidesen elfogta a gyilkosokat, a törvényszék pedig a mult év novemberében megtartotta ügyükben a főtár­gyalást. Mind a három legény egyöntetűen azzal védekezett, hogy a névnapi mulatságon sokat ittak, úgyhogy jóformán nem is emlékeznek a történ­tekre. Gárgyán Adám ugy adta elő a dolgot, hogy Rózsa volt az, aki támadólag lépett fel, sőt Rózsa rántott rá először kSst A törvényszék számos tanút hallgatott ki, akik pár méterről látták le­folyni a verekedést A tanuk igazol !ák, hogy a támadó Gárgyán és társasága volt, nem pedig Rózsa András, aki láthatólag kerülte az össze­tűzést . A tőrvényszék szándékos emberölés bűntetté­ben mondotta ki bűnösnek a három legényt é« ezért Gárgyán Ádámot hétévi fegyházra, ifj. Csóti Józsefet egy és fél, Csányi Pált pedig hathavi börtönre Ítélte. Feleb^ezés folytán hétfőn tárgyalta az ügyet az Ítélőtábla KomJcs-tanáesa. A védő előterjesztésére az Ítélőtábla elrendelte a bizo* nyitás kleqészitését, azonkívül elrendelte a tör* vényszék által mellőzött helyszíni szemle meg­tartását A tábla csak a bizonyítás lefolytatása és a helyszíni szemle megtartása után fog Ítéletet hozni a három legény bűnügyében Zsarolási és lopási pör íl&eszer darab facsemete körül (A Délmagyarország munkatársától.) Rend­kívül é.-dekes bűnügyet tárgyalt hétfőn a sze­gedi bűntetőlörvényszék ViM-tanácsa. Az ügv előzménye 1928-ra nyúlik vissza, amikor id. Komáromy Ede szegvári földbirtokos szerző­dést kötött id. Demeter Ferenc ujszegedi ker­tésszel és annak fiával. A szerződés értelmé­ben a földbirtokos bizonyos területű földel ad Demeteréknek, akik ezen a területen fa­iskolát nevelitek. A kinevelt csemeték fele­részben illeti Demeteréket és felerészben Ko­máromy Edét. 1928 novemberében Demeter Ferenc és fiatalkorú testvére mintegy 10—12 ezer cse­metét szedett ki a földből, amelynek !ele Komáromyt illette volna. A földbirtokos azon­ban amikor a kertészek felezésre szóli'olták fel, kikergette őket, a tanyából, a fia pedig puskát forrott rájuk. A kertészek ezekulán a földbirtokost, fiát és az egyik bérest zsarolás miatt fel jeleni ellék, mivei erőszakkal meg­akadályozták őket a facspmelék elvitelében. Krv.náromy Ede pedig lopás miatt tett fel je­len' t' .t Demeln ék ellen, akik a fe:iti jelenet u. 'n 10 ezor darab cseme'ót vittek el kocsi­val a tanyáról és rejtetlek ei egy szomszédos tauyán. A hétfői főtárgyaláson Komáromy Ede elő­adta, hogy Demeterék többizben életveszélye­sen megtámadták őt. Egyik este, amint va­dászatból jött fiával hazafelé, észrevette, hogy Deme'erék kocsikra rakják a cs meléket. Ami­kor rájuk szólt, azok azzal válaszoltak, hogy azért szedték ki a csemetéket, hogy felezzék el. Mivel sötét volt, ő nem volt hajlandó felezni és azt mondta, hogy majd reggel in­tézzék el az ügyet. Demeterék erre fenyegető­leg léptek fel, de sem ő, sem fia, sem bé­rese nem lökték ki őket a tanyáról, sem pus­kát nem fogtak rájuk. Másnap reggel, amikor el akarta intézni a felezést, azt tapasztalta, hogy Demeterék az éi f olyamán mindent el' vittek. A törvényszék kihallgatta a lopással vádolt Demeteréket is, akik elmondották, hogy Ko­máromy kilőkdőste őket a tanyából. Nem kö­vettek el lopást, mert Komáromy a csemeték­nek az őt megillető felét is nekik rjándékozta. A tanúkihallgatások után az ügyész mindkét fél ellen elejtette a vádat, meri a lefolyta­tott bizonyítás anyagából megál! ai ott a, hogy egyik fél sem követett el büncs. e, ményt. \z ügyész indítványára a törvényszék a további eljárást megszüntette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom